Verklaring van Digitaal Loket CJIB

Status toegankelijkheid https://www.cjib.nl/digitaalloket

Centraal Justitieel Incassobureau is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Justitieel Incassobureau streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitaal Loket CJIB.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centraal Justitieel Incassobureau is beschikbaar via de link https://www.cjib.nl/onderzoek-mbt-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centraal Justitieel Incassobureau gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitaal Loket CJIB gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centraal Justitieel Incassobureau is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitaal Loket CJIB en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Justitieel Incassobureau .
Functie: Hoofd frontoffice.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbuswebteam@cjib.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Centraal Justitieel Incassobureau

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitaal Loket CJIB : voldoet gedeeltelijk

De website Digitaal Loket CJIB is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centraal Justitieel Incassobureau dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cjib.nl/sites/default/files/2020-06-11_toegankelijkheidsonderzoek_cjib_digitaal_loket_versie_2.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centraal Justitieel Incassobureau dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij extra onderzoek: De zwarte iconen (handen schudden, herhalingspatroon, kalender, betaalkaart) hebben geen alternatieve tekst. Toch zijn ze hier niet decoratief. Deze iconen moeten dus een tekstalternatief hebben (bijvoorbeeld 'Afspraak', 'Terugkerende betaaldatum', 'Volgende betaling', 'Totaal'). ◦ Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

   Het logo bevat de tekst 'Ministerie van Justitie en Veiligheid' maar de alt tekst luidt alleen 'Rijksoverheid'. Hierdoor is de afzender niet duidelijk in het tekstalternatief. Het logo voor EU login bevat de tekst 'EU Login' maar heeft als alt tekst 'eIDAS'. Bij heronderzoek: Deze bevinding stond oorspronkelijk bij de pagina 'Startpagina digitaal loket', maar deze pagina lijkt uit de flow te zijn gehaald. Op het DigiD-inlogscherm gaat dit ook nog niet goed. De pagina bij deze bevinding is daarom aangepast. Hier is de alt-tekst 'Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie', maar in het logo is te lezen 'Digitaal Loket Ministerie van Veiligheid en Justitie'. ◦ Op pagina: DigiD inlogscherm (https://preprod1.digid.nl/inloggen)

  • Oorzaak:

   Er is geen alternatieve tekst gebouwd.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan de pagina niet goed uitlezen en hierdoor is de pagina niet altijd begrijpelijk voor de burger.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de tabel onder Actueel missen de eerste drie kolommen een header. Bij heronderzoek: de eerste drie kolommen hebben nu wel een tekst in de header (th). Bij de eerste kolom van de tabel onder 'Betaalafspraak' ontbreekt dat nu. ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

   De links bij de iconen van het fototoestel in de linkerkolom hebben als enige inhoud een afbeelding die wordt geplaatst met het pseudo-element :before en de content property in de CSS. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De hele link verdwijnt dan. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Bij heronderzoek: Dit geldt ook voor de info-iconen. ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

   Visueel zijn er kopjes aanwezig (Algemeen, Informatie over de boete), maar dit zijn in de code geen koppen. Zorg dat teksten die eruit zien als kop ook altijd een kop-element zijn (bijvoorbeeld <h2> of in een tabel <th>)en niet enkel <div>, <b> of <strong>. Bij heronderzoek: De koppen (Algemeen, Informatie over de boete, etc.) zijn nu in de HTML een kop. Dit geldt nog niet voor de vetgedrukte teksten in de tabel. De tabel is bovendien niet gestructureerd als een tabel (maar enkel met div-elementen). Door het gebruik van enkel div-elementen is de structuur van twee kolommen niet door te geven door hulpapparatuur. Oplossing zou hier bijvoorbeeld kunnen zijn om een tabel te gebruiken, maar een description list (<dl>)zou beter passen. Op pagina: Detailinformatie boete + PDF (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/beschikking)

   Bij extra onderzoek: De zwarte iconen worden door middel van het pseudo-element ::before en de content property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken. Dat doen mensen als zij bijvoorbeeld een eigen lettertype nodig hebben om de tekst te kunnen lezen, of een aanpassing nodig hebben vanwege slechtziendheid. De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de HTML te plaatsen, daarvoor zijn verschillende technieken, bijvoorbeeld: Bij voorkeur als img-element met een alternatieve tekst, de alternatieve tekst wordt dan ook de tekst van de control. Dit is de meest robuuste en best ondersteunde oplossing ◦ Of als inline SVG met een title-element. Het is aan te raden deze SVG dan ook te voorzien van role=img, zodat sommige oudere browsers de rol van afbeelding goed doorgeven aan hulpapparatuur. De iconen zijn geplaatst in een em-element. Dit is hier niet voor bedoeld, dit element is bedoeld om tekst te benadrukken. ◦ Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

   Bij extra onderzoek: De informatie is gerangschikt in kolommen, maar dit is niet duidelijk voor gebruikers van screenreaders, die dus ook niet weten welke informatie bij elkaar hoort en wanneer er een nieuwe regel begint. Er zijn alleen div- en span-elementen die met CSS zijn gerangschikt. Het gebruik van een description list (dl)zou hier een duidelijke structuur kunnen bieden, waarbij de afbeelding met tekstalternatief de dt zou vormen en de tekst de dd. Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

  • Oorzaak:

   Niet alle informatie, structuur en relaties is goed beschikbaar op een andere manier.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan de pagina niet goed uitlezen en hierdoor is deze niet altijd begrijpelijk voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de datumprikker wordt alleen met behulp van kleur aangegeven welke datum beschikbaar is (geel i.p.v. grijs). Voor mensen die deze kleuren niet kunnen zien is dit niet duidelijk en moeten ze alle data eerst uitproberen. Bij heronderzoek: Er lijkt een anders vormgegeven datumprikker te staan. Het verdient aanbeveling om deze te (laten) onderzoeken. ◦ Op pagina: Boete zoeken (leaserijder) (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/zoeken)

  • Oorzaak:

   In de datumprikker is alleen functionaliteit beschikbaar dmv kleur

  • Gevolg:

   De gebruiker kan deze functionaliteit niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De hulptekst (wit op grijze achtergrond) heeft te weinig contrast, namelijk 3.9:1. Bij heronderzoek: Deze bevinding kon niet worden gecontroleerd, omdat dit proces niet beschikbaar was ten tijde van testen. Deze bevinding is blijven staan, omdat we verwachten dat dit proces op een later moment wel weer in het systeem zal zitten. ◦ Op pagina: Ga verder naar betalen in betaalafspraak (proces) (https://testcheckout.buckaroo.nl/html/)

  • Oorzaak:

   Er is te weinig contract geplaatst in de hulptekst.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan deze tekst mogelijk niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Niet aanpassen. Dit betreft een pagina die alleen wordt gebruikt door medewerkers van het CJIB.

  • Maatregel:

   Niet aanpassen. Dit betreft een pagina die alleen wordt gebruikt door medewerkers van het CJIB.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het inzoomen tot 400% is niet alle tekst meer leesbaar. Zie screenshot 'nummer op 400%'. Bij heronderzoek: Dit gaat nog niet helemaal goed in de tabel onder 'Betaalafspraak'. ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

  • Oorzaak:

   Het inzoomen kan niet tot 400%. Dan is de tekst niet goed leesbaar.

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zoveel mogelijk opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links in de tabellen (rijen en icoontjes) om naar de detailinformatie te gaan werken niet met het toetsenbord. De link om te switchen tussen desktopversie en mobiele versie werkt niet met het toetsenbord. Bij heronderzoek: De link om te switchen wordt door een screenreader niet aangekondigd als link, waarschijnlijk omdat het href-attribuut ontbreekt (dit is een afkeuring onder 4.1.2). De info-iconen zijn nog niet bedienbaar met het toetsenbord. ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

   De extra informatie via het 'i' icoontje kan niet worden geopend via het toetsenbord. Bij heronderzoek: Deze bevinding kon niet worden gecontroleerd, omdat dit proces niet beschikbaar was ten tijde van testen. Deze bevinding is blijven staan, omdat we verwachten dat dit proces op een later moment wel weer in het systeem zal zitten. ◦ Op pagina: Ga verder naar betalen in betaalafspraak (proces) (https://testcheckout.buckaroo.nl/html/)

   De datepicker werkt niet met het toetsenbord. ◦ Op pagina: Boete zoeken (leaserijder) (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/zoeken)

  • Oorzaak:

   Sommige functionaliteit werkt niet met alleen toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruiker zonder muis kan nu hier niet gebruik van maken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Opgelost. 2e bevinding wordt niet aangepast. Dit betreft een pagina die alleen door medewerkers van CJIB wordt gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina heeft als titel 'Digitaal Loket | Ministerie van Veiligheid en Justitie', maar dit is een algemene titel en geeft niet aan wat er op deze specifieke pagina te vinden is, bijvoorbeeld 'Detailinformatie boete X'. Dit komt op meerdere pagina's in de sample voor. Bij heronderzoek: Deze paginatitel is veranderd in 'Detailinformatie'. De informatie over welke boete is niet opgenomen, en de toevoeging 'Ministerie van Veiligheid en Justitie' ontbreekt nu. ◦ Op pagina: Detailinformatie boete + PDF (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/beschikking) Succescriterium 2.4.3:

  • Oorzaak:

   De paginatitel is niet kloppend met wat op het scherm staat.

  • Gevolg:

   De gebruiker snapt niet precies wat deze pagina inhoudt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de mobiele versie werkt het menu openen en de link 'Boete zoeken' niet met het toetsenbord. Bij heronderzoek: Deze elementen zijn nu wel te bedienen met het toetsenbord. Maar er is nu een probleem met de focusvolgorde. Daarom is deze bevinding verplaatst van 2.1.1 naar 2.4.3. De button 'Menu' en de link 'Boete zoeken' hebben een positieve tabindex van respectievelijk 1 en 2, waardoor ze als eerste en tweede de focus krijgen, ook al staan de onderaan de DOM. Daardoor krijgen de links in het menu pas focus na de hele pagina doorlopen te hebben, niet meteen na de menuknop. Een algemeen advies is om nooit een tabindex groter dan nul te gebruiken, omdat dit de focusvolgorde verstoort. In dit specifieke geval is het op te lossen door deze positieve tabindexen te verwijderen, en de button en de link bovenaan de DOM te zetten, zodat ze vanzelf als eerste de toetsenbordfocus krijgen. ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

  • Oorzaak:

   Niet alle functionaliteit werkt logisch met een toetsenbord.

  • Gevolg:

   De gebruiker zonder muis kan niet goed de functionaliteit gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zoveel mogelijk opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De 'terug' link (het grijze pijltje) op de mobiele versie heeft geen tekst. Er staat wel een tekst 'Terug' in de html, maar deze is via CSS op display:none gezet. Hiermee is de tekst ook verborgen voor hulpsoftware. Bij heronderzoek: Het pijltje is nu paars, maar heeft nog geen tekst. ◦ Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

  • Oorzaak:

   De teruglink is niet juist gebouwd.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet goed van deze link gebruik maken omdat de tekst verborgen is vor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link 'Foto bekijken' kan niet worden geopend met het toetsenbord. Binnen de popup kan met het toetsenbord alleen de window gesloten worden. Er kan alleen via de muis te bewegen worden ingezoomd op de foto's. Daaronder staat een optie om de foto's te downloaden, maar dit werkt niet met het toetsenbord (en is dus ook geen alternatief voor het inzoomen met de muis). De links om terug en naar boven te gaan werken niet met het toetsenbord. Bij heronderzoek: Het is nu wel mogelijk om de foto's met het toetsenbord te downloaden. Ook kan de popup gesloten worden met het toetsenbord. Het is echter niet te zien wanneer het sluitknopje de toetsenbordfocus heeft. Deze bevinding is daarom verplaatst van 2.1.1 naar 2.4.7. ◦ Op pagina: Detailinformatie boete + PDF (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/beschikking)

   Het menu 'Acties' in de mobiele versie kan niet worden geopend met het toetsenbord. Bij heronderzoek: Het is nu wel mogelijk om het menu 'Acties' te openen met het toetsenbord.Het is echter niet te zien wanneer de knop de toetsenbordfocus heeft. Deze bevinding is daarom verplaatst van 2.1.1 naar 2.4.7. ◦ Op pagina: Detailinformatie boete + PDF (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/beschikking)

   De link (paarse balk) om te betalen werkt niet met het toetsenbord. Bij heronderzoek: Er is een span met een event handler bij de paarse balk (id="betaalknop-IDEAL"). Deze heeft een afmeting van 0x14 pixels. Daardoor is er wel een toetsenbordfocus zichtbaar, maar erg slecht, en niet op de juiste plaats. Deze bevinding is daarom verplaatst van 2.1.1 naar 2.4.7. Zorg ervoor dat er een focusring komt om het juiste en het volledige element. Zie ook de bevinding bij 4.1.1 Parsen. Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

  • Oorzaak:

   Er is niet goed te zien of er sprake is van toetsenbordfocus.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet goed werken met alleen toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop om te betalen in het overzicht (bij een boete) bestaat uit een icoontje met de tekst iDEAL. Deze tekst staat echter niet in de link. Zorg dat de tekst in de code (minimaal) bestaat uit de zichtbare tekst. Wanneer iemand dan de link of button met spraak bedient, kan deze geactiveerd worden. ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

  • Oorzaak:

   Tekst ontbreekt achter link.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan niet goed met de link omgaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het invullen van de datum en de tijd geven de placeholders suggesties in een Engels format. De hulpteksten geven wel een Nederlands format, maar deze zijn niet met het toetsenbord te openen en dus niet voor iedereen bereikbaar. Zie screenshot 'Placeholders'. Bij heronderzoek: Zie ook de bevinding bij 4.1.2, de hulpteksten zijn niet goed te bedienen met hulpapparatuur. ◦ Op pagina: Boete zoeken (leaserijder) (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/zoeken)

  • Oorzaak:

   Er is sprake van een Engels format en niet alles is goed te openen met toetsenbord.

  • Gevolg:

   De hulpteksten zijn niet goed te bedienen met hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij extra onderzoek: Bij de betaalknop met het iDEAL-logo is een div-element in een span-element opgenomen. Dit is niet toegestaan volgens de HTML-specificatie en dit kan problemen veroorzaken voor hulpapparatuur. Zie ook de bevinding bij 2.4.7 Focus zichtbaar. Huidige code: <div ng-if="ctrl.kanOnlineBetalen" class="betaalIcon-lg betaalIconIDEAL-lg"> ◦ Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

   Bij extra onderzoek: Er is een duplicaat-id 'wijzigWeergave'. Dit kan problemen opleveren voor hulpapparatuur. Zorg ervoor dat id's altijd uniek zijn. ◦ Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

  • Oorzaak:

   Er zitten fouten in de grammatica van de pagina.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan hierover struikelen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links bij de iconen van het fototoestel in de linkerkolom hebben geen linktekst. Bij heronderzoek: Er is nu wel tekst, maar de elementen hebben geen link-rol (het is een span-element met een event handler en een aria-label). Hulpapparatuur kan deze rol daarom ook niet doorgeven aan de gebruiker. Dit geldt ook voor het klikbare iDeal-icoon. Bij de info-iconen ontbreekt een naam en een rol (een button zou hier voor de hand liggen, met een attribuut aria="true/false" om de staat (uitgeklapt en ingeklapt) door te kunnen geven aan hulpapparatuur). Deze bevinding is daarom verplaatst van 2.4.4 naar 4.1.2. Een aantal bevindingen zijn verwijderd omdat de elementen met gewone toetsenbordnavigatie wel te gebruiken zijn met het toetsenbord. Maar met een screenreader werken de elementen nog niet, omdat de rol ontbreekt. Naast de iconen (fototoestel, iDEAL, info) zijn ook niet te bedienen met een screenreader: ◦ De rijen van de boete in het startscherm

   • De i-iconen in het scherm 'Boete zoeken' ◦ Het icoon van de datumprikker in het scherm 'Boete zoeken' ◦ Op pagina: Overzicht (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen)

   In de mobiele versie staat een button om naar de bovenkant van de pagina te gaan. Dit is in de code echter geen link of button, waardoor deze functionaliteit niet beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware en voor wie navigeert met het toetsenbord. Het is een div zonder tekst, met alleen een afbeelding. ◦ Op pagina: Detailinformatie betaalafspraak (https://ediensten-acc.minvenj.nl/cjib/dloket/?language=nl#!/beschikkingen/regeling)

  • Oorzaak:

   De elementen zijn niet goed overal geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan de pagina niet goed uitlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Na verloop van tijd verschijnt er een statusbericht dat de inlogtijd (bijna) is verlopen. Deze status wordt niet programmatisch doorgegeven aan hulpsoftware. Dit kan worden gedaan via een role="alert". Zie voor meer info https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#alert. Bij heronderzoek: Het lijkt er niet op dat er momenteel een timeout op de DigiD-inlog zit: Op geen moment verscheen er een statusbericht. Ook na inactiviteit van ruim een uur kon de pagina nog gebruikt worden, pas bij het wisselen van pagina ('Terug') werd meteen doorverwezen naar het DigiD-inlogscherm. Deze bevinding kun dus niet worden gecontroleerd tijdens het heronderzoek en is blijven staan. ◦ Op pagina: DigiD inlogscherm (https://preprod1.digid.nl/inloggen)

  • Oorzaak:

   De timeout waarschuwing wordt niet doorgegeven aan de hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De gebruiker mist deze melding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen. Gemeld bij Logius. Volgende keer op pro testen!

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Justitieel Incassobureau heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209