Verklaring van Mijn Wijk

Status toegankelijkheid https://mijnwijk.zwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Wijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/organisatie/gemeentelijke-organisatie/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn Wijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Wijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle.
Functie: Afdelingshoofd inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://zwolle.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn Wijk : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn Wijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/mijnwijk.zwolle.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de homepagina mijnwijk.zwolle.nl/ staan in elk project afbeelding met rechts boven een icoon om aan te geven of het een idee, een project in voorbereiding of een project in uitvoering is. Dit icoon mist een tekstalternatief. Er is geprobeerd dit toe te voegen via een aria-label op het span-element, maar dit wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Gebruik aria-labels daarom alleen op interactieve elementen, of voeg in plaats daarvan tekst toe binnen het <span> element en verberg dit element visueel door het buiten beeld te plaatsen.

   Niet elke alternatieve tekst beschrijft de betreffende afbeelding voldoende. Bijvoorbeeld in de carrousel op mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof staat een afbeelding met de alternatieve tekst: "20210525_132014_resized". Pas de alternatieve teksten aan of maak de afbeeldingen eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element.

   In de header van iedere pagina staat een samengevoegde afbeelding van het logo van de Gemeente Zwolle en Mijn Wijk. De alternatieve tekst van de afbeelding is 'Gemeente Zwolle'. Deze afbeelding is een link en moet daarom ook het linkdoel beschrijven in de alternatieve tekst. Daarnaast moet de alternatieve tekst van een afbeelding, omdat het een link is, ook alle zichtbare tekst op de afbeelding bevatten zodat bezoekers die gebruik maken van spraakbesturing de link kunnen activeren door voor te lezen wat zij zien.

   Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een afbeelding of bestand hebben toegevoegd, verschijnt er een afbeelding met een vinkje om aan te geven dat het uploaden gelukt is.

  • Gevolg:

   Door ontbreken alternatieve tekst is informatie niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen alternatieve teksten of het aanpassen ervan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF mijnwijk.zwolle.nl/mijnwijk_stappenplan_zwolle.pdf is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen.

  • Gevolg:

   Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan de pdf aanpassen of deze overzetten naar een html-pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de home pagina mijnwijk.zwolle.nl/ staan blokken met een afbeelding, een kop en tekst. In de code staat de afbeelding momenteel vóór de kop van het artikel.

  • Gevolg:

   Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle metadata van een artikel, zoals datum, auteur en afbeeldingen in de code ónder de kop van het artikel staan. Visueel mag de afbeelding wél boven de kop staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald.

  • Gevolg:

   Nu dit niet kan, kunnen velden niet automatisch worden ingevuld of extra hulp geboden bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat de linktekst 'voorwaarden van MijnWijkplan'. Deze link is alleen herkenbaar van de omringende tekst door een wijziging van kleur.

  • Gevolg:

   Visuele elementen die alleen onderscheid hebben door kleurgebruik zijn niet voor iedereen makkelijk te onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat informatie niet kleurafhankelijk is. Maak de link op nog minimaal één andere manier herkenbaar, bijvoorbeeld door de linktekst te onderstrepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de blauwe 'Lees verder' teksten (HEX #476DB7) op de grijze achtergrond (HEX #EDEDED) is 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   De knoppen 'Antwoord' op onder andere pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle hebben een te laag contrast wanneer bezoekers er met de muis overheen hoveren. De contrastratio van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #6B8AC6) is 3,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Wanneer de knop 'Selecteer plaatjes of bestanden' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, is de tekst niet meer leesbaar omdat de tekst wit wordt op een witte achtergrond. Hierdoor is de contrastratio 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Tekst kan onvoldoende leesbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrasten verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de home pagina mijnwijk.zwolle.nl/ grote stukken van de tekst. Het gaat om de titels boven de projecten. Bijv "Nieuwsberich..." ipv Nieuwsbericht- Tegels er uit, groen er in ". Er blijft zo te weinig informatie over om goed te kunnen navigeren. Het zelfde gebeurt op veel plaatsen binnen de website, bijv. op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof verdwijnt het laatste stuk van het kruimel pad en de titel "over dit idee" .

   Wanneer bezoekers met een schermgrootte van 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage mijnwijk.zwolle.nl/, moeten bezoekers horizontaal scrollen om het menu onder 'Wat gebeurt er allemaal in Zwolle?' te bekijken. De opties 'Uitvoering' en 'Nieuws' zijn nu alleen beschikbaar wanneer bezoekers naar rechts scrollen. Zorg ervoor dat alle opties bereikbaar en bedienbaar zijn voor alle bezoekers, zonder dat zij hoeven te scrollen.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/zo-werkt-mijnwijkplan een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Dit wordt veroorzaakt door een afbeelding die fungeert als link naar een PDF-bestand. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

  • Gevolg:

   Sommige bezoekers krijgen te weinig informatie of functionaliteit om goed te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van de css om deze mogelijkheden toe te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staat rechts onderin een knop "-" om uit te zoemen. De contrastratio van de afbeelding met de achtergrond is 1.8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt vaker voor op de website, waarop op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle in de kaart rechts naast de carrousel heeft de knop "+" hetzelfde contrast.

   Wanneer de knop 'Stuur idee in' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, krijgt de knop een groene focusrand. De contrastratio tussen de groene knop (HEX #157C6D) en de groene focusrand (HEX #00B593) is 1,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet elke bezoeker zal de inhoud goed kunnen zien / lezen met een te laag contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast van genoemde punten verhogen tot het juiste niveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met een schermgrootte van 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage en de tekstafstand wijzigen naar de bij dit succescriteria behorende waarden, vallen er grote delen van de titels van initiatieven van de pagina af. Zie ook 1.4.10.

  • Gevolg:

   Er blijft zo te weinig informatie over om goed te kunnen navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Inzoomen mogelijk maken, zonder verlies van inhoud voor de bezoeker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een bestand hebben toegevoegd en vervolgens weer op de knop 'Selecteer plaatjes of bestanden' willen klikken met het toetsenbord, is dat niet mogelijk omdat de knop niet meer bedienbaar of bereikbaar met het toetsenbord is.

   Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/aangemaakt. Hier staat een knop 'Deel dit idee'. Wanneer de bezoeker op de knop klikt, verschijnen er drie social media iconen. Alleen de link 'E-mail' is bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord, de andere iconen niet.

  • Gevolg:

   Niet alle functies zijn te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mogelijk maken dat de gehele website met het toetsenbord bediend kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF mijnwijk.zwolle.nl/mijnwijk_stappenplan_zwolle.pdf heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

  • Gevolg:

   De bestandsnaam in plaats van de titel van het document wordt aan sommige bezoekers getoond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van titel in de eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Voordat één van de projecten op de homepage toetsenbordfocus krijgt, krijgt eerst het gehele gebied waarin de projecten staan toetsenbordfocus. Dit is echter geen interactief element. Dit is daarom verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, omdat zij niet weten waar zij focus op hebben. Verwijder dit element uit de focusvolgorde.

   Wanneer bezoekers op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof de afbeelding in de carrousel vergroten door op de knop 'Toon volledige afbeelding' te drukken, gaat de focus verder op de achterliggende pagina in plaats van in het zojuist geopende scherm te blijven. Dit is onder andere verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord maar het scherm wel kunnen zien, maar ook voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware en niet op de hoogte zijn van het nog geopende dialoogvenster. Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord, bijvoorbeeld door bezoekers het scherm zelf te laten sluiten.

   Boven aan de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-mandeligterrein-handellaan---von-weberhof staat rechts van de carrousel een kaart in een div die aria-hidden. Dit element bevat focusbare elementen, een zoom-in en zoom -out knop. Sommige browsers zetten alsnog de focus in dat gebied. Gebruik hier geen aria-hidden of zorg ervoor dat de focusbare elementen niet meer interactief zijn.

   Wanneer bezoekers op de homepage in het zoekvenster een term invullen, opent er een uitklapmenu met suggesties van zoekresultaten. Wanneer bezoekers daar doorheen hebben genavigeerd, gaat de toetsenbordfocus verder op de achterliggende pagina en blijft het uitklapmenu open staan. Zorg ervoor dat dit menu vanzelf weer sluit om dit probleem op te lossen. Het zelfde gebeurt op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren bij het invulveld "Waar woont u".

   Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend, komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/aangemaakt. Nadat de items in het broodkruimelpad focus hebben gehad, krijgt de knop 'Nieuw idee' onderin de pagina focus. Daarna krijgen de overige interactieve elementen op de pagina pas focus. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus een logisch pad in de leesrichting volgt. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16 met de knoppen 'Bewerk project informatie' en 'Beheer deelnemers'.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van voorleessoftware is de toetsenbordfocus soms verwarrend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verbeteren van toetsenbordfocus, onder meer door niet te focussen op niet-interactieve elementen en volgorde van toetsenbordfocus in een logisch pad weer te geven die de leesrichting volgt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat links boven het logo van Zwolle en de tekst "Mijn Wijk". De linktekst "Gemeente Zwolle MijnWijk" beschrijft het linkdoel niet. Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld 'Gemeente Zwolle, MijnWijk, ga naar de homepage' om dit probleem op te lossen.

   Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/zo-werkt-mijnwijkplan staat een link naar een PDF document in de vorm van een afbeelding. De linktekst "Illustratie bewonersinitiatief Zwolle" geeft het doel van de link niet goed weer. Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld 'Open Stappenplan Bewonersinitiatief MijnWijk' om dit probleem op te lossen. Let op dat afbeeldingen die tekst bevatten maar ook een link zijn, in de alternatieve tekst de zichtbare tekst moeten bevatten zodat bezoekers die gebruik maken van spraakbesturing de link kunnen open.

   Onderaan pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen is een paginering. De toegankelijke naam van de links bevatten nu alleen het paginanummer. Dit is onvoldoende beschrijvend, voeg daarom ook het woord 'pagina' toe aan de linktekst.

   Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/jouw-account staat een verkeerde link "privacybeleid" die linkt naar nijmegen.mijnwijkplan.nl/informatie/privacy-statement waar de privacy statement van Nijmegen staat.

  • Gevolg:

   Het is voor bezoekers niet altijd duidelijk waar een link naartoe verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen omschrijvingen linkdoelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het iframe op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken heeft wel een beschrijving binnen het title-element, maar deze beschrijft het veld niet voldoende. De beschrijving is nu 'Tekstverwerker, description'. Zie ook succescriterium 2.5.3.

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen begrijpen waar het iframe over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een bestand hebben toegevoegd, verschijnt er een knop met een vuilnisbak-icoon waarmee het bestand weer verwijderd kan worden. Wanneer deze knop focus heeft, is dat niet zichtbaar.

   Wanneer de combobox 'Categorie' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, is dat niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Een bezoeker die toetsenbordbediening gebruikt, kan niet altijd zien waar de focus van het toetsenbord op de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zichtbaar maken van de toetsenbordfocus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle staan onderin reacties met een knop: "Antwoord". De toegankelijke naam van die knop "In reactie op ..." komt niet overeen met de zichtbare naam van de knop. Hierdoor is onder andere de knop niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

   Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat een iframe met daarin een tekstveld. De visuele naam van het veld is 'Omschrijving' maar de toegankelijke naam van het iframe is 'Tekstverwerker, description'. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, liefst vooraan, zodat het iframe ook bereikt en bediend kan worden door bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware.

  • Gevolg:

   Sommige knoppen zijn hierdoor niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer een bezoeker op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16 een bericht heeft toegevoegd, verschijnt er bovenaan de pagina een melding dat er een reactie is. De knop om deze melding te sluiten heeft als toegankelijke naam 'Close'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands.

  • Gevolg:

   Inhoud wordt in verschillende talen getoond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle inhoud en functies in 1 taal aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina kunnen bezoekers zelf een idee toevoegen. Wanneer een bezoeker een invoerveld niet of niet goed invult, verschijnt er geen foutmelding. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan niet achterhalen dat er een foutmelding is en wat de foutmelding inhoudt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen feedback bij foutmelding op invulformulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat het invoerveld 'Geef een samenvatting'. In het veld staan instructies. Deze instructies verdwijnen zodra bezoekers beginnen met typen. Dit geldt ook voor het veld 'Laat een reactie achter' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16.

  • Gevolg:

   Dit maakt de instructies ontoegankelijk voor onder andere bezoekers die moeite hebben met onthouden van instructies, bijvoorbeeld mensen met een cognitieve functiebeperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat instructies zowel in de code als visueel permanent zichtbaar en beschikbaar blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken kunnen bezoekers zelf een idee toevoegen. Wanneer een bezoeker een invoerveld niet of niet goed invult, verschijnt er geen foutsuggestie. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. Dit staat los van de foutmelding van 3.3.1.

  • Gevolg:

   Bezoeker krijgt geen suggestie over hoe de gebruiker een verkeerd ingevuld veld, wel goed kan invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van een functionaliteit die foutsuggesties geeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren zit er een div in een label terwijl dat niet toegestaan is. In de pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding komt een eind paragraaf tag voor zonder begin paragraaf.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet de div buiten het label. Zorg voor valide html5 code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina mijnwijk.zwolle.nl/ is een lijst met blokken met projecten. Elk project heeft een aantal icoontjes met een aria-label attribuut, bijvoorbeeld de categorie of de fase van het project. Het aria-label staat binnen het span-element. Dit attribuut is voor dit element niet geldig en wordt niet door hulpsoftware herkend.

   Op mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het huidige nummer heeft een andere kleur om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze status kan niet door software worden bepaald.

  • Gevolg:

   Niet alle inhoud kan door hulpsoftware worden herkend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden met een aria-current-attribuut of andere role-omschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers in het invoerveld 'Waar vindt het plaats' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken beginnen met typen, verandert het vergrootglas-icoon in een spinner om aan te geven dat er naar suggesties wordt gezocht. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan voorleessoftware.

   Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/aangemaakt. Hier staat een knop 'Deel dit idee'. Wanneer de bezoeker op de knop klikt, verschijnen er drie social media iconen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware worden hier niet van op de hoogte gesteld.

  • Gevolg:

   Informatie over acties wordt niet altijd doorgegeven aan voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Statusberichten de juiste rol (role) of eigenschappen (properties) geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424