Verklaring van Werkorganisatie Druten Wijchen

Status toegankelijkheid https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl

Werkorganisatie Druten-Wijchen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Werkorganisatie Druten-Wijchen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werkorganisatie Druten Wijchen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Werkorganisatie Druten-Wijchen is beschikbaar via de link https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Werkorganisatie Druten-Wijchen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werkorganisatie Druten Wijchen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Werkorganisatie Druten-Wijchen is gevorderd met de toegankelijkheid van Werkorganisatie Druten Wijchen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Werkorganisatie Druten-Wijchen .
Functie: Adviseur Digitale Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@drutenwijchen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Ontevreden met behandeling klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman.

Aanvullende informatie van Werkorganisatie Druten-Wijchen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werkorganisatie Druten Wijchen : voldoet gedeeltelijk

De website Werkorganisatie Druten Wijchen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Werkorganisatie Druten-Wijchen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/werkorganisatiedrutenwijchen.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/data/downloadables/2/7/1/wcag-21-aa-inspectie-techniek-wwwgemeentelandvancuijknl-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Werkorganisatie Druten-Wijchen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/ staat onder de kop 'Ontwikkel je talent bij de WDW' een afbeelding met de alternatieve tekst 'Ontwikkel je talent bij de WDW'. Dit tekstalternatief omschrijft niet wat er op de afbeelding te zien is. Het is niet verplicht om decoratieve afbeeldingen te voorzien van een tekstalternatief. Wel kan het voor bezoekers die schermen niet (goed) prettig zijn wanneer dat wel het geval is, omdat hier een impressie van de werkomgeving wordt gegeven. Zorg ervoor dat tekstalternatieven inhoudelijk beschrijven wat er op de afbeelding te zien is en/of welke informatie de afbeelding overbrengt, of laat het alt-attribuut leeg zodat de afbeelding door hulpsoftware wordt genegeerd.

   In de PDF 'Reglement van orde 2020' staat op de eerste pagina het logo van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Dit logo heeft de alternatieve tekst 'C:\Users\basts1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HMLZXGJ5\WDW-logo_RGB.JPG', wat het logo niet omschrijft. Zorg ervoor dat het logo een alternatieve tekst krijg waarin de organisatienaam voorkomt.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/ staat achter meerdere links een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website, bijvoorbeeld achter de link 'Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening'. Met het title-attribuut op het a-element is geprobeerd om het icoon een tekstalternatief te geven. Het title-attribuut wordt niet ondersteund door alle browsers en hulpsoftware en is daarom niet geschikt om een alternatieve tekst te geven aan iconen. Gebruik een andere techniek om het icoon een alternatieve tekst te geven, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst te plaatsen achter de links waar het icoon bij staat. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/toegankelijkheid en op https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/privacyverklaring.

  • Gevolg:

   Een afbeelding niet goed begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de PDF 'Reglement van orde 2020' zijn meerdere bevindingen bevonden die gaan over de codelaag van het document;

   • De tags in de codelaag hebben als brontag een Part-tag. Zorg ervoor dat de brontag van een PDF codelaag altijd een Document-tag is, zo kan hulpsoftware de codelaag correct identificeren.
   • Teksten die visueel duidelijk koppen zijn, bijvoorbeeld 'Besluiten' en 'Artikel 1 Begripsbepalingen', zijn in de codelaag niet aangemerkt als koppen. In plaatst daarvan zijn deze teksten in een P-tag geplaatst waardoor hulpsoftware ze niet als kop kan herkennen. Zorg ervoor dat alle koppen in de daarvoor bestemde tags (<H1>, <H2>, etc.) wordt geplaatst. Hou hier rekening met een logische koppenstructuur.
   • De lijsten in het document zijn niet aangemerkt als lijsten. Zorg ervoor dat alle lijsten in een lijst-tag (<L>) worden geplaatst. Binnen de lijst-tag moet elk lijstitem in een eigen lijstitem-tag (<LI>) worden geplaatst.
   • In de codelaag staan meerdere lege P-tags en één lege H1-tag. Deze p-tags worden door sommige screenreaders voorgelezen, wat vervelend is voor de gebruikers. De lege H1-tag wordt door elke screenreader voorgelezen. Zorg ervoor dat alle lege tags in de codelaag worden verwijderd.

   Advies: Door de opmaak van de tekst op pagina https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/wie-zijn-wij lijkt het of de tekst 'Onze visie' een kop had moeten zijn en per ongeluk als gewone tekst op de pagina is geplaatst. Bezoekers die navigeren met een kopsneltoets of een koppenlijst kunnen de visie van werkorganisatie ook makkelijker vinden als deze is opgemaakt als kop.

   Advies: Op de pagina https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/vacatures wordt de H1 kop 'Vacatures' opgevolgd door de H3 kop 'Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordering'. Een logisch aflopende koppenstructuur begint met een H1 kop voor de titel van de pagina, gevolgd door een H2 kop voor de koppen, een H3 kop voor de tussenkoppen, etc. Een logisch aflopende koppenstructuur is beter voor de toegankelijkheid van de pagina en voor de vindbaarheid van de website door zoekmachines.

  • Gevolg:

   pdf niet goed toegankelijk benaderbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een plan maken om pdf's toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF 'Reglement van orde 2020' heeft geen documenttitel. Zorg ervoor dat het bestand een goed omschrijvende titel krijgt door deze in te vullen bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'. Zorg er daarbij ook voor dat de documenttitel wordt getoond bij openen en niet de bestandnaam, dit kan worden aangegeven bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Weergave bij openen'.

  • Gevolg:

   pdf niet goed toegankelijk benaderbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Plan maken voor toegankelijke pdfs

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   techniek

  • Gevolg:

   Op de onderzochte pagina's van het domein https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/ is er ook een probleem met het menu na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels. De focus gaat dan niet in het geopende menu, maar blijft op de achterliggende pagina endat is niet de bedoeling.

  • Alternatief:

   geen alternatief

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om aanpassing techniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   techniek

  • Gevolg:

   De gehele content van deze 'cards' is nu onderdeel van de link. De linkdoelen worden daarmee dus heel groot, wat het onduidelijker kan maken voor gebruikers van hulpsoftware die bijvoorbeeld een lijst met links opvragen. Het is te overwegen om de link op één onderdeel te zetten en vervolgens het klikbaar gebied te vergroten. Let erop dat bij een aanpassing geen content verloren gaat voor gebruikers én dat de linkdoelen nog steeds duidelijk en uniek zijn. Het gebruik van aria-label of aria-hidden wordt daarom afgeraden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen of aanpassen kan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   techniek

  • Gevolg:

   Op de onderzochte pagina's van het domein https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl/ is er een probleem met het menu na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x960 pixels. De focus gaat dan niet in het menu, maar blijft op de achterliggende pagina, waardoor de toetsenbordfocus meerdere keren niet zichtbaar is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen techniek aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De naam van enkele afbeelding is niet voldoende beschrijvend, zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

  • Gevolg:

   afbeelding niet voldoende beschrijvend en lastig te begrijpen als je visueel beperkt bent.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Werkorganisatie Druten-Wijchen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209