Verklaring van Theater vanBeresteyn

Status toegankelijkheid https://www.vanberesteyn.nl/

Gemeente Veendam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Theater vanBeresteyn.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veendam is beschikbaar via de link https://www.veendam.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Veendam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Theater vanBeresteyn gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veendam is gevorderd met de toegankelijkheid van Theater vanBeresteyn en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veendam .
Functie: Wethouder/Portefeuillehouder ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@veendam.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Veendam

De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We streven naar een website die iedereen goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige hoofdwebsite (www.veendam.nl) hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de hoofdwebsite en de andere websites waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-10-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Theater vanBeresteyn : voldoet gedeeltelijk

De website Theater vanBeresteyn is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Veendam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/vanberesteyn.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Veendam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Achter de link 'Veenkoloniaal museum' op pagina www.vanberesteyn.nl/ staat een svg-afbeelding dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website. Omdat dit icoon informatie overbrengt heeft het een alternatieve tekst nodig voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Plaatst bijvoorbeeld een title-element binnen het svg-element om dit een alternatieve tekst te geven. Vergeet niet om het svg-element het attribuut role=img te geven en het aria-hidden attribuut van het element te verwijderen, zo weet hulpsoftware dat hier een icoon staat.

   In de knop 'Theater' op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ staat een svg-afbeelding van een X-icoon. Die icoon heeft geen alternatieve tekst en is met aria-hidden verborgen voor hulpsoftware. Dit icoon geeft aan dat bezoekers met de knop het filter kunnen verwijderen, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Geef dit icoon een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met het title-element en door role=img op het svg-element te plaatsen. Zie ook succescriterium 1.3.1.

   Bij de zalen op pagina www.vanberesteyn.nl/verhuur/ staan twee svg-afbeeldingen die betekenis geven aan de tekst die daarachter staat. De iconen staan namelijk voor de hoeveelheid mensen die in een zaal kunnen en de grootte van de zaal. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Zorg ervoor dat de svg-afbeeldingen een alternatieve tekst krijgen. Een soortgelijk probleem komt ook voor bij de svg-afbeeldingen op pagina www.vanberesteyn.nl/over-ons/onsteam/. Hier staan iconen die informatie overbrengen bij elke medewerker, maar de iconen hebben geen alternatieve tekst.

   Deze bevinding komt incidenteel voor: In het formulier op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ wordt een Captcha gebruikt die verschijnt nadat bezoekers op de knop 'Versturen' hebben gedrukt. Voor deze Captcha is een audio-alternatief aanwezig, maar deze is niet te bereiken met het toetsenbord (zie succescriterium 2.1.1). Zorg ervoor dat er een alternatief voor de Captcha komt die niet afhankelijk is van het zicht van bezoekers en op een toegankelijke manier te bereiken is.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en contentbeheerder lossen het probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld op pagina www.vanberesteyn.nl/ wordt gelabeld met een vergrootglas-icoon. In de code is dit label niet gekoppeld aan het invoerveld. Zorg ervoor dat het icoon in een label-element wordt geplaatsen en koppel dit label-element aan het invoerveld met for- en id-attributen.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/ staat naast de kop 'Binnenkort' filteropties. Wanneer 'Alles' is geselecteerd (dit wordt visueel aangegeven met een streepje) heeft dit element het attribuut 'aria-current=false'. 'false is hier de verkeerde staat, dat moet 'true' zijn, aangezien 'Alles' momenteel actief is.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ staan de teksten 'Adres', 'E-mail', 'Telefoon' en 'Theaterkassa'. Visueel zijn dit koppen voor de onderstaande teksten maar in de code zijn ze als gewone teksten opgemaakt. Zorg ervoor dat deze teksten als kop worden opgemaakt door deze is een H-element te plaatsen.

   In het hoofdnavigatiemenu op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ wordt aangegeven op welke pagina de bezoeker zich bevindt doordat de huidige pagina is onderstreept. In de code is deze informatie niet aanwezig. Hierdoor is de informatie niet beschikbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Maak gebruik van aria-current=page op de huidige pagina in het navigatiemenu om dit probleem op te lossen.

   De introductietekst op pagina www.vanberesteyn.nl/algemeneinformatie/ is opgemaakt met het em-element. Dit element heeft een eigen semantische waarde en mag niet worden gebruikt voor de opmaak van tekst. Dit element geeft namelijk aan hulpsoftware aan dat tekst in het element belangrijk is en mag alleen worden gebruikt op woorden of korte zinnen. Verwijder daarom het em-element van de tekst en maak deze op met een CSS-stijl of een soortgelijke methode. Dit probleem komt op meerdere plekken voor, waaronder op pagina www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/algemeneinformatie/ zijn verschillende koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld de kop 'Wachtlijst'. Het strong-element is niet geschikt om koppen mee op te maken omdat het een eigen semantische waarde heeft die niet gelijk is aan dat van een kop-element. Het strong-element geeft namelijk aan dat een tekst belangrijk is. Wanneer koppen zijn opgemaakt met het strong-element komen deze bijvoorbeeld niet voor in koplijsten, die gebruikt worden door screenreadergebruikers. Ook kunnen bezoekers die gebruikmaken van een kopsneltoets niet naar deze kop navigeren. Los dit op door het strong-element van de koppen te verwijderen en deze op te maken met een kop-element.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en/of contentbeheerder lossen het probleem/de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/ staan blokken content in de header met daarin een kop en een datum, bijvoorbeeld het contentblok met de kop 'Kinderdisco Wow!'. In de code is de datum boven de kop geplaatst bij deze blokken. Hierdoor is het voor gebruikers van screenreaders lastig te bepalen dat de datum bij de kop hoort, omdat de datum voor de kop wordt voorgelezen. Zorg ervoor dat in de code de datum na de bijbehorende kop wordt geplaatst. Visueel mag de indeling hetzelfde blijven. Een soortgelijk probleem komt ook voor op pagina's www.vanberesteyn.nl/over-ons/sponsors/ en www.vanberesteyn.nl/over-ons/onsteam/. Hier staan blokken content waarbij een afbeelding boven de bijbehorende kop is geplaatst in de code.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en/of contentbeheerder lossen het probleem/de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/ staat een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en adresgegevens kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/. Dit komt ook voor bij andere formulieren, bijvoorbeeld op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ en op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en/of contentbeheerder lossen het probleem/de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De grijze tekst '78 resultaten' (HEX #78716C) op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ heeft een te laag contrast op de achtergrond (HEX#F5F5F4). De contrastverhouding is hier 4.4:1, waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/gerlof-meijer-3/ staat de witte tekst 'Tickets' op een blauwe achtergrond (HEX #00AFAC). Deze kleurencombinatie heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2.7:1, waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor alle mensen die gebruikmaken van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en/of contentbeheerder lossen het probleem/de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers inzoomen tot 400% bij een paginabreedte van 1280px op pagina www.vanberesteyn.nl/, valt de knop 'Theater' onder de kop 'Binnenkort' deels buiten beeld. Dit maakt de teksten slecht leesbaar voor bezoeker die de website moeten vergroten, bijvoorbeeld vanwege slecht zicht. Zorg ervoor dat content niet buiten het beeld valt wanneer bezoekers inzoomen op de website.

   Wanneer bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 133% op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ verdwijnen het broodkruimelpad en de 'Deel via' links. Het is nog wel mogelijk om met het toetsenbord de focus op deze elementen te plaatsen (zie ook succescriterium 2.4.7). Zorg ervoor dat geen functionaliteiten verloren gaan wanneer bezoekers inzoomen op een pagina.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor alle mensen die gebruikmaken van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers de website voor het eerst bezoeken staat er een cookiemelding in beeld. In de cookiemelding is de checkbox 'Functionele cookies' al aangevinkt. Het contrast van deze aangevinkte checkbox (HEX #C7C7CE) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1.6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ staan grijze social media iconen (HEX #D6D3D1) die zijn opgemaakt als link. Het contrast van deze links op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1.4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ en op www.vanberesteyn.nl/over-ons/sponsors/.

   Het contrast van de randen van de invoervelden (HEX #E7E5E4) op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ op de achtergrond (HEX #FAFAF9) is te laag. De contrastverhouding is hier 1.2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ en www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor alle mensen die de website gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers de stijleigenschappen die bij dit succescriterium staan omschreven toepassen op pagina www.vanberesteyn.nl/, is de link 'Bestel snel!' niet meer leesbaar. Deze link valt buiten het kader waarin het wordt weergegeven en daardoor niet meer zichtbaar op de pagina. Ook de tekst 'Good Luck to You, Leo Grande' is niet meer goed leesbaar.

   Als bezoekers de stijleigenschappen die bij dit succescriterium staan omschreven toepassen op pagina www.vanberesteyn.nl/ wanneer de pagina wordt weergeven bij een schermbreedte van 1280px en is ingezoomd tot 400%, staan verschillende teksten buiten beeld of over elkaar heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de link 'Muziek, Dans- en Theaterschool'. Zorg ervoor dat bezoeker de stijleigenschappen kunnen aanpassen zonder dat het ten kosten gaat van de leesbaarheid van teksten, ook wanneer is ingezoomd op de pagina. Op pagina www.vanberesteyn.nl/ komt dit probleem ook voor bij andere teksten.

  • Gevolg:

   Niet alles is goed leesbaar door de tekstafstand die te krap staat afgesteld of tekstdelen die buiten beeld vallen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/ staat het invoerveld 'Datum vanaf' dat niet in te vullen is met het toetsenbord. Wanneer bezoekers op het veld klikken verschijnt een kalender waarin je een datum kan selecteren. De kalender verschijnt niet wanneer toetsenbordgebruikers de focus op het veld plaatsen. Ook is het niet mogelijk om handmatig met het toetsenbord een datum in te vullen bij dit veld. Zorg ervoor dat toetsenbordgebruikers een datum kunnen invoeren bij dit veld. De kalender verschijnt ook op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ wanneer op de knop 'Kies een datum' is gedrukt. Hier is de kalender ook niet te bedienen met het toetsenbord.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/verhuur/jonckherenzaal/ staat een slider met daarin bedienbare elementen, zoals de knoppen waarmee bezoekers de volgende slide kunnen tonen. Deze slider is niet met het toetsenbord te bedienen doordat de toetsenbordfocus niet op de elementen in de slider wordt geplaatst. Zorg ervoor dat het toetsenbordgebruikers mogelijk is deze slider te bedienen. Dit probleem komt ook voor op pagina www.vanberesteyn.nl/verhuur/hertenkampkamer/.

   Dit probleem komt incidenteel voor: In het formulier op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ wordt een Captcha gebruikt die verschijnt nadat bezoekers op de knop 'Versturen' hebben gedrukt. In deze Captcha staan knoppen die niet te bedienen zijn met het toetsenbord, bijvoorbeeld de knop 'Een audio-uitdaging ophalen'. Zorg ervoor dat alle bedienbare elementen in de Captcha ook te bedienen zijn met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.vanberesteyn.nl/programma/les-passagers-de-la-nuit/ wordt gebruikgemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium. Dit geldt ook voor de video op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/gerlof-meijer-3/.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/ staat de slider visueel boven de link 'Encore'. Echter, de links in deze slider krijgen pas toetsenbordfocus na de link 'Encore'. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die navigeren met het toetsenbord. Zorg ervoor dat de focus volgorde loopt van boven naar beneden en van links naar rechts. Op deze manier is de pad van de focus volgorde voor ziende toetsenbordgebruikers te voorspellen. Los dit probleem op door de focusvolgorde of de plaatsing van de slider aan te passen.

   Wanneer bezoekers inzoomen tot 175% op pagina www.vanberesteyn.nl/ komen de contactgegevens in de footer boven de andere content te staan terwijl deze links pas als laatst in de footer focus kunnen krijgen. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die navigeren met het toetsenbord. Voor deze bezoekers is het van belang dat de focus volgorde een logisch pad aflegt, dat is van boven naar beneden en van links naar rechts (op de meeste westerse websites). Als de focus volgorde afwijkt is het voor toetsenbordgebruikers niet te voorspellen welk element focus krijgt en maakt het navigeren lastiger. Pas daarom de focusvolgorde aan of verander de plaatsing van deze content bij inzoomen. Dit probleem komt ook voor bij de blokken 'Inschrijven voor de nieuwsbrief' en 'Niks meer missen?' wanneer bezoekers inzoomen tot 170% bij een paginabreedte van 1280px. En een soortgelijk probleem komt ook voor op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/gerlof-meijer-3/ met de 'Koop tickets' link wanneer bezoekers inzoomen bij een paginabreedte van 1280px.

   Wanneer bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 133% op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ verdwijnen de filters achter een knop. Wanneer toetsenbordgebruikers deze knop activeren verschijnt een dialoogvenster over de pagina. De toetsenbordfocus staat nog op de achterliggende pagina en niet in het dialoogvenster. Het dialoogvenster krijgt pas focus nadat alle items op de pagina toetsenbordfocus hebben gehad en de bezoeker weer vanaf de adresbalk begint met navigeren. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus in het dialoogvenster wordt geplaatst en hierin blijft tot de bezoeker het dialoogvenster afsluit.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ staan twee links met de toegankelijke naam 'Facebook'. Beide links verwijzen naar een ander doel, één link verwijst namelijk naar de facebookpagina van Theater vanBeresteyn en de andere link is voor bezoekers om de pagina te delen op Facebook. Doordat deze links dezelfde toegankelijke naam hebben is het lastig voor bezoekers die afhankelijke zijn van spraakbediening of voorleessoftware om deze links te activeren. Zorg ervoor dat één van deze links een andere toegankelijke naam krijgt. Dit geldt ook voor de twee links met de toegankelijke naam 'Twitter' op deze pagina. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ en op www.vanberesteyn.nl/programma/les-passagers-de-la-nuit/.

   In de zoekresultaten op pagina www.vanberesteyn.nl/ komt de link 'MDT Dans- en Theateruitvoering THEATER Ergens ooit. In een boekwinkeltje vinden kinderen verhalen die tot leven komen in een bijzonder sprookjesboek..' meerdere keren voor. Deze link verwijst naar de pagina www.vanberesteyn.nl/programma/mdt-dans-en-theateruitvoering-2/ en één keer naar de pagina www.vanberesteyn.nl/programma/mdt-dans-en-theateruitvoering/. Voor bezoekers is er geen onderscheidt tussen de twee links. Zorg ervoor dat links naar verschillende pagina's niet dezelfde linktekst hebben.

   Advies: Op pagina www.vanberesteyn.nl/bestaatniet/ wordt het linkdoel 'klik' gebruikt. Vermijdt linkteksten als 'Lees verder' of 'Klik (hier)'. Voor dit soort linkteksten is de context van de zin nodig. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen echter ook aan de hand van een elementenlijst, zoals links, over de pagina navigeren. De tekst 'klik' buiten context zegt te weinig over het linkdoel.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor alle mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en contentbeheerder lossen de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers de toetsenbordfocus plaatsen op de links in de slider op pagina www.vanberesteyn.nl/ is dat goed zichtbaar. Echter, wanneer bezoekers met de schift/tab-combinatie de focus terugplaatsen op de links in de slider blijven elementen waar de focus op staat verborgen. Dit komt omdat de slider waar de links met focus op staan niet in beeld komt. Hierdoor weten ziende toetsenbordgebruikers niet welke elementen focus hebben. Zorg ervoor dat elementen die focus hebben zichtbaar zijn.

   Wanneer bij een schermbreedte van 1280px wordt ingezoomd tot 133% op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/ verdwijnen het broodkruimelpad en de 'Deel via' links. Ondanks dat deze links visueel niet meer zichtbaar zijn is het nog mogelijk om met het toetsenbord de focus te plaatsen op deze links. Dit is verwarrend voor ziende toetsenbordgebruikers. Zorg ervoor dat deze links in beeld blijven staan om dit probleem op te lossen en ook gelijk te voldoen aan succescriterium 1.4.10.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en/of contentbeheerder lossen het probleem/de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De paginatitel van www.vanberesteyn.nl/bestaatniet/ is 'Page not found - Theater vanBeresteyn Veendam'. Deze titel is in het Engels terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Een Engelse paginatitel kan verwarrend zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Zorg ervoor dat deze pagina een Nederlandse paginatitel krijgt. Dit probleem komt ook voor op pagina www.vanberesteyn.nl/.

  • Gevolg:

   De hoofdtaal van de website is Nederlands en op alle pagina's is dat ook zo. Een Engelstalige pagina titel wekt verwarring op voor gebruikers die van hulptechnologieën gebruikmaken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost het probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Wanneer op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ een andere optie wordt gekozen bij de combobox 'Wat wilt u doen?', wordt de bezoeker automatisch doorgestuurd naar een andere pagina. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen. Zorg ervoor dat er geen contextwijzing (zoals het veranderen van pagina) plaatsvindt wanneer bezoekers iets invoeren bij een veld. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ en www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost het probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort in beeld staan. Ook kan de tekst grootte van de melding niet worden aangepast zodat sommige mensen de tekst mogelijk niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen. Zorg ervoor dat de foutmeldingen aangeven welke fout is gemaakt en in welk veld deze fout is gemaakt. Dit probleem komt ook voor bij andere formulieren, bijvoorbeeld die op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ en www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost het probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/ staat een invoerveld en combobox zonder visueel label. Het enige label wat deze velden hebben is een placeholdertekst of een optie, die verdwijnen bij invoer. Doordat de labels verdwijnen bij invoer kan het voor bezoeker met bepaalde cognitieve beperkingen lastig zijn deze velden in te vullen. Zorg ervoor dat deze velden een label krijgen dat blijft staan wanneer bezoekers iets invoeren bij het veld. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, zoals bij het zoekveld op pagina www.vanberesteyn.nl/ en op pagina www.vanberesteyn.nl/verhuur/.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ staat een * (asterisk) bij invoervelden die verplicht zijn. Nergens op de pagina staat in tekst aangegeven wat de * betekent. Dit kan voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperking verwarrend zijn. Zorg er daarom voor dat de betekenis van de * wordt uitgelegd in tekst. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ en op www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/.

  • Gevolg:

   Dit kan voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperking verwarrend zijn. Doordat de labels verdwijnen bij invoer kan het voor bezoeker met bepaalde cognitieve beperkingen lastig zijn deze velden in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder en/of contentbeheerder lossen het probleem/de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina www.vanberesteyn.nl/contact/ maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen zijn kortaf, vaak onvolledig en geven niet altijd aan welke fout is gemaakt. Ook geven deze foutmeldingen geen suggestie aan de bezoeker hoe zij de gemaakt fout in het formulier kunnen oplossen. Los dit op door zelf foutmeldingen toe te voegen aan het formulier. Zorg ervoor dat hierbij ook een suggestie wordt gegeven hoe de bezoeker de fout kan oplossen. Dit probleem komt voor in meerdere formulieren, bijvoorbeeld op pagina www.vanberesteyn.nl/stuur-mij-de-nieuwe-brochure/ en www.vanberesteyn.nl/wordonzevriend/.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/bestaatniet/ staat een <p>-tag zonder eindtag. Dit kan problemen geven voor hulpsoftware. Verwijder de <p> of plaats op de juiste plek een </p>.

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/programma/gerlof-meijer-3/ staan twee parse-fouten in de code:

   Een div-element is niet gesloten met een eindtag. Er staan een </aside> zonder openingstags. Dit kan problemen geven voor hulpsoftware. Los daarom beide parsenfouten op.

  • Gevolg:

   De website is mogelijk niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.vanberesteyn.nl/ staat een combobox zonder toegankelijke naam. Het visuele label van de combobox is 'Alle onderwerpen', maar dit is één van de optie die bezoekers kunnen selecteren. Zorg ervoor dat deze combobox een toegankelijk naam krijgt, bijvoorbeeld door het een visueel label te geven dat buiten het veld staat en dit via een label-element en for/id-attributen aan het select-element te koppelen. Dit label hoeft niet per se zichtbaar te zijn op de pagina.

  • Gevolg:

   De website is niet goed bruikbaar voor mensen die gebruikmaken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De technisch beheerder lost de problemen op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veendam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209