Verklaring van Tropiqua

Status toegankelijkheid https://tropiqua.nl/

Gemeente Veendam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Tropiqua.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veendam is beschikbaar via de link https://www.veendam.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Veendam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Tropiqua gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veendam is gevorderd met de toegankelijkheid van Tropiqua en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veendam .
Functie: Wethouder/Portefeuillehouder ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@veendam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Veendam

De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We streven naar een website die iedereen goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige hoofdwebsite (www.veendam.nl) hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de hoofdwebsite en de andere websites waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-10-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Tropiqua : voldoet gedeeltelijk

De website Tropiqua is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Veendam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/tropiqua.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Veendam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Aangepaste bevinding t.o.v. het vorige rapport: Op de homepage staan visuele koppen, bijvoorbeeld de kop 'Faciliteiten' en de koppen van de nieuwsitems onder de kop 'Laatste nieuws', die niet in de code als kop herkenbaar zijn. Maak alle visuele koppen op met een kopelement om dit probleem op te lossen.

   Aangepaste bevinding n.a.v. oplossen bevinding vorig rapport: De introductietekst op pagina tropiqua.nl/2022/03/21/planning-proef-en-diplomawemmen-2021-2022/ is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft extra belang aan één woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of koppenlijst over een pagina navigeren. Teksten die alleen visueel een kop zijn maar niet in de code, zijn niet op die manier bereikbaar.

   Als het strong-element gebruikt wordt voor opmaak wordt er extra belang aan één bepaald woord of een bepaalde zin en het mag daarom niet als pure opmaak gebruikt worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier zorgt er voor dat teksten die alleen visueel een kop zijn maar niet in de code, alsnog in de code aangemerkt worden als kop.

   Het strong-element wordt niet meer als opmaak gebruikt maar hiervoor wordt CSS ingezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding n.a.v. verandering op website: Wanneer bezoekers op de homepage inzoomen tot 200% verdwijnen verschillende links in het (sub-)navigatiemenu, het gaat hier om de links 'Inloggen zwemles', 'Home', 'Sitemap' en 'Contact'.

  • Gevolg:

   Sommige van deze pagina's zijn hierdoor niet meer bereikbaar als bezoekers de website in een ingezoomde weergave tonen. Zorg ervoor dat deze links ook bij een ingezoomde weergave beschikbaar zijn. Zie ook SC 1.4.10.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ingezoomde weergave wordt beschikbaar gemaakt op 200%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op de homepage inzoomen tot 400% bij een schermbreedte van 1280px verdwijnen verschillende links in het (sub-)navigatiemenu. Zie SC 1.4.4 voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Op een ingezoomde homepage tot 400% bij een schermbreedte van 1280px is niet alle informatie beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De website wordt volledig beschikbaar gemaakt zodat het ook op 400% bruikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Aangepaste bevinding t.o.v. het vorige rapport: Wanneer op de homepage is ingezoomd tot 200% krijgen na het doorlopen van alle zichtbare interactieve elementen een aantal onzichtbare links, zoals tropiqua.nl/abonnementen en tropiqua.nl/faciliteiten, toetsenbordfocus. Zorg ervoor dat het voor bezoekers duidelijk is waar zij zich bevinden op de pagina en verwijder onzichtbare links uit de toetsenbord focus volgorde.

  • Gevolg:

   Bezoekers die alleen een toetsenbord gebruiken om te navigeren over de website krijgen een aantal onzichtbare links in de toetsenbordfocus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onzichtbare links worden verwijderd uit de toetsenbordfocus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 5. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepage komt twee keer het id 'alvast-een-kijkje-nemen' voor. Zorg ervoor dat id's uniek zijn.

  • Gevolg:

   De id's zijn niet uniek waardoor niet iedereen goed over de website kan navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt voor gezorgd dat id's uniek zijn door de leverancier van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina tropiqua.nl/contact/ wordt een aria-label gebruikt binnen het header-element. Aria-label wordt niet ondersteund op header-elementen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina tropiqua.nl/faciliteiten/subtropisch-zwembad/ en op pagina tropiqua.nl/2022/03/21/planning-proef-en-diplomawemmen-2021-2022/.

   Op pagina tropiqua.nl/2022/03/21/planning-proef-en-diplomawemmen-2021-2022/ wordt een aria-label binnen een footer-element gebruikt. Dat is geen toegestaan element voor een aria-label en zorgt daardoor bij sommige hulpsoftware en browser combinaties mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

  • Gevolg:

   Het aria-label wordt niet op alle elementen ondersteund waar ze nu wel gebruikt zijn. Het zorgt bij sommige hulpsoftware en browsercombinaties mogelijk voor toegankelijkheidsproblemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aria-labels worden juist toegepast door de leverancier van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veendam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209