Verklaring van de Rechtspraak

Status toegankelijkheid https://www.rechtspraak.nl

Bureau Raad voor de rechtspraak is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Bureau Raad voor de rechtspraak streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website de Rechtspraak.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Bureau Raad voor de rechtspraak is beschikbaar via de link https://rechtspraak.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Bureau Raad voor de rechtspraak gepubliceerde informatie blijkt dat de website de Rechtspraak gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Bureau Raad voor de rechtspraak is gevorderd met de toegankelijkheid van de Rechtspraak en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Bureau Raad voor de rechtspraak .
Functie: officer kwaliteit.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@rechtspraak.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Bureau Raad voor de rechtspraak

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website de Rechtspraak : voldoet gedeeltelijk

De website de Rechtspraak is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Bureau Raad voor de rechtspraak dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/toegankelijkheid/check_7548_auto_rapport_oktober_2019_rnl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-10-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Bureau Raad voor de rechtspraak dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Logo had geen juist tekstalternatief

  • Gevolg:

   Logo van de Hoge Raad met bijbehorende link en tekstalternatief waren tegenstrijdig

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   De Hoge Raad heeft inmiddels een eigen website en valt daarom buiten de scope van deze toegankelijkheidsverklaring

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Infographic op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Betrokken-bij-een-rechtszaak/Slachtoffer en op https://www.rechtspraak.nl/Themas/verkeersmisdrijven hebben als tekstalternatief "Infographic waarmee de informatie op deze pagina visueel wordt getoond"

  • Gevolg:

   De inhoud van de infographic op beide pagina's is niet te lezen voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Voor https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Betrokken-bij-een-rechtszaak/Slachtoffer is het alt-attribuut leeg gemaakt. Pagina's worden herschreven en dit wordt meegenomen. De inforgraphic op https://www.rechtspraak.nl/Themas/verkeersmisdrijven is niet langer relevant en is verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact staan er onder de kop 'Contactgegevens instanties' links die zijn opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   De pagina structuur is niet correct opgebouwd

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Pagina is opnieuw gebouwd en voldoet nu aan dit succescriterium

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Zoeken/Paginas/default.aspx?k=stikstof%20PAS staat een lijst met links die zijn opgemaakt als koppen ('Alles', 'Pagina's', 'Documenten', 'Nieuwsberichten'). Er zijn twee problemen met deze lijst. Het eerste probleem is dat deze koppen geen content bevatten, het andere probleem is dat alleen visueel duidelijk is welke link actief is. Deze informatie wordt niet overgebracht in tekst en kan niet door software bepaald worden. De <H1> is echter een alternatief voor de actieve link. De koppen zijn echter wel fout volgens wcag.

  • Gevolg:

   Niet leesbaar voor blinden

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   De koppen zijn aangepast en voldoen nu aan de succescriteria door gebruik te maken van aria-selected

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind stond de tabbladen niet correct gedefinieerd waardoor de status van het tabblad niet duidelijk was. De roze link 'Algemeen' op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden heeft hetzelfde probleem als hierboven beschreven.

  • Gevolg:

   Een blinde kon niet zien welk tabblad geselecteerd was

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   De template is aangepast zodat alle pagina's met tabbladen correct zijn gedefinieerd door gebruik te maken van aria-selected. De Hoge Raad heeft inmiddels een eigen website waardoor de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden is vereenvoudigd en geen tabbladen meer heeft

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Op de pagina's https://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken en https://www.rechtspraak.nl/Themas/Paginas/default.aspx staan er een aantal artikelen onder elkaar. De betreffende rij staat in een grijs vlak op een witte achtergrond. Het probleem is hier dat de positie van de afbeelding in de code niet juist is.

  • Oorzaak:

   Verkeerd geconfigureerd web onderdeel

  • Gevolg:

   Code van de afbeelding stond voor de <h3> kop

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Web-onderdeel is opnieuw geconfigureerd zodat het gebruik van dit web-onderdeel overal op de website nu correct is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Over-de-CRvB/Ontwikkelingen-in-de-jurisprudentie/Paginas/Ontwikkelingen-in-de-jurisprudentie-2018.aspx hebben een grote hoeveelheid koppen nadruk gekregen door de hele koptekst ook op te maken met strong.

  • Oorzaak:

   Verkeerde kopieer en plak actie

  • Gevolg:

   Structuur van pagina/inhoud is niet meer correct

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   <strong> bij de koppen verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Oorzaak:

   Dit document is van 2015 en sindsdien niet meer gewijzigd en geen onderdeel van an een administratief proces dus valt (voorlopig) buiten de scope van deze verklaring

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Geen want het gaat om een oud document dat geen onderdeel is van een administratief proces. Alle documenten na 2015 voldoen of aan de webrichtlijnen of zijn voorzien van een alternatief tekst bestand

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is bij het ontwerp niet op gelet

  • Gevolg:

   Contrast is op diverse plaatsen te laag

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   De gebruikte SharePoint sjablonen zijn waar nodig aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De infographic bevat veel informatie. Het tekstalternatief ‘Infographic waarmee de informatie op deze pagina visueel wordt getoond’ is onjuist en misleidend.

  • Gevolg:

   De informatie die in de infographic staat wordt niet goed overgebracht.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Alle informatie uit deze infographic als tekst op de pagina gezet en de infographic van de pagina verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's is het mogelijk om een venster voor feedback te openen. In dit venster staat een invoerveld voor de feedback. De randen van dit veld hebben een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (2,3:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn om het veld te kunnen onderscheiden

  • Gevolg:

   Contrast is op diverse plaatsen te laag en kan het veld niet onderscheiden.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   De randen van de invoerveld voor de feedback hebben een hoger contrast gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onderaan elke pagina staan er zes grijze pictogrammen in de footer. Deze links hebben een contrast nodig van minimaal 3,0:1. Het contrast is op dit moment 2,7:1.https://www.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Contrast is op diverse plaatsen te laag.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   De gebruikte SharePoint sjablonen zijn waar nodig aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina's https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind, https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Betrokken-bij-een-rechtszaak/Slachtoffer/Paginas/default.aspx en https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden staan videospelers. Videocontent valt onder een uitzondering van DigiToegankelijk, de videospeler niet. In principe is het niet toegestaan om bediening met tekentoetsen te gebruiken, tenzij er voldaan is aan een van de drie bovenstaande uitzonderingen. Op dit moment is het mogelijk om de video te bedienen met de letter 'm' en 'f'. De bediening met escape en de pijltjes is geen probleem. Deze bediening voldoet niet aan een van de drie bovenstaande uitzonderingen.

  • Gevolg:

   De bediening is niet uit te zetten of in te stellen. De bediening is ook niet alleen maar actief op focus, een voorbeeld: indien de toetsenbordfocus op de knop 'Bijschriften/ondertiteling' (CC) staat is het mogelijk om de video met 'm' te muten en met 'f' in volledig scherm te zetten.Dit kan een probleem zijn voor mensen die spraakbediening gebruiken. Het kan dan voorkomen dat het geluid van de video bijvoorbeeld uit wordt gezet zonder dat dit de bedoeling was.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er is een mechanisme beschikbaar in de videospeler waarmee de sneltoets kan worden uitgezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Werk-en-rechtsgebied staat een carrousel die een tijdslimiet heeft van ongeveer zes seconden.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om genoeg tijd te krijgen om deze content te lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Door op de carrousel te gaan staan met de muis of met de tab-toets kan je de carrousel pauzeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Werk-en-rechtsgebied staan onderaan twee foto's met links die elke paar seconden wisselen. Deze carrousel moet voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De wisseling van content pauzeert als de muis op dit element staat, dit is niet voldoende. De rest van de pagina is niet te bedienen terwijl dit element op pauze staat. Dit leidt de bezoeker af bij het gebruik van de rest van de pagina.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De gebruikte SharePoint sjabloon is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is gebruik gemaakt van een skiplink. Indien er gebruik gemaakt wordt van een skiplink is afgesproken dat deze link de eerste link is in de focus volgorde. Op dit moment is de eerste link de link 'Home' (het logo). Op dit moment is de rest van de focus volgorde in orde, maar geadviseerd wordt om deze aan te passen.

  • Gevolg:

   .

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebouwd pop-up venster

  • Gevolg:

   Toetsenbordfocus verdween

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Pop-up is aangepast, toetsenbordfocus werkt nu correct (blijft binnen pop-up)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen. Dit komt op diverse plaatsen voor.

  • Oorzaak:

   Gebruikers fouten als gevolg van het ontbreken van de juiste kennis

  • Gevolg:

   Sommige linkteksten komen niet of niet goed overeen met het doel van de link

  • Alternatief:

   Nee, in het nieuwe CMS misschien wel

  • Maatregel:

   Gebruikers hebben adviezen gekregen om er voor te zorgen dat de linktekst beter overeenkomt met het linkdoel. Met uitzondering van de nieuwsberichten, die door de gebruikers bij de verschillende rechtbanken en gerechtshoven worden geplaatst, zijn alle linkteksten onderzocht en indien nodig aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   onjuist geprogrammeerde video speler

  • Gevolg:

   De verschillende knoppen in de video speler geven geen zichtbare focus.

  • Alternatief:

   .

  • Maatregel:

   Video speler is aangepast en toont de focus. Deze focus wordt niet geregeld door CSS maar maakt gebruik van de focus van de user agent

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Werk-en-rechtsgebied staat een carrousel metbediening. De links ‘Vorige’ en ‘Volgende’ hebben geen zichtbare toetsenbordfocus.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruiker ziet niet waar hij is

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Carrousel is aangepast en maakt gebruik van de zichtbare focus van de User Agent

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat een feedback formulier. Dit formulier is te bereiken door in de footer de link 'Feedback' te activeren. In dit formulier is het verplicht om bij de invoer 'Feedback' minimaal drie tekens in te voeren. Deze invoereis is niet van te voren duidelijk.

  • Oorzaak:

   Verkeerd geprogrammeerd scherm

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Feedback scherm is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Door het genereren van content blokken kan het voorkomen dat de gebruikte id's niet uniek zijn

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Genereren van content blokken is aangepast en dubbele id'skomen niet meer voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Bureau Raad voor de rechtspraak heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209