Verklaring van WijkteamsArnhem

Status toegankelijkheid https://www.wijkteamsarnhem.nl

Gemeente Arnhem is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Arnhem streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WijkteamsArnhem.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Arnhem is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+arnhem

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Arnhem gepubliceerde informatie blijkt dat de website WijkteamsArnhem gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Arnhem is gevorderd met de toegankelijkheid van WijkteamsArnhem en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Arnhem .
Functie: Chief Information Officer (CIO).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een digitale toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid? Neem dan contact op via digitoegankelijk@arnhem.nl Belt u liever, bezoek dan onze contactpagina voor de telefoonnummers.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Arnhem

We willen dat iedereen alle informatie op de websites van de gemeente Arnhem goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. 

Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren. 

Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen: 

 • Bewustwording: we organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid. 

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 

 • Geautomatiseerd toetsen: we gebruiken een speciale tool om (periodiek) de toegankelijkheid automatisch te testen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.  

 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 04-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website WijkteamsArnhem : voldoet gedeeltelijk

De website WijkteamsArnhem is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Arnhem dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://digitaaltoegankelijk.nl/wp-content/uploads/2022/10/hertest-wijkteamsarnhem.nl-Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Arnhem dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Twee pdf-bestanden uit de onderzochte sample zijn niet gecodeerd.

  • Gevolg:

   De inhoud van de pdf-bestanden zijn hierdoor niet beschikbaar voor gebruikers van assisterende software.

  • Alternatief:

   Bij hinder vanwege deze afwijking kan contact worden opgenomen met WijkteamsArnhem zodat een passende oplossing aangeboden kan worden.

  • Maatregel:

   De organisatie maakt de pdf-bestanden met terugwerkende kracht toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het contactformulier dat in de geteste sample is gevonden, is niet voorzien van het HTML-autocomplete attribuut bij velden die om persoonsgegevens vragen.

  • Gevolg:

   De gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens niet automatisch door hun browser laten invullen.

  • Alternatief:

   Bij hinder vanwege deze afwijking kan contact worden opgenomen met WijkteamsArnhem zodat een passende oplossing aangeboden kan worden.

  • Maatregel:

   Het autocomplete attribuut wordt toegevoegd aan de invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Twee geteste pdf-bestanden zijn niet voorzien van een paginatitel.

  • Gevolg:

   Software kan de naam van de pfd-bestanden nu niet definiëren.

  • Alternatief:

   Bij hinder vanwege deze afwijking kan contact worden opgenomen met WijkteamsArnhem zodat een passende oplossing aangeboden kan worden.

  • Maatregel:

   De pdf-bestanden worden met terugwerkende kracht voorzien van een bestandstitel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 4. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van twee van de geteste pdf-bestanden is niet gedefefineerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan assisterende software niet bepalen in welke taal de documenten zijn geschreven.

  • Alternatief:

   Bij hinder vanwege deze afwijking kan contact worden opgenomen met WijkteamsArnhem zodat een passende oplossing aangeboden kan worden.

  • Maatregel:

   De taal wordt met terugwerkende kracht bij de pdf-bestanden gedefinieerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De foutmelding die wordt weergegeven wanneer invoervelden niet ingevuld worden, is geen unieke melding.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor gebruikers niet duidelijk zijn welk veld ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Bij hinder vanwege deze afwijking kan contact worden opgenomen met WijkteamsArnhem zodat een passende oplossing aangeboden kan worden.

  • Maatregel:

   De organisatie verandert ‘Dit is een verplicht veld’ door ‘Het is verplicht uw naam in te vullen’ om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De knop onder het contactformulier veranderd na verzenden in ‘aan het verzenden’. Deze knop is niet als statusbericht opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen schermlezers niet doorgeven dat het formulier wordt verzonden.

  • Alternatief:

   Bij hinder vanwege deze afwijking kan contact worden opgenomen met WijkteamsArnhem zodat een passende oplossing aangeboden kan worden.

  • Maatregel:

   Het ARIA-label role="alert" wordt toegepast op de melding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Arnhem heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209