Verklaring van Als ik later groot ben in Almere

Status toegankelijkheid https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Almere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Als ik later groot ben in Almere.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Almere is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+almere%20

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Almere gepubliceerde informatie blijkt dat de website Als ik later groot ben in Almere gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van Als ik later groot ben in Almere en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Almere .
Functie: Concerndirecteur Sociale stad & Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@almere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Almere

 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief. Medewerkers van de gemeente hebben een handleiding voor toegankelijke pdf-documenten met Word.
 • De gemeentelijke afdelingen hebben uitleg gekregen over de verplichting en de consequenties voor hun digitale informatie.
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijkheid voor digitale informatie en producten toegevoegd.
 • Op basis van de laatste test op toegankelijkheid worden nog een aantal aanpassingen (technisch en redactioneel) doorgevoerd. In de loop van 2023 is een hertest ingepland.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Als ik later groot ben in Almere : voldoet gedeeltelijk

De website Als ik later groot ben in Almere is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Almere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/onderzoek-toegankelijkheid-alsiklatergrootbeninalmere
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Almere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding in de pop-up op pagina "Activiteit 3" heeft veel tekstuele informatie die niet als tekst op de pagina staat. Deze afbeelding is verborgen voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Het gaat om de beschrijving van de activiteiten en de logo’s van de betrokken organisaties.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker heeft geen toegang tot informatie uit deze afbeelding.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat deze informatie in een tekstalternatief beschreven wordt. We plaatsen deze tekst als gewone tekst op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de header van de website staan drie logo’s. In de linkerbovenhoek van de pagina staat het logo met de zichtbare tekst “Als ik later groot ben”. Deze informatieve afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Het alt-attribuut ontbreekt. Naast het logo staat een afbeelding met tekst erop “(..) zoekmachine Vind hier alles voor jouw dromen!”. Ook deze afbeelding mist het alt-attribuut. Het derde logo is bedoeld als het logo voor een mobiele versie van de pagina (div class=”logo-mobiel”). Voor afbeeldingen die opgemaakt zijn met een img-element geldt dat het alt-attribuut altijd aanwezig moet zijn. Zonder dit attribuut leest de hulpsoftware de bestandsnaam van de afbeelding voor, wat voor een onplezierige gebruikerservaring zorgt. Geef deze afbeelding alt=”Als ik later groot ben”.

   In de footer van de website staan twee logo’s: het logo van Instagram en van Facebook. Deze logo’s zijn verborgen voor hulpsoftware met lege alt-attributen. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen die altijd een tekstalternatief moeten hebben waarin de naam van de organisatie moet worden vermeld. Een blinde gebruiker weet niet wat er op deze afbeelding staat. Geef het logo van Instagram alt=”Instagram” en het logo van Facebook alt=”Facebook”. Het title-attribuut kan gebruikt worden voor extra informatie, bijvoorbeeld "ga naar ".

   Het logo van “Als ik later groot ben “ in de footer is toegevoegd als achtergrondafbeelding. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Op deze manier is deze afbeelding niet toegankelijk voor hulpsoftware en dus ook voor een blinde gebruiker. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen. Hun aanwezigheid en betekenis moet ook aan een blinde gebruiker worden voorgelezen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest nu de bestandsnaam van logo's en iconen voor in plaats van een informatieve alt-tekst. Dat zorgt voor een onprettige gebruikservaring.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven de logo's en inconen een alt-tekst zodat hulpsoftware de goede informatie voorleest.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Als het mobiele menu is geopend, verschijnt de knop om het menu af te sluiten. Deze knop bestaat uit een afbeelding zonder tekstalternatief. Het alt-attribuut ontbreekt. De afbeelding van een vergrootglas fungeert als een knop.

  • Gevolg:

   Het alt-attribuut ontbreekt. Dit zorgt bij sommige gebruikers voor een niet-optimale ervaring.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een alt-attribuut toe waarin de functie van de knop wordt beschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Een deel van de video op de homepagina heeft geen ondertiteling. In het begin van de video vertelt Mandy een verhaal. Deze informatie moet toegankelijk worden gemaakt voor doven middels ondertiteling.

  • Gevolg:

   Het is in een deel van de video voor de dove en slechthorende gebruikers niet duidelijk waar het over gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen ondertiteling toe aan deze video die exact overeenkomt met wat gezegd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Droomvideo's" staan video’s. Een deel daarvan zijn online vergaderingen waar meerdere mensen aan deelnemen. Zie bijvoorbeeld “Architect Egbert”. Op de slides in het begin is de informatie te lezen over het onderwerp, de datum en andere wellicht belangrijke informatie over deze bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst komen meerdere mensen aan het woord. Dat is te zien aan de lichte rand van een foto van de spreker.

  • Gevolg:

   Deze informatie die alleen visueel kan worden waargenomen moet ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen die deze video niet kunnen zien. Blinde bezoekers missen teksten en andere visuele clues die in beeld komen maar niet worden uitgesproken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen audiodescriptie toe aan de video voor alle visuele informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Droomvideo's" staan video’s. Een deel daarvan zijn online vergaderingen waar meerdere mensen aan deelnemen. Zie bijvoorbeeld “Architect Egbert”. Deze opnames bevatten informatie die niet toegankelijk is voor blinde gebruikers.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers missen teksten en andere visuele clues die in beeld komen maar niet worden uitgesproken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een audiodescriptie toe aan de video met belangrijke visuele informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina "De brievenbus" de alinea die begint met “Hoe werkt het?” is opgemaakt met een h3-element. Hier is h3-element gebruikt voor styling om deze alinea groter lettertype te geven. Zie screenshot 2. Een blinde gebruiker genereert een lijst met koppen om de inhoud van de pagina te scannen. Als een hele alinea is opgemaakt als een kop, krijgt de gebruiker nog steeds geen overzicht. Gebruik CSS om deze tekst te stylen.

   Midden op de pagina "De brievenbus" staat tekst (Stap 1 tot Stap 5) die vetgedrukt is met een strong-element. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag alleen gebruikt worden om op enkele woorden of zinsdelen nadruk te leggen. Dit geldt ook voor de tekst “Waarom hebben we jouw gegevens nodig?”. Hier zou alleen “jouw gegevens” in het strong-element kunnen opgenomen. Deze tekst wordt anders voorgelezen dan de rest. Gebruik CSS om de tekst opvallend te stylen.

   In het formulier op pagina "De brievenbus" onder de vraag “Ik woon in: “ staan antwoordopties. Visueel zijn deze selectievakjes een groep. Deze relatie is echter niet in de code aanwezig. De voorleessoftware leest deze selectievakjes als losse elementen voor. Deze groep moet ook in de code als groep gecodeerd zijn. Een groep interactieve elementen heeft een naam nodig. Een van de oplossingen is het gebruik van fieldset-element waarin het label met de vraag voor de naam zorgt.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware krijgen geen goed overzicht van de pagina omdat de styling-elementen niet op de juiste manier zijn gebruikt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de styling-elementen op de juiste manier toe. Bijvoorbeeld: alleen een h3-element toepassen bij koppen (in plaats van de hele alinea) en het strong-element alleen gebruiken om belangrijke woorden uit te lichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer de cookies niet geaccepteerd zijn, staat op homepagina op de plek waar Youtube video tekst met een kopje “Cookiemelding”. Dit kopje is niet opgemaakt als koptekst.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware van een blinde gebruiker kan de koppen niet lezen als deze niet opgemaakt zijn als koptekst. De gebruiker kan zich hierdoor niet goed oriënteren op de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zetten de tekst om in een koptekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Organisaties" staat een lijst met organisaties. Deze lijst is alleen via lay-out te onderscheiden omdat het gemaakt is met mintekens en het inspringen naar een nieuwe regel met het Enter toets. Alles wat als een lijst eruit ziet, moet ook in de code als een lijst te worden opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker krijgt nu een andere informatiestructuur voorgelezen dan een ziende gebruiker die ziet. Hierdoor krijgt een blinde gebruiker geen goed overzicht van de opsomming.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zetten deze opsomming om in ul- en li elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Veel gestelde vragen" is het strong-element veelvuldig gebruikt om de koppen (vragen) op te maken. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag alleen gebruikt worden om op enkele woorden of zinsdelen nadruk te leggen. Deze tekst wordt anders voorgelezen dan de rest.

   Onder “Daarom plaatsen we” op pagina "Veel gestelde vragen" staat een opsomming die alleen qua lay-out te onderscheiden is. Deze opsommingen zijn niet als lijsten opgemaakt in de HTML. Een blinde gebruiker krijgt nu een andere informatiestructuur voorgelezen dan een ziende gebruiker die ziet.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan door foute styling-elementen niet goed navigeren over de pagina. Hierdoor weten blinde bezoekers niet goed wat er op de pagina staat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de styling-elementen op de juiste manier toe. Koppen worden een koptekst en opsommingen maken we op als ul- of li-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Activiteit 4" zijn de woordjes “woensdag” en “zaterdag” kopjes, maar zijn niet als kopteksten opgemaakt.

  • Gevolg:

   De relatie tussen deze teksten en onderliggende content is niet in de code zichtbaar. Daardoor kunnen hulpmiddelen de pagina niet goed lezen. Slechtziende gebruikers hebben dan geen optimale website-ervaring.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zetten kopteksten om in heading-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina "Contact" staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het formulier niet goed lezen waardoor sommige gebruikers het formulier niet makkelijk kunnen invullen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We vullen de invoervelden al automatisch in.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina op de gele achtergrond van de sectie onder de grote afbeelding staat tekst. Sommige links hebben een oranje tekstkleur. Hier is kleur gebruikt om aan te geven dat dit links zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op "Contact" pagina. Hierdoor kan het voor sommige bezoekers niet duidelijk zijn dat hier een link staat.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers is het niet duidelijk dat er een link staat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De placeholdertekst in de zoekbalk bovenaan elke pagina heeft lichtgrijze tekstkleur (#ccc). Deze kleur geeft te weinig contrast, namelijk 1,6:1. Zie de zoekbalk op desktop en in het mobiele menu.

  • Gevolg:

   De tekst is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers door het lage contrast.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen voor een beter contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina naast het logo staat een afbeelding met tekst erop “ (..) zoekmachine Vind hier alles voor jouw dromen!”. Deze tekst is onderdeel van de afbeelding en kan niet door gebruiker worden aangepast.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen deze informatie missen, omdat ze de tekst niet naar wens kunnen aanpassen zoals vergroten of de kleuren aanpassen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen de tekst toe als alt-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina "Contact" hebben de invoervelden te weinig kleurcontrast, namelijk 1,6:1. Op “Contact” pagina staan invoervelden met dezelfde lichtgrijze randkleur. De achtergrond van de pagina is lichtblauw en biedt ook onvoldoende kleurcontrast met de witte achtergrond van het invoerveld (1,4:1).

  • Gevolg:

   De grenzen van dit element zijn niet voor alle gebruikers zichtbaar. Bijvoorbeeld voor slechtziende en kleurenblinde mensen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We verhogen het contrast tussen de achtergrond van de website en de invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 17. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   In de header van de website staat een zoekbalk. De placeholder tekst op desktop is “doorzoek de hele sit”. De laatste letter is slecht deels zichtbaar. Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, blijft alleen “doorzoek de hel” over.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet de hele tekst lezen waardoor ze een vertekend beeld van de website krijgen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We lossen dit op door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 18. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina "Activiteiten" verliezen de activiteiten met een beschrijving langer dan 3 regels tekst de laatste regel wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast.

  • Gevolg:

   De betekenis van de tekst gaat deels verloren. Gebruikers kunnen dus niet de hele tekst lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We lossen dit op door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De video op de homepagina is niet met het toetsenbord te bedienen. Bezoekers die deze website zonder muis bezoeken kunnen deze video niet openen.

   Op de homepagina als met een muis op de eerste zoekbalk wordt geklikt, verschijnt een lijst met categorieën. Deze lijst is niet beschikbaar voor gebruikers die de website zonder muis, met alleen het toetsenbord bezoeken.

  • Gevolg:

   Gebruikers die over de website navigeren met een toetsenbord hebben geen optimale gebruikservaring. Ze kunnen niet gebruikmaken van alle functionaliteiten van de website.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat alle functionaliteiten beschikbaar zijn voor mensen die met een toetsenbord navigeren (zonder muis).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 20. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina "De brievenbus" als het formulier leeg wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding: “Please, fill in this field”. De foutmelding verschijnt en verdwijnt. Deze is slechts kort zichtbaar en blijft niet staan.

  • Gevolg:

   De gebruiker heeft niet genoeg tijd om deze melding te lezen. De gebruiker weet dus niet wat er fout was.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de foutmelding langer blijft staan zodat de gebruiker weet wat hij moet doen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 21. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De activiteiten op pagina "Activiteiten" dienen als links om een pop-up te openen. Als een pop-up geopend is, verplaatst de focus zich niet naar de pop-up, maar blijft op de onderliggende pagina lopen.

  • Gevolg:

   Deze volgorde van focusbare elementen is niet logisch en verwarrend voor ziende toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de focus in de geopende pop-up komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staan links naar Facebook en Instagram. Deze links hebben geen content: er is geen linktekst en het logo is verborgen voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Als resultaat staat er een link zonder duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat het doel is van de links.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven het logo van Instagram alt=”Instagram” en het logo van Facebook alt=”Facebook”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Activiteit aanmelden" als een activiteit is aangemeld, verschijnt op deze pagina een blokje met de geüploade afbeelding en een lege alt tekst. Deze afbeelding is een link zonder een duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   Als het linkdoel niet duidelijk is, weet de gebruiker van hulpsoftware niet waar deze link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven deze link een verborgen tekst die alleen zichtbaar is voor hulpsoftware, waarin het duidelijk wordt dat dit een link is naar de betreffende activiteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 24. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Activiteiten" dienen de activiteiten als links om een pop-up te openen. Als een pop-up geopend is, verplaatst de focus zich niet naar de pop-up, maar blijft op de onderliggende pagina lopen.

  • Gevolg:

   De gebruiker ziet niet waar de focus zich bevindt. Hierdoor kunnen links en andere interactieve elementen onbedoeld worden geactiveerd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat er meer focus gaat naar de interactieve elementen die in beeld zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 25. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In de cookiebanner staan twee links “Niet akkoord” en “Akkoord”. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn “allow cookies” en “deny cookies”. De link met “meer informatie” heeft als toegankelijke naam “learn more about cookies”. Deze links zijn niet met stem te bedienen. De visueel zichtbare tekst moet onderdeel zijn van de toegankelijkheidsnaam van het element.

   De zogenaamde ‘hamburger’ knop niet met de stem te bedienen. Deze knop verschijnt als de website bekeken wordt op kleine schermen. De toegankelijke naam van deze knop is “Navigation”. De zichtbare tekst is “menu”. De visueel zichtbare tekst moet onderdeel zijn van de toegankelijkheidsnaam van het element.

  • Gevolg:

   Omdat deze namen in een andere taal is dan de taal van de pagina, zullen niet alle gebruikers ze begrijpen. Omdat de toegankelijke naam en de zichtbare naam verschilt kunnen gebruikers de links niet met stem bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de toegankelijke namen hetzelfde (en in dezelfde taal) zijn als de zichtbare namen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 26. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina "Activiteit aanmelden" als een activiteit is aangemeld, verschijnt op deze pagina een blokje van de activiteit. De link heeft geen verborgen tekst.

  • Gevolg:

   Deze link is niet met stem te activeren omdat de link geen tekst heeft.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen verborgen tekst toe aan de link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 27. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen in de formulieren op pagina "Contact" zijn in het Engels. Als een verplicht veld is niet ingevuld, verschijnt er een foutmelding “Please, fill in this field”. De taal van de website is Nederlands. Deze foutmeldingen worden met de Nederlandstalige uitspraakregels voorgelezen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader begrijpen niet goed wat er voorgelezen wordt. Daardoor hebben zij geen prettige gebruikservaring.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We vertalen deze foutmeldingen in het Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De zoekbalk bovenaan de pagina heeft geen zichtbaar label. Er is slechts een placeholdertekst aanwezig. De placeholdertekst kan niet als label dienen omdat het verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen.

  • Gevolg:

   Een invoerveld zonder zichtbaar label kan meerdere groepen bezoekers verwarren, omdat ze niet begrijpen wat hier ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een label toe aan het invoerveld zodat gebruikers weten wat zij in moeten vullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina komen parseproblemen voor doordat dubbele id’s zijn gebruikt. Het gaat om id’s met waarde “tx-solr-search-form-pi-results”.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de id's op de pagina aan naar unieke id's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De activiteiten op alle "Activiteiten" pagina's dienen als links om een pop-up te openen. In de rechter bovenhoek van de pop-up staat een knop om het scherm te sluiten. Deze knop heeft geen juiste rol en geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is dit geen knop omdat dit element uit niet interactieve div-element bestaat. Een blinde gebruiker weet niet wanneer hij op deze knop moet drukken om een pop-up af te sluiten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de knop aan, zodat screenreaders weten dat dit een sluitknop is. We geven de knop de juiste rol en een toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de cookiebanner staan twee links “Niet akkoord” en “Akkoord”. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn “allow cookies” en “deny cookies”. De link met “meer informatie” heeft als toegankelijke naam “learn more about cookies”. Omdat deze namen in een andere taal is dan de taal van de pagina, zullen niet alle gebruikers ze kunnen begrijpen. De voorleessoftware leest deze namen voor aan een blinde gebruiker.

  • Gevolg:

   Doordat links geen toegankelijke namen (of namen in een andere taal) hebben, leest de voorleessoftware onduidelijk voor aan de gebruiker. Slechtziende gebruikers kunnen dus niet prettig over de website navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We verwijderen de aria-labels. We verwerken de toegankelijke naam in de linktekst. We vertalen de Engelse teksten naar het Nederlands, zodat de hulpsoftware het duidelijk voorleest.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staan twee knoppen zonder toegankelijke naam. De knop om de cookieverklaring te openen en de knop om te zoeken. Er is verborgen tekst aanwezig (“Cookieverklaring” en “Zoek”), maar deze tekst is verborgen met ‘display:none’. Deze code verbergt elementen niet alleen van het scherm, maar ook voor hulpsoftware. Omdat deze knop geen toegankelijke naam heeft, kan de voorleessoftware niet aan een blinde gebruiker vertellen wat deze knop doet. Gebruik een andere methode om de tekst te verbergen. Dat kan bijvoorbeeld met CSS clip methode of text-indent.

   Op de homepagina onder de grote afbeelding staat en zoekbalk waarin de knop om de opdracht te versturen een verborgen tekst (“Zoek”) heeft. Deze tekst is echter ook voor hulpsoftware verborgen. Deze knop heeft geen content en dus geen toegankelijke naam. Gebruik geen ‘display:none’ om de teksten te verbergen. Een betere methode is om CSS clip of text-indent te gebruiken. Andere oplossingen zijn mogelijk.

   Op de homepagina staat een iframe waarin de Youtube filmpje in zit. Dit iframe heeft geen toegankelijke naam. Het iframe waar de video in zit, is geplaatst in een div-element waar een aria-label op zit. Aria-attributen op niet interactieve elementen zoals een div wordt niet door hulpsoftware ondersteund. Hier is waarschijnlijk een poging gedaan om dit deel van de pagina een naam te geven. Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan. Het aria-label op het div-element wordt niet voorgelezen. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title-attribuut. Voeg een beschrijvende en unieke naam toe. De titel dient ook beschrijvend te zijn. Nu is de titel “Youtube-videospeler”. Deze titel zegt niets over de inhoud van de video en kan beter vervangen worden door de titel van de video zelf “AILGBIA 2020 Combinatiefilpmje kinderen”.

   Op de homepagina onder het kopje “Tips” staan drie kaartjes met activiteiten. Elk kaartje bestaat o.a. uit een afbeelding die fungeert als een link. Deze link heeft geen toegankelijke naam. Zonder toegankelijke naam kan de voorleessoftware niet aan zijn gebruiker vertellen waar deze link naartoe gaat.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen niet fatsoenlijk over de website navigeren omdat de voorleessoftware de toegankelijke naam niet kan lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven links tekst die zichtbaar is voor hulpsoftware, waardoor de gebruiker weet waar de link heen gaat. We zorgen dat de hulpsoftware het goed en duidelijk kan voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Almere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209