Verklaring van Logistiek 010

Status toegankelijkheid https://logistiek010.nl

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Logistiek 010.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Logistiek 010 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Logistiek 010 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam .
Functie: Coördinator goederenvervoer Gemeente Rotterdam.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via logistiek010@rotterdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Logistiek 010 : voldoet gedeeltelijk

De website Logistiek 010 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://logistiek010.nl/app/uploads/2022/07/WCAG-2.1-AA-inspectie-logistiek010.nl-1.2.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Tijdens deze herinspectie is geconstateerd dat de onderzochte PDF niet is aangepast. Alle bevindingen, zoals de onderstaande, blijven dus in dit rapport staan: In het PDF-document https://logistiek010.nl/app/uploads/2020/12/Presentatie-logistiek010-9-dec-20-sessie-Subsidieregelingen-slimme-en-schone-logistiek.pdf zijn meerdere problemen gevonden met tekstalternatieven voor afbeeldingen. Ten eerste hebben informatieve afbeeldingen geen tekstalternatief gekregen, bijvoorbeeld die op pagina 5 en 8. Ten tweede is het logo van Gemeente Rotterdam op pagina 1 niet getagd en daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. Deze afbeelding is ook informatief en heeft op de eerste pagina een tekstalternatief nodig. Op vervolgpagina's kan dit beter genegeerd worden. Ten derde zijn decoratieve afbeeldingen niet als achtergrondafbeelding (= artefact) opgemaakt. Zij kunnen daardoor nu niet genegeerd worden. Gebruikers van voorleessoftware krijgen daardoor nu alleen voorgelezen "Afbeelding". Dit komt onder andere voor op pagina's 2, 3, 10 en 18.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke PDF-document.

  • Alternatief:

   Content uit PDF is ook beschikbaar via de website https://logistiek010.nl.

  • Maatregel:

   Nieuwe PDF-document opmaken die wel toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://logistiek010.nl/app/uploads/2020/12/Presentatie-logistiek010-9-dec-20-sessie-Subsidieregelingen-slimme-en-schone-logistiek.pdf zijn op pagina's 2, 3 en 10 de kopteksten niet als kop (bijvoorbeeld h1) opgemaakt.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke PDF-document.

  • Alternatief:

   Content uit PDF is ook beschikbaar via de website https://logistiek010.nl.

  • Maatregel:

   Nieuwe PDF-document opmaken die wel toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina https://logistiek010.nl/aanmelden-nieuwsbrief/ is gewijzigd naar een externe link. Dit formulier is echter onderdeel van een proces dat op de onderzochte website start en wordt daarom ook meegenomen in deze herinspectie.

   Op pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 staat een formulier waar persoonlijke gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Deze gegevens kunnen in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van het autocomplete-attribuut. Dit attribuut ontbreekt op dit moment bij de invoervelden waar persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. Dit attribuut met de juiste waarde toevoegen helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen. Het gaat in dit specifieke geval om de invoervelden voor "Organisatienaam", "Achternaam" en "E-mail". Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt moet worden en de bijbehorende waarden is te vinden op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke Formulier.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Formulier toegankelijk laten maken door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 staat rechtsboven de witte tekst "gemeente Rotterdam". Deze tekst heeft een te laag contrast van 1,2:1 op de lichtgrijze achtergrond.

   In het PDF-document https://logistiek010.nl/app/uploads/2020/12/Presentatie-logistiek010-9-dec-20-sessie-Subsidieregelingen-slimme-en-schone-logistiek.pdf zijn een paar contrastproblemen gevonden met tekst en afbeeldingen van tekst. Hier volgen enkele voorbeelden. Op pagina 1 en op pagina 19 staat witte tekst op een gele achtergrond, met een te laag contrast van 1,7:1. Voor grote tekst is een minimaal contrast van 3,0:1 nodig en voor normale tekst minimaal 4,5:1. De witte tekst op de groene achtergrond op meerdere pagina's heeft een contrast van 4,0:1, dit is te laag voor normale tekst. Op pagina 4 heeft de groene tekst een te laag contrast van minder dan 3,0:1 op de witte achtergrond. Vanaf pagina 9 staan lichtgrijze teksten (de hyperlinks). Deze hebben een te laag contrast van 2,2:1 op de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk formulier Niet toegankelijk PDF-document.

  • Alternatief:

   Formulier: Geen PDF: Content uit PDF is ook beschikbaar via de website https://logistiek010.nl.

  • Maatregel:

   Formulier toegankelijk laten maken door leverancier. Nieuwe PDF-document opmaken die wel toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://logistiek010.nl/app/uploads/2020/12/Presentatie-logistiek010-9-dec-20-sessie-Subsidieregelingen-slimme-en-schone-logistiek.pdf zijn meerdere afbeeldingen van tekst gevonden. Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om de afbeeldingen op pagina's 1, 4 en 19.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke PDF-document.

  • Alternatief:

   Content uit PDF is ook beschikbaar via de website https://logistiek010.nl.

  • Maatregel:

   Nieuwe PDF-document opmaken die wel toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 staat een formulier. Hier hebben de randen van de invoervelden "Organisatienaam" en "Voorletter" tot en met "E-mail" een te laag contrast van 1,5:1. Het selectievakje bij "Ja, ik meld mij aan..." heeft een te laag contrast van 1,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn, zodat mensen die slechtziend of kleurenblind zijn, kunnen achterhalen waar zij iets moeten invullen.

   Op pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Momenteel is dit een probleem bij de combobox "Geslacht", het selectievakje bij "Ja, ik meld mij aan..." en de knop "Aanmelden". Bij de eerstgenoemde combobox verschijnt een lichtgroene rand met een te laag contrast van 1,4:1 op de witte achtergrond. Bij het selectievakje verandert de rand van grijs naar blauw. Dit contrastverschil is met 1,1:1 te laag. Daarnaast verschijnt een lichtblauwe rand met een te laag contrast van 1,4:1 op de witte achtergrond. Dit laatste is ook het geval bij de aanmeldknop. Als de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Bij de andere invoervelden is dit overigens geen probleem, want daar kan de bewegende cursor als alternatief dienen.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke formulier.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Formulier toegankelijk maken door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 heeft als paginatitel "gemeente Rotterdam". Deze titel omschrijft niet het onderwerp of doel van deze pagina en moet dus worden aangepast. Bijvoorbeeld naar "Aanmelden nieuwsbrief Logistiek 010" of iets dergelijks.

   Het PDF-document https://logistiek010.nl/app/uploads/2020/12/Presentatie-logistiek010-9-dec-20-sessie-Subsidieregelingen-slimme-en-schone-logistiek.pdf heeft een titel en die titel wordt ook getoond in de titelbalk. Dat is goed, maar de titel "PowerPoint-presentatie" omschrijft niet het onderwerp of doel van het document (en is waarschijnlijk ook niet uniek). Dit moet dus worden aangepast, bijvoorbeeld naar "Subsidieregelingen slimme en schone logistiek".

  • Gevolg:

   Formulier niet toegankelijk. PDF-document niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Formulier: Geen PDF-Document: Content uit PDF is ook beschikbaar via de website https://logistiek010.nl.

  • Maatregel:

   Formulier toegankelijk maken door leverancier. Nieuwe PDF-document opmaken die wel toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie: De pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 heeft nu wel een taal ingesteld, maar hier is nog een probleem mee. Deze taal is namelijk ingesteld op Engels (html lang="en"), maar dit moet Nederlands (html lang="nl") worden, omdat de pagina in het Nederlands is geschreven. Dit is getest met Nederlandse taalinstellingen van de browsers en het besturingssysteem.

  • Gevolg:

   Voorlees functie in verkeerde taal

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Formulier toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=19eb5934-1e57-44be-8ca8-571d5fc11bac&db=d119204a-5b56-4b23-a4ac-2fb5f1c83de0 staat een formulier. Als hier de verplichte velden niet of niet goed worden ingevuld en de knop "Aanmelden" wordt geactiveerd, verschijnen nu wel meldingen in beeld. Dit zijn echter geen foutmeldingen, maar instructies. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede (algemene) foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.". Het is echter nog beter om dit specifieker te benoemen, dus bijvoorbeeld "Het veld E-mail is niet (goed) ingevuld". Een algemene foutmelding in combinatie met een instructie, zoals op enkele andere onderzochte pagina's, mag ook.

  • Gevolg:

   Formulier niet toegangelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Formulier toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De PDF-documenten worden in de nabije toekomst aangepast om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De formulieren worden vervangen voor nieuwe toegankelijke formulieren.

  • Oorzaak:

   Eerder uitgegeven PDF-documenten zijn niet meer beschikbaar om te bewerken.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke PDF documenten

  • Alternatief:

   Inhoud van de PDF is ook als tekst beschikbaar op de website als alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancies formulier, formulieren toegankelijk laten maken. Nieuwe PDF-documenten creeeren die toegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rotterdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209