Verklaring van Begrotingsapp

Status toegankelijkheid https://winterswijkpc.begrotingsapp.nl/

Gemeente Winterswijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Winterswijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Begrotingsapp.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Winterswijk is beschikbaar via de link https://www.winterswijk.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Winterswijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Begrotingsapp gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Winterswijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Begrotingsapp en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Winterswijk .
Functie: Concerncontroller.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@winterswijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk wil dat iedereen alle informatie op haar websites gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. Daarom inventariseren we momenteel van welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA).  Op basis van de uitkomsten weten we  welke digitale kanalen we kunnen aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. En welke digitale kanalen we gaan uitfaseren.

Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Bewustwording: we organiseren bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.
 • Onderzoek: gespecialiseerde tooling toetst regelmatig (onderdelen van) de websites op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Begrotingsapp : voldoet gedeeltelijk

De website Begrotingsapp is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Winterswijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://audit.wcag.nl/rapporten/audit?_id=62c41fe3399bd762792c49c2
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Winterswijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is én niet juist beschrijft het doel van de link is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef de afbeelding een tekstalternatief dat de tekst van het logo én het doel van de link beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeelding die puur decoratief is kan niet worden genegeerd door hulptechnologie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat hulptechnologie afbeeldingen die puur decoratief zijn kan negeren. Een afbeelding kan worden genegeerd op een aantal manieren zoals met een leeg alt-attribuut (alt="").

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die er uit ziet als een tabel is in de code niet opgemaakt als tabel.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabellen worden opgemaakt met een <table>-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst dat er uit ziet als een kop, is in de code niet opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst dat er uit ziet als een lijst, is in de code niet opgemaakt als lijst.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor lijsten. Lijsten worden opgemaakt met de elementen <ul> (ongeordende lijst) of <ol> (geordende lijst).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tabelkoppen zijn in de code niet juist opgemaakt als tabelkop.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst dat geen kop is, is in de code opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Grote tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor grote tekst. Grote tekst moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Na het herschalen van de pagina valt content weg.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1024x768 zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Na het herschalen van de pagina valt content weg.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is niet genoeg contrast gebruikt voor componenten van de gebruikersinterface.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover te verplaatsen. De aanvullende content verbergt andere content.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die moeite hebben met de motoriek.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg voor een mechanisme om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende tekst beschrijven. Zorg dat de volgorde van de koppen en tussenkoppen logisch is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Zichtbare tekst van een afbeelding van tekst komt niet voor in de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam. Beschrijf in het tekstalternatief alle zichtbare tekst dat op de afbeelding te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Zichtbare tekst van een bedieningselement komt niet voor in de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 21. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Bij input wordt de focus naar een ander component verplaatst.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve beperking en bezoekers die moeite hebben met de motoriek.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat het invullen van een formulierveld niet zomaar de focus van het component verplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   ID-attributen zijn niet uniek op de webpagina.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Gebruik volledige begin- en eindtags; gebruik elk ID-attribuut maar één keer per webpagina en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Elementen zijn niet genest volgens specificatie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Attributen zijn niet gebruik volgens specificatie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Code heeft geen volledige begin- en eindtags.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 26. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan een statusbericht. Er is geen informatie over het succes of de resultaten van een actie beschikbaar voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Gebruik de juist rol of eigenschappen voor statusberichten. Voeg het role=”status”-attribuut toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Content wordt geplaatst door medewerkers die nog geen kennis van toegankelijkheid hebben.

  • Oorzaak:

   Medewerkers hebben geen uitleg over toegankelijkheid gehad.

  • Gevolg:

   Medewerkers weten niet hoe ze toegankelijke content kunnen plaatsen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Uitleg over de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 2. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheid als ICT-kwaliteitsnorm van de GIBIT is niet beoordeeld bij de inkoopprocedure.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van kennis van de toegankelijkheidseisen bij de betrokkenen van de inkoopprocedure.

  • Gevolg:

   De geleverde applicatie is niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Kennis over toegankelijkheid verkrijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Winterswijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209