Verklaring van Gemeente Gulpen-Wittem

Samenvatting

Naam van de website Gemeente Gulpen-Wittem
Van overheidsinstantie Gemeente Gulpen-Wittem
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 23-06-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.gulpen-wittem.nl/Toegankelijkheid

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gulpen-Wittem streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Gulpen-Wittem.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Gulpen-Wittem is beschikbaar via de link https://www.gulpen-wittem.nl/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gulpen-Wittem gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Gulpen-Wittem gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gulpen-Wittem is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Gulpen-Wittem en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gulpen-Wittem .
Functie: Functionaris gegevensbescherming.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-07-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Gulpen-Wittem

De website van de gemeente Gulpen-Wittem heeft volgens het door haar gebruikte Automatiseringsprogramme SiteImprove een toegankelijkheid van 98,9% (benchmarktgem. 79,2%). De gemeente werkt continue aan optimale toegankelijkheid van alle websites.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Gulpen-Wittem : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Gulpen-Wittem is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gulpen-Wittem dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gulpen-wittem.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-06-2020
   • Type onderzoek: automatisch onderzoek
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gulpen-Wittem dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Gemeente Gulpen-Wittem heeft volgens SiteImprove d.d. 23-06-2020 een Accessibility Score van 98,9%. Er wordt gestreefd naar zo groot mogelijke toegankelijkheid. De volgende punten staan open voor verbetering: - Content komt niet in landmarks voor.
  • Oorzaak: Op de pagina worden HTML5- of WAI-ARIA-landmarks gebruikt, maar niet alle content wordt toegevoegd. Als je HTML5- of WAI-ARIA-landmarks gebruikt, is het verstandig om alle content op de pagina aan landmarks toe te voegen. Op deze manier kunnen gebruikers van ondersteunende technologieën de landmarks gebruiken voor het navigeren van de pagina zonder de content uit het oog te verliezen.
  • Gevolg: Goede structuur helpt de lezer de informatie beter te begrijpen en sneller te vinden wat hij/zij zoekt. Het is bekend dat screenreadergebruikers van kop naar kop springen en gemakkelijk door lijsten kunnen navigeren als de structuur van de pagina de HTML-specificatie respecteert. Gebruikers van screenreaders ondervinden hinder bij slecht landmark gebruik.
  • Alternatief: Nvt.
  • Maatregel: Zorg dat alle content op de pagina aan HTML5- of WAI-ARIA-landmarks is toegevoegd. Moet door leverancier worden opgepakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-06-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen kop op het hoogste niveau op de pagina.
  • Oorzaak: Niet consequent ingevoerd.
  • Gevolg: Met een kop op het hoogste niveau kunnen gebruikersagenten, zoals schermlezers en zoekmachines, het hoofdonderwerp van een pagina achterhalen. Deze kan nu niet altijd achterhaald worden.
  • Alternatief: Nvt.
  • Maatregel: Zorg dat je pagina een kop op het hoogste niveau heeft (H1 of WAI-ARIA role="heading" aria-level="1") die overeenkomt met het hoofdonderwerp van de pagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2020
 3. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Nog niet alle PDF-documenten voldoen volledig aan de toegankelijkheidseisen. Het gaat met name om de volgende punten: ontbreken tag, ontbreken taaldefinitie, ontbreken titel, headervolgorde klopt niet, tabellen hebben geen titel.
  • Oorzaak: Documenten zijn foutief opgebouwd en/of opgeslagen.
  • Gevolg: Schermlezer kunnen de documenten niet naar behoren lezen. Niet machine leesbare documenten.
  • Alternatief: Nvt.
  • Maatregel: De meeste pdf's die de gemeente publiceert, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. I.v.m. acuut coronanieuws zijn er meerdere externe pdf's op de website geplaatst. Deze zijn niet steeds aan de webrichtlijnen getoetst. Aan de aanbieder van het lokale krantje zijn in juni 2020 verbeterpunten doorgegeven zodat de PDF pagina's hiervan aan de eisen voldoen. Alle overige Pdf's worden bekeken en waar mogelijk aangepast. Toekomst: er komen interne richtlijnen voor het maken en publiceren voor externe Pdf's. Dit proces van bewustwording is onlangs in gang gezet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende.
  • Oorzaak: De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar.
  • Gevolg: De contrastverhouding moet minimaal 7:1 zijn voor normale tekst en 4.5:1 voor lange tekst. Opmerking: Het contrast is niet relevant voor verborgen content. Zorg echter voor een afdoende contrastverhouding voor verborgen content, die zichtbaar wordt wanneer deze de focus krijgt. Onvoldoende contrast tussen tekst en de bijbehorende achtergrond kan problemen opleveren voor gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, maar kan ook van invloed zijn op vele andere gebruikers, waardoor belangrijke tekst mogelijk geheel niet wordt opgemerkt.
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Door ontwerper aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-06-2020
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen.
  • Oorzaak: Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Gevolg: Verwarring voor gebruiker.
  • Alternatief: Nvt.
  • Maatregel: Zorg ervoor dat links te onderscheiden zijn door alleen hun linkteksten of WAI-ARIA-labels ('aria-labelledby' of 'aria-label') om duidelijk te maken dat ze naar verschillende bestemmingen leiden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 26-06-2020
 6. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kopteksten zijn niet juist genest.
  • Oorzaak: Niet consequent gebruik van koppen.
  • Gevolg: De koppen op de pagina moeten hiërarchisch worden ingedeeld. Je kunt koppen zien als wegwijzers die de gebruikers van context voorzien. Schermlezers maken vaak gebruik van een truc waarmee gebruikers een lijst met alle koppen op een pagina kunnen bekijken. De schermlezer gebruikt de kopcode (H1-H6 en WAI-ARIA-koppen en het bijbehorende 'aria-level') om deze lijst te maken. Bepaalde gebruikers gebruiken ook de Tab-toets om door de koppen van een pagina te navigeren. Kopcodes die NIET in de juiste volgorde worden gebruikt, geven dus GEEN nauwkeurig 'beeld' van wat zich op de webpagina bevindt.
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Koppen mogen geen niveaus overslaan. Er moet ten minste een kop op het hoogste niveau (H1 of WAI-ARIA role="heading" met een aria-level="1") op de pagina aanwezig zijn en subkoppen hiervoor moeten H2 of WAI-ARIA role="heading" aria-level="2" enzovoort zijn. Dit moet door de redacteuren goed opgebouwd worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2020
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Element niet gemarkeerd bij focus.
  • Oorzaak: Ligt in ontwerp website. Dit is door webbouwer inmiddels opgelost. Het is onbekend waardoor SiteImprove dit als foutmelding blijft geven: De melding "Element is niet gemarkeerd bij focus" staat nog fout op alle pagina's, maar dat is wel degelijk correct. Als je met het toetsenbord door de website navigeert, krijg je netjes een stippellijntje te zien om elk aanklikbaar element. Ik weet niet waarom dit nu nog niet herkend wordt door Siteimprove, maar misschien dat dat later alsnog komt.
  • Gevolg: Voor toetsenbordnavigatie is het belangrijk dat het onderdeel met de focus visueel kan worden vastgesteld. Als het onderdeel met de focus niet wordt gemarkeerd, weet de gebruiker niet zeker welk onderdeel focus heeft.
  • Alternatief: Nvt. Is reeds opgelost.
  • Maatregel: Zorg ervoor dat gebruikersinterface-elementen, die de toetsenbordfocus kunnen krijgen, bij focus worden gemarkeerd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gulpen-Wittem heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707