Verklaring van TNO Landingsite

Status toegankelijkheid https://www.tno.online

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website TNO Landingsite.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://tno.online/accessibility/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website TNO Landingsite gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van TNO Landingsite en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via tjeerd.hoppenbrouwers@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.TNO.online.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website TNO Landingsite : voldoet gedeeltelijk

De website TNO Landingsite is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/tno.online/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De website beschikt over een cookiemelding. In de cookiemelding staat een SVG logo 'Powered by cookiebot'. Deze SVG heeft geen alternatieve tekst. Voeg bijvoorbeeld een alternatieve tekst toe met het title-element. De combinatie <title> plus een role="img" is voldoende (mits het <title> element de eerste child is van de <svg>). Zie ook succescriterium 2.4.4.

  • Gevolg:

   De website beschikt over een cookiemelding. In de cookiemelding staat een afbeelding (een cirkel met een vinkje) met als alternatieve tekst 'logo'. Dit is niet beschrijvend genoeg. De alternatieve tekst van een logo moet ten minste de naam van de organisatie bevatten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een component van een externe partij, wat niet eenvoudig aanpasbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de website komt een Piwik privacy dialoogvenster voor. De contrastratio tussen de blauwe tekst (HEX ##1E86F2) en de witte achtergrond is 3,6:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. In hetzelfde dialoogvenster komt een vergelijkbaar probleem voor met de witte tekst op de blauwe achtergrond.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers met de muis over de teksten in de footer van de pagina hoveren, is het contrast te laag. De contrastratio tussen de blauwe tekst (HEX #A7B8E4) en de blauwe achtergrond (HEX #123EB7) is 4,4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een component van een externe partij, wat niet eenvoudig aanpasbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De website beschikt over een cookiemelding. Wanneer bezoekers inzoomen naar 200% is de afbeelding Powered by cookiebot niet meer zichtbaar. Deze afbeelding is een link en krijgt wel toetsenbordfocus, maar het is niet meer zichtbaar wat er precies focus heeft.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers inzoomen naar 200% is de tekst 'Privacystatement' in de footer van de pagina niet meer goed leesbaar omdat de knop om de cookiesettings te wijzigen over de tekst heenvalt. Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is ook de tekst 'Cookie statement' niet meer leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking wordt onderzocht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De website beschikt over een cookiemelding. Wanneer de optie 'Allow all' toetsenbordfocus heeft, is dat niet goed zichtbaar omdat de achtergrond van de optie dezelfde kleur heeft als de focusrand. Hierdoor is het voor bezoekers die bijvoorbeeld slechtziend zijn niet goed zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Gevolg:

   In Firefox is het contrast van de focusrand in de header en footer te laag in combinatie met de donkerblauwe achtergrond. Op beide plekken is dit rond de 1,5:1, maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking wordt onderzocht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de website komt een Piwik privacy dialoogvenster voor. De knop (x-icoon) om dit venster te sluiten is niet bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord. Zorg ervoor dat interactieve elementen zowel met het toetsenbord als met de muis bedienbaar zijn.

  • Gevolg:

   Element is slecht bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een component van een externe partij, wat niet eenvoudig aanpasbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De website bevat een Piwik privacy dialoogvenster. Deze krijgt niet als eerste als maar als laatste focus. Zorg ervoor dat bezoekers dit dialoogvenster direct na de cookies kunnen aanpassen en wegklikken.

  • Gevolg:

   Op de website komt een Piwik privacy dialoogvenster voor. In dit venster kunnen bezoekers een taal kiezen. Na het selecteren van een taal komt de focus weer terug op hetzelfde dropdown menu. Bezoekers moeten nu alle opties in dit menu doorlopen om verder te kunnen navigeren op de pagina. Zorg ervoor dat de focusvolgorde na het selecteren van een taal verder gaat in het dialoogvenster.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een component van een externe partij, wat niet eenvoudig aanpasbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De website beschikt over een cookiemelding. In de cookiemelding staat een SVG logo 'Powered by cookiebot'. Deze afbeelding is ook een link, maar er mist een toegankelijk linkdoel. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware kunnen aan de hand van een linklijst of sneltoets door de links op een pagina navigeren. Links zonder toegankelijke naam bieden geen duidelijkheid over waar de link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een component van een externe partij, wat niet eenvoudig aanpasbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de website komt een Piwik privacy dialoogvenster voor. De interactieve elementen (op het dropdown menu na) in dit dialoogvenster krijgen geen zichtbare toetsenbordfocus.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is een component van een externe partij, wat niet eenvoudig aanpasbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In de header staat een afbeelding met de tekst 'TNO innovation for life'. Deze afbeelding is een link, met de toegankelijke naam 'TNO.online'. Bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie kunnen de link niet bedienen omdat de visuele naam in de afbeelding niet voorkomt in de toegankelijke naam van de link. Zorg ervoor dat het visuele label voorkomt in de toegankelijke naam, liefst vooraan.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking wordt onderzocht om op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De ingestelde van de pagina tno.online/ is Nederlands (lang=nl). De taal op de pagina is (grotendeels) Engels, inclusief de cookiemelding. Geef voor deze onderdelen een taalwissel aan. Een andere optie is om alles Engelstalig aan te bieden en de ingestelde taal van de pagina wijzigen naar het Engels.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking wordt onderzocht om op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Enkele onderdelen hebben geen (goede) toegankelijke naam, zie succescriterium 2.1.1 en 2.4.4.

  • Gevolg:

   Minder goed bedienbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afwijking wordt onderzocht om op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209