Verklaring van Merwijck méér dan een wijk!

Status toegankelijkheid https://www.merwijckkessel.nl/

Gemeente Peel en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Peel en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Merwijck méér dan een wijk!.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Peel en Maas is beschikbaar via de link https://www.peelenmaas.nl/over-deze-website/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Peel en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website Merwijck méér dan een wijk! gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Peel en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van Merwijck méér dan een wijk! en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Peel en Maas .
Functie: Adjunct-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@peelenmaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Peel en Maas

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Merwijck méér dan een wijk! : voldoet gedeeltelijk

De website Merwijck méér dan een wijk! is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Peel en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.peelenmaas.nl/data/downloadables/2/0/3/2/toegankelijkheidssnderzoek-wwwmerwijckkesselnl-wcag-21.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Peel en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er wordt gebruik gemaakt van het title attribuut om een afbeelding een tekstalternatief te geven. Dit is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van alternatieve tekst voor bepaalde elementen zijn deze voor hulp software niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om het alt-attribuut toe te voegen zodat alt-teksten op een juiste manier worden weergegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op https://www.merwijckkessel.nl staat een video. De video biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is, ziet niet wat in beeld gebeurt/verschijnt. "hoort/ziet" de informatie niet die in beeld komt waarbij geen audiodescriptie is toegepast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een uitgeschreven transcript toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op https://www.merwijckkessel.nl staat een video. De video biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Iemand die blind is, ziet niet wat in beeld gebeurt/verschijnt. "hoort/ziet" de informatie niet die in beeld komt waarbij geen audiodescriptie is toegepast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Titels en koppen hebben niet het juiste kop-element.

  • Gevolg:

   De structurele informatie die de tekst geeft wordt nu niet goed overgedragen aan hulpsoftware. De informatie kan niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de leverancier wordt gevraagd de koppen met een kopelement op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Content staat niet in de juiste leesvolgorde.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie niet correct voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het attribuut "autocomplete" ontbreekt.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van het attribuut "autocomplete" kan hulpsoftware gegevens bij veel voorkomende invoervelden (zoals ‘Naam’ en ‘E-mailadres’) niet in één keer goed in te vullen, of hulp bieden bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van het attribuut "autocomplete" door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De linkteksten op een grijze achtergrond hebben een te lage contractverhouding. Dit komt voor op de pagina 'privacyverklaring', 'bekijken', de placeholder tekst in het invoerveld van merwijckkessel/nl/# 'Emailadres', /reageer/ideeën en / gebied.

  • Gevolg:

   Omdat het contrast te laag is kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van het contrast door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij 200% zoom en de resolutie van 1024x768 valt er content weg. Het is dan niet mogelijk om in het hamburgermenu te scrollen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website lost dit op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Content blijft niet binnen de aangegeven grens.

  • Gevolg:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen het contrast aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Content kan niet weggehaald worden zonder de muis of focus te verplaatsen en het is niet mogelijk om over de content te 'hoveren' met de muis zonder dat het submenu verdwijnt.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer dan (onbedoeld) hover content over iets heen valt, moeten ze deze met het toetsenbord weg kunnen halen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om het het toetsenbord het dropdownmenu (in het hoofdmenu onder 'Denk mee') te bedienen/openen. Het is niet mogelijk om de links 'Reactie plaatsen' te benaderen. Op de pagina 'Oneens/Eens staan knoppen die niet met het toetsenbord te bedienen zijn omdat het href attribuut ontbreekt.

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor bezoekers van de website die geen gebruik kunnen maken van een muis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Videospeler maakt gebruik van bediening door tekentoetsen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware ervaren problemen met sneltoetsen/ tekentoetsen en voor toetsenbordgebruikers die per ongeluk op een toets drukken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op te lossen door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhaalde content niet overslaan en daarom niet direct bij de hoofdcontent komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen skiplinks toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de website op een lagere resolutie of ingezoomd wordt bekeken, dan is het mogelijk om de focus uit het hamburgermenu te plaatsen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van de webpagina de focus krijgen verwarrend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Meerdere links die hetzelfde linkdoel bevatten.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en hulpsoftware gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De redactie vragen om de linkteksten aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Als op pagina merwijckkessel.nl/reageer/stellingen met het toetsenbord een filteroptie wordt aangevinkt, herlaadt de pagina.

  • Gevolg:

   Gebruikers die niet in staat zijn de hele pagina tegelijkertijd te bekijken, kunnen gedesoriënteerd raken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/ melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers is het beter om concreet de naam van het invoerveld te noemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Een placeholdertekst is niet voldoende in het invoerveld omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint te typen.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste instructie is het formulier door mensen met een cognitieve beperking niet in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld E-mailadres op merwijckkessel.nl/gebied heeft een verkeerde naam. Het invoerveld is gelabelled aan de knop 'versturen'. Op merwijckkessel.nl/.reageer/stellingen is het 'reacties element' een met Javascript gegenereerde knop. En ook met het toetsenbord kan dit niet worden bediend. De status van het hamburgermenu wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparaat.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen onduidelijke informatie over de bediening van de zoekmachine.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier vragen dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Peel en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209