Verklaring van CAK

Status toegankelijkheid https://www.hetcak.nl

CAK is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CAK streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CAK.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CAK is beschikbaar via de link https://www.hetcak.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CAK gepubliceerde informatie blijkt dat de website CAK gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CAK is gevorderd met de toegankelijkheid van CAK en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CAK.
Functie: directeur regeling Wmo.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CAK

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CAK : voldoet gedeeltelijk

De website CAK is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CAK dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Onderzoek-www-hetcak-nl-WCAG-2-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CAK dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden/uninsured/questions-and-answers (Zie bijvoorbeeld de "Every insurer offers a Dutch basic health insurance" kop binnen de "What do I need to know about the Dutch health insurance? " accordion)

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op document structuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/onverzekerbare%20vreemdelingen/Lijst-gecontracteerde-Apotheken-februari-2022.pdf

  • Gevolg:

   Leesbaarheid wordt bemoeilijkt

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF is vervangen door een tekstversie met dezelfde informatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-07-2022
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het invullen van formulieren op de website wordt bemoeilijkt

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alle online formulieren worden opnieuw opgebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's komen links voor die alleen met kleur zijn aangegeven als links:

   https://www.hetcak.nl/404 https://www.hetcak.nl/responsible-disclosure

  • Gevolg:

   Leesbaarheid wordt bemoeilijkt,

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   CSS kleuren worden opnieuw gedefinieerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De kleur van de link 'contactformulier' in het 'let op' vak op de volgende pagina heeft een te laag contrast van 2.9:1

   https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/overlijden-doorgeven

  • Gevolg:

   Leesbaarheid wordt bemoeilijkt

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   CSS wordt opnieuw gedefinieerd om te voldoen aan de voorwaarden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.

   https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/bezwaar-maken (de afbeelding in het accordeon element met de titel 'Regeling wanbetalers, onverzekerden en gemoedsbezwaarden')

  • Gevolg:

   Voorleessoftware is niet in staat de informatie weer te geven. Informatie is daarom niet beschikbaar voor de bezoeker van de website

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De afbeelding is vervangen door tekst, waardoor het probleem is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-07-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie

   https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/bezwaar-maken (Zinnen binnen de accordeon elementen) https://www.hetcak.nl/zakelijk/home (titel "De Wmo in 2022")

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om de video te kunnen waarnemen. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie

   https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

  • Gevolg:

   informatie is moeilijk te lezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassing van de display rules

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1.6 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina

   https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen het formulier niet goed invullen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alle formulieren worden opnieuw opgebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met WCAG-richtlijnen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als onderstaande pagina wordt bekeken in een schermresolutie van 1280 bij 1024 (met 400% zoom) en de tekst afstand waardes ingesteld wordt zoals voorgesteld in dit succescriterium dan valt de 'zoek' knop over de tekst " Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat."

   https://www.hetcak.nl/ https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/bezwaar-maken https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/overlijden-doorgeven https://www.hetcak.nl/zakelijk/home

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Leesbaarheid wordt bemoeilijkt

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassing van het CSS

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Hoverteksten blijven staan waardoor basistekst niet goed leesbaar is

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Functionaliteit inbouwen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De 'wis alle filters' knop op de volgende pagina is niet bedienbaar met het toetsenbord. Dit komt door het ontbreken van het href attribuut. Dit komt voor op de volgende URL:

   https://www.hetcak.nl/zoeken?searchtext=Vergoeding&searchmode=anyword&filters=&doelgroep=Categories:(Klant)

   De accordeon componenten kunnen niet geopend/gesloten worden met het toetsenbord op de volgende pagina. Dit komt door het ontbreken van het href attribuut:

   https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/overlijden-doorgeven https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/bezwaar-maken

  • Gevolg:

   Eenmaal gemaakte keuze blijft staan in volgende zoekopdrachten

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassing van de functionaliteit

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF is geen goede document titel ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk 'Lijst-gecontracteerde-Apotheken-februari-2022.xlsx'. Deze biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document.

   https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/onverzekerbare%20vreemdelingen/Lijst-gecontracteerde-Apotheken-februari-2022.pdf

  • Gevolg:

   Bezoeker kan niet goed beoordelen wat de inhoud is van de PDF

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF is vervangen door een tekstversie met dezelfde informatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-07-2022
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van de PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit komt voor bij PDF:

   https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/onverzekerbare%20vreemdelingen/Lijst-gecontracteerde-Apotheken-februari-2022.pdf

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet bepalen welke taal in het document wordt toegepast.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   PDF is vervangen door een tekstversie met dezelfde informatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-07-2022
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina heeft Engelstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang=”” attribuut.

   https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden/uninsured/questions-and-answers

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet bepalen of een pagina in een andere dan de Nederlandse taal is opgesteld.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Anderstalige teksten krijg een 'lang'-attribuut

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie

   https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden/uninsured/questions-and-answers (video "CAK - The Uninsured")

   https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz (De Wlz en het CAK. Zo werkt het.)

  • Gevolg:

   De titels van iFrame presentaties op de site zijn moeilijk te onderscheiden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van titels voor iFrames.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als een veld van een van de onderstaande formulieren niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier

   Op de volgende pagina worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

   https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier

  • Gevolg:

   Formulieren kunnen niet goed worden ingevuld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alle formulieren worden opnieuw opgebouwd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CAK heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424