Verklaring van Platform Participatie

Status toegankelijkheid https://www.platformparticipatie.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-10-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Platform Participatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Platform Participatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Platform Participatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .
Functie: Directeur Directie Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@platformparticipatie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Platform Participatie : voldoet gedeeltelijk

De website Platform Participatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/toegankelijkheid/relevante+documenten+toegankelijkheid/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2318281
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bovenaan iedere pagina staat de banner rijksoverheid met de tekst “Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat” ernaast. Dit logo heeft met “Platform Participatie – Home” geen goed tekstalternatief. De gebruikte tekst geeft wel goed het doel van de onderliggende link aan. Het advies is daarom ook om de title op de link aan te passen naar “Platform Participatie | Home” en om het tekstalternatief van deze link aan te passen naar bijvoorbeeld “Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (logo)”. Op die manier is de visuele informatie uit de afbeelding beschikbaar in een tekstalternatief en is het doel van de link duidelijk uit het tekstalternatief op de link. Andere oplossingen met andere tekstalternatieven zijn mogelijk zolang beide aspecten van deze logo/link maar beschikbaar zijn voor hulpsoftware. https://www.platformparticipatie.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/default.aspx staan de onzichtbare afbeeldingen “Zienswijzenprocedure stap 1” tot en met “Zienswijzenprocedure - stap 12”. Deze afbeeldingen moeten door hulpsoftware genegeerd worden en doordat er een tekst in de title van deze img-elementen staat is dat niet het geval. Het advies is om (indien mogelijk) deze twaalf img-elementen helemaal uit de code te verwijderen, maar deze afbeeldingen een leeg tekstalternatief geven is ook voldoende. Dit type probleem met onzichtbare afbeeldingen met tekstalternatief komt ook voor op https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/voornemen+18/default.aspx#folder=1849328.

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/projecten+overzicht/default.aspx staan de afbeeldingen “Bericht Programma Noordzee bekijken” tot en met “Bericht Programma Luchtruimherziening bekijken”. Deze vijftien afbeeldingen hebben allemaal een tekstalternatief dat de suggestie geeft dat deze afbeeldingen interactief zijn, doordat dat niet het geval is zijn dit geen goede tekstalternatieven. Doordat deze afbeeldingen geen visuele informatie bevatten die nodig is om deze pagina te begrijpen is het advies om deze afbeeldingen te verbergen voor hulpsoftware. Dit kan door een leeg tekstalternatief te gebruiken of door het attribuut aria-hidden=”true” op deze img-elementen te zetten. Andere oplossingen zijn mogelijk.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/default.aspx staan in de rechterkolom verschillende sets links die bestaan uit een afbeelding die een link is gevolgd door een link naar dezelfde pagina met een goede linktekst. Het advies is om deze sets van twee links in alle gevallen samen te voegen tot één link om de navigatie en kans op fouten te verkleinen. Indien dat niet mogelijk is is het ook mogelijk om de attributen aria-hidden=”true” en tabindex=”-1” toe te voegen. Door deze attributen te gebruiken zijn de afbeeldingen niet meer beschikbaar voor hulpsoftware en toetsenbordgebruikers, zij zijn dan nog wel zichtbaar en kunnen ook nog met de muis geactiveerd worden. De links in tekst zijn in dat geval dan toegankelijke alternatieven voor de links met afbeeldingen erin. Het gaat hier om een suggestie om het gebruik van de website te vereenvoudigen, omdat de tekstalternatieven allemaal goed zijn is de huidige oplossing voldoende.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/voornemen+18/default.aspx#folder=1849328 staat onder de kop “Ingediende zienswijzen” een staafdiagram met de ingediende zienswijzen. Een deel van de informatie uit dit staafdiagram is aanwezig in de bovenliggende tekst, maar dat geldt niet voor alle informatie in deze afbeelding. Doordat ook de informatie in de tekst niet gelijk is aan de informatie in de afbeelding is aangenomen dat het diagram niet klopt en enkel bedoeld is als visuele ondersteuning van de bovenstaande tekst. Het advies is om gegevens te controleren en om het staafdiagram of de tekst te corrigeren zodat de juiste informatie voor iedereen toegankelijk is. Eventueel kan een tabel of lijst gebruikt worden om de informatie uit de afbeelding op een toegankelijke wijze aan te bieden.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/veelgestelde+vragen/default.aspx hebben de verschillende icoontjes die aangeven dat de verschillende vragen uitklapbaar zijn altijd allemaal de title “Thema uitklappen”. Door het goed gebruik van aria-expanded op de knop wordt die tekst niet langer afgekeurd. Het advies is om die tekst te verwijderen of eventueel aan te passen naar “uitklapbaar”. De reden voor deze suggestie is dat deze tekst door hulpsoftware gepresenteerd kan worden en als de knop al uitgeklapt is kan de onjuiste tekst eventueel verwarring veroorzaken. Dit aanpassen is dus niet verplicht om te voldoen.

  • Gevolg:
   1. Visuele informatie uit de afbeelding is niet beschikbaar als tekstalternatief en het doel van de link is ook niet duidelijk.

   2. Afbeeldingen moeten door hulpsoftware genegeerd worden en doordat er een tekst in de title van deze img-elementen staat is dat niet het geval.

   3. Vijftien afbeeldingen hebben allemaal een tekstalternatief dat de suggestie geeft dat deze afbeeldingen interactief zijn, doordat dat niet het geval is zijn dit geen goede tekstalternatieven. Doordat deze afbeeldingen geen visuele informatie bevatten die nodig is om deze pagina te begrijpen is het advies om deze afbeeldingen te verbergen voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het advies is daarom ook om de title op de link aan te passen naar “Platform Participatie | Home” en om het tekstalternatief van deze link aan te passen naar bijvoorbeeld “Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (logo)”.

   2. Het advies is om (indien mogelijk) deze twaalf img-elementen helemaal uit de code te verwijderen, maar deze afbeeldingen een leeg tekstalternatief geven is ook voldoende.

   3. Doordat deze afbeeldingen geen visuele informatie bevatten die nodig is om deze pagina te begrijpen is het advies om deze afbeeldingen te verbergen voor hulpsoftware. Dit kan door een leeg tekstalternatief te gebruiken of door het attribuut aria-hidden=”true” op deze img-elementen te zetten. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx staat de tekst “- Laatst bijgewerkt op 09-12-2020 -” deze tekst is helemaal opgemaakt met een em-element. Het em-element kan alleen gebruikt worden om een deel van een tekst nadruk te geven en mag niet gebruikt worden om tekst visueel anders vorm te geven. Om een tekst visueel schuingedrukt te maken kan CSS of het i-element gebruikt worden. Dat element heeft geen semantische betekenis en heeft visueel hetzelfde effect als em. De vetgedrukte teksten “Functionele noodzakelijke cookies” tot en met “Type” zijn onterecht opgemaakt met strong. Deze teksten zijn koppen of zij nu binnen of buiten een tabel staan. In de tekst is het advies om de combinatie p met strong te veranderen in een H3-element en in de tabellen is het advies om de combinatie td met strong te vervangen door een th-element met het scope=”col” attribuut om de verticale relaties van deze tabelkoppen goed aan te geven. In de tabellen zijn naast de hierboven genoemde verticale relaties ook horizontale relaties aanwezig, de content in de linker kolom zegt iets over de content in de andere kolommen van diezelfde rij. Welke informatie helemaal links staat is informatie uit de presentatie die ook beschikbaar moet zijn voor hulpsoftware. Bijvoorbeeld in de derde cel van rij twee van de eerste tabel staat de tekst “Deze Cookie …”, om die tekst te begrijpen moet duidelijk zijn dat het over de cookie “__cfruid” gaat. Het advies is om in de code in de eerste kolom th-elementen met scope=”row” te gebruiken om deze relaties goed aan te geven. Het is niet verplicht om een scope aan te geven maar dat zorgt er wel voor dat hulpsoftware de relaties niet verkeerd kan interpreteren. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee/aanvullend+ontwerp+programma+noordzee+2022-2027/default.aspx, daar zijn de horizontale relaties ook niet goed aangegeven in de tabel met de locaties. Let op: een tabel met minder dan 3 rijen of kolommen hoeft niet aan deze eisen te voldoen.

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx is het visueel meteen duidelijk welke vraag bij welke groep keuzerondjes hoort. Die visuele informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Het gaat om alle teksten die zijn opgemaakt met de class “question”. Een optie is om hier de combinatie fieldset met legend te gebruiken om de vragen aan de mogelijke antwoorden te koppelen. Op deze pagina staat ook de tekst “Anti spam controle *”. Die tekst zegt iets over de onderstaande content, die relatie is nu ook niet beschikbaar voor hulpsoftware. Hier kan een koptekst of fieldset met legend gebruikt worden om de vetgedrukte tekst aan de relevante content te koppelen.

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/projecten+overzicht/default.aspx staat de knop “Filter”. Door het gebruik van een aria-label is de visuele informatie die aangeeft dat er 1 filter actief is niet beschikbaar voor hulpsoftware, het aria-label “1 filters actief” wordt genegeerd. Het aria-label op de link zorgt ervoor dat de inhoud van de link genegeerd wordt. Een optie om de keuze te vervangen door een select-element met de opties “datum” en “titel” met het label “Sorteren op:”, die oplossing is overzichtelijk en goed toegankelijk, maar natuurlijk niet verplicht.

   Op pagina https://platformparticipatie.mett.nl/luchthavenverkeerbesluit/ontwerpwijziging+lvb/relevante+documenten+lvb/default.aspx#folder=1870080 is de tekst “Indien u vragen … Infrastructuur en Waterstaat.” onderaan onterecht opgemaakt als em-element. De suggestie is om hier CSS te gebruiken. Een kop boven deze tekst zou ook helpen om deze informatie beter toegankelijk te maken.

   De PDF op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1844794&forcedownload=true heeft met de pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/default.aspx een gedeeltelijk alternatief. Doordat niet alle informatie in deze PDF ook op deze webpagina staat moet de PDF wel toegankelijk worden om te voldoen. Deze PDF is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   De PDF op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/reageren+documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1865397 is wel getagd en hoeft omdat deze deel uitmaakt van een niet volledig digitaal proces niet helemaal toegankelijk te worden. Het digitaal invullen van deze PDF hoeft bijvoorbeeld niet mogelijk gemaakt te worden. De reden is dat dit bestand sowieso uitgeprint moet worden om het te ondertekenen. De zichtbare informatie in deze PDF moet wel beschikbaar worden voor gebruikers van hulpsoftware zodat zij op de hoogte zijn van welke informatie gegeven moet worden om een ander te kunnen machtigen. Op dit moment is alle tekst in de PDF getagd als gewone tekst. Visueel is wel duidelijk dat het tweede adres, woonplaats en dergelijke bedoeld is voor de vertegenwoordiger. Die relatie moeten ook in de tags aangegeven worden, om beschikbaar te zijn voor gebruikers van hulpsoftware. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om dit duidelijk te maken, het toevoegen van (visueel verborgen) tekst is bijvoorbeeld mogelijk, maar het toevoegen van een tweetal koppen als “Uw gegevens” en “Gegevens vertegenwoordiger” is ook mogelijk. Het advies is ook om niet alle tekst in één p-tag te plaatsen en om de lege p-tags allemaal te verwijderen.

  • Gevolg:
   1. Het em-element kan alleen gebruikt worden om een deel van een tekst nadruk te geven. In dit geval is dat ten onrechte.

   2. 'Strong'-opmaak kan alleen gebruikt worden om een deel van een tekst nadruk te geven. In dit geval is dat ten onrechte.

   3. Het is visueel meteen duidelijk welke vraag bij welke groep keuzerondjes hoort. Die visuele informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   4. “Anti spam controle *”. Die tekst zegt iets over de onderstaande content, die relatie is nu ook niet beschikbaar voor hulpsoftware.

   5. Het aria-label op de link zorgt ervoor dat de inhoud van de link genegeerd wordt.

   6. Het em-element kan alleen gebruikt worden om een deel van een tekst nadruk te geven. In dit geval is dat ten onrechte.

   7. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren.

   8. Visueel is wel duidelijk dat het tweede adres, woonplaats en dergelijke bedoeld is voor de vertegenwoordiger. Die relatie moeten ook in de tags aangegeven worden, om beschikbaar te zijn voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Om een tekst visueel schuingedrukt te maken kan CSS of het i-element gebruikt worden.

   2. In de tekst is het advies om de combinatie p met strong te veranderen in een H3-element en in de tabellen is het advies om de combinatie td met strong te vervangen door een th-element met het scope=”col” attribuut om de verticale relaties van deze tabelkoppen goed aan te geven.

   3. Een optie is om hier de combinatie fieldset met legend te gebruiken om de vragen aan de mogelijke antwoorden te koppelen.

   4. Hier kan een koptekst of fieldset met legend gebruikt worden om de vetgedrukte tekst aan de relevante content te koppelen.

   5. Een optie om de keuze te vervangen door een select-element met de opties “datum” en “titel” met het label “Sorteren op:”, die oplossing is overzichtelijk en goed toegankelijk, maar natuurlijk niet verplicht.

   6. De suggestie is om hier CSS te gebruiken. Een kop boven deze tekst zou ook helpen om deze informatie beter toegankelijk te maken.

   7. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels.

   8. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om dit duidelijk te maken, het toevoegen van (visueel verborgen) tekst is bijvoorbeeld mogelijk, maar het toevoegen van een tweetal koppen als “Uw gegevens” en “Gegevens vertegenwoordiger” is ook mogelijk. Het advies is ook om niet alle tekst in één p-tag te plaatsen en om de lege p-tags allemaal te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx komt er bij het niet voltooien van de hCaptcha geen tekstuele foutmelding in beeld. De enige wijziging die dan plaats vindt is een verandering van kleur van de tekst en van de achtergrond. Deze kleurverandering heeft een maximaal contrast van 1,7:1. Om te voldoen aan succescriterium 3.3.1: Fout identificatie, moet er sowieso een tekstuele foutmelding komen, als die tekst voldoende contrast heeft is er ook automatisch voldaan aan de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:
   1. Er komt bij het niet voltooien van de hCaptcha geen tekstuele foutmelding in beeld.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Er moet sowieso een tekstuele foutmelding komen, als die tekst voldoende contrast heeft is er ook automatisch voldaan aan de eisen van dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/reageren/default.aspx staan boven de kop “Reageren” drie links met een contrast van 3,0:1. De links “Reageren” tot en met “Beroep” moeten allemaal minimaal een contrast van 4,5:1 hebben om te voldoen. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor waaronder https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/default.aspx, https://www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee/default.aspx, https://www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee/aanvullend+ontwerp+programma+noordzee+2022-2027/default.aspx, https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/lobvangennep_/default.aspx en meer.

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx heeft de link “Gebruik de toegankelijke versie van hCaptcha” met 4,1:1 onvoldoende contrast met de grijze achtergrond. De kleur van die link heeft als die op een witte achtergrond staat wel voldoende contrast.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/nieuws/2025355.aspx staat een oranje afbeelding met daarin de witte tekst “abonneren >”. Die afbeelding is als decoratief beoordeeld en hoeft daarom niet aan de eisen van dit succescriterium te voldoen, het feit dat deze afbeelding geen tekstalternatief en de tekst een contrast van 2,3:1 heeft is dus niet afgekeurd.

  • Gevolg:
   1. Het contrast is niet goed waardoor de links niet voor iedereen duidelijk zijn.
   2. Het contrast is niet goed waardoor de links niet voor iedereen duidelijk zijn.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het contrast veranderen van 3,0:1 naar 4,5:1 of menu weghalen
   2. Het contrast veranderen van 4,1:1 naar 4,5:1 of de link weergeven op een witte achtergrond
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee/aanvullend+ontwerp+programma+noordzee+2022-2027/default.aspx staat een deel van de tabel buiten beeld als deze pagina bekeken wordt op de testresolutie 1024x768 met 200% zoom. Dit geldt ook voor de tabel op https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/lobvangennep_/default.aspx en de tabellen op https://www.platformparticipatie.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx.

  • Gevolg:
   1. Een deel van de tabel staat buiten beeld als deze pagina bekeken wordt op de testresolutie 1024x768 met 200% zoom.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De tabel moet mee kunnen schalen als je inzoomt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een resolutie van 1024x768 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. Doordat het hier gaat om tabellen die buiten beeld staan is het toegestaan om in twee dimensies scrollen te gebruiken om de tabellen in beeld te krijgen. Let op: de teksten boven en onder de tabellen moeten wel in beeld komen zonder dat het nodig is om horizontaal te scrollen. https://www.platformparticipatie.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx staat een deel van de link “Voorwaarden” bij de hCaptcha buiten beeld als de pagina bekeken wordt met een breedte van 320 CSS-pixels.

  • Gevolg:
   1. Een deel van de tabel staat buiten beeld als deze pagina bekeken wordt op bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd).

   2. Een deel van hCaptcha staat buiten beeld als de pagina bekeken wordt met een breedte van 320 CCS-pixels

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De tabel moet goed mee schalen als er ingezoomd wordt
   2. De hCaptcha moet goed mee schalen als er ingezoomd wordt
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-09-2022
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx staat een formulier met hCaptcha. Na het succesvol afronden van deze test is er een tijdslimiet aanwezig op de hCAPTCHA. Die tijdslimiet moet aan de eisen van dit succescriterium voldoen, die tijdslimiet komt na de test en is dus geen onderdeel van de CAPTCHA. Een gebruiker die veel tijd nodig heeft om de rest van het formulier in te vullen heeft nu niet altijd voldoende tijd.

  • Gevolg:
   1. Een gebruiker die veel tijd nodig heeft om de rest van het formulier in te vullen heeft nu niet altijd voldoende tijd.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het mogelijk maken om de tijdslimiet uit te zetten of aan te passen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/reageren/default.aspx staan de links “Reageren” tot en met “Beroep”. Die links zijn onderdeel van de herhalende content en moeten te omzeilen zijn om te voldoen. Deze set van drie links komt ook voor op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/default.aspx. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee/default.aspx in combinatie met https://www.platformparticipatie.nl/programmanoordzee/aanvullend+ontwerp+programma+noordzee+2022-2027/default.aspx en https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/lobvangennep_/default.aspx in combinatie met https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/voornemen+18/default.aspx#folder=1849328.

  • Gevolg:
   1. Herhaalde content is niet te omzeilen door de gebruiker
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het moet mogelijk gemaakt worden om de herhaalde contentblokken te omzeilen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-08-2022
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/voornemen+18/default.aspx heeft met “Voornemen - Platform Participatie” geen goede paginatitel. Deze tekst geeft niet voldoende het onderwerp of doel van deze pagina aan. Het gaat op deze pagina specifiek om het voornemen met betrekking op het project “Lob van Gennep”. Een titel als “Voornemen | Lob van Gennep | Platform Participatie” zou in dit geval wel voldoende zijn. Meerdere verschillende pagina's op een site mogen dezelfde titel hebben als die titel maar goed het onderwerp of doel van die pagina's aangeeft. Het project “Nationaal Water Programma 2022-2027” bevat een pagina met identieke titel, maar deze twee pagina's hebben niets met elkaar te maken. Dit type probleem geldt ook voor de pagina's van het type https://platformparticipatie.mett.nl/luchthavenverkeerbesluit/ontwerpwijziging+lvb/relevante+documenten+lvb/default.aspx, de titel “Relevante documenten - Platform Participatie” is ook niet voldoende beschrijvend omdat de naam van het project in deze titel ontbreekt.

   De beide PDF’s op pagina's https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1844794&forcedownload=true en https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/reageren+documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1865397 hebben geen goede paginatitel. De zienswijzenprocedure heeft met “IenM_BesluitsVorming_A4 RGB” geen goede titel en de titel van het machtigingsformulier is leeg.

  • Gevolg:
   1. De titels van verschillende pagina's zijn niet duidelijk genoeg voor bezoekers
   2. De documenten zijn onduidelijk door het ontbreken van een geschikte titel
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De titels aanpassen en meer informatie geven in de titel
   2. Aanpassen van de titels van de documenten
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/default.aspx staat in het uitklapbare tandwiel een link met de zichtbare tekst “Eigenschappen”. Het activeren van die link opent een lightbox. De toetsenbordfocus blijft mooi in die lightbox zolang die in beeld staat. Het probleem ontstaat bij het sluiten van deze lightbox. In dat geval moet de focus op een logische plaats in de focus volgorde terugkomen op de onderliggende pagina. Het advies is om de toetsenbordfocus bij het sluiten van deze pop-up op de link “Eigenschappen” te laten landen. Op die manier is het gedrag consistent met het gedrag van de pop-up “Kopieer link”. De focus volgorde is bij het stoppen van het weergeven van de PDF in een lightbox ook goed alleen bij het sluiten van “Eigenschappen” is er nog een probleem met de focus volgorde aangetroffen. Dit type probleem komt ook voor op de overige pagina's met dit type bestandsweergave zoals https://platformparticipatie.nl/lobvangennep/voornemen+18/default.aspx en https://platformparticipatie.mett.nl/luchthavenverkeerbesluit/ontwerpwijziging+lvb/relevante+documenten+lvb/default.aspx#folder=1870080.

  • Gevolg:
   1. Het probleem ontstaat bij het sluiten van deze lightbox. In dat geval moet de focus op een logische plaats in de focus volgorde terugkomen op de onderliggende pagina.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het advies is om de toetsenbordfocus bij het sluiten van deze pop-up op de link “Eigenschappen” te laten landen. Op die manier is het gedrag consistent met het gedrag van de pop-up “Kopieer link”.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx staat de hCaptcha. Het logo is een link, maar die link heeft geen linktekst of andere manier om het doel van deze link te bepalen. Visueel is meteen duidelijk dat deze link verwijst naar een pagina van hCaptcha, die informatie moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware die de visuele informatie op het logo niet meekrijgen.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Toegankelijkheidsverklaring/Default.aspx staat de link “de verklaring” gevolgd door de link “ ”. Doordat het duidelijk is dat hier om een incidentele fout gaat waardoor die spatie per ongeluk nog een link is wordt dit niet afgekeurd, maar het wordt sterk geadviseerd om deze fout wel op te lossen. Aanvullende tip: laat de link “WCAG 2.1 niveau AA” verwijzen naar de Nederlandse vertaling van de WCAG 2.1 op https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/ in plaats van naar de Engelse versie van deze informatie.

  • Gevolg:
   1. Visueel is meteen duidelijk dat deze link verwijst naar een pagina van hCaptcha, die informatie moet ook beschikbaar zijn voor gebruikers van hulpsoftware die de visuele informatie op het logo niet meekrijgen.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Het logo is een link, maar die link heeft geen linktekst of andere manier om het doel van deze link te bepalen. De link moet dus een linktekst krijgen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op https://www.platformparticipatie.nl/projecten+overzicht/default.aspx staat de knop “Filter” die alleen gebruikt kan worden om de sortering aan te passen. Het invoerveld “Zoeken binnen de pagina” en de opties onder de kop “Filters” zijn wel manieren om deze content te filteren. Dit label van deze knop beschrijft nu niet het doel van deze knop.

  • Gevolg:
   1. Het is onduidelijk hoe je kunt filteren op de pagina.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De knop 'Filter' moet anders genoemd worden (bijvoorbeeld 'Sorteren').
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-09-2022
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van de PDF op https://www.platformparticipatie.nl/reageren-/zienswijzenprocedure/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1844794&forcedownload=true is niet ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Gevolg:
   1. Het is voor software niet duidelijk in welke taal de PDF is geschreven
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. In de documenteigenschappen aanpassen in welke taal de PDF is geschreven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Zoals ook al aangegeven bij succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur. Is er een probleem met het in beeld komen van foutmeldingen als de hCaptcha niet voltooid is. Op het moment dat er een of meer fouten in een niet helemaal leeg formulier staan en er wordt een verzendpoging gedaan, dan moet er voor elke invoerfout een foutmelding komen te staan. Om tekstuele foutmeldingen in beeld te krijgen is het nu een voorwaarde dat de hCaptcha is voltooid. Dat is naast het ontbreken van een tekstuele foutmelding bij die invoer dus ook een probleem. Een tekstuele foutmelding kan in de tekst verwijzen naar het invoerveld met de fout. Een tekst als “Het vakje ‘Ik ben een mens’ was niet aangevinkt, voltooi de hCaptcha om het formulier te verzenden” zou bijvoorbeeld voldoen. Een kortere tekst zoals “’Ik ben een mens’ is niet ingevuld” in de algemene foutmelding bovenaan is ook voldoende, die locatie heeft als voordeel dat die al voldoet aan succescriterium 4.1.3: Statusberichten. https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx

   Op alle onderzochte pagina’s staat rechtsboven een zoekfunctie. Als hier minder dan 3 tekens worden ingevuld, verschijnt de melding "Vul minimaal 3 tekens in om te zoeken". Dit is geen duidelijke foutmelding, maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "U heeft geen 3 tekens ingevuld". https://www.platformparticipatie.nl/default.aspx

  • Gevolg:
   1. Op het moment dat er een of meer fouten in een niet helemaal leeg formulier staan en er wordt een verzendpoging gedaan, dan moet er voor elke invoerfout een foutmelding komen te staan. Dat gebeurt nu niet en daardoor is het onduidelijk wat er fout is ingevuld in een formulier.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Een tekst als “Het vakje ‘Ik ben een mens’ was niet aangevinkt, voltooi de hCaptcha om het formulier te verzenden” zou bijvoorbeeld voldoen. Een kortere tekst zoals “’Ik ben een mens’ is niet ingevuld” in de algemene foutmelding bovenaan is ook voldoende
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/projecten+overzicht/default.aspx staat de knop “Filter”. Deze WAI-ARIA knop is uitklapbaar en heeft dus twee verschillende toestanden die niet beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Als de focus op de knop komt moet duidelijk zijn op de filterinstellingen op dit moment wel of niet opengeklapt zijn. Hier kan een aria-expanded attributen op de knop voor gebruikt worden. De aria-controls op de bovenstaande div heeft geen effect omdat die op het verkeerde element staat.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Toegankelijkheidsverklaring/Default.aspx staat een link met de linktekst “ ”. hierdoor heeft deze link geen naam onder de eisen van dit succescriterium. Deze incidentele fout is ook aangegeven bij succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context). Het advies is om deze fout in de toegankelijkheidsverklaring op te lossen. Hierbij is ook het advies om deze pagina aan te passen zodat die voldoet aan de door Logius voorgestelde indeling met afbeelding van de status en een link naar het register. Het aanpassen van de verklaring is op dit moment (nog) niet verplicht.

  • Gevolg:
   1. De knop “Filter” is uitklapbaar en heeft dus twee verschillende toestanden die niet beschikbaar zijn voor hulpsoftware.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. Hier kan een aria-expanded attributen op de knop voor gebruikt worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-09-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.platformparticipatie.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941170.aspx worden de foutmeldingen in het blok met de rode kop “Let op:” helemaal goed aan gebruikers van hulpsoftware gepresenteerd. Het probleem is dat de tekst “Een momentje” die in beeld komt tijdens het verzenden van een goed ingevuld formulier informatie geeft over de wachtstatus van de applicatie. Daarmee is die tekst ook een statusbericht dat aan hulpsoftware gepresenteerd moet worden. Aan het einde van dit statusbericht wordt de pagina opnieuw geladen, die verandering is voldoende om het einde van de wachtstatus aan te geven aan gebruikers van hulpsoftware. Op dit moment weet bijvoorbeeld een blinde gebruiker niet wat er aan de hand is als “Een momentje” in beeld staat. De suggestie is om voor deze niet kritieke melding role=”status” of aria-live=”polite” te gebruiken. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:
   1. De tekst “Een momentje” die in beeld komt tijdens het verzenden van een goed ingevuld formulier geeft informatie over de wachtstatus van de applicatie, maar wordt niet (correct) aan hulpsoftware gepresenteerd. Op dit moment weet bijvoorbeeld een blinde gebruiker niet wat er aan de hand is als “Een momentje” in beeld staat.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. De suggestie is om voor deze niet kritieke melding role=”status” of aria-live=”polite” te gebruiken. Andere oplossingen zijn mogelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209