Verklaring van www.odbn.nl

Status toegankelijkheid https://odbn.nl/

Omgevingsdienst Brabant Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Omgevingsdienst Brabant Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.odbn.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Omgevingsdienst Brabant Noord is beschikbaar via de link https://odbn.nl/contact/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Omgevingsdienst Brabant Noord gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.odbn.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Omgevingsdienst Brabant Noord is gevorderd met de toegankelijkheid van www.odbn.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Brabant Noord.
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@odbn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://odbn.nl/contact.

Aanvullende informatie van Omgevingsdienst Brabant Noord

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.odbn.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.odbn.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Omgevingsdienst Brabant Noord dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://odbn.nl/file-download/download/public/218
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Omgevingsdienst Brabant Noord dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat bovenaan het logo van ODBN. Voor logo's is het belangrijk dat de hele zichtbare tekst ook in het tekstalternatief van de afbeelding staat. Dat is nu niet het geval. Een goed tekstalternatief is bijvoorbeeld: "ODBN - Omgevingsdienst Brabant Noord logo". https://odbn.nl/

   Op alle pagina's verschijnt bij de eerste keer laden een cookiemelding. De categorieën "Functionele cookies" en "Analytische cookies" staan standaard aan. Deze informatie is visueel zichtbaar door het witte vinkje in het zwarte rondje. Omdat deze afbeeldingen geen tekstalternatief hebben (en met aria-hidden zijn verborgen) is deze informatie niet voor iedereen waarneembaar. Het is belangrijk dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is. Er staat wel een aria-label op een div element. Maar dit werkt niet en daarom heeft de afbeelding nog geen tekstalternatief. https://odbn.nl/

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden.

   Op pagina https://odbn.nl/actueel/nieuws staan onder de kop "Nieuws" nieuwsartikelen. De afbeelding bij het artikel "Nieuwe voorzitter Algemeen Bestuur" heeft het tekstalternatief "Burgemeester Kees van Rooij". Dit is weliswaar omschrijvend voor de afbeelding, maar het zou beter zijn om het alt-attribuut hier leeg te laten. De afbeelding wordt daardoor decoratief, waardoor hulpsoftware de afbeelding kan negeren.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat het hier gaat om een logo.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een juist tekstalternatief toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://odbn.nl/expertises/asbest is de eerste alinea opgemaakt met het strong-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om hele alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst onder de kop anders weer te geven en gebruik strong (of em) alleen om een deel van een tekst nadruk te geven. Dit komt ook voor op pagina https://odbn.nl/expertises/natuur en mogelijk op meer pagina's.

   Op pagina https://odbn.nl/contact/veelgestelde-vragen onder de vraag "Waaraan moet het legitimatiebewijs van een toezichthouder voldoen?" staat een zichtbare geordende lijst met de letters a tot en met f. Deze lijst is in de code niet opgemaakt als een lijst (ol) waardoor de informatie dat er een lijst staat en hoe lang de lijst is niet wordt doorgegeven aan mensen die hulpsoftware gebruiken.

   De volgende PDF-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://odbn.nl/file-download/download/public/57 https://odbn.nl/file-download/download/public/146

  • Gevolg:

   Strong elementen geven meer nadruk. Lijsten worden niet goed voorgelezen. PDF's zijn niet voldoende leesbaar.

  • Alternatief:

   PDF's zijn in een andere vorm op te vragen als deze voor de lezer niet goed leesbaar zijn.

  • Maatregel:

   Strong elementen worden verwijderd, De lijst onder veelgestelde vragen wordt aangepast en nieuwe PDF's worden leesbaar geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat het invullen van formulieren makkelijker wordt, doordat velden met persoonlijke informatie worden aangevuld met autocomplete. Vooral voor mensen met cognitieve- of motorische beperkingen biedt dit uitkomst.

   Op alle pagina's staat onderaan een formulier waar om het e-mailadres van de gebruiker wordt gevraagd. Dit kan in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van autocomplete. Dit attribuut met de juiste waarde toevoegen helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt moet worden en de bijbehorende waarden is te vinden op pagina https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. In dit geval moet gebruik worden gemaakt van het autocomplete-attribuut met waarde "email". https://odbn.nl/

  • Gevolg:

   Niet volledig in kunnen vullen van een emailadres

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit technisch aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst.

   In document https://odbn.nl/file-download/download/public/146 wordt op pagina 20 kleur gebruikt om aan te geven of bewijsmiddel wel, niet of onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Hier zal in de tabel en legenda ook een alternatieve manier gebruikt moeten worden zodat kleur niet de enige manier is. Hetzelfde geldt voor de tabel op pagina 26.

  • Gevolg:

   Tabel uit PDF bestand is niet goed leesbaar omdat alleen kleur wordt gebruikt.

  • Alternatief:

   PDF's zijn in een andere vorm op te vragen als deze voor de lezer niet goed leesbaar zijn.

  • Maatregel:

   Nieuwe PDF's worden leesbaar geplaatst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   In het document https://odbn.nl/file-download/download/public/57 (2e bestuursrapportage 2021) worden diverse kleurcombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrastvereisten. Voorbeelden hiervan zijn de witte tekst "Versie: definitief" op het lime-groen (1,6:1), het oranje op de cover (gemiddeld 2,5:1), groen op lichtgroen in de tabellen (2,9:1), oranje op wit (3,5:1).

  • Gevolg:

   Onderdelen uit de bestuursrapportage zijn niet goed leesbaar vanwege contrast in kleuren.

  • Alternatief:

   Een niet opgemaakte versie is op te vragen.

  • Maatregel:

   Volgende edities worden in de juiste opmaak geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De paginatitels op de website zijn over het algemeen voldoende omschrijvend. Tip: Eventueel kan de afkorting ODBN nog toegevoegd worden aan de paginatitel.

   Op de pagina met zoekresultaten, https://odbn.nl/zoeken?search_api_fulltext=asbest, is de paginatitel onvoldoende duidelijk. In het title-element staat alleen de organisatienaam vermeld. Geadviseerd wordt om hier in de paginatitel tenminste het woord "zoekresultaten" terug te laten komen, het liefst aangevuld met de zoekopdracht, bijvoorbeeld: "Zoekresultaten: asbest | Omgevingsdienst Brabant Noord".

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document voldoet niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. https://odbn.nl/file-download/download/public/57

   Het volgende PDF-document heeft wel een titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk en is onvoldoende beschrijvend. https://odbn.nl/file-download/download/public/146

  • Gevolg:

   Bij zoeken is niet altijd meteen helder wat wordt gevonden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken naar technische mogelijkheden om de zoekfunctie aan te passen. Namen van bestanden worden aangepast waardoor ze beter vindbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://odbn.nl/about-odbn is de hoofdtaal Nederlands, omdat de herhalende content, zoals het menu, de footer en de logo's, in het Nederlands is. En de inhoud van de pagina is in het Engels. Omdat de hoofdtaal Nederlands is moet de taal van de pagina ook Nederlands zijn. Deze is nu Engels.

   Het volgende PDF-document heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. https://odbn.nl/file-download/download/public/146

  • Gevolg:

   Een Engelse lezer heeft geen totaaloverzicht op de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gekeken naar de technische mogelijkheden om de Engelse pagina van de website aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://odbn.nl/about staat een Engelstalige tekst. Voor deze tekst moet er een taalwisseling worden ingesteld. Dit kan door bijvoorbeeld door in een div-element net boven het h1 element het attribuut lang="en" te plaatsen.

  • Gevolg:

   De taalwisseling zal niet door de voorleessoftware worden opgepakt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt technisch bekeken of deze aanpassing gedaan kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's zijn diverse parse-fouten ontdekt. Zo komt het id "edit-actions" meerdere keren voor op een pagina. ID's horen altijd uniek te zijn. Er staan stray end tags voor header en div elementen. https://odbn.nl/

  • Gevolg:

   Dit is een technische aan passing waar door onze leverancier naar gekeken moet worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier onderzoekt wat de technische mogelijkheden zijn om dit onderdeel aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Omgevingsdienst Brabant Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424