Verklaring van Kaarten en open data

Status toegankelijkheid https://zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kaarten en open data.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kaarten en open data gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Kaarten en open data en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Afdelingshoofd Inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://zwolle.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

Alle in de verklaring genoemde domeinen draaien vanuit een centrale omgeving, maar worden afhankelijk van het project op een subdomein ontsloten. De subdomeinen in deze verklaring zullen af en toe wijzigen. Dit verklaart waarom niet elk domein in de audit-rapportages apart genoemd wordt. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kaarten en open data : voldoet gedeeltelijk

De website Kaarten en open data is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/smart-zwolle-hub/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de gemeente Zwolle in de header van onder andere de homepage van zwolle.maps.arcgis.com heeft geen alternatieve tekst. Aangezien de tekst Gemeente Zwolle naast het logo voldoende beschrijvend is, is een alternatieve tekst hier ook niet nodig, maar er moet wel een leeg alt-attribuut aan het img-element worden toegevoegd zodat de afbeelding genegeerd wordt door voorleessoftware.

   Op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html staan meerdere knoppen van iconen. De iconen van 3 gestapelde vierkanten op elkaar en het boek met de boekenlegger hebben geen alternatieve tekst, waardoor de functie van de knoppen onbekend zijn voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

   De knoppen waarmee bezoekers in de datumkiezer onder 'Laatst bijgewerkt' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search naar een vorige of volgende maand kunnen gaan, hebben geen beschrijvende alternatieve tekst. De alternatieve tekst bestaat nu uit de tekens zelf: << en >>. Voeg een beschrijvende alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld 'Vorige maand' om dit probleem op te lossen.

   De afbeelding "Rescue Pets" in PDF-document smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore is een decoratieve afbeelding. Deze afbeelding heeft geen beschrijving en is niet als artefact aangemerkt.

   De afbeelding op pagina 6 van de PDF op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore is informatief maar bevat geen alternatieve tekst. Zie ook succescriterium 1.4.5.

  • Gevolg:

   o.a. voorleessoftware kan een bezoeker niet vertellen wat er op een afbeelding getoond wordt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artefact te worden getagd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het is voor ziende bezoekers zichtbaar welk filter op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search actief is doordat het woord onderstreept wordt, maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

   Het invoerveld op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/bestaatniet heeft geen label, waardoor bezoekers niet weten wat zij hier in moeten vullen. Zorg ervoor dat het voor alle bezoekers altijd duidelijk is welke input gevraagd wordt.

   Op de pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search heeft elk resultaat een titel. Deze tekst kan als knop beschouwd worden en moet daarom ook gemarkeerd worden als een kop. De hele koppenstructuur op deze pagina is voor verbetering vatbaar. Zo ontbreekt de H1 en de naam van de (zoek)pagina.

   De PDF op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore is niet goed gecodeerd. De ondertitel 'Rescue Pets' op pagina 2 is bijvoorbeeld gecodeerd als tabel, meerdere koppen in de PDF zijn opgemaakt als paragraaf in plaats van als kop en de tabellen in de PDF hebben niet de juiste tabelopmaak.

  • Gevolg:

   Informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware of het is voor hen niet duidelijk welke input er gevraagd wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maar gebruik van aria-selected, labels of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html staan blokken met een afbeelding, een kop en tekst.

   Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search staat de informatie over de categorie van het gevonden resultaat ('Gegevens') bóven de titel van het zoekresultaat.

  • Gevolg:

   Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort. En de relatie tussen de informatie en de kop is moeilijk tot niet meer te achterhalen voor bezoekers die bijvoorbeeld voorleessoftware gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de afbeelding. En zorg ervoor dat de meta-informatie in de ná de kop staat. Visueel mag het er wél boven staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Als op de homepagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html in het zoekveld bovenaan iets ingetypt wordt verschijnen er zoekresultaten in een popup onder het zoekveld. De resultaten kunnen focus krijgen maar de focus is alleen aangegeven door een lichte kleurverandering van de zoekresultaten van donker grijs naar zwart.

  • Gevolg:

   De focus is niet voor alle bezoekers goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere plekken is het contrast onvoldoende.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen niet alle bezoekers alle informatie of functionaliteiten benutten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Overal voldoende contrast realiseren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De afbeelding op pagina 6 van de PDF op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/documents/to-crowdvoiding/explore bevat tekst die verder niet voorkomt in het verklarende deel van de PDF.

  • Gevolg:

   Hierdoor bevat de PDF informatie die wel beschikbaar is voor zienden maar niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Plaats deze informatie ook in tekst in de PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% zijn onderdelen op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html onbereikbaar. Het gaat bijv. om de selectie van wijken of buurten.

  • Gevolg:

   Niet voor alle bezoekers is deze informatie bereikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat links en knoppen ook op lage resolutie blijven werken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search over 'Laatst bijgewerkt' hoveren, verschijnt er een tooltip.

  • Gevolg:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, moet de bezoeker de content weg kunnen halen zonder de muis- of toetsenbordfocus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets. Ook moet over de verschenen content kunnen worden gehoverd. Beide is nu niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De bezoeker de mogelijkheid geven om de content weg te halen zonder de muis- of toetsenbordfocus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escape-toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html komt de toetsenbord focus nooit op de oranje pictogrammen in de kaart.

   De datumkiezer onder 'Laatst bijgewerkt' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search is niet toetsenbordtoegankelijk. Bezoekers kunnen wel met het toetsenbord een datum intypen zonder gebruik te maken van de datumkiezer, maar het invoeren en de focus verplaatsen of het invoeren en op enter drukken, heeft geen enkel effect. Deze functionaliteit is daardoor niet beschikbaar voor hen.

   De velden onder 'Contenttype' en 'Labels' bij de 'Filters' op smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search zien eruit als checkboxen en werken als een checkbox. Met toetsenbord kan je normaal gesproken met de spatiebalk de checkbox aan- of uitzetten. Dat werkt hier niet omdat de invoervelden in de HTML niet als checkbox zijn aangegeven.

  • Gevolg:

   O.a. de informatie over de Lokale bekendmakingen niet beschikbaar voor mensen die met een toetsenbord navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren van dezelfde functionaliteiten gebruik kunnen maken, of zorg voor een volwaardig alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html blijft de focus hangen in de linker tab bladen "legend" en "Lagen aan- en uitzetten".

  • Gevolg:

   De bezoeker kan hier niet meer weg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de focus niet blijft hangen bij dit onderdeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html is de eerste link een skiplink "Overslaan naar content" maar de link verwijst niet naar de hoofdinhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Bezoeker die skiplink gebruikt komt op een andere plek uit dan verwacht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink verwijzen naar de hoofdcontent van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's en in meerdere pdf's ontbreekt een duidelijk title element.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg daarom een beschrijving toe binnen het title-element in de header van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/ opent als een bezoeker op het hamburger icoon klikt een zij menu. De content onder het menu is nog steeds bereikbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een bezoeker niet zien waar diegene zich op de pagina bevindt wanneer de bezoeker met het toetsenbord navigeert. Alle achterliggende content is daarnaast nog steeds beschikbaar voor hulpsoftware. Dit zorgt ervoor dat een bezoeker die gebruik maakt van voorleessoftware niet op de hoogte is van het feit dat er nog een menu geopend is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord. Dit probleem komt op meer plaatsen voor, bijv. bij de "View Map" popup op de pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/datasets/parkeren-betaald/explore

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Dit probleem komt op meerdere plekken voor. Voorbeeld: Op de pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html staat onderin een paginering.

  • Gevolg:

   De linktekst, bijvoorbeeld '1', is niet omschrijvend genoeg voor bezoekers die kunnen navigeren aan de hand van een linklijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg daarom minimaal het woord 'pagina' toe om het linkdoel te omschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het formulierveld "Zoeken" op pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html heeft geen zichtbaar label maar wel een placeholder-tekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Er is ook geen vergrootglas-icoon aanwezig als visueel label.

  • Gevolg:

   Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een label toe die altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Dit probleem komt op meerdere plekken voor. Een voorbeeld: Op de pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search kunnen filters ingesteld worden. Met behulp van het toetsenbord gaat dat lastig omdat niet altijd duidelijk is welk element focus heeft als met behulp van de pijltjes toetsen door de checkboxen genavigeerd wordt.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het toestenbord gebruiken hebben moeite met navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De visuele naam van het invoerveld onder 'Label' op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search is 'Tag toepassen'. De toegankelijke naam is 'Pas tag toe door te typen'.

  • Gevolg:

   Omdat de namen niet overeen komen kunnen bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie moeite hebben met het bedienen van het invoerveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/ is de taalaanduiding van de hele pagina en-GB. De pagina is echter in het Nederlands. Het zelfde komt voor op veel pagina's bijv, op zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html

  • Gevolg:

   Voorlees- en vertaalsoftware begrijpt niet in welke taal de pagina moet worden voorgelezen of vertaald aan de bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op veel plaatsen in de website komen Nederlandse en Engelse teksten door elkaar heen voor. Bijvoorbeeld op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/datasets/zwolle::parkeren-betaald/about "Public Anyone can see this content" naast "Omschrijving: Betaald parkeren in en rondom de binnenstad van Zwolle". Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden.

  • Gevolg:

   Het is anders voor software onduidelijk welke informatie bijvoorbeeld vertaald moet worden voor een bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan door de omliggende html-code een lang="NL" of lang="En" toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de home pagina zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html is een zoekveld waarbij voor het labels van het veld de placeholder is gebruikt. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Dit komt voor op meerdere plekken.

  • Gevolg:

   Zodra er iets in het veld getypt wordt verdwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Ook het vergrootglas naast het zoekveld is vervangen voor een x.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina smart-zwolle.opendata.arcgis.com/search wordt met aria-describedby verwezen naar aria ID attributen die niet voorkomen op de pagina (aria-describedby="ember247-tooltip-render-target").

  • Gevolg:

   Dit zorgt mogelijk voor problemen bij bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, zoals screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juist gebruik van aria-labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als in het zoekvenster op de apps & kaarten pagina zwolle.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html bijv. "bomen" wordt ingevoerd met de enter knop verschijnen er in dezelfde pagina zoekresultaten.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd op het scherm.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat alle informatie zichtbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209