Verklaring van Bestuurlijke informatie

Status toegankelijkheid https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Bestuurlijke informatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/organisatie/gemeentelijke-organisatie/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Bestuurlijke informatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Bestuurlijke informatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Afdelingshoofd inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://zwolle.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://zwolle.nl/klachten.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Bestuurlijke informatie : voldoet gedeeltelijk

De website Bestuurlijke informatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op veel plekken op de site en in de daar gepubliceerde pdf's zijn de alternatieve teksten bij onder meer afbeelingen, logo's en iconen niet aanwezig of van onvoldoende niveau.

  • Gevolg:

   Bezoekers die voorleessoftware gebruiken, krijgen onvolledige informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve teksten op orde brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 bevat geen audiodescriptie, waar dat op sommige punten wel nodig is.

  • Gevolg:

   De namen van de sprekers komen bijvoorbeeld wel in beeld op het moment dat zij aan het woord zijn, maar de namen worden niet altijd, of slechts deels, genoemd. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet altijd wie er aan het woord is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg daarom audiodescriptie (daarmee wordt ook voldaan aan succescriterium 1.2.5) of een transcript toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 bevat geen audiodescriptie, waar dat op sommige punten wel nodig is.

  • Gevolg:

   De namen van de sprekers komen bijvoorbeeld wel in beeld op het moment dat zij aan het woord zijn, maar de namen worden niet altijd, of slechts deels, genoemd. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet altijd wie er aan het woord is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg daarom audiodescriptie toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere problemen bij dit criterium. Voorbeeld: Het is voor ziende bezoekers duidelijk welke tab in de tablist onder 'Agenda' op de homepage momenteel geselecteerd is.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader zien niet wat geselecteerd is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is gebruik gemaakt van het aria-selected attribuut, maar deze verandert niet wanneer er een wijziging is in welk tabblad geselecteerd is . Dat moet wel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde van de PDF die te downloaden is op pagina https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc?documentId=26b5c1c5-a825-4728-80a9-cc2881ee146e is niet correct. Het logo van GroenLinks bovenaan de eerste pagina, komt in de leesvolgorde pas bijna aan het eind van document voor.

  • Gevolg:

   Bezoekers die voorleessoftware gebruiken, krijgen informatie in de verkeerde volgorde door.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pas de leesvolgorde aan om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 staan meerdere grafieken (waaronder onder de kopjes 'Amendementen'. Wanneer bezoekers met de muis op de grafiek klikken, verschijnt er meer informatie over voor- en tegen-stemmen. Deze functie is echter niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat de legenda, die afhankelijk is van het kunnen waarnemen van kleur, voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord de enige vorm van informatie is over het aandeel voor- en tegen-stemmers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen voor toegankelijkheid via het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de placeholder 'Pages to select' in het iframe op onder andere pagina https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc?documentId=26b5c1c5-a825-4728-80a9-cc2881ee146e is te laag. De contrastratio tussen de grijze tekst (HEX #ADB5C3) en de witte achtergrond is 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen deze informatie zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewport 1920 bij 937 inzoomen naar 200% op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar zijn de maanden in de selectiebox 'Huidige maand' niet meer geheel leesbaar. Vanaf 250% is ook het jaartaal niet meer leesbaar.

  • Gevolg:

   Niet voor alle bezoekers is alle informatie leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat inzoomen mogelijk is zonder dat content en functies uit beeld verdwijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Voorbeeld van een probleem: Wanneer bezoekers met viewport 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op onder andere pagina https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc?documentId=26b5c1c5-a825-4728-80a9-cc2881ee146e zijn niet meer alle opties in de navigatiebalk van het iframe zichtbaar en bedienbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle bezoekers kunnen de functies binnen het iframe bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat inzoomen kan, zonder tekst of functionaliteit buiten beeld te laten verdwijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op meerdere plekken is contrastniveau te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen niet alle bezoekers inhoud zien of functionaliteiten bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast verbeteren tot minimaal niveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met viewpoer 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% en de tekstafstand wijzigen naar de dimensies behorende bij dit succescriterium, valt er informatie van de homepage onder 'Agenda'.

  • Gevolg:

   Daardoor zijn de tijden van de vergaderingen niet meer overal goed leesbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat er geen verlies van inhoud is bij inzoomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Een voorbeeld van afwijkingen bij dit criterium: De link 'Kalender' in de tablist op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar wordt niet voorgelezen door voorleessoftware omdat ze verborgen zijn met aria-hidden=true.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn de links voor gebruikers van voorleessoftware niet bedienbaar en niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De link bedienbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er zijn skiplinks, maar die hebben nog enkele problemen. Voorbeeld: op alle pagina's worden de knoppen om de tekstgrootte aan te passen niet overgeslagen, omdat deze knoppen ná het kruimelpad komen.

  • Gevolg:

   Bezoekers met voorleessoftware of die met het toetsenbord bedienen moeten hierdoor onnodige drempels over om naar de inhoud van een pagina te gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de skiplink álle herhalende content over slaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Dit is op meerdere plekken een verbeterpunt. Voorbeeld: Het PDF document dat te downloaden is op pagina https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/db6c316d-1e61-4780-8c7f-afa7ab711c0d?documentId=c38c4b49-836a-449b-b0fa-6776e243daa1 heeft geen titel.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van verschillende documenten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende titel toe en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere afwijkingen van dit criterium gevonden. Voorbeeld: Op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports krijgt iedere link twee keer toetsenbordfocus.

  • Gevolg:

   Dit is hinderlijk voor toetsenbordgebruikers. De tweede keer dat de link focus krijgt, wordt er niets voorgelezen. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor begrijpelijke en voorspelbare toetsenbordfocus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het logo 'Thuis Zwolle' bovenaan iedere pagina heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft het linkdoel niet. Afbeeldingen die ook links zijn moeten een beschrijvend linkdoel bevatten. De link verwijst naar zwolle.nl/gemeenteraad, dat komt nu niet terug in de alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten nu niet waar de link hen naartoe brengt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwerk het linkdoel in de alternatieve tekst om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer het vergrootglas-icoon in de zoekfunctie in de header van iedere pagina focus heeft, is dat niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Dit maakt het voor sommige bezoekers onduidelijk waar op de pagina zij zich bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat het ook voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar die het scherm wel kunnen zien, altijd duidelijk is waar zij zich op dat moment bevinden. Dit geldt ook voor de zoek-knop op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is geen taal ingesteld voor de PDF die te downloaden is op pagina https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc?documentId=26b5c1c5-a825-4728-80a9-cc2881ee146e

  • Gevolg:

   Dit kan er voor zorgen dat voorleessoftware het bestand niet in de juiste taal voorleest.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Stel de hoofdtaal van het document in, in dit geval Nederlands, om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met het toetsenbord door het iframe op onder andere pagina https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/47d14b7f-90fa-4b68-a730-810ac65cabcc?documentId=26b5c1c5-a825-4728-80a9-cc2881ee146e navigeren, krijgen zij de optie 'Skip to: Document (of) Search'. Voor deze tekst is geen taalwissel aangegeven.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan hierdoor tekst in de verkeerde taal voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Biedt bij voorkeur bedienbare elementen aan in de hoofdtaal van de pagina (in dit geval Nederlands) of geef een taalwissel aan, zodat voorleessoftware de tekst in de juiste taal voorleest aan de bezoeker. Dit geldt voor alle bedienbare elementen binnen dit iframe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Search heeft geen label.

  • Gevolg:

   Het is hierdoor voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware niet duidelijk waar dit veld voor is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een label toe, bijvoorbeeld met een label element, een aria-label of door de zoek-knop te koppelen aan het invoerveld met aria-labelledby om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De items 'Kalender' en 'Lijst' op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar hebben het aria-selected attribuut, maar omdat het role=tab (role=tablist op het parent-element) attribuut hier mist, mag aria-selected niet gebruikt worden.

  • Gevolg:

   Het is niet voor alle gebruikers mogelijk om het onderscheid tussen kalender en lijst te kennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor helder onderscheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere afwijkingen van dit criterium geconstateerd. Voorbeeld: Het iframe op pagina zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c944d474-a94b-4e54-8424-1ef1a40387f6 bevat geen beschrijving binnen het title-element.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten hierdoor niet wat zij kunnen verwachten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende titel toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209