Verklaring van Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg

Status toegankelijkheid https://cbhc.hetcak.nl

CAK is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CAK streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CAK is beschikbaar via de link https://cbhc.hetcak.nl/nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CAK gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CAK is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CAK .
Functie: directeur Regeling Wmo.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://cbhc.hetcak.nl/nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://cbhc.hetcak.nl/nl/contact.

Aanvullende informatie van CAK

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg : voldoet gedeeltelijk

De website Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CAK dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cbhc.hetcak.nl/CBHC/media/CBHC/Pdf's/Onderzoek-CBHC-WCAG-2-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CAK dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen op onderstaande pagina's hebben geen alt attribuut. Een img element dient altijd een alt attribuut te hebben. Laat het alt attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.

   https://cbhc.hetcak.nl/ en https://cbhc.hetcak.nl/en/ (Iconen zoals "NL" die voor een titel zoals "Behandeling in Nederland staan" staan.)

   Het logo "Your Europe" in de footer is informatief en heeft daarom een tekstalternatief nodig

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen niet zien wat het plaatje representeert.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   alt-tag toevoegen aan plaatje.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld “zoeken” in het hoofdmenu is geassocieerd met een label, alleen dit label heeft een display: none. Dit zorgt ervoor dat dit element niet gelezen kan worden door voorleessoftware. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Gebruik geen display: none voor elementen waar de relatie belangrijk is en moet kunnen worden voorgelezen. Een mogelijke oplossing om het label 1px breed te maken en visueel te verstoppen (maar dus in de DOM wel te laten staan).

   Het invoerveld "Zoek” is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. Zie het invoerveld op pagina:

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/zoeken?searchtext=Contact&searchmode=anyword

   Op de volgende pagina komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt voor op de volgende URL:

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/archief (Het stuk onder "Hoe werkt het archief, worden er met "bolletjes" een soort lijsten gemaakt)

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op document structuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

   https://cbhc.hetcak.nl/CBHC/media/CBHC/Pdf's/Verordening-(EG)-nr-883-2004.pdf

  • Gevolg:

   Zoekfunctie is moeilijker te gebruiken voor slechtziende bezoekers. Wat betreft de PDF: het document is opgesteld in 2004 en valt daardoor niet onder de regels van de WCAG2.1 AA. Het document is bovendien opgesteld door een externe partij en door het CAK ook niet te wijzigen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zoekfunctie issue wordt door ICT opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://cbhc.hetcak.nl/nl/contact staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 worden nieuwe formulieren ontwikkeld. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   De tekst 'Welkom bij het Nationaal.....' heeft een te laag contrast van 3.4:1

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/

   De tekst "Deze website bevat de volgende pagina's:" heeft een te laag contrast van 3.4:1

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/sitemap

   De tekst "Deze website voldoet aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid" heeft een te laag contrast van 3.4:1

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/toegankelijkheid

   Wanneer het invoerveld "Emailadres" op de volgende pagina verkeerd wordt ingevuld, verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding heeft een te laag contrast van 4.2:1

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/contact

   Bovenstaande contrast issues komen voor op meerdere pagina's

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   in 2023 wordt een nieuw CMS in beheer genomen. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/sitemap

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 wordt een nieuw CMS in gebruik genomen. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1.4:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://cbhc.hetcak.nl/nl/contact

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 worden nieuwe formulieren ontwikkeld. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De accordeon elementen op de volgende pagina's zijn niet te bedienen met het toetsenbord

   https://cbhc.hetcak.nl/nl/vragen https://cbhc.hetcak.nl/nl/over-het-nationaal-contactpunt https://cbhc.hetcak.nl/nl/hoe-is-de-zorg-in-nederland-geregeld

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 wordt een nieuw CMS in gebruik genomen. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 wordt een nieuw CMS in gebruik genomen. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In onderstaande PDF is geen goede document titel ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk "Microsoft Word - L166nl.doc". Deze biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document.

   https://cbhc.hetcak.nl/CBHC/media/CBHC/Pdf's/Verordening-(EG)-nr-883-2004.pdf

  • Gevolg:

   PDF: het document is opgesteld in 2004 en valt daardoor niet onder de regels van de WCAG2.1 AA. Het document is bovendien opgesteld door een externe partij en door het CAK ook niet te wijzigen.

  • Alternatief:

   is opgelost

  • Maatregel:

   is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de site is de focus bijna nergens zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 worden nieuwe formulieren ontwikkeld. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van de PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit komt voor bij PDF:

   https://cbhc.hetcak.nl/CBHC/media/CBHC/Pdf's/Verordening-(EG)-nr-883-2004.pdf

  • Gevolg:

   PDF: het document is opgesteld in 2004 en valt daardoor niet onder de regels van de WCAG2.1 AA. Het document is bovendien opgesteld door een externe partij en door het CAK ook niet te wijzigen.

  • Alternatief:

   is opgelost

  • Maatregel:

   is al opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholder tekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Dit komt voor op pagina:

   https://cbhc.hetcak.nl/nl (Het zoekveld, dus op iedere pagina)

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 worden nieuwe formulieren ontwikkeld. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld component in het hoofdmenu heeft geen naam, zorg ervoor dat alle interactieve componenten een naam hebben.

  • Gevolg:

   De functionaliteit is voor slechtziende bezoekers moeilijk of niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In 2023 worden nieuwe formulieren ontwikkeld. Daarbij worden deze issues ook opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CAK heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209