Verklaring van Rijkswaterstaat.nl

Samenvatting

Naam van de website Rijkswaterstaat.nl
Van overheidsinstantie Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat
Toegankelijkheidsstatus voldoet gedeeltelijk (B) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 17-07-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.rijkswaterstaat.nl/footer/toegankelijkheid.aspx

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijkswaterstaat.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.rijkswaterstaat.nl/footer/toegankelijkheid.aspx

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijkswaterstaat.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijkswaterstaat.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-07-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Communicatie, Personeel en Recht.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-07-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via internet@rws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijkswaterstaat.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rijkswaterstaat.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/rijkswaterstaat.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Screenreadergebruikers missen de informatie dat een link een externe website betreft.
  • Oorzaak: Het icoon dat aangeeft dat een link extern is, wordt verborgen voor screenreadergebruikers.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers missen de informatie dat het een link naar een externe website betreft.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorgen voor een tekstalternatief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle afbeeldingen zijn toegankelijk gemaakt voor mensen die de afbeeldingen niet of niet goed kunnen zien.
  • Oorzaak: De website bevat nog een deels ontoegankelijke kaartapplicatie.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers weten niet wat er op de afbeelding te zien is in het iframe met de kaart.
  • Alternatief: Er is voldoende duiding in de content.
  • Maatregel: Een toegankelijke kaartapplicatie implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Aan het einde van de video komt er informatie in beeld die niet wordt uitgesproken (url, logo, etc.). Mensen die de video niet kunnen lezen, missen deze informatie.
  • Oorzaak: Er is geen audiodescriptie toegevoegd voor deze informatie.
  • Gevolg: Mensen die de video niet kunnen lezen, missen deze informatie.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Toevoegen van audiodescriptie voor alle informatie die niet wordt uitgesproken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: 1. Het ‘datum selecteren’ item mist een vereist element. 2. De huidige pagina kan door hulpapparatuur niet vastgesteld worden
  • Oorzaak: Het juiste attribuut is nog niet toegekend aan de datumselectie.
  • Gevolg: 1. Voor een screenreadergebruiker is het niet overal duidelik er iets te kiezen valt. 2. Screenreadergebruikers weten niet overal welke pagina in het menu de huidige is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: 1. Listbox van maken. 2. Juiste attributen toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden voor 'E-mailadres' en 'Telefoonnummer' hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.
  • Oorzaak: Er zijn geen ‘autocomplete’ attributen geplaatst bij deze invoervelden. Zie voor meer informatie
  • Gevolg: Het invullen van formulieren word hierdoor voor veel gebruikers moeilijker, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: ‘Autocomplete’ attributen plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn diverse onderdelen ( carrousel-balk, invoerveld, roze lijnen) die lastig waar te nemen zijn voor slechtzienden.
  • Oorzaak: Onvoldoende kleurcontrast.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen niet goed onderscheiden hoe lang een item in beeld is, invoervelden en informatie op kaarten onvoldoende waarnemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Kleuren gebruiken die minimaal een contrastverhouding van 3:1 hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de 'werkzaamheden-widget' is niet alle informatie toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
  • Oorzaak: De werkzaamheden-widget is niet volledig toegankelijk.
  • Gevolg: De tekst is niet te lezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Een toegankelijke widget implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het vergroten van tekst door zoomen is onmogelijk gemaakt voor het iframe met de kaart .
  • Oorzaak: De kaartapplicatie is nog niet volledig toegankelijk.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen de tekst niet goed lezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Een toegankelijke kaartapplicatie implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de alternatieve tekst van een infographic wordt verwezen naar een aparte webpagina. Voor mensen die tekstaanpassingen nodig hebben is nog niet duidelijk waar zij een tekstalternatief kunnen vinden. "De infographic bevat tekst. Mensen die tekst moeten kunnen aanpassen om hem te kunnen lezen, missen de informatie in de infographic.
  • Oorzaak: Mensen die tekst moeten kunnen aanpassen om hem te kunnen lezen hebben over het algemeen geen toegang tot de tekst in het `alt`-attribuut.
  • Gevolg: Voor mensen die tekstaanpassingen nodig hebben is niet duidelijk waar zij een tekstalternatief kunnen vinden.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: Een link als onderschrift bij de afbeelding plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De kaartapplicatie is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.
  • Oorzaak: De kaartapplicatie is nog niet volledig digitaal toegankelijk.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpapparatuur en toetsenbordnavigatie kunnen de kaartapplicatie niet volledig bedienen.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: Een toegankelijke kaartapplicatie implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De werkzaamheden-widget is niet volledig toegankelijk waardoor sommige knoppen niet te bedienen zijn met het toetsenbord.
  • Oorzaak: De werkzaamheden-widget is niet volledig digitaal toegankelijk.
  • Gevolg: Screenreader- en toetsenbordgebruikers kunnen deze niet functionaliteit niet gebruiken.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: Een toegankelijke widget implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De werkzaamheden-widget is niet volledig toegankelijk waardoor sommige knoppen niet te bedienen zijn met het toetsenbord.
  • Oorzaak: De werkzaamhede-widget is niet volledig toegankelijk.
  • Gevolg: Screenreader- en toetsenbordgebruikers kunnen deze niet gebruiken.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: Een toegankelijke widget implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Je moet eerst door een aantal niet-zichtbare links tabben om in het zoekveld te komen en daadwerkelijk te kunnen zoeken.
  • Oorzaak: De knop om te zoeken in de mobiele weergave zit in de DOM meteen na de knop voor het menu. Het zoekformulier komt echter pas na alle menu-links.
  • Gevolg: Het zoekveld is lastig te bereiken met het toetsenbord.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorgen dat na het activeren van de zoekknop het volgende focusbare element het zoekvak is, of dat de focus daar al is geplaatst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: 1. Onder de kop 'Wegwerkzaamheden' staan twee links. Deze links hebben de namen 'Route (Actief)' en 'Wegnummer (Niet actief)'. Dit zijn geen duidelijke linkteksten. 2. De linkt '+' en '-' in de kaart hebben geen goede linktekst (en zouden eigenlijk buttons moeten zijn).
  • Oorzaak: 1. De werkzaamheden-widget is niet volledig digitaal toegankelijk. 2. De kaartapplicatie is nog niet volledig toegankelijk.
  • Gevolg: 1. Screenreadergebruikers kunnen uit deze linkteksten niet opmaken waar ze voor dienen. 2. Screenreadergebruikers weten niet waar deze links voor zijn.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: 1. Een toegankelijke werkzaamheden-widget implementeren. 2.Een toegankelijke kaartapplicatie implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Links liggen buiten beeld.
  • Oorzaak: De links in het menu zijn, bij de mobiele weergave, na het sluiten van het mobiele menu nog te bereiken. Maar het is niet te zien waar de focus is, omdat de links buiten beeld liggen.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers weten zo niet waar ze zijn. Voor screenreadergebruikers zijn deze links altijd beschikbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorgen dat menu-links niet focusbaar zijn wanneer het menu gesloten is door het menu als een modal te implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 16. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De kaart is niet te verplaatsen met het toetsenbord.
  • Oorzaak: De kaartapplicatie is nog niet volledig digitaal toegankelijk.
  • Gevolg: Mensen die geen touchpad of touchscreen gebruiken, kunnen de kaart niet verplaatsen.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: Een toegankelijke kaartapplicatie implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen label voor een aankruisvak in de hinderwidget.
  • Oorzaak: De werkzaamheden-widget is nog niet volledig digitaal toegankelijk.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers weten niet wat de bedoeling is van dit aankruisvak.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Een digitaal toegankelijke widget implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: 1. De werkzaamheden-widget is niet volledig toegankelijk waardoor uit sommige linkteksten niet duidelijk blijkt waar de links toe dienen en check- en listboxen geen label hebben. 2. De kaartapplicatie is nog niet volledig toegankelijk waardoor sommige opties bij openen niet worden aangekondigd door een screenreader en sommige input-elementen geen label hebben.
  • Oorzaak: 1. De werkzaamheden-widget is niet volledig toegankelijk. 2. De kaartapplicatie is nog niet volledig toegankelijk.
  • Gevolg: 1. Het is voor screenreadergebruikers onduidelijk er gebeurt en lastig om een datum te kiezen. 2. Voor screenreadergebruikers onduidelijk wat er gebeurt en weten ze niet wat deze knoppen doen. Voor gebruikers van spraakbediening kan het moeilijk of onmogelijk zijn om deze knoppen te bedienen.
  • Alternatief: Contact opnemen met Rijkswaterstaat.
  • Maatregel: 1. Een digitaal toegankelijke werkzaamheden-widget implementeren. 2.Een digitaal toegankelijke kaartapplicatie implementeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: 1. Bij de mobiele weergave hebben de knoppen naast de hoofd-menu-items geen naam. 2. Bij de mobiele weergave wordt bij het openen van het menu niet aangekondigd dat er een menu is geopend. 3. De links 'Download deze video' en 'Uitgeschreven tekst' missen een `aria-expanded`-attribuut.
  • Oorzaak: Kwaliteitscontroleproces onvoldoende doorlopen.
  • Gevolg: 1. Screenreadergebruikers weten niet wat deze knoppen doen en voor gebruikers van spraakbediening kan het moeilijk of onmogelijk zijn om deze knoppen te bedienen. 2. Voor screenreadergebruikers is niet duidelijk wat er hier gebeurt. 3. Voor screenreadergebruikers is niet duidelijk dat er hier iets uitklapt.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: In een van de komende Sprints verbeteringen doorvoeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707