Verklaring van www.circulus.nl

Status toegankelijkheid https://www.circulus.nl

Circulus is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Circulus streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.circulus.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Circulus is beschikbaar via de link https://www.circulus.nl/onze-diensten/publicaties-en-jaarverslagen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Circulus gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.circulus.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Circulus is gevorderd met de toegankelijkheid van www.circulus.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Circulus .
Functie: Hoofd I&A.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@circulus.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Circulus

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.circulus.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.circulus.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Circulus dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.circulus.nl/upload/file/Onderzoek%20www.circulus.nl%20WCAG%202.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Circulus dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   afbeeldingen op een aantal pagina's hebben geen alt-attribuut of een alt attribuut met een verkeerde waarde

  • Gevolg:

   zie rapport

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   alle afbeeldingen in de website controleren en voorzien van het juiste alt attribuut

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is gebruik gemaakt van automatische gegenereerde ondertiteling bij 1 video

  • Gevolg:

   zie rapport

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   uitgeschreven tekst toevoegen in cms

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   een video bevat geen audiodescriptie voor teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   blinden krijgen een deel van de informatie niet mee bij voorlezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   tekstueel alternatief aanbieden waarbij de video niet bekeken hoeft te worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   video mist audiodescriptie, probleem is gerelateerd aan 1.2.3

  • Gevolg:

   blinden missen in het audiospoor een deel van wat getoond wordt

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   uitgeschreven tekst die vertelt wat de video laat zien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   onderzochte set webpagina's tonen labels van invoervelden die niet expliciet geassocieerd zijn met elkaar, elementen zijn vetgedrukt met <b> element waar het niet is toegestaan.

  • Gevolg:

   formulieren laten zich moeilijk invullen door blinden

  • Alternatief:

   contact opnemen met Klantcontactcentrum. Die vult het samen met de gebruiker in.

  • Maatregel:

   voldoen aan de richtlijnen door dit technisch te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   content met ingevuld attribuut is boven de kop geplaatst

  • Gevolg:

   volgorde wordt niet als logisch ervaren door blinde gebruikers

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   content boven de kop altijd voorzien van alt attribuut "" en geen betekenisvolle plaatjes op die plek gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   autocomplete attribute wordt niet gebruikt in een aantal formulieren

  • Gevolg:

   blinde gebruiker kan geen of met moeite formulier invullen

  • Alternatief:

   contact met Klantcontactcentrum opnemen zodat samen het formulier ingevuld kan worden

  • Maatregel:

   formuliervelden inrichten conform richtlijnen WCAG

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   onderzochte set pagina's voldoet niet aan contrastverhoudingen. Dat geldt voor enkele essentiele onderdelen zoals placeholdertekst Zoeken op pagina, koppen van nieuwsberichten en de afvalkalender.

  • Gevolg:

   Voor blinden en slechtzienden moeilijk of niet leesbaar

  • Alternatief:

   contact opnemen met ons klantcontactcentrum zodat de informatie en overige oplossingen mondeling kunnen worden aangeboden

  • Maatregel:

   Contrastwaarden controleren en verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   er is gebruik gemaakt van een plaatje met daarin een koptekst

  • Gevolg:

   blinde gebruiker mist koptekst

  • Alternatief:

   in de tekst zelf is de kop herhaald

  • Maatregel:

   geen plaatjes meer gebruiken waarin tekst is opgenomen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   er is tekst in een afbeelding aangetroffen

  • Gevolg:

   niet leesbaar voor blinden en slechtzienden

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum bij onduidelijkheid

  • Maatregel:

   geen afbeeldingen meer in plaatjes opnemen in de toekomst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   contrast van bepaalde iconen zoals zoekicoon is onvoldoende

  • Gevolg:

   slecht of niet leesbaar voor blinden en slechtzienden

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum indien gebruiker moeilijkheden ondervindt

  • Maatregel:

   controleren van alle visuele componenten met tekst en laten voldoen aan richtlijnen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   uitgeklapt menu bij aanwijzen voldoet aan 2 van de 3 voorwaarden. De content is niet dismissable

  • Gevolg:

   onbekend

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum zodat de informatie mondeling aangeboden kan worden

  • Maatregel:

   uitklapmenu laten voldoen aan alle 3 voorwaarden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   toetsenbordinterface is niet ingericht

  • Gevolg:

   gebruikers kunnen niet door de site navigeren met uitsluitend het toetsenbord.

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum zoals de hulpvraag mondeling kan worden afgehandeld.

  • Maatregel:

   bedienbaarheid via toetsenbordinterface aanbrengen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   videospeler YouTube is niet correct embed.

  • Gevolg:

   waarschijnlijk zal de blinde of slechtziende de filmpjes niet kunnen aanroepen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   embedcodes aanpassen bij videos youtub

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   herhaalde content kan niet worden overgeslagen omdat skiplinks missen

  • Gevolg:

   blinden en slechtzienden die gebruik maken van voorleessoftware krijgen meer te horen dan nodig is.

  • Alternatief:

   contact opnemen met ons klantcontactcentrum zodat de hulpvraag mondeling kan worden afgehandeld.

  • Maatregel:

   skiplinks aanbrengen op de plekken waar herhaalde content staat, zoals de zoekfunctie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF afvalkalender bevat niet de juiste metadata

  • Gevolg:

   verwaarloosbaar, want de print van de PDF is bedoeld voor mensen zonder internet

  • Alternatief:

   computergebruikers kunnen gebruik maken van de online afvalkalender.

  • Maatregel:

   PDF van een kopregel voorzien omdat dit een kleine moeite zal zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Een lightbox met de oproep om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek

  • Gevolg:

   gebruikers met voorleessoftware krijgen de informatie niet of niet in de juiste focusvolgorde voorgelezen.

  • Alternatief:

   mondeling contact opnemen met het klantcontactcentrum om de hulpvraag te kunnen beantwoorden

  • Maatregel:

   voor de lightbox die wordt ook ingezet bij calamiteiten, een alternatief bedenken die voldoet aan WCAG

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   een aantal afbeelden zoals iconen van social media hebben geen linktekst

  • Gevolg:

   blinden en slechtzienden missen een stuk informatie bij voorlezen

  • Alternatief:

   contact met klantcontactcentrum om hulpvraag te beantwoorden

  • Maatregel:

   linkteksten aanbrengen onder alle iconen, alt teksten afbeeldingen controleren en eventueel aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   dit probleem houdt verband met 2.1.1., er kan niet genavigeerd worden met toetsenbord.

  • Gevolg:

   blinden/slechtzienden/motorisch beperkten hebben moeite met navigatie

  • Alternatief:

   contact met klantcontactcentrum om hulpvraag te kunnen beantwoorden

  • Maatregel:

   bedienbaarheid via toetsenbord realiseren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   het bedrijfslogo bevat geen tekstalternatief

  • Gevolg:

   logo kan via voorleessoftware niet worden voorgelezen, dus het is onduidelijk voor blinden en slechtzienden wat daar staat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   tekstalternatief aanbrengen in logo

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   PDF afvalkalender ontbreekt taalinstelling

  • Gevolg:

   PDF afvalkalender onvoldoende of niet leesbaar voor blinden/slechtzienden

  • Alternatief:

   online versie van de afvalkalender is beschikbaar

  • Maatregel:

   Metadata PDF instellen op juiste taal

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 22. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   bij invullen formuliervelden vinden wijzigingen plaats, bv verversen

  • Gevolg:

   zie rapport

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   technische omgeving zodanig inregelen dat voldaan wordt aan WCAG

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 23. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen correcte foutmelding na invullen formulieren zodanig dat gebruiker weet wat die moet doen.

  • Gevolg:

   gebruiker weet niet wat er fout is gegaan

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum zodat formulier samen ingevuld kan worden

  • Maatregel:

   foutmeldingen na invullen zodanig formuleren dat gebruiker weet wat er is fout gegaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 24. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   labels of instructies ontbreken bij formulierinvulvelden

  • Gevolg:

   onduidelijkheid wat ingevuld moet worden bij blinden en slechtzienden die gebruik maken van voorleessoftware

  • Alternatief:

   contact opnemen met kcc om samen de hulpvraag op te lossen

  • Maatregel:

   labels en instructies aanbrengen bij formuliervelden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 25. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   suggesties voor verbetering na foutief invullen formulieren ontbreken

  • Gevolg:

   blinden en slechtzienden kunnen hierdoor vastlopen

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum om samen de hulpvraag af te handelen

  • Maatregel:

   suggesties toevoegen bij formulieren wanneer invullen fout is gegaan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Hamburgermenu en accordeonelementen voldoen niet aan de toegankelijkheidseis zoals in beschrijving opgenomen.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden met voorleessoftware kunnen de site op dit punt slecht volgen/bedienen

  • Alternatief:

   contact met klantcontactcentrum wanneer men er niet uitkomt.

  • Maatregel:

   voorgestelde maatregelen uit rapport opvolgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   statusberichten worden niet gecommuniceerd via hulpsoftware

  • Gevolg:

   voorleessoftware zullen deze berichten niet kunnen voorlezen waardoor de gebruiker essentiele informatie mist

  • Alternatief:

   contact opnemen met klantcontactcentrum om hulpvraag af te handelen

  • Maatregel:

   statusberichten en meldingen zodanig inrichten dat ze via hulpsoftware worden gecommuniceerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Circulus heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424