Verklaring van Circulus app

Status toegankelijkheid Circulus app

Circulus is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Circulus streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Circulus app.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Circulus is beschikbaar via de link https://www.circulus.nl/onze-diensten/publicaties-en-jaarverslagen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Circulus gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Circulus app gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Circulus is gevorderd met de toegankelijkheid van Circulus app en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Circulus .
Functie: Hoofd I&A.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@circulus.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Circulus

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Circulus app : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Circulus app is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Circulus dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.circulus.nl/upload/file/Circulus-Berkel-App-Digitaal-Toegankelijk-WCAG-EM(2).pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Circulus dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   tekstalternatief ontbreekt bij afbeeldingen (visuals en foto's) die niet decoratief zijn, en bij decoratieve afbeeldingen moet een aangepaste melding staan zodat deze overgeslagen worden.

  • Gevolg:

   niet-tekstuele inhoud kan door mensen met bepaalde beperkingen niet waargenomen en begrepen worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Niet-decoratieve afbeeldingen (foto's, visuals, film) voorzien van tekstuele alternatieven. Decoratieve afbeeldingen voorzien van de code in het alt-veld zodat dit overgeslagen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pagina's die zijn gebruikt in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium. HTML-elementen en -attributen zijn niet op structureel correcte wijze aangebracht.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan deze informatie/functionaliteit niet overbrengen.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met het klantcontactcentrum.

  • Maatregel:

   Op correcte wijze aanbrengen van HTML-elementen, attributen en eventueel ARIA-attributen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   IOS geeft geen ondersteuning voor de landschapsmodus.

  • Gevolg:

   Inhoud of functionaliteit kan beperkt worden weergegeven of verloren gaan.

  • Alternatief:

   De oplossing is in handen van IOS.

  • Maatregel:

   We zullen controleren waar de landschapsmodus voorkomt, of deze noodzakelijk is en zo ja, welke alternatieven we kunnen bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Correct invoertype is niet aanwezig bij formulieren.

  • Gevolg:

   Het doel van het invoerveld kan door software niet bepaald worden. Formulier kan dus niet zonder hulp worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Inschakelen van het klantcontactcentrum.

  • Maatregel:

   Controle van alle formulieren en die voorzien van een correct invoertype.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De iconen in de afvalkalender hebben niet de vereiste contrastwaarde van tenminste 4,5: Hetzelfde geldt voor de tekst van de navigatie-items in de tabbar.

  • Gevolg:

   De ophaaldagen zijn niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Bij openen van de app worden de eerstvolgende ophaaldagen niet alleen voorzien van een icoon, maar ook van tekst die voldoet aan de contrast-eis.

  • Maatregel:

   iconen van meer contrast voorzien. Daarmee wijken we mogelijk wel af van de door de landelijke overheid vastgestelde iconensets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Dat is ons niet helemaal duidelijk en vraagt nader onderzoek.

  • Gevolg:

   Idem

  • Alternatief:

   Gebruiker kan het klantcontactcentrum bellen voor hulp.

  • Maatregel:

   We zullen nader onderzoeken of en waar het probleem zich voordoet en deze oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onderdelen van de interface en grafische objecten missen de noodzakelijke contrastverhouding t.o.v. aangrenzende kleuren.

  • Gevolg:

   Verminderde leesbaarheid en begrijpelijkheid.

  • Alternatief:

   Onder de kalender met iconen is een alternatief in tekst aanwezig.

  • Maatregel:

   Contrastwaardes van iconen en gebruikte rasters in kalender controleren en verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Koppels en labels beschrijven niet altijd het onderwerp of doel. Knoppen worden niet altijd als knop gekenmerkt.

  • Gevolg:

   Structuur/opbouw van de informatie is daardoor mogelijk onduidelijk.

  • Alternatief:

   Bij problemen kan het klantcontactcentrum hulp bieden.

  • Maatregel:

   Controle en verbetering van alle koppen, labels en knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.5.1 - Aanwijzergebaren [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

  • Oorzaak:

   Een aantal onderdelen vereist multi-touch gestures, zoals de Google Maps, waar eenvoudige alternatieven ontbreken.

  • Gevolg:

   Verminderde bedienbaarheid van bv Google Maps, en mogelijk ook andere onderdelen.

  • Alternatief:

   Inschakelen van het klantcontactcentrum voor hulp.

  • Maatregel:

   Controle en verbeteren van onderdelen die alleen met multi-touch gestures te bedienen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De technische naam van elementen wijkt bij veel knoppen af van de getoonde naam.

  • Gevolg:

   Wie een schermlezer gebruikt hoort een andere naam dan op het scherm te zien is en dat is verwarrend.

  • Alternatief:

   Gebruikers kunnen bij problemen het klantcontactcentrum inschakelen.

  • Maatregel:

   Controle en verbetering van labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De fouten worden aangegeven met een icoon of gekleurde rand, maar de textuele toelichting ontbreekt.

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet wat er fout is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Gebruiker kan het klantcontactcentrum inschakelen wanneer hulp nodig is.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een tekstuele uitleg bij fouten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Tekstuele labels ontbreken of voldoen niet aan de eisen v.w.b. plaats en formulering.

  • Gevolg:

   Dit maakt het invullen van formulieren lastig voor gebruikers die afhankelijk zijn van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Gebruiker kan indien nodig hulp zoeken bij het klantcontactcentrum.

  • Maatregel:

   Controle en verbetering van labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Foutsuggesties voldoen niet aan de eisen.

  • Gevolg:

   Gebruiker hoort dat er iets fout gaat, maar krijgt geen suggestie wat er ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker kan de hulp inroepen van het klantcontactcentrum.

  • Maatregel:

   Controle en verbetering van alle formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Zelf gebouwde bedieningselementen zijn niet altijd voorzien van een geschikte naam, waarde en status.

  • Gevolg:

   Onbekend.

  • Alternatief:

   Gebruiker kan indien nodig de hulp inroepen van het klantcontactcentrum.

  • Maatregel:

   Controle en verbetering van bedieningselementen op naam, waarde en status.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Circulus heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209