Verklaring van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Status toegankelijkheid https://www.acoi.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-12-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/30/monitor-toegankelijkheid-2021-websites-en-mobiele-applicaties-van-nederlandse-overheidsinstanties

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-10-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Plaatsvervangend directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-12-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@acoi.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deze website is in de basis al ontwikkeld om zo goed mogelijk aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Het onderzoek om dit te bevestigen is op 1 mei 2022 uitgevoerd. Na het oplossen van de gevonden punten in dat onderzoek is en een her-test gedaan op 15-08-2023.  Hier zijn wederom een paar kleine punten gevonden die door onze webbouwer zijn opgelost. Het oplossen van 'niet toegankelijke documenten' is echter een overheid breed probleem, wat we helaas niet zomaar kunnen oplossen.

Logius vroeg mij hier toe te lichten waarom www.adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.nl als subdomein verwijst naar het hoofddomein www.acoi.nl

Onze volledige naam is: Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Helaas een veel te lange naam om mee te kunnen werken. Vandaar dat we de afkorting ACOI gebruiken om het Adviescollege aan te duiden en hier de hoofddomeinnaam van hebben gemaakt. We willen echter ook op onze volledige naam worden gevonden. 

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding : voldoet gedeeltelijk

De website Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/adviescollege-openbaarheid-informatiehuishouding-hercontrole/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-08-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 0.0.0 - Algemeen
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De punten waaraan niet wordt voldaan worden opgelost door de webbouwer (WebHare) voor 11 juli. De website wordt vervolgens opnieuw getest.

   Zie het rapport voor alle afwijkingen. Helaas kunnen we nog niet een oplossing bieden voor de PDF's die zijn geplaatst. Dit omdat we op dit moment met oa 'lak software' werken die de PDF's ontoegankelijk(er) maken :-(

  • Maatregel:

   We willen het liefst een A status. Dit is voorlopig niet mogelijk binnen de overheid ivm de mogelijkheden die we hebben ivm opmaken van een gelakt PDF document. Als ACOI maken we onze communicatie pro-actief beschikbaar, waardoor we tegen dit probleem van de overheid aanlopen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-08-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   We zijn verplicht om onze 'sjablonen' te laten ontwikkelen via een vaste leverancier. Deze sjablonen zijn niet 100% toegankelijk. Je start je document dus al in een 'deels ontoegankelijk' sjabloon. Vervolgens maken we gebruik van laksoftware om onze documenten te lakken. Ook deze laksoftware maakt onze documenten minder toegankelijk.

  • Oorzaak:

   Of er zijn contracten waarin toegankelijkheid niet is besproken of de leveranciers worden niet voldoende aangesproken en gecontroleerd op hetgeen zij zouden moeten leveren.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Helaas kan ik weinig gezien ik niet eigen leveranciers mag kiezen :)

  • Maatregel:

   Wij hebben hierover contact opgenomen met oa Docdirect die verantwoordelijk is voor deze beide leveranciers. We zijn vervolgens overgeleverd aan hoe deze afdelingen dit probleem oplossen, alvorens wij ons probleem kunnen oplossen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De datum hierboven is fictief. Helaas hebben we geen invloed op de snelheid van DocDirect. Dit is niet de juiste omschrijving, maar ik vind persoonlijk dat iedere dag dat we geen toegankelijke PDF documenten op een eenvoudige manier binnen de overheid kunnen maken, een dag te lang is. De stapel documenten die niet toegankelijk zijn wordt steeds groter. Het op een later tijdstip omzetten is een onevenredige last die ik geen enkele ambtenaar aan zou willen doen, laat staan de kosten die hiermee zijn gemoeid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Naast dat de 'technische middelen' ons niet helpen documenten toegankelijk te maken, is het voor medewerkers ook nog niet een standaard om documenten toegankelijk op te maken.

  • Oorzaak:

   Tijdkwestie en ... het is een extra werkzaamheid die nog niet 'standaard' erbij hoort. Dit kost altijd tijd.

  • Gevolg:

   Documenten zijn niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   Wij proberen via oa DocDirect druk uit te oefenen om in de basis (bij sjablonen) al te kunnen werken met een toegankelijk sjabloon (...) en daarnaast dat de lakleverancier ook zorg draagt voor het toegankelijk houden van documenten ipv nu minder toegankelijk maken.

  • Maatregel:

   Wij proberen via oa DocDirect druk uit te oefenen om in de basis (bij sjablonen) al te kunnen werken met een toegankelijk sjabloon (...) en daarnaast dat de lakleverancier ook zorg draagt voor het toegankelijk houden van documenten ipv nu minder toegankelijk maken.

   De datum voor uiterlijke uitvoering (zie volgende vraag) is fictief omdat we hier geen invloed op hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Onevenredige last

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209