Verklaring van UWV

Status toegankelijkheid https://www.uwv.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website UWV.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is beschikbaar via de link https://www.uwv.nl/overdewebsitevanuwv/detail/toegankelijkheid-van-uwv-nl/toegankelijkheidsonderzoek-websites

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gepubliceerde informatie blijkt dat de website UWV gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevorderd met de toegankelijkheid van UWV en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Functie: Directeur IV K&S.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Help ons om onze websites voor iedereen toegankelijk te maken. Kunt u een pagina op onze websites niet gebruiken? Of heeft u een vraag of een tip? Laat het ons weten. Bel de UWV Telefoon Werknemers of gebruik de chat voor doven en slechthorenden. Bent u werkgever? Neem dan contact op via de UWV Telefoon Werkgevers. U krijgt van ons binnen 4 dagen een reactie. We informeren u wat met uw bericht wordt gedaan en binnen welke tijd.

Bent u niet tevreden? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Laat het ons dan weten. Blijft u ontevreden, neem dan contact op met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Op dit moment zijn niet alle pdf’s digitaal toegankelijk. Het UWV werkt hard om het gebruik van pdf’s te verminderen of pdf’s digitaal toegankelijk aan te bieden. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:

 • Voor nieuwe publicaties hebben we richtlijnen met digitaal toegankelijke alternatieven per soort pdf opgesteld.
 • de 50 meest bezochte pdf’s (goed voor >50% van de bezoeken van pdf’s) worden omgezet naar toegankelijke alternatieven.  Hiermee is in 2022 gestart en zal in 2023 afgerond worden.
 • De overige bestaande documenten worden aangepakt bij de vernieuwing van de website. Hiermee wordt in 2023 gestart en zal nog tot 2025 lopen.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website UWV : voldoet gedeeltelijk

De website UWV is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.uwv.nl/Images/wcag-em-2-1-testrapport-uwv-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De beschrijving ‘link’ wordt doorgaand op uwv.nl gebruikt om naar een volgende pagina te gaan, maar deze beschrijving geldt onterecht ook voor uitklapfuncties. Op de pagina https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wijzigingen-doorgeven-wia-wao-waz-wajong/keuzehulp-wijzigingen-doorgeven-wia-wao-waz-wajong worden de antwoordknoppen bijvoorbeeld beschreven als links, terwijl de knoppen niet naar een volgende pagina verwijzen. Een andere complicatie die voorkomt in de keuzehulp is het vervallen van de knoptitels in voorleessoftware van ‘vorige knoppen’. Als de gebruiker een initiële keuze heeft gemaakt en vervolgens terug navigeert naar de eerste selectie knoppen, worden deze niet meer voorgelezen. Zie ook: 4.1.2

  • Gevolg:

   UWV publiek voldoet niet, op verschillende pagina’s komen element beschrijvingen in de code niet overeen met wat er op de pagina getoond wordt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt uitgefaseerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de home pagina staat in de Mijn Berichten widget grijze tekst (datums) op een grijze achtergrond: dit voldoet niet. Zie: eis 1.4.11 Validatie meldingen https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnwerkmapberichten/nieuw-bericht en https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijntaken/ Validatiemeldingen op deze pagina’s zijn te klein, cursief en hebben een niet toereikend contrast. Dit geldt ook voor de kleine, grijze informatietekstjes. Deze zijn te slecht leesbaar.

  • Gevolg:

   Het Werknemersportaal vertoont tekst met een te laag contrast

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De lichtgrijze kleur op de witte achtergrond voldoet niet aan de contrasteisen. Dit komt voor op beide portalen. Dit geldt voor alle invulvelden op de portalen

  • Gevolg:

   Invulvelden op vrijwel alle portalen en pagina’s zijn niet duidelijk genoeg omlijnd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Het Werkgeversportaal is voorzien van informatiebolletjes die een extra uitleg tonen wanneer de gebruiker deze benadert met een cursor of toetsenbord. De informatie verdwijnt echter wanneer de gebruiker met de cursor op het verschenen informatie-vak beweegt. Zie als voorbeeld: https://werkgeversportaal.uwv.nl/zw/verzuimmelden

  • Gevolg:

   Op het Werkgeversportaal verdwijnt informatie wanneer de gebruiker met de cursor op het verschenen informatie-vak beweegt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast volgende PI

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnafspraken/ ‘Uw eerdere afspraken’ in de applicatie Mijn Afspraken op het Werknemersportaal zijn niet te benaderen met toetsenbord. De links ‘Meer over uw afspraak’ komen niet voor in de focus volgorde. https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijntaken/ ‘Weet u het zeker?’ pop-up in de applicatie Mijn Taken is niet afgesloten: de gebruiker kan met een toetsenbord buiten de pop-up navigeren, terwijl iemand met een cursor gedwongen wordt om een reactie te geven. https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding De profielknop in het digitale formulier wordt voor toetsenbordbediening overgeslagen / komt niet voor in de focus volgorde. https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding Wanneer de ‘Vorige stap’ knop wordt aangeklikt met toetsenbordbediening (enter) telt deze input foutief als ‘Volgende stap’. Met de cursor werkt deze knop wel naar behoren.

  • Gevolg:

   Werknemersportaal en formulieren voldoet niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Skiplink zijn in deze applicaties niet (juist) ingericht. https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijn-afspraken/ https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnwerkmapberichten/ https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijntaken/

   https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding In het formulier verschijnt de skiplink wel, maar niet op de juiste plek in de focusorder: de skiplink verschijnt na de stepindicator, terwijl de skiplink als eerste moet verschijnen. Dit lijkt te maken te hebben met responsiveness. Wanneer er 400% wordt ingezoomd en de stepindicator inklapt, verschijnt de skiplink wel juist. (zie ook 2.4.3)

  • Gevolg:

   Skiplink zijn in deze applicaties op het Werknemersportaal en Tripleforms niet (juist) ingericht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnwerkmapberichten/ Titel van bovenstaande pagina is niet dekkend (in de html code, nu ‘Bericht’). Bovendien zijn de titels in deze applicatie te gelijk aan de applicatie Mijn Berichten. Als dit niet zo bedoeld is moet dat aangepast worden naar een titel die de unieke applicatie beter beschrijft, zowel op de pagina als in de html title. Zie ook 2.4.6. De applicatie https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijntaken/ heeft een soortgelijk probleem. De titel ‘taak’ volstaat niet.

  • Gevolg:

   Werknemersportaal voldoet niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding De skiplink, bedoeld om blokken te omzeilen, komt in de focus volgorde NA de stepindicator, terwijl de link ‘Ga naar hoofdinhoud’ verwijst naar de stepindicator. .

  • Gevolg:

   Dit creëert een lus. De stepindicator dient vooraan de focusorder te verschijnen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnwerkmapberichten/ Titel van bovenstaande pagina is niet dekkend (ook in de html code, nu ‘Bericht’). Bovendien zijn de titels in deze applicatie te gelijk aan de applicatie Mijn Berichten. Als dit niet zo bedoeld is moet dat aangepast worden naar een titel die de unieke applicatie beter beschrijft, zowel op de pagina als in de html title. Zie ook 2.4.2.

  • Gevolg:

   Werknemersportaal voldoet niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 10. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wijzigingen-doorgeven-wia-wao-waz-wajong/keuzehulp-wijzigingen-doorgeven-wia-wao-waz-wajong Wanneer er in de keuzehulp naar de tweede stap genavigeerd is, worden de tegels uit de vorige stap niet meer voorgelezen. Daarnaast levert de situatie van het automatisch verschijnen van een nieuwe selectie tegels op dezelfde pagina, na het drukken op een link, op meerdere toegankelijkheids-aspecten problemen op. Dit komt vooral vanwege onverwachte functionaliteit. Zie ook: 1.3.1, 4.1.2

   https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding Door het hele digitale formulier heen is het onduidelijk wat de knop ‘Volgende stap’ voor de gebruiker betekent. Soms leidt het tot een nieuw onderdeel van de huidige stap, soms leidt het naar een volledig nieuwe stap. Deze onduidelijkheid kan er voor zorgen dat de gebruiker (afhankelijk van voorleessoftware) niet goed meer kan inschatten in welke stap deze zich bevindt. Daarnaast maakt het de functie van de ‘vorige stap’ knop dubieus: deze leidt namelijk altijd tot de vorige stap in plaats van een vorig element binnen de huidige stap.

  • Gevolg:

   Meerdere toegankelijkheids-poblemen, Publiek en Tripleforms voldoet niet

  • Alternatief:

   Er wordt niet meer naar de pagina gelinked.

  • Maatregel:

   Keuzehulp / pagina wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 11. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijnberichten/vraagstellen Bij toetsenbordgebruik komt ‘Annuleren’ eerder voor in de focusorder dan ‘Versturen’. Dit behoort andersom te zijn. https://mijn.uwv.nl/ziek_en_betermelder/ziekmelden Volgende en Annuleren knop verschijnt in deze applicatie in een andere volgorde en plek in het formulier vergeleken andere UWV applicaties.

   https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding Bij toetsenbordgebruik komt ‘Vorige stap eerder voor in de focusorder dan ‘Volgende stap. Dit behoort andersom te zijn (happy flow eerst, continuïteit met rest van UWV websites).

  • Gevolg:

   Werknemers Portaal Tripleforms voldoet nog niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast Triple forms reeds aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijn-bezwaar/BezwaarIndienen Hoewel er op bovenstaande pagina wel validatiemeldingen worden getoond, worden de invulvelden niet rood omringd. Dit is wel de bedoeling. Dit komt overigens ook in de Berichten applicatie voor en wellicht op meerdere plekken in het portaal.

  • Gevolg:

   Werknemersportaal voldoet niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De tekstuele uitleg van de applicatie https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijntaken/ komt niet overeen met de functionaliteit: de gebruiker krijgt de instructie om op ‘Nieuwe sollicitatieactiviteit doorgeven’ te drukken, terwijl deze optie niet op de pagina aanwezig is. Ook: Bij het doorgeven van een sollicitatieactiviteit wordt gevraagd om op welke website er gesolliciteerd is, terwijl dit in het overzicht niet om een website maar een bedrijfsnaam blijkt te gaan.

  • Gevolg:

   Werknemersportaal voldoet niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 14. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/ziek_en_betermelder/ziekmelden Foutmeldingen in bovenstaande applicaties voldoen niet aan toegankelijkheidseisen deze dient te communiceren dat er iets fout is gegaan, wat en waar. Validatiemeldingen vertonen overigens ook spelfouten: ‘Dit is een ongeldige telefoonnummer.’ https://mijn.uwv.nl/ziek_en_betermelder/aanvraagwazo Niet alle validatiemeldingen zijn in orde. Stap 1, vraag 1 toont de validatiemelding ‘Geen van bovenstaande’. Daarnaast, bijvoorbeeld in stap 3, is niet aangegeven dat het velt ‘Wat is uw beroep?’ verplicht is, terwijl dit wel het geval is. https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding Foutmeldingen in het digitale formulier voldoen niet aan toegankelijkheidseisen. Een foutmelding dient te communiceren dat er iets fout is gegaan, wat en waar. De meldingen in het formulier tonen nu een instructie, zoals ‘geef aan wat u wilt aanvragen’. Hier ontbreekt de indicatie dat er iets- en wat er is fout gegaan. Bijvoorbeeld: “Er is niet aangegeven wat u wilt aanvragen.”

  • Gevolg:

   Werknemersportaal voldoet niet

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsen betreft o.a. het correct afsluiten van html code. Dit is te controleren op https://validator.w3.org/nu/ . Hoewel dit soort fouten voor een browser geen problemen oplevert, kunnen deze voor hulpsoftware wel problemen veroorzaken. Op alle pagina’s valt op dit gebied verbetering te behalen.

  • Gevolg:

   Impact op alle omgevingen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast Tripleforms reeds opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijntaken/verlopen en https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnwerkmapberichten/ Dikgedrukte activiteiten in het overzicht zijn ongelezen: deze informatie wordt niet voorgelezen door voorleessoftware. Dat zou wel moeten. Geldt voor alle drie de overzichten. https://werkgeversportaal-a.uwv.nl/werkgever/secure/home Het linker menu van het Werkgeversportaal bevat uitklapbare menu-items. Deze worden, in tegenstelling tot de anderen, niet voorgelezen door voorleessoftware. https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wijzigingen-doorgeven-wia-wao-waz-wajong/keuzehulp-wijzigingen-doorgeven-wia-wao-waz-wajong Wanneer er in de keuzehulp naar de tweede stap genavigeerd is, worden de tegels uit de vorige stap niet meer voorgelezen. Daarnaast levert de situatie van het automatisch verschijnen van een nieuwe selectie tegels op dezelfde pagina, na het drukken op een link, op meerdere toegankelijkheids-aspecten problemen op. Dit komt vooral vanwege onverwachte functionaliteit. Zie ook: 1.3.1

   https://formulieren.uwv.nl/ewn/formulier/nl-NL/Werknemer/sc35155.aspx/f35155Inleiding Het digitale formulier bevat een stepindicator met stappen die actieve of inactieve status kunnen hebben. Deze worden niet duidelijk voorgelezen met voorleessoftware. Ongeacht status zijn de stapknoppen met toetsenbord te benaderen: voorleessoftware moet een inactieve status kenbaar maken zodat de gebruiker weet dat het element niet gebruikt kan worden. Daarnaast kijkt elke stap, actief of inactief, een beschrijving te bevatten (te zien wanneer cursor er boven gehouden wordt): deze beschrijving wordt ook niet voorgelezen

  • Gevolg:

   Dikgedrukte activiteiten in het overzicht zijn ongelezen informatie wordt niet voorgelezen door voorleessoftware en onverwachte functionaliteit. Publiek Werknemers Werkgeversportalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijnwerkmapberichten/nieuw-bericht https://mijn.uwv.nl/mijnuwv/mijntaken/ Het proces om een bestand te uploaden bij een bericht, vooral wanneer er een verkeerd bestand geselecteerd wordt, is niet te begrijpen met voorleessoftware.

  • Gevolg:

   De gebruiker wordt niet geïnformeerd over de contextverandering / status update. Werknemersportaal voldoet niet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424