Verklaring van Risico's van stoffen

Status toegankelijkheid https://rvs.rivm.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-09-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Risico's van stoffen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is beschikbaar via de link https://rvs.rivm.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Risico's van stoffen te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gevorderd met de toegankelijkheid van Risico's van stoffen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
Functie: Waarnemend Centrumhoofd VSP.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via rvs-helpdesk@rivm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Risico's van stoffen : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Risico's van stoffen is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Woorden die terug komen in de zoekresultaten worden weergegeven met een gele markering als highlight. Hiervoor is een 'strong' element gebruikt, dit element is niet het correcte element om woorden een highlight te geven. Aangeraden is om een 'mark' element te gebruiken hiervoor. https://rvs.rivm.nl/zoeken?search=ospar

  • Oorzaak:

   Staat zo in het CMS

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 2. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het hoofdmenu is hover over en voldoet niet aan de criteria dat het menu handmatig gesloten moet kunnen worden door de gebruiker zonder dat de aanwijzer of focus verplaatst wordt naar een ander element.

  • Oorzaak:

   CMS

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 3. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina bevindt zich een navigatie menu met knoppen om de menu’s in en uit te klappen, echter beschrijven de labels van de knoppen niet voldoende wat de knop opent of sluit. https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/gevaarsindeling/SZW

  • Oorzaak:

   CMS

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 4. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de Zoeken pagina wordt de dropdown select van Sorteren al geopend bij het down-event bij een muisklik. https://rvs.rivm.nl/zoeken?search=OSPAR

  • Oorzaak:

   CMS

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 5. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het aan of uit vinken van een filter optie, herlaadt de pagina zonder de gebruiker te informeren dat dit meteen gebeurd. Of zonder dat de gebruiker de selectie bevestigd heeft. Hierbij wordt de focus indicator verlegt naar een andere plek op de pagina. https://rvs.rivm.nl/zoeken?search=OSPAR

  • Oorzaak:

   CMS

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 6. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De checkbox voor ‘Akkoordverklaring’ heeft meerdere labels. Invoervelden voor formulieren horen maar één label mee te krijgen. https://rvs.rivm.nl/contact

  • Oorzaak:

   Code

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 7. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het niet correct invullen van een verplicht veld waaronder het e-mailadres krijgt de gebruiker in een bericht een foutmelding te zien. Zoals "Het e-mailadres ikvergeetmijnapestaartje.nl is ongeldig.". Dit bericht met foutmelding geeft niet voldoende aan Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 19 van 21 waarom die huidige invoer ongeldig is en niet geaccepteerd wordt. https://rvs.rivm.nl/contact

  • Oorzaak:

   Code

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209