Verklaring van Rechtsbijstand.nl

Status toegankelijkheid http://www.rechtsbijstand.nl

Raad voor Rechtsbijstand is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor Rechtsbijstand streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rechtsbijstand.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor Rechtsbijstand is beschikbaar via de link https://www.rechtsbijstand.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor Rechtsbijstand gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rechtsbijstand.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor Rechtsbijstand is gevorderd met de toegankelijkheid van Rechtsbijstand.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor Rechtsbijstand.
Functie: Communicatie coördinator bij Raad voor Rechtsbijstand.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Probleem met de toegankelijkheid van onze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Geef uw vraag of opmerking door via webredactie@rvr.org. Wij beantwoorden uw e-mail doorgaans binnen 3 werkdagen en houden u op de hoogte van de voortgang en uitkomst.

Heeft u een vraag of opmerking?

Heeft u een algemene vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch via 088 - 787 1000 of per e-mail via webredactie@rvr.org. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Raad voor Rechtsbijstand

Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken. Dat de websites gebruiksvriendelijk zijn en goed toegankelijk voor bezoekers. Daarnaast moeten onze websites via alle apparaten toegankelijk zijn. Om dat te bereiken voldoen onze websites aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Op deze pagina leest u wat de eisen voor u betekenen en waar wij nog aan werken om hieraan te voldoen.

Wanneer is een site toegankelijk?

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarvoor zijn er richtlijnen opgesteld, die staan beschreven in WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Wij zijn toegankelijk als u onze websites gemakkelijk kunt:

 • vinden
 • gebruiken
 • bekijken
 • begrijpen

Daarbij moeten onze sites goed werken met alle:

 • zoekmachines
 • internetbrowsers
 • soorten apparatuur (touchscreen, smartphone, pc, tablet, laptop, mac)
Waar letten we op?

Om iedereen toegang te geven tot onze informatie en diensten passen wij op onze website het volgende toe:

 • Voorleessoftware: met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) kunt u ervoor kiezen elke pagina te laten voorlezen.
 • Afbeeldingen: informatieve afbeeldingen, ofwel kaarten of afbeeldingen van handelingen hebben een vervangende tekst (alt-tekst). De voorleessoftware neemt ook deze teksten mee bij het voorlezen van een webpagina.
 • Pdf’s: Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.
 • reCAPTCHA: Wij gebruiken reCAPTCHA 2.0 van Google. Dit systeem is de beste keuze die op dit moment voorhanden is.
Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rechtsbijstand.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Rechtsbijstand.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor Rechtsbijstand dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.raadvoorrechtsbijstand.org/publish/pages/11157/wcag_2-1_aa_inspectie_www-rechtsbijstand-nl_2-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-05-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor Rechtsbijstand dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In 2 tabellen op https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/ is een h4-element in een th-element gebruikt en de tabelkoppen "Alleenstaand" en "Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin" zeggen ieder iets over drie kolommen terwijl ze voor hulpsoftware alleen een relatie hebben met de eerste van die drie kolommen.

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik h4-element en tabelkoppen

  • Gevolg:

   Tabel kan niet goed worden gelezen door bepaalde software

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toepassen juist gebruik h4-element en tabelkoppen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de PDF op pagina https://www.rechtsbijstand.nl/publish/pages/5210/ staat de brochure_controle_inkomen_9e_druk_2019.pdf. Op pagina 2 van de brochure is een vetgedrukte groene tekst op een groene achtergrond gebruikt. Die tekst heeft een contrast van 3,8:1 terwijl voor dat formaat tekst een contrast van minimaal 4,5:1 vereist is. Dit probleem komt ook voor op pagina 11 in de kop “Wet- en regelgeving”.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende rekening gehouden met contrast

  • Gevolg:

   Kleuren & contrast zijn voor kleurenblinden lastig te zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit type groene tekst heeft op met een witte achtergrond wel voldoende contrast (4,7:1)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.rechtsbijstand.nl/contact/ is een tijdslimiet aanwezig in de reCAPTCHA. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, maar nog niet op de verzendknop is gedrukt, verschijnt na enige tijd de melding "Verificatie verlopen. Vink het selectievakje opnieuw aan." Hier is dus een tijdslimiet aanwezig.

  • Oorzaak:

   Het tijdslimiet is niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers. Er zijn meer problemen met de reCAPTCHA 2.0 van Google. Zo heeft die rode tekst ook niet voldoende contrast (3,8:1) en heeft het grijze selectievakje ook niet voldoende contrast (1,8:1).

  • Gevolg:

   Het tijdslimiet is niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen. Dit kan een probleem zijn voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mogelijk een andere Rechaptcha toepassen dan die van Google en geen tijdslimiet instellen of zorgen dat men deze kan aanpassen of verlengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.rechtsbijstand.nl/publish/pages/6798/ inkomen_vermogen_en_eigen_bijdrage_2021.pdf staat een PDF met de titel “Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2014”. Het jaartal in deze tekst komt niet overeen met de inhoud van deze PDF. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het PDF-document heeft wel een titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk.

  • Oorzaak:

   Titel van de PDF bij bestandseigenschappen is niet aangepast

  • Gevolg:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Dat is nu onduidelijk voor lezers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor Rechtsbijstand heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424