Verklaring van Rvr.org

Status toegankelijkheid http://www.rvr.org

Raad voor Rechtsbijstand is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Raad voor Rechtsbijstand streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rvr.org.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Raad voor Rechtsbijstand is beschikbaar via de link https://www.rvr.org/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Raad voor Rechtsbijstand gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rvr.org gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Raad voor Rechtsbijstand is gevorderd met de toegankelijkheid van Rvr.org en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Raad voor Rechtsbijstand .
Functie: Coordinator communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via c.lichtenberg@rvr.org.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Raad voor Rechtsbijstand

Toegankelijkheid

 

Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken. Dat de websites gebruiksvriendelijk zijn en goed toegankelijk voor bezoekers. Daarnaast moeten onze websites via alle apparaten toegankelijk zijn. Om dat te bereiken voldoen onze websites aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Op deze pagina leest u wat de eisen voor u betekenen en waar wij nog aan werken om hieraan te voldoen.

Wanneer is een site toegankelijk?

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarvoor zijn er richtlijnen opgesteld, die staan beschreven in WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Wij zijn toegankelijk als u onze websites gemakkelijk kunt:

 • vinden
 • gebruiken
 • bekijken
 • begrijpen

Daarbij moeten onze sites goed werken met alle:

 • zoekmachines
 • internetbrowsers
 • soorten apparatuur (touchscreen, smartphone, pc, tablet, laptop, mac)
Waar letten we op?

Om iedereen toegang te geven tot onze informatie en diensten passen wij op onze website het volgende toe:

 • Voorleessoftware: met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) kunt u ervoor kiezen elke pagina te laten voorlezen.
 • Afbeeldingen: informatieve afbeeldingen, ofwel kaarten of afbeeldingen van handelingen hebben een vervangende tekst (alt-tekst). De voorleessoftware neemt ook deze teksten mee bij het voorlezen van een webpagina.
 • Pdf’s: Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.
 • reCAPTCHA: Wij gebruiken reCAPTCHA 2.0 van Google. Dit systeem is de beste keuze die op dit moment voorhanden is.
Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rvr.org : voldoet gedeeltelijk

De website Rvr.org is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Raad voor Rechtsbijstand dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rvr.org/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.rvr.org/toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Raad voor Rechtsbijstand dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   In het hoofdmenu staan drie uitklapbare links die alleen zichtbaar worden bij toetsenbord bediening. Deze links hebben alle drie en tekstalternatief in de vorm “Voor advocaten Ingeklapt (opent in nieuw venster)” terwijl op de link ook het attribuut aria-expanded aanwezig is. De tekst “(opent in nieuw venster)” is onjuist en moet aangepast worden. De skiplink “Ga naar de inhoud (opent in nieuw venster)” heeft bijvoorbeeld hetzelfde probleem. De visueel verborgen tekst “(opent in nieuw venster)” is onjuist en moet aangepast worden. Op pagina's https://www.rvr.org/contact/ en https://www.rvr.org/algemeen/feedbackwebsite-rvr-org/ staat naast het formulier de kop “Contact” daaronder staan twee links die onjuiste visueel verborgen teksten bevatten. Het geven van een tekstalternatief voor het icoon dat toegevoegd wordt door het gebruik van class “tel” en class “mailto” is niet verplicht, maar het geven van onjuiste informatie in visueel verborgen teksten is wel een probleem. Dit type probleem geldt ook voor de twee e-mailadressen op https://www.rvr.org/nieuws/@5257/vernieuwde-kenniswijzer/ en voor het e-mailadres op https://www.rvr.org/privacy/. Op pagina https://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/regelen/rvr/veelgestelde-vragencollega-assistenten/ staat twee keer de link “handleiding Mijn RvR (opent in nieuw venster)”. Er is geen tekstalternatief voor het pdf-icoon naast deze links. Op andere pagina's bevat de link altijd een tekst als “(pdf, 390 kB)” waardoor duidelijk is dat de link verwijst naar een pdf. De zes verschillende uitklapbare links op deze pagina geven allemaal onterecht “(opent in nieuw venster)” aan. Dit geldt ook voor de uitklapbare links op https://www.rvr.org/advocaten/inschrijven-raad/.

  • Gevolg:

   Pagina's geven onterechte info aan, zoals onjuiste informatie in visueel verborgen teksten, twee keer de link 'handleiding Mijn RvR', onjuiste teksten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Welke pagina's? Verder bevatten enkele videos geen geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/regelen/rvr/veelgestelde-vragencollega-assistenten/ staan in de rechterkolom twee video’s die geen geluid bevatten. Doordat de videocontent gepresenteerd wordt als video met geluid is het niet meteen duidelijk dat het hier gaat om louter-videobeeld. In beeld komt informatie over de locatie waar het alternatief te vinden is. Die informatie is niet beschikbaar voor gebruikers die het beeld niet (goed) kunnen waarnemen.

  • Gevolg:

   Doordat de videocontent gepresenteerd wordt als video met geluid is het niet meteen duidelijk dat het hier gaat om louter-videobeeld.

  • Alternatief:

   Inmiddels staat boven de video dat het om beeld gaat zonder geluid.

  • Maatregel:

   Vermelden dat video geen geluid bevat

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/ staan de teksten “Bezoek onze websites voor professionals” en “Bezoek onze websites voor burgers”. Deze teksten zijn visueel opgemaakt als koppen die iets zeggen over de onderstaande blokken met kop, link en tekst. Die relatie is nu niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Op pagina https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/virtuele-map/werkinstructie/ staat rechts een inhoudsopgave. In die lijst worden visueel verschillende relaties aangegeven door een link meer of minder in te laten springen. Die visuele informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. In de code is onder de kop “Inhoudsopgave” één grote lijst van één niveau gebruikt. Het verschil in visuele weergave lijkt veroorzaakt te worden door het gebruik van de class “h3-element” op een i-element. De onderstaande pdf-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar pdf, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.rvr.org/publish/library/27/privacyverklaring-raad-voor-rechtsbijstand-versie1_02_1_2.pdf https://www.rvr.org/publish/library/27/2015-03-27-handleiding-mijn-rvr-versie-0_5_1.pdf

  • Gevolg:

   Doordat gebruikers van de software hier niet gebruik van kunnen maken, visuele informatie ook niet beschikbaar is voor hulpsoftware kunnen dus sommige gebruikers de info niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Streamers moeten alt teksten meekrijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/mediators/declaratie-indienen/ staan in de verborgen tekst onder “Tips bij het invullen van het Mediation Beëindigingsbericht” meerdere links. Het gaat om de links “Mediation Extra Uren” en “werkinstructie Resultaatbeoordeling”. Deze links zijn alleen anders van kleur dan de omringende tekst.

  • Gevolg:

   Deze links zijn anders van kleur dan de omringende tekst, dit kan voor verwarring zorgen bij bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kleur moet worden aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/zoeken/?zoeken_term=rechtzoekenden zijn in totaal 33 resultaten gevonden. Die informatie is af te leiden uit de linkteksten boven en onder de tien getoonde zoekresultaten. Indien breedte wordt ingesteld op 320 CSS-pixels is die informatie niet langer beschikbaar. Ook is het niet langer mogelijk om direct naar de laatste pagina met resultaten te navigeren. Het gaat hier dus om een verlies van informatie en een verlies van functionaliteit. Op pagina's https://www.rvr.org/nieuws/, https://www.rvr.org/mediators/nieuws/ en https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoekenkenniswijzer/ komt dit type probleem ook voor. Dit probleem is alleen aanwezig als een breedte gebruikt wordt van 444 CSS-pixels of minder. Op pagina https://www.rvr.org/toegankelijkheid/ valt een deel van de kop “Toegankelijkheidsverklaringen” buiten beeld als deze pagina bekeken wordt bij 320 CSSpixels. Het is een optie om de code <wbr> te gebruiken zodat dit woord over twee regels verdeeld wordt als het niet in de viewport past. Die kop wordt gevolgd door een lijst waarbij in het derde punt het woord “gepland” gedeeltelijk buiten beeld staat. Op paginahttps://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/specialisaties/ staat in de tweede alinea onder de kop “Toevoegingen alleen met inschrijving specialisatie” het woord “Slachtofferzaken” gedeeltelijk buiten beeld. Op pagina https://www.rvr.org/advocaten/inschrijven-raad/ staan onder de kop “Het inschrijvingsproces” zes uitklapbare links. Bij de tweede en zesde link staat een deel van de tekst over het plus-icoon en bij de zesde link staat ook nog een klein deel van de tekst buiten beeld bij 320 CSS-pixels. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.rvr.org/mediators/inschrijven-raad/. Het viel op dat dit probleem niet op alle pagina's met uitklapbare elementen aanwezig is. De gebruikte methode op pagina https://www.rvr.org/mediators/declaratie-indienen/ veroorzaakt bijvoorbeeld geen probleem onder dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Het is niet langer mogelijk om direct naar de laatste pagina met resultaten te navigeren. Het gaat hier dus om een verlies van informatie en een verlies van functionaliteit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het is een optie om de code <wbr> te gebruiken zodat dit woord over twee regels verdeeld wordt als het niet in de viewport past.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht. : De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/publish/pages/1639/wijzigingen_kenniswijzer_1_mei_2021_2.pdf staat een pdf. In dat bestand is geel gearceerde tekst gebruikt om de wijzigingen aan te geven. Het contrast tussen de gele en witte achtergrond is met 1,1:1 niet voldoende om voor alle gebruikers goed zichtbaar te zijn.

  • Gevolg:

   Het contrast is niet voldoende om voor alle gebruikers goed zichtbaar te zijn en kunnen dus sommige gebruikers de info niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Andere kleur geel of helemaal een andere kleur gebruiken om zo het contrast beter te laten zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is een skiplink met de linktekst “Ga naar de inhoud (opent in nieuw venster)” gebruikt. Het is nodig om het tweede deel van deze linktekst te verwijderen. Ook is het een probleem dat de tekst “Ga naar de inhoud” niet goed zichtbaar in beeld komt. Dit zichtbare deel van de linktekst valt over meerdere andere links heen is daarvoor niet te gebruiken door gebruikers met een motorische beperking. Dit tweede deel van deze opmerking is alleen een probleem nadat er wel of geen toestemming is gegeven voor cookies.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen een deel van de tekst dus niet zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is nodig om het tweede deel van deze linktekst te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/ is de paginatitel “Home - Raad voor Rechtsbijstand.org” gebruikt. Die paginatitel is onjuist. Dit is niet de homepage van raadvoorrechtsbijstand.org, maar de homepage van rvr.org. Dit probleem geldt voor alle pagina's van deze website. De pagina's https://www.rvr.org/nieuws/ en https://www.rvr.org/mediators/nieuws/ hebben dezelfde paginatitel terwijl de tweede pagina alleen nieuwsberichten voor mediators bevat. De tweede pagina geeft in de context van deze website daarom niet goed het doel van die pagina aan. De pagina's https://www.rvr.org/advocaten/declaratie-indienen/ en https://www.rvr.org/mediators/declaratie-indienen/ hebben beide dezelfde paginatitel terwijl de eerstgenoemde pagina alleen voor advocaten bedoeld is en de tweede pagina is alleen bedoeld voor mediators. In de context van deze website is het verschil in doel van de beide pagina's niet voldoende duidelijk. De pdf op https://www.rvr.org/publish/library/27/privacyverklaring-raad-voor-rechtsbijstandversie-1_02_1_2.pdf heeft geen titel in de bestandseigenschappen en voldoet daarmee niet aan de eisen van dit succescriterium. De pdf op https://www.rvr.org/publish/pages/1639/wijzigingen_kenniswijzer_1_mei_2021_2.pdf heeft de titel “Wijzigingslijst per 1 april 2020 versie 1.00 consultatie NovA”. Deze tekst geeft niet aan dat hier gaat om een overzicht van de wijzigingen in de kenniswijzer. Die informatie is wel duidelijk in de bestandsnaam en wordt aangegeven in de eerste regel tekst op de eerste pagina. De pdf op https://www.rvr.org/publish/library/27/2015-03-27-handleiding-mijn-rvr-versie0_5_1.pdf heeft met de titel “Document Title” geen goede titel en deze pdf voldoet ook niet aan de eisen van dit succescriterium. Een titel in de bestandseigenschappen is onafhankelijk van de gekozen bestandsnaam en moet het onderwerp of doel van de pdf als geheel aangeven.

  • Gevolg:

   Na een check blijkt dat de paginatitel correct is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Na een check blijkt dat de paginatitel correct is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/regelen/rvr/veelgestelde-vragencollega-assistenten/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op verschillende knoppen in de videospelers aan de rechterzijde. De toetsenbordfocus is meerdere keren niet zichtbaar binnen het iframe en voordat deze op de “Afspelen” knop in het midden komt. Hiernaast blijft het kader bedoeld om de toetsenbordfocus aan te geven actief op de knop “Volledig Scherm openen” als de toetsenbordfocus buiten het iframe geplaatst wordt. Hierdoor is het niet meer te bepalen of de focus nu wel of niet op die knop staat.

  • Gevolg:

   Als er geen witte buttons in de video's zouden staan, kan bovenstaande voor verwarring zorgen. Echter is dit bij controle niet het geval en staan de buttons erin.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De knoppen zijn in de video's zichtbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/kenniswijzer/ staat een zoekveld met de placeholdertekst “Waar bent u naar op zoek?”. Dit invoerveld heeft ook de naam “Waar bent u naar op zoek?”, maar de zichtbare tekst “Zoeken op Kenniswijzer” is de tekst die werkt als visueel label bij dit invoerveld, omdat die tekst ook tijdens en na het invullen van dit invoerveld in beeld staat.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet het onderscheid niet tussen Waar bent u naar op zoek en Zoeken op Kenniswijzer

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het advies is om de visueel verborgen naam van dit invoerveld aan te passen zodat de tekst “Zoeken op Kenniswijzer” in die spelling en woordvolgorde onderdeel is van de naam van dit invoerveld. Een bijkomend advies is om voor het zoeken in de kenniswijzer niet dezelfde placeholdertekst te gebruiken als voor de algemene zoekfunctie. Het advies is dus om het verschil in presentatie tussen deze twee verschillende zoekfuncties groter te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   De taal van de pdf op https://www.rvr.org/publish/library/27/privacyverklaring-raad-voorrechtsbijstand-versie-1_02_1_2.pdf is niet aangeven in de bestandseigenschappen. De standaard menselijke taal van dit bestand kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan deze structuur niet begrijpen. En kunnen dus mensen met een beperking de info niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal in pdf aangeven in bestandseigenschappen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/english/ begint de pagina in het Nederlands, daarom is het gebruik van de lang=”nl” op het html-element juist. Een deel van de content van deze pagina is Engelstalig. Voor de teksten en voor de link is daarom terecht het attribuut lang=”en” gebruikt om die informatie aan hulpsoftware door te geven. Het probleem is dat de kop “About the Legal Aid Board” geen taalwisseling naar Engels heeft en op de link “Brochure: Legal Aid in The Netherlands (pdf, 2,7 MB) (opent in nieuw venster)” heeft de visueel verborgen tekst “(opent in nieuw venster)” nu de verkeerde taal.

  • Gevolg:

   Mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn kunnen dit nu niet begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste taal moet worden weergegeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rvr.org/advocaten/inschrijven-raad/inschrijfformulier/ is op meerdere plaatsen een placeholdertekst gebruikt. In het zoekveld is de tekst “Waar bent u naar op zoek?” geen probleem omdat de loep rechts als visueel alternatief voor de functie van dit veld gebruikt kan worden. Die situatie geldt niet voor de placeholdertekst “A gevolgd door 5 cijfers”, die instructie is bedoeld om invoerfouten te voorkomen en doordat deze tekst tijdens en na het invullen niet meer zichtbaar is kan deze tekst niet gebruikt worden om de invoer te controleren

  • Gevolg:

   Er is geen duidelijk onderscheid tussen het ene veld waar letters in moeten worden gevuld, zoektermen, en cijfers, zoals het BAR nummer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst boven het invoerveld aanpassen zodat uit die tekst ook blijkt wat de standaardvorm van het BAR-nummer is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's zijn statusberichten gebruikt. Een foutmelding die in beeld komt om aan te geven dat er geen zoekresultaten gevonden zijn geldt onder dit succescriterium als statusbericht. De tekst “Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd.” moet gepresenteerd worden aan gebruikers van hulpsoftware als deze op pagina https://www.rvr.org/zoeken/?zoeken_term=rechtzoekenden in beeld komt. Op pagina's https://www.rvr.org/nieuws/ en https://www.rvr.org/mediators/nieuws/ gaat het om de tekst “Er zijn helaas geen resultaten”. Op pagina https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoekenkenniswijzer/ gaat het om de tekst “Er zijn geen werkinstructies of jurisprudentie-artikelen gevonden. Geef een nieuwe zoekopdracht”. In alle gevallen staan deze teksten in een div met onder andere de class “aria-alert”. Door aan dat div-element een attribuut toe te voegen is het voor hulpsoftware mogelijk om deze tekst te kunnen presenteren zonder dat deze tekst focus krijgt. Attributen die gebruikt kunnen worden zijn role=”alert” of arialive=”assertive”. Doordat deze webpagina’s opnieuw geladen worden bij elke zoekactie is het voldoende om dit attribuut aan dat div-element toe te voegen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de tekst niet lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst “Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd.” moet gepresenteerd worden aan gebruikers van hulpsoftware als deze op pagina https://www.rvr.org/zoeken/?zoeken_term=rechtzoekenden in beeld komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Raad voor Rechtsbijstand heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209