Verklaring van Noorderpark Ruigenhoek

Status toegankelijkheid https://www.noorderparkruigenhoek.nl/

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Noorderpark Ruigenhoek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Noorderpark Ruigenhoek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Noorderpark Ruigenhoek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via noorderparkruigenhoek@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Noorderpark Ruigenhoek : voldoet gedeeltelijk

De website Noorderpark Ruigenhoek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://protect-de.mimecast.com/s/xNn3CEqYXBt3rx3BuNTtTY?domain=janitatop.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de detailpagina van een nieuwsitem zijn de afbeeldingen doorgaans content, en is er wel een goede beschrijving nodig, bijvoorbeeld ‘vier jongeren rijden op de fiets over de baan’. Een opening is niet wat je ziet.

  • Gevolg:

   Informatie is onvolledig beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen goede beschrijvingen toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo bovenaan de website met ‘Noorderpark Ruigenhoek’ heeft als alt-tekst ‘home’. Hier mist informatie. Logo’s moeten als alternatieve tekst de exacte tekst bevatten die er te zien is in het logo.

   Het logo in de footer mist een alt-attribuut.

  • Gevolg:

   Onvolledige info.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen de alt-tekst toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een afbeelding met de gebiedsbeheerders. Deze teksten (Staatsbosbeheer en Recreatie Midden-Nederland) komen echter niet terug in de alternatieve tekst. De alt-tekst is hier hetzelfde als de caption. Voeg deze informatie toe in de alt-tekst.

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voeg informatie toe aan de alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina’s zijn figuurelementen gebruikt voor de afbeeldingen met een alt-tekst en een caption. Deze teksten zijn echter identiek waardoor alles dubbel wordt voorgelezen. De alt-tekst moet een beschrijving van de foto geven en de caption kan extra informatie verschaffen. De tweede foto zou bijvoorbeeld als alt-tekst kunnen hebben ‘man helpt kind om het touw van het vlot aan te trekken’.

  • Gevolg:

   Info wordt dubbel voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de beschrijvingen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een deel van de ingevulde alt-teksten voegt niks toe of beschrijft niet wat er te zien is op de foto, bijvoorbeeld ‘opening pumptrack noorderpark ruigenhoek’. Wanneer deze afbeeldingen decoratief zijn, is het is beter deze alt-attributen leeg te laten.

  • Gevolg:

   Irrelevantie info.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verwijderen deze alt-teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bij het item ‘Rondje fort Maarsseveen...’ staat als alternatieve tekst ’decoratieve foto van Noorderpark Ruigenhoek’. Wanneer een afbeelding decoratief is, moet de alt-tekst leeg worden gelaten. Dan negeert hulpsoftware de afbeelding.

   Een deel van de ingevulde alt-teksten voegt niks toe, bijvoorbeeld ‘Minicamping Tussen Hemel & Aarde’. Deze tekst staat ook al in de titel. Het is beter deze alt-attributen leeg te laten.

  • Gevolg:

   Irrelevante info.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We verwijderen de alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Ontbrekende ondertiteling

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie voor een passende oplossing.

  • Maatregel:

   We voegen ondertitels toe voor nieuwe video.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Budget en capaciteit ontbreken voor deze uitgebreide aanpassingen achteraf.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s hebben geen goede ondertiteling. De eerste video (de animatiefilm) heeft alleen automatisch gegenereerde ondertiteling, waarvan de teksten vaak niet kloppen. De tweede video (over UNESCO) heeft in het geheel geen ondertiteling beschikbaar.

  • Gevolg:

   Informatie is niet goed beschikbaar.

  • Alternatief:

   Zie het vorige punt.

  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt voorzien van juiste ondertiteling en zo nodig audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie het vorige punt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Ontbrekende audiodescriptie

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar.

  • Alternatief:

   Zie het vorige punt.

  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt voorzien van juiste ondertiteling en zo nodig audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Budget en capaciteit ontbreken voor aanpassing achteraf van video.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de video’s komen teksten in beeld die niet worden uitgesproken. Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee. Behalve audiodescriptie kan deze informatie (onder dit niveau A criterium) ook via een alternatief worden aangeboden, zoals een uitgeschreven tekst onder de video.

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar

  • Alternatief:

   Zie de vorige punten. Neem contact op met de provincie voor een passende oplossing.

  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt voorzien van juiste ondertiteling en zo nodig audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie de vorige punten 1.2.2.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Ontbrekende audiodescriptie

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar

  • Alternatief:

   Zie 1.2.3.

  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt voorzien van juiste ondertiteling en zo nodig audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie 1.2.3.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de video’s komen teksten in beeld die niet worden uitgesproken. Onder dit niveau AA kan niet worden volstaan met een alternatief, maar is audiodescriptie vereist.

  • Gevolg:

   Niet alle info is beschikbaar.

  • Alternatief:

   Zie 1.2.3. en 1.2.2.

  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt voorzien van juiste ondertiteling en zo nodig audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zie de vorige punten over ondertiteling en audiodescriptie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Gevolg:

   Niet alle info in de pdf's is beschikbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie voor een passende oplossing.

  • Maatregel:

   Nieuwe pdf's voldoen aan de toegankelijkheidrichtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De html code voldoet niet.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de html aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet helemaal. Er staat een h3 ‘Coronamaatregelen’ onder de h2 ‘Bekijk een sfeerimpressie van het gebied’. Deze h3 hoort echter niet onder dit bericht maar staat op zichzelf, en moet daarom ook h2-niveau hebben. Nu kunnen screenreadergebruikers die via koppen navigeren deze kop gemakkelijk missen.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed navigeerbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   WE passen de html aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De vragen zijn visueel als kopjes opgemaakt, maar dit is niet via een kop-element gedaan maar via een strong-element. Maak hier bijvoorbeeld h2-koppen van.

  • Gevolg:

   De informatie is niet goed navigeerbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   WE passen de html aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

  • Gevolg:

   Pdf's zijn niet goed lees- of navigeerbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de html aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De eerste paragraaf is opgemaakt met het <strong> element. Dat is hier niet voor bedoeld, maar voor het uitlichten van enkele woorden die extra aandacht behoeven. Screenreaders kunnen deze teksten op een andere manier voorlezen. Gebruik CSS om deze paragraaf anders te stylen.

  • Gevolg:

   Info wordt mogelijk verkeerd voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de html-code aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de sidebar staan 2 kopjes ‘Start-en eindpunt’ en ‘Route’. Deze zijn echter niet als kop opgemaakt maar via het strong-element. Maak hier bijvoorbeeld een h4 van (zoals op de pagina Kinderroute Gageltocht). Dit probleem komt ook voor op de pagina Toekomstperspectief.

   De actieve pagina in het menu wordt aangegeven met een andere kleur (blauw). In de tekst wordt dit echter niet aangegeven. Hulpsoftware kan niet opmaken uit de code welke pagina actief is. Voeg hiervoor bijvoorbeeld aria-current=“page” toe aan het actieve menu-item.

  • Gevolg:

   Binnen de pagina is niet goed te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de html aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er worden h2-koppen gebruikt voor de verschillende items, bijvoorbeeld ‘pumptrack’, maar na deze koppen volgt geen content. Het zijn daardoor enkel links en alleen een link element is hiermee voldoende. Voor gebruikers van hulpsoftware die navigeren via koppen is het verwarrend als er na de koppen geen content volgt.

  • Gevolg:

   Verkeerde code zorgt voor verwarring bij het voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passend e html aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 21. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De links in de tekst worden alleen met een verschil in kleur aangegeven. Slechtzienden en kleurenblinden kunnen missen dat hier een link staat. Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat. Zie ter illustratie screenshots 4 (in kleur) en 5 (in grayscale).

  • Gevolg:

   Links zijn niet goed te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de vormgeving van de links aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Diverse teksten hebben te weinig contrast, zoals de kelurcombinaties wit/lichtgroen, oranje/grijs en wit/lichtblauw.

  • Gevolg:

   Informatie is niet goed lees- of zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de vormgeving waar nodig aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 23. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Tekst moet een contrast hebben van minimaal 4,5:1 voor slechtzienden en kleurenblinden. Dat geldt ook voor actieve elementen zoals op hover en focus. Een aantal elementen op de website zitten qua contrast onder deze waarden.

   De hoofdmenu-items in grijze tekst (3.94:1) en blauw wanneer actief (4.03:1).

   De blauwe email-link in de footer op grijze achtergrond (2.88:1)

   De skiplink (2.9:1). Zie screenshot 2.

  • Gevolg:

   Tekst is niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 24. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De blauwe ‘lees verder’ links (4.03:1) (De blauwe titels voldoen wel omdat het grote tekst is.)

  • Gevolg:

   Tekst is soms slecht leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrastwaarden aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 25. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst in de footer heeft te weinig contrast (2.6:1).

  • Gevolg:

   De footer is slecht leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De blauwe links in de hoofdtekst (4.03:1) en in de sidebar (2.88:1).

  • Gevolg:

   Tekst is niet overal goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 27. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer je inzoomt boven de 125% lopen teksten in het menu door het logo heen en zijn daardoor slecht leesbaar. Bij lange titels (h1) gaat deze ook nog door het menu heen. Zie screenshot 6. De submenu’s zijn zijn hierbij ook niet meer te gebruiken. Zorg via responsive bouwen dat alle onderdelen zichtbaar en bruikbaar blijven op verschillende resoluties.

  • Gevolg:

   Zoomen verbergt bepaalde info.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen het zoomen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 28. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Grafische elementen moeten een contrast hebben van minimaal 3:1. De Facebook-link in de footer zit onder deze waarde (2.82:1).

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de contrasten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 29. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekstafstand-instellingen worden aangepast (zoals line-height, letter of word spacing) lopen de menu-items door het logo heen en loopt de titel over het menu heen. Zie screenshot 7.

   Bezoekers die hun eigen styles gebruiken om de tekst leesbaar te maken missen nu mogelijk een deel van de tekst. Dit kan worden opgelost door containers in de layout te laten meegroeien met de tekst. Dit criterium kun je gemakkelijk testen met deze bookmarklet: https://dylanb.github.io/bookmarklets.html

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten containers in de layout meegroeien met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 30. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De submenu’s kunnen alleen worden gesloten door de muis te verplaatsen. Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer dan (onbedoeld) hover content over iets heen valt, moeten ze deze met het toetsenbord weg kunnen halen. Zorg dat deze ook op een andere manier gesloten kan worden, bijvoorbeeld met de escape toets.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed te bedienen met een toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat indo ook met het toetsenbord is te bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 31. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer je bent ingezoomd op minimaal 200%, is het menu niet meer te bereiken met het toetsenbord. Zie ook 4.1.2.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed bedienbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor betere bediening met het toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 32. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage staan bovenaan 3 foto’s met een titel erboven en een link achter de afbeelding. Deze links bevatten geen linkdoel, doordat de alt-teksten leeg zijn. Binnen de titels (h2) staan echter ook al links. Het is daarom beter om de links achter de afbeeldingen weg te halen, aangezien toetsenbordgebruikers nu steeds dubbele links krijgen. Via JavaScript of CSS kan het klikgebied van de link achter de titel dan wel weer groter gemaakt worden.

   Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor, ook bijvoorbeeld bij meerdere items in het overzicht op Te doen en bij Nieuws.

  • Gevolg:

   Onnodig dubbele info.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vergroten het linkgebied en/of verwijderen de alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 33. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere links op de pagina met de tekst ‘Lees verder’. Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links. Voeg teksten toe aan de link die duidelijk maken waar het precies om gaat, zodat de diverse links van elkaar te onderscheiden zijn. Dit kan met een extra tekst in de link, eventueel met CSS verborgen, of via een aria-labelledby verwijzing naar een tekst elders op de pagina. Zie voor meer info https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ARIA7.html.

  • Gevolg:

   Ontbrekende betekenisvolle links.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We maken de links betekenisvol.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 34. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er staat een link in de footer zonder linktekst, doordat het logo geen alt-tekst bevat (zie ook 1.1.1). Voor gebruikers van hulpsoftware is het hierdoor onduidelijk waar deze link heen gaat.

   Opmerking: er staat in de footer ook een link naar de nieuwsbrief, welke met het toetsenbord en hulpsoftware bereikbaar is, maar niet zichtbaar voor bezoekers die visueel navigeren. Zie screenshot 1.

  • Gevolg:

   Onduidelijke links.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de linktekst aan. En die in de footer ook.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 35. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Behalve het hoofdmenu zijn er geen andere manieren om webpagina’s te vinden. Een deel van de bezoekers kan gemakkelijker navigeren via een zoekfunctie of een sitemap dan via een menu, bijvoorbeeld  omdat het lastig is deze ingezoomd of via een toetsenbord te gebruiken. Bied naast het hoofdmenu nog een tweede optie aan, bijvoorbeeld een algemene zoekfunctie.

  • Gevolg:

   Niet alle content is goed vindbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We bekijken of een zoekfunctie binnen tijd en budget is te regelen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We bekijken de technische mogelijkheden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 36. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer je in het hoofdmenu naar het item ‘Voor bezoekers’ of ‘Voor ondernemers’ gaat, worden de submenu-items alleen zichtbaar bij het gebruik van een muis, niet bij navigatie via het toetsenbord. Zorg dat deze items ook zichtbaar focus krijgen en/of dat op de hoofdpagina een submenu te zien is zodat toetsenbordgebruikers er via een omweg ook kunnen komen (dit heeft niet de voorkeur). Zie screenshot 3.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor een navigatie-alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 37. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De link met het logo bovenaan de site heeft een andere naam ‘home’ dan de zichtbare tekst, waardoor deze niet met stem te bedienen is. Zorg dat minimaal de zichtbare tekst in de toegankelijke naam staat. Dit geldt ook voor het logo in de footer, dat nu geen naam heeft.

  • Gevolg:

   De informatie in het logo is onduidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de naam aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 38. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen taal ingesteld. Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor. Stel de juiste taal in bij de documenteigenschappen in Acrobat.

  • Gevolg:

   Het voorlezen gaat zo lastiger dan nodig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdf's voldoen aan de richtlijnen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Capaciteit en budget ontbreken voor aanpassing van pdf's achteraf. We richten ons op toegankelijke nieuwe informatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 39. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taalinstelling klopt niet.

  • Gevolg:

   Pagina's worden niet in de juiste taal voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We voegen de juiste taal toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 40. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen taal ingesteld. Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor. Stel de juiste taal in bij de documenteigenschappen in Acrobat.

  • Gevolg:

   Het document wordt in de verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe pdf's voldoen aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 41. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de website staat een h2 kop ‘Main navigation’. Hiervoor wordt geen taalwissel aangegeven. Hierdoor wordt het mogelijk niet goed uitgesproken door screenreaders. Voeg een taalwissel toe (lang=”en”) of zet de kop in het Nederlands.

  • Gevolg:

   Voorlezen gebeurt in de verkeerde taal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen het taal-attribuut aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 42. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Meerdere elementen (div, nav, footer, p, aside) worden niet goed afgesloten. Dit komt op alle pagina’s voor. Bij incorrecte opmaak kan hulpsoftware de pagina mogelijk lastiger interpreteren.

  • Gevolg:

   Pagina's worden mogelijk niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de code hierop aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 43. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het mobiele menu heeft als knop een algemeen div-element. Dit is niet toegankelijk voor toetsenbordgebruikers en hulpsoftware. Maak hier een button element van met een duidelijke naam en status (in- of uitgeklapt). Dit laatste kan worden gedaan via het aria-expanded attribuut. Dit geldt ook voor de pijltjes achter de submenu-items: hiervan is nu niet duidelijk dat deze uitgeklapt kunnen worden.

  • Gevolg:

   Menu's zijn niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen deze elementen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 44. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De iframes met de video’s hebben geen toegankelijke naam. Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan. Voeg bijvoorbeeld een title attribuut met beschrijving toe of een aria-label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan.

  • Alternatief:

   Niet alle info is beschikbaar als j hulpsoftware gebruikt.

  • Maatregel:

   We voegen een title attribuut met beschrijving toe of een aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209