Verklaring van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Status toegankelijkheid https://iplo.nl

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://iplo.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijkswaterstaat .
Functie: Leefomgeving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons vragenformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijkswaterstaat

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) : voldoet gedeeltelijk

De website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://iplo.nl/publish/pages/205262/20210816-testrapport-toegankelijkheid-iplo.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is niet-tekstuele content aanwezig waarbij een (goed) tekstalternatief ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele content is niet altijd zorgvuldig gecontroleerd op dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet altijd toonbaar aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Technische componenten zijn opgelost door de leverancier. Redactioneel wordt er een controleslag over de website gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie is op een aantal plekken niet compleet.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen niet het volledige verhaal, ze missen enkele onderdelen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de audiodescriptie moet worden onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er missen enkele elementen in de audiodescriptie

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen niet het volledige verhaal, ze missen enkele onderdelen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de audiodescriptie moet worden onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Net alle informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten kunnen niet altijd op een goede manier worden gebruikt door gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van de website aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Een pdf-document is niet correct getagd, wat tot gevolg heeft dat de betekenisvolle volgorde niet door software bepaald kan worden

  • Gevolg:

   Gebruikers van dit document kunnen problemen hebben met het navigeren door dit bestand,

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Gekeken wordt of het document kan worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website en in kantoorbestanden worden soms kleurencombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrasteisen.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met de richtlijn voor toegankelijkheid en onwetendheid van medewerkers welke kleurencombinaties niet voldoen aan deze eis.

  • Gevolg:

   Deelnemers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben met het lezen van teksten die geschreven zijn met slecht contrast.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Elementen die niet aan de contrastverhoudingen voldoen moeten aangepast worden. Medewerkers ondersteuning en informatie bieden over kleurgebruik en contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekbutton staat voor een deel buiten beeld, waardoor horizontaal scrollen nodig is om deze knop te zien.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak.

  • Gevolg:

   Deze knop staat voor een groot deel buiten beeld en horizontaal scrollen is nodig om deze knop te zien.

  • Alternatief:

   Horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   De website technisch aanpassen zodat de zoekbutton goed in beeld verschijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten van de gebruikersinterface en statussen hebben niet overal de minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Oorzaak:

   De huisstijl van de website bevat elementen die niet aan de minimale contrastverhouding voldoen.

  • Gevolg:

   Componenten van de gebruikersinterface of statussen van sommige hyperlinks vallen gebruikers met zichtbeperkingen niet of niet goed op.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt actief gekeken waar deze componenten zich bevinden en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Pagina's met imagemaps voldoen niet aan dit criterium

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen niet goed door een imagemap navigeren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Afwijking is inmiddels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Youtube video’s die ge-embed zijn, kunnen bediend worden door tekentoetsen.

  • Oorzaak:

   De standaard embed-functie van Youtube houdt geen rekening met dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Video’s kunnen bediend worden door tekentoetsen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In de developer-omgeving van Google is meer informatie te vinden over de parameter van YouTube die hiervoor gebruikt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pdf documenten hebben niet de juiste titel meegekregen.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien de verkeerde titel

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Pdf documenten worden opgespoord en gecontroleerd op de juiste beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's staan ankers om te navigeren en die werken niet zoals bedoeld.

  • Oorzaak:

   De techniek is niet volgens dit succescriterium geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers die navigeren via toetsenbord of hulpsoftware kunnen moeilijker de navigeren.

  • Alternatief:

   Probleem is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   Probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde pagina’s is het linkdoel onduidelijk of kan beter beschreven worden.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet altijd duidelijk wat de vervolgpagina is achter de hyperlink.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Teksten die worden aangepast worden extra gecontroleerd op de linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is op bepaalde interactieve elementen niet goed zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Er zit een kleine afwijking in de technische werking.

  • Gevolg:

   Gebruikers met zichtbeperking kunnen een mindere gebruikerservaring hebben.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van focus CSS en de filtermogelijkheden moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij bepaalde afbeeldingen kan de beschrijving (alt-tekst) beter om verwarring te voorkomen.

  • Oorzaak:

   Bij redactionele controles is dit niet opgevallen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met hulpsoftware kan het lastig zijn om de link goed te identificeren.

  • Alternatief:

   Afwijking is inmiddels opgelost

  • Maatregel:

   Alt-teksten zijn aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Een pdf-document heeft Engels meekregen als taal

  • Gevolg:

   Een gebruiker of hulpsoftware kan in verwarring worden gebracht,

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Document moet qua taal aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het openen van Begrippen wordt de status van het Begrip niet aangepast naar "opengeklapt".

  • Gevolg:

   Om ervoor te zorgen dat user agents alle interactieve elementen goed kunnen interpreteren, moet een website zorgen dat alle interactieve elementen een correcte naam, rol, waarde en status hebben gekregen. Dit is belangrijk, omdat hulpsoftware de benodigde informatie uit deze API haalt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Oude documenten en kantoorbestanden voldoen niet aan eisen van toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Bij het aanmaken en toevoegen van de oude documenten is niet altijd rekening gehouden met de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Een deel van de beschikbare documenten voldoet niet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de helpdesk. In overleg gaan we op zoek naar een oplossing.

  • Maatregel:

   Het aantal kantoorbestanden dat online staat, gaat worden verminderd. De belangrijkste en meest geraadpleegde documenten worden toegankelijk gemaakt, indien dit geen onevenredige last met zich meebrengt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De belangstelling voor deze -soms zeer omvangrijke- documenten is zeer beperkt. De geraamde kosten en baten staan daardoor niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van het specifieke document.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Onevenredige last

Rijkswaterstaat geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Rijkswaterstaat nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209