Verklaring van www.sonenbreugel.nl

Status toegankelijkheid https://www.sonenbreugel.nl

Gemeente Son en Breugel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Son en Breugel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sonenbreugel.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Son en Breugel is beschikbaar via de link https://www.sonenbreugel.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Son en Breugel gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.sonenbreugel.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Son en Breugel is gevorderd met de toegankelijkheid van www.sonenbreugel.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Son en Breugel .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@sonenbreugel.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Son en Breugel

Op www.sonenbreugel.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. Son en Breugel zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. Hiervoor wordt contact gezocht met de leveranciers van de verschillende websites.

PDF's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Son en Breugel kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's, die op www.sonenbreugel.nl worden aangeboden, aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.sonenbreugel.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.sonenbreugel.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Son en Breugel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sonenbreugel.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Son en Breugel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.sonenbreugel.nl/form/contact-met-de-gemeente/uw-gegevens-0-1 staat een invoerformulier waar onder andere de achternaam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor achternaam: autocomplete=”family-name” en e-mailadres: autocomplete=”email”. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Het formulier geeft niet het juiste doel mee zodat het deels automatisch ingevuld kan worden of zodat er icoontjes getoond kunnen worden.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zelf in.
  • Maatregel: Leverancier gevraagd om het op te lossen zodat we voldoen aan het succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://afspraken.sonenbreugel.nl/Internetappointments_son/ staat het logo van de Gemeente Son en Breugel. Dit is een link naar de homepage. Deze link krijgt geen toetsenbordfocus en kan dus niet met het toetsenbord bediend worden. Dit komt doordat er 'tabindex=-1' in de link staat.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Link kan niet met het toetsenbord bediend worden.
  • Alternatief: De leverancier vragen om de toetsenbordfocus toe te passen op de link.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd om het probleem op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.sonenbreugel.nl/form/contact-met-de-gemeente/uw-gegevens-0-1 is een skiplink aanwezig, dat is goed. Als de sessie is verlopen, is deze skiplink echter niet meer aanwezig op deze pagina.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: De leverancier vragen om het formulier toegankelijk te maken.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd om het probleem op te lossen zodat we voldoen aan dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://afspraken.sonenbreugel.nl/Internetappointments_son/ staat bij stap 1 een selectievenster voor de activiteit. Als een activiteit wordt geselecteerd, verschijnt een lightbox met daarin informatie. De toetsenbordfocus wordt hierbij verplaatst naar de knop 'OK' in de lightbox. Dit is een contextwijziging en dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers (vooral voor blinden). Een oplossing kan zijn om van tevoren te waarschuwen voor deze contextwijziging of om deze informatie pas te laten verschijnen nadat een gebruiker hier zelf voor heeft gekozen (door op 'Toon benodigdheden' te klikken).
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Waarschuwen voor contextwijziging of om de informatie pas te laten verschijnen als de gebruiker hier zelf voor heeft gekozen.
  • Maatregel: Leverancier is gevraagd om dit probleem op te lossen zodat we voldoen aan dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Boven aan de onderzochte pagina's staan een aantal onderdelen die herhaald worden op meerdere pagina's. Deze navigatiemechanismen moeten in dezelfde relatieve volgorde voorkomen. Dit geldt ook voor de volgorde in de broncode. Hier is een klein verschil gevonden. Op pagina https://www.sonenbreugel.nl/ (de homepage) staat het logo van Gemeente Son en Breugel (de link naar de homepage) in de broncode voor het menu. Op de overige pagina's staat het logo (de link naar de homepage) in de broncode na het menu. Dit is geen consistente navigatie. De volgorde in de broncode is van belang voor blinden, voorleessoftware houdt namelijk deze volgorde aan.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Andere headerlayout kiezen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd om het probleem op te lossen zodat we voldoen aan dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Son en Breugel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123