Verklaring van www.sonenbreugel.nl

Status toegankelijkheid https://www.sonenbreugel.nl

Gemeente Son en Breugel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Son en Breugel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sonenbreugel.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Son en Breugel is beschikbaar via de link https://www.sonenbreugel.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Son en Breugel gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.sonenbreugel.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Son en Breugel is gevorderd met de toegankelijkheid van www.sonenbreugel.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Son en Breugel .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@sonenbreugel.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Son en Breugel

Op www.sonenbreugel.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. Son en Breugel zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. Hiervoor wordt contact gezocht met de leveranciers van de verschillende websites.

PDF's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Son en Breugel kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's, die op www.sonenbreugel.nl en verkiezingen.sonenbreugel.nl worden aangeboden, aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.sonenbreugel.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.sonenbreugel.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Son en Breugel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sonenbreugel.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Son en Breugel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Op pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/stemmen-per-brief staat een video. In deze video wordt de meeste visuele informatie overgebracht door de voice-over en dat is goed. Een deel van de informatie ontbreekt echter in het audiospoor. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, zoals in het begin van de video de beeldtekst “Briefstemmen” of aan het eind de beeldtekst: “Meer weten kijk op www.elkestemtelt.nl” maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen, zoals op 00:37, wanneer de oudere man de enveloppe opent en de stempas leest. Dit kan worden opgelost door deze informatie toe te voegen aan een (extra) audiospoor. Voor dit succescriterium is een uitgeschreven tekst niet meer voldoende. De oplossing moet dus in het audiospoor van de video geboden worden.
  • Gevolg: Video niet volledig toegankelijk
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Audiospoor toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 2. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op de pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/uw-stembureau is de skiplink om het kaartje met de stembureaus over te slaan niet volledig zichtbaar. Het kaartje valt nu gedeeltelijk over de skiplink heen. Voorwaarde voor een geldige skiplink is dat deze zichtbaar is als deze toetsenbordfocus heeft.
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Gevraagd aan leverancier om het op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 3. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/zoeken?trefwoord=gemeente staat boven en onder de zoekresultaten een navigatie om door de resultatenpagina’s te navigeren. De onderdelen “Vorige” en “Volgende” hebben door gebruik van aria-labels de volgende toegankelijkheidsnamen: “Previous page” en “Next page”. De visueel zichtbare tekst kan daardoor niet gebruikt worden om deze knoppen te bedienen. NB: op de eerste pagina met resultaten is dit alleen een probleem voor de knop “Volgende”, omdat “Vorige” hier is uitgeschakeld.
  • Gevolg: Knoppen kunnen niet op de juiste manier gebruikt worden.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Gevraagd aan de leverancier om het op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 4. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Boven aan de onderzochte pagina's staan een aantal onderdelen die herhaald worden op meerdere pagina's. Deze navigatiemechanismen moeten in dezelfde relatieve volgorde voorkomen. Dit geldt ook voor de volgorde in de broncode. Hier is een klein verschil gevonden. Op pagina https://www.sonenbreugel.nl/ (de homepage) staat het logo van Gemeente Son en Breugel (de link naar de homepage) in de broncode voor het menu. Op de overige pagina's staat het logo (de link naar de homepage) in de broncode na het menu. Dit is geen consistente navigatie. De volgorde in de broncode is van belang voor blinden, voorleessoftware houdt namelijk deze volgorde aan.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: Andere headerlayout kiezen.
  • Maatregel: De leverancier is gevraagd om het probleem op te lossen zodat we voldoen aan dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: In de zoekmachine op de pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/ wordt gebruik gemaakt van WAI-ARIA-rollen. Er wordt aan veel eisen voldaan, maar niet aan allemaal. Zo moet het element met role="combobox" het attribuut aria-activedescendant bevatten. Deze moet verwijzen naar het element in de listbox dat is geselecteerd in de popup. Verder wordt bij toetsenbordgebruik, wanneer de focus op een element uit de listbox staat en op het rechterpijltje gedrukt wordt de link gevolgd. Dit is niet de bedoeling. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.
  • Gevolg: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Gevraagd aan de leverancier om het op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Son en Breugel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323