Verklaring van www.sonenbreugel.nl

Status toegankelijkheid https://www.sonenbreugel.nl

Gemeente Son en Breugel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Son en Breugel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sonenbreugel.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Son en Breugel is beschikbaar via de link https://www.sonenbreugel.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.sonenbreugel.nl van Gemeente Son en Breugel voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Son en Breugel .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@sonenbreugel.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Son en Breugel

Op www.sonenbreugel.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. Son en Breugel zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. Hiervoor wordt contact gezocht met de leveranciers van de verschillende websites.

PDF's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Son en Breugel kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's, die op www.sonenbreugel.nl en verkiezingen.sonenbreugel.nl worden aangeboden, aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.sonenbreugel.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.sonenbreugel.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/stemmen-per-brief staat een video. In deze video wordt de meeste visuele informatie overgebracht door de voice-over en dat is goed. Een deel van de informatie ontbreekt echter in het audiospoor. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, zoals in het begin van de video de beeldtekst “Briefstemmen” of aan het eind de beeldtekst: “Meer weten kijk op www.elkestemtelt.nl” maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen, zoals op 00:37, wanneer de oudere man de enveloppe opent en de stempas leest. Dit kan worden opgelost door deze informatie toe te voegen aan een (extra) audiospoor. Voor dit succescriterium is een uitgeschreven tekst niet meer voldoende. De oplossing moet dus in het audiospoor van de video geboden worden.

  • Gevolg:

   Video niet volledig toegankelijk

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Audiospoor toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/uw-stembureau is de skiplink om het kaartje met de stembureaus over te slaan niet volledig zichtbaar. Het kaartje valt nu gedeeltelijk over de skiplink heen. Voorwaarde voor een geldige skiplink is dat deze zichtbaar is als deze toetsenbordfocus heeft.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gevraagd aan leverancier om het op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Boven aan de onderzochte pagina's staan een aantal onderdelen die herhaald worden op meerdere pagina's. Deze navigatiemechanismen moeten in dezelfde relatieve volgorde voorkomen. Dit geldt ook voor de volgorde in de broncode. Hier is een klein verschil gevonden. Op pagina https://www.sonenbreugel.nl/ (de homepage) staat het logo van Gemeente Son en Breugel (de link naar de homepage) in de broncode voor het menu. Op de overige pagina's staat het logo (de link naar de homepage) in de broncode na het menu. Dit is geen consistente navigatie. De volgorde in de broncode is van belang voor blinden, voorleessoftware houdt namelijk deze volgorde aan.

  • Oorzaak:

   Technisch

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   Andere headerlayout kiezen.

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd om het probleem op te lossen zodat we voldoen aan dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de zoekmachine op de pagina https://verkiezingen.sonenbreugel.nl/ wordt gebruik gemaakt van WAI-ARIA-rollen. Er wordt aan veel eisen voldaan, maar niet aan allemaal. Zo moet het element met role="combobox" het attribuut aria-activedescendant bevatten. Deze moet verwijzen naar het element in de listbox dat is geselecteerd in de popup. Verder wordt bij toetsenbordgebruik, wanneer de focus op een element uit de listbox staat en op het rechterpijltje gedrukt wordt de link gevolgd. Dit is niet de bedoeling. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gevraagd aan de leverancier om het op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Son en Breugel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209