Verklaring van NLOG

Status toegankelijkheid https://www.nlog.nl/

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NLOG.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.nlog.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website NLOG gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van NLOG en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via mirjam.bartels@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.nlog.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NLOG : voldoet gedeeltelijk

De website NLOG is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/nlog.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-09-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   In de heading en footer op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview staan drie logo's. Deze logo's hebben geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet tenminste de naam van de organisatie bevatten. Deze afbeeldingen zijn daarnaast ook links en missen hierdoor een linkdoel. Zie ook succescriterium 2.4.4. Op meerdere pagina's, waaronder de homepage www.nlog.nl, komen links voor die verwijzen naar externe pagina's, bijvoorbeeld de link naar DINOloket. Dat wordt aangegeven met een icoon van een vierkant, met een pijl die naar rechtsboven in het vierkant wijst. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien missen deze informatie. Voeg deze informatie toe aan de toegankelijke linktekst, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst. Verberg in dat geval wel het <svg> element zelf voor hulpsoftware door aria-hidden=true toe te voegen. Dit komt onder andere ook voor op pagina www.nlog.nl/en/legislation. Op de home pagina www.nlog.nl/ komen SVG iconen voor (het Pijltje naar rechts voor iedere link). SVG iconen zonder alternatieve tekst worden door een aantal browser en hulpsoftware combinaties gezien als afbeelding en voorleessoftware zal daarom in sommige gevallen proberen de SVG 'voor te lezen'. Het advies is daarom decoratieve SVG iconen te verbergen met aria-hidden=true. Dat geldt voor meer SVG afbeeldingen, zoals het logo van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderaan elke pagina. Op pagina www.nlog.nl/nieuws/ontwerp-instemmingsbesluit-winningsplan-blija staat afbeelding van een staafdiagram "de totale aardgasproductie in Blija van 1985 tot en met 2050" met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief maar geeft informatie en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Hetzelfde komt vaker in de website voor zoals de staafdiagram "Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden" op de zelfde pagina. Op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview staat naast de tekst 'Boringen' een icoon van een grondboor. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Hulpsoftware leest nu mogelijk de bestandsnaam voor. Decoratieve iconen mogen genegeerd worden door hulpsoftware, door een alt-attribuut toe te voegen zonder een waarde in te vullen. Eenzelfde probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.nlog.nl/datacenter/lic-overview. Op pagina www.nlog.nl/nieuws/ontwerp-instemmingsbesluit-winningsplan-blija staat het logo van NLOG. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet minimaal de naam van de organisatie bevatten. Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op een link in de tabel klikken, opent een dialoogvenster. In het tabblad 'Basisgegevens' is een canvas-element aanwezig. Dit canvas-element heeft geen alternatieve tekst. Lees meer over toegankelijke canvas-elementen op pagina pauljadam.com/demos/canvas.html. De afbeeldingen in de PDF "Structural framework of the mid North Sea area" hebben geen beschrijving en zijn niet als artefact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. Zorg daarnaast dat de eerste keer dat een logo voorkomt, het logo een tekstalternatief krijgt, zodat het voor bezoekers die het document niet kunnen zien het ook duidelijk is wie de afzender is ven het document. De kaarten zelf hoeven zelf niet toegankelijk te zijn, maar de afbeeldingen moeten wel een beschrijvend tekstueel alternatief hebben. Op pagina www.nlog.nl/sites/default/files/2022-03/tno-nogepa_handvest.pdf komen meerdere annotaties en linkteksten voor, zonder alternatieve tekst. In PDF's moet een alternatieve tekst aan annotaties en linkteksten worden toegevoegd.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat de functie van de gebruikte afbeeldingen is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op de pagina www.nlog.nl/en/legislation staat tabel "current legislation related to mining from the site overheid.nl". De koppen in deze tabel bijvoorbeeld "national", zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element. Hetzelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld de kop "Het bedrag behorend bij" in tabel 2 op pagina www.nlog.nl/retributies-voor-publicatiekosten is opgemaakt met bold in plaats van met het th-element.

   De tekst 'English translation of the Mining Act etc.' op pagina www.nlog.nl/en/legislation is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk/belang aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik een kop-element zoals h2 om koppen op te maken. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.nlog.nl/retributies-voor-publicatiekosten en op pagina www.nlog.nl/quickstart.

   De tussenkopjes, zoals 'Waddenzee' en 'Zeedijk' op pagina www.nlog.nl/nieuws/ontwerp-instemmingsbesluit-winningsplan-blija zijn opgemaakt met het b-element in plaats van met een kop-element. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of koppenlijst over de pagina navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt in de code komen daar niet op voor. Maak gebruik van kop-elementen zoals het h2-element om dit probleem op te lossen.

   In het Hoofdmenu subnavigatie links in de pagina www.nlog.nl/geothermie zijn de actieve menuitems "Modellen, kaarten en datasets", "Ruimtelijke ordening" en "Geothermie" dik gedrukt. Zo is te zien van welke menuitems deze pagina deel uit maakt. Voor blinden en slechtzienden is deze informatie niet beschikbaar via hulpsofware. Markeer de actieve items zodat deze ook als zodanig wordt voorgelezen door een screenreader. Bijvoorbeeld via aria-current en een waarde die de content beschrijft (bijvoorbeeld page of step). Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op een link in de tabel klikken, opent een dialoogvenster. De informatie op het tabblad 'Basisgegevens' is opgemaakt als tabel. Deze tabel bevat geen tabelkoppen. Hierdoor is er geen relatie tussen de tabelcellen voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien.

   Het invoerveld 'Vul (een deel van de) naam in' op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview heeft geen toegankelijke naam. Er is een placeholder aanwezig, maar dat is niet voldoende. Voeg een label-element toe en koppel het met for en id aan het invoerveld, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten welke invoer hier van hen gevraagd wordt. Dit geldt ook voor de invoervelden 'Begindatum' en 'Einddatum' onder 'Toon filters' op dezelfde pagina.

   De combobox 'Sorteer' op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview heeft geen toegankelijke naam. Koppel een label met for en id aan het input-element om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de comboxen onder 'Toon filters' op dezelfde pagina.

   Op pagina www.nlog.nl/index.php/en/posters komen visueel lijsten voor, die niet als lijsten zijn opgemaakt maar met het - teken. Wanneer een bezoeker die gebruik maakt van voorleessoftware langs een lijst komt, krijgt de bezoeker te horen dat het om een lijst gaat, uit hoeveel items de lijst bestaat en welk item momenteel voorgelezen wordt. Maak de opsommingen daarom op met het ul-element en li-elementen om dit probleem op te lossen. Op pagina www.nlog.nl/retributies-voor-publicatiekosten komt daarnaast een geordende lijst voor, die is opgemaakt als ongeordende lijst.

   De PDF "Structural framework of the mid North Sea area" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Op pagina 2 van de PDF "Regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond" staat een inhoudsopgave. De items daarin zijn in de code opgedeeld in twee lijsten en meerder paragrafen. De gehele inhoudsopgave zou in één lijst gecodeerd moeten worden met eventueel een paragraaf voor de appendixen. In het hele bestand zijn geen koppen gecodeerd terwijl de tekst duidelijk hiërarchisch gestructureerd is. Zorg ervoor dat de tekst goed gecodeerd is.

   Advies: De koppen op de pagina www.nlog.nl/gegevensverstrekking-aan-de-overheid staan niet in een logische volgorde. De koppen "Gestandaardiseerde formats" en "Adres informatie" hebben niveau 3 terwijl ze direct onder de titel met Niveau 1 staan, je zou hier niveau 2 verwachten. De koppen "Hoofdnavigatie" en "Hoofdmenu subnavigatie" zouden in de code ook na de titel moeten staan, visueel kunnen ze op dezelfde plaats blijven staan. Hulpsoftware maakt gebruik van de koppen hiërarchie om de structuur van de pagina te bepalen. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer een bezoeker op één van de links in de tabel klikt op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview. In het dialoogvenster worden h4-koppen gebruikt en mist een h1-kop.

  • Gevolg:

   Contant kan niet op een logische volgorde voorgelezen worden. Door verkeerd gebruik van elementen wordt bepaalde informatie niet 'zichtbaar'.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina 6 van de PDF "Regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond" staat "2.2.1 Planning" in de code voor de laatste paragraaf van 2.2. Zorg er voor dat de volgorde in de code juist is.

  • Gevolg:

   Informatie wordt niet in de juiste volgorde 'zichtbaar' gemaakt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op pagina www.nlog.nl/nieuws/ontwerp-instemmingsbesluit-winningsplan-blija wordt meermaals verwezen naar 'bovenstaande kaart'. Wanneer 'bovenstaand' of 'onderstaand' direct wordt gevolgd naar de content waar naar wordt verwezen is dat goed, maar in dit geval, bijvoorbeeld in alinea 'Zeedijk' staat boven deze paragraaf een andere paragraaf, niet de kaart waar naar wordt verwezen. Vermijd instructies die afhankelijk zijn van locatie, kleur, vorm of andere specificaties waarvoor het nodig is dat bezoekers het scherm kunnen zien. Eenzelfde probleem komt voor op pagina www.nlog.nl/quickstart, waar bijvoorbeeld wordt verwezen naar 'de linker bovenhoek'. Hier wordt ook verwezen naar de 'zoekknop'. Zorg dat wordt verwezen naar de naam die die knop ook daadwerkelijk heeft (op dit moment heeft de knop namelijk onder water geen naam). Dan geldt de verwijzing naar de 'zoekknop' namelijk als toegankelijk alternatief.

  • Gevolg:

   Verwijzingen zijn voor bezoekers met een visuele beperking niet goed te volgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op pagina www.nlog.nl/contact is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en achternaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Op deze pagina staan alle autocomplete attributen op "off".

  • Gevolg:

   Formulieren zijn moeilijker in te vullen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.nlog.nl/contact is een grijze tekst "* = verplicht invullen" (HEX: 999999) op een witte achtergrond. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Het contrast van de Grijze placeholder tekst (HEX: #A9ABAD) in de lichtgrijze invoervelden (HEX: #F4F5F6) van de invoervelden, waaronder onder de filters op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview, bijvoorbeeld "Selecteer status van de boring", is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op een link in de tabel klikken, opent een dialoogvenster. Wanneer een bezoeker met de muis over één van de verschenen tabbladen hovert, kleurt de zwarte tekst wit. De contrastratio tussen de witte tekst en de grijze achtergrond (HEX #E3E5E8) is 1,2:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Onderdelen van de website zijn moeilijker van elkaar te onderscheiden voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als een gebruiker op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op Boring A08-01 klikt verschijnt een overlay met informatie. Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt een groot deel van de tekst buiten beeld. Vermijd overigens de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal).

  • Gevolg:

   Informatie is niet helemaal 'zichtbaar' te maken voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de focusrand rond de invoervelden (Hex: #E4E9EC) op de lichtgrijze achtergrond (Hex: #F4F5F6) op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview is te laag. De contrastverhouding is hier 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden niet of moeilijk waar te nemen op welk element in de pagina de focus ligt. Zorg voor een duidelijk te onderscheiden focusrand.

   Als een gebruiker op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op Boring A08-01 klikt verschijnt een overlay met informatie. Bovenaan bevinden zich tabbladen. Welk tabblad zichtbaar is wordt aangegeven door een witte achtergrond. Het contrast tussen deze achtergrond en de standaard grijze achtergrond (Hex: #E3E5E8) is 1,2:1 waar dat minstens 3:1 moet zijn.

   Het contrast tussen de grijze invoervelden (HEX #F4F5F6) en de witte achtergrond op pagina www.nlog.nl/contact is te laag. De contrastratio is hier 1:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Voeg een rand met een contrastratio van minimaal 3:1 toe om de invoervelden om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Onderdelen van de website zijn moeilijker van elkaar te onderscheiden voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met de muis of het toetsenbord door de menu-items in de header van de pagina (iedere pagina) navigeren, verschijnt er bij hover en focus extra content. Wanneer er bij hover of focus extra content verschijnt, moet de bezoeker deze content ook weer kunnen verwijderen zonder de hover of focus te verplaatsen, bijvoorbeeld met de escapetoets.

  • Gevolg:

   Aanvullende informatie is niet handmatig te verbergen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.nlog.nl/quickstart komt bewegende content voor. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch updatende content kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Daarom moet er altijd een mogelijkheid zijn om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Gevolg:

   Er bestaat een kans op verminderde focus door continue bewegend beeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan herhalende content niet overslaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De Titel "Datacenter | NLOG" van de pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview beschrijft de inhoud van de pagina onvoldoende. Het gaat hier om data van het gegevenstype "boringen". Zorg voor een titel die het onderwerp van de pagina beschrijft. De PDF "Regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond" heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Hetzelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld bij de PDF "Structural framework of the mid North Sea area"

  • Gevolg:

   Door de paginatitel is het niet duidelijk wat de inhoud van de pagina is. Het PDf bestand kan niet goed worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als een gebruiker op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op Boring A08-01 klikt verschijnt een overlay met informatie. Als je nu met de tabtoets verder navigeert moet de toetsenbordfocus direct in de overlay komen en moet je met de tabtoets binnen dit dialoog blijven. Dat gaat nu niet goed.

   Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op een link in de tabel klikken, opent een dialoogvenster. Wanneer bezoekers focus hebben in de applicatie, krijgen eerst een reeks onzichtbare knoppen en links focus, zoals een inzoom en uitzoom knop en een lijst met 18 items. Maak deze items zichtbaar of verwijder ze uit de focus volgorde.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan niet goed navigeren met zijn/haar toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.nlog.nl/index.php/boringen staan links met de linktekst 'Toelichting'. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet duidelijk waar deze links naar verwijzen, omdat het niet om unieke linkteksten gaat. Zorg dat linkteksten duidelijk beschrijven waar de link naartoe gaat, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de titel van het bericht of pagina waarnaar gelinkt wordt. Als visueel duidelijk is waar de link bij hoort hoeft deze aanvullende tekst niet visueel zichtbaar te zijn. Het zelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld de linktekst "Lees verder" op pagina www.nlog.nl/nieuws. Vermijd daarnaast linkteksten als 'Lees meer' en 'Klik hier', die zijn ook onvoldoende beschrijvend.

   Op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview is paginering aanwezig. De linktekst van de paginanummers bestaan alleen uit het paginanummer, zoals '2'. Dit is onvoldoende beschrijvend. Voeg bijvoorbeeld het woord 'pagina' met screenreader-only tekst toe aan het linkdoel om dit probleem op te lossen.

   In de heading en footer op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview staan drie logo's. Deze logo's zijn ook links, en missen een toegankelijk linkdoel. Voeg alternatieve teksten toe om een linkdoel toe te voegen. Zie ook succescriterium 1.1.1.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk waar een link naartoe verwijst. Hierdoor is het ingewikkeld om door de website te navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer Menu-items bovenaan de pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk element de focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

   Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op een link in de tabel klikken, opent een dialoogvenster. Interactieve elementen in dit dialoogvenster krijgen geen zichtbare focusrand.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het moeilijk navigeren

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.nlog.nl/datacenter/lic-overview is de taal aanduiding van de hele pagina Engels. De pagina is echter in het Nederlands. Zorg voor de juiste taal codering in de HTML zodat hulpsoftware de tekst op correcte wijze voorleest.

  • Gevolg:

   Content kan niet goed worden voorgelezen door voorleessoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op een link in de tabel klikken, opent een dialoogvenster. De knop om dit venster weer te sluiten heeft als toegankelijke naam 'close'. Biedt interactieve elementen idealiter in de hoofdtaal van de pagina aan, of geef een taalwissel aan. Dit probleem komt op meerdere plekken voor, bijvoorbeeld bij de invoervelden onder 'Toon filters' waar de knoppen om de selectiemenu's uit te klappen de naam 'dropdown trigger' hebben.

   Als het verplichte veld "Organisatie" niet is ingevuld op de pagina www.nlog.nl/contact verschijnt na de knop "Versturen" de tekst "Please enter an organisation name". Een aantal van de fout suggesties zijn in het Engels, niet elke Nederlandse gebruiker kan dat begrijpen. In de Engelse versie van hetzelfde formulier komen Nederlandse teksten voor.

  • Gevolg:

   Navigatie / voorlezen van informatie gaat niet helemaal goed ivm incorrecte taalinstelling.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview heeft geen zichtbaar label maar wel een placeholder-tekst: "Vul (een deel van de) naam in" De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onthouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe die altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.

   Als een gebruiker op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op Boring A08-01 klikt verschijnt een overlay met informatie. Onder tabblad "Logs LIS/LAS" staat een downloadknop met een "i" span met extra informatie in de titel "Selecteer de gewenste documenten om deze kosteloos in bulk te downloaden.". Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund, gebruik bijvoorbeeld aria-labelledby om deze informatie aan de download knop toe te voegen.

  • Gevolg:

   Gebruik van sommige interactieve onderdelen van de website is niet voor iedereen even makkelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.nlog.nl/geothermie komen dubbele id's voor, namelijk id="navbarResponsive". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet altijd goed met de content overweg.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de home pagina www.nlog.nl/ is een i-frame geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit i-frame met een goede omschrijving van de inhoud van het iframe, bijvoorbeeld "Lopende boringen". Op de pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview staat een indicatie van het aantal filters dat ingeschakeld is. De naam van dit veld is het aantal filters, dat is voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk, vermeld dat het hier om het aantal ingestelde filters gaat in de naam.

   Op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview kunnen bezoekers met 'Toon filters' een filter-menu uitklappen. Het is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet duidelijk of het menu in of uitgeklapt is. Maak bijvoorbeeld gebruik van een button en aria-expanded om dit probleem op te lossen. Als een gebruiker op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op Boring A08-01 klikt verschijnt een overlay met informatie. Onder tabblad "Logs LIS/LAS" staan selectievakjes zonder toegankelijke naam. Geef de selectievakjes een label.

   Op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview is paginering aanwezig. De knoppen om naar een vorige of volgende pagina te gaan, hebben geen toegankelijke naam.

   Het invoerveld 'Vul (een deel van de) naam in' op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview heeft geen toegankelijke naam. Dit geldt ook voor de invoervelden 'Begindatum' en 'Einddatum' onder 'Toon filters' op dezelfde pagina.

   De combobox 'Sorteer' op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview heeft geen toegankelijke naam. Dit geldt ook voor de comboxen onder 'Toon filters' op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   Navigatie door de content gaat met hulpsoftware niet altijd even goed.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als op de pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview op de knop "Toon filters" geklikt wordt verschijnt er een blok met een aantal invoervelden. Ziende gebruikers kunnen dat zien, blinde gebruikers krijgen geen melding van de statusverandering.

   Wanneer bezoekers op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview een link in de tabel openen, opent er een dialoogvenster. In het dialoogvenster verschijnt een laad-animatie. Hulpsoftware moet deze status ook kunnen doorgeven, bijvoorbeeld 'Aan het laden'.

   De "Toon filters" knop op pagina www.nlog.nl/datacenter/brh-overview verandert niet van status wanneer bezoekers er op klikken. Zorg ervoor dat de visuele verandering ook doorgegeven wordt aan screenreadergebruikers.

  • Gevolg:

   Het is voor bezoekers met visuele beperking niet altijd duidelijk wat er op de website gebeurt en wat de status is van bepaalde interactieve onderdelen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Niets op korte termijn; op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Digitoegankelijkheid heeft bij de opdrachtgever ivm de specialistische cartografische functie van de website verminderde prioriteit.

  • Oorzaak:

   Digitoegankelijkheid heeft bij deze specialistische cartografische website verminderde prioriteit.

  • Gevolg:

   Er wordt op korte termijn geen voorrang aan digitoegankelijkheid gegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Op (midden) lange termijn wordt de volledige website geëvalueerd op functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424