Verklaring van Monitorarbeid.nl

Status toegankelijkheid https://www.monitorarbeid.tno.nl/

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Monitorarbeid.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is beschikbaar via de link https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Monitorarbeid.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek is gevorderd met de toegankelijkheid van Monitorarbeid.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
Functie: Director Marketing & Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@tno.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Monitorarbeid.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Monitorarbeid.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Monitorarbeid.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/monitorarbeid.tno.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-01-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Nog niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Enerzijds heeft een deel van de afbeeldingen en iconen op monitorarbeid.nl geen tekstalternatief. Anderzijds zijn er decoratieve afbeeldingen waarbij het niet duidelijk is dat deze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden.

  • Gevolg:

   Enerzijds zijn deze afbeeldingen voor blinde gebruikers niet te lezen. Anderzijds worden decoratieve afbeeldingen niet overgeslagen of genegeerd door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De organisatie gaat aan de slag met het toevoegen van tekstalternatieven bij de afbeeldingen op de website waar deze nodig zijn. Bij decoratieve afbeeldingen wordt het alt-attribuut leeggelaten, zodat de hulpsoftware weet dat deze overgeslagen kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea/ staat een Benchmarktool en een instructiefilm over hoe de zoekfunctie in de benchmarktool te gebruiken is. De instructie is alleen visueel, de audio bestaat uit muziek. Er is geen alternatief voor de informatie in de video: Hoe de zoekfunctie gemakkelijk te gebruiken.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/podcasts/ staan podcasts. Er is geen toegankelijk alternatief voor doven en slechthorenden niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   De informatie in de video's en podcasts is niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Enkele video's zijn van de website verwijderd. Voor de overige video's en de podcasts wordt uitgezocht of er in de toekomst een transcript aangeboden kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De verschillende zoekvelden en zoekfuncties op de website hebben enkele fouten in de code, hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk wat ze hier kunnen invullen of hoe ze de zoekresultaten kunnen filteren of sorteren.

   De elementen in het kruimelpad linksboven aan de pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea/ zitten in een unordered list maar niet in list elementen. Daarentegen zit de talen-keuzeknop boven aan elke pagina in een list element dat niet in een unordered list zit.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/visualisaties/werkkenmerken-naar-regio/ worden gegevens per regio weergegeven in een tabel. Niet alle informatie in deze visualisatie wordt doorgegeven aan screenreadergebruikers, daarnaast zijn de relaties in de tabel niet duidelijk.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea/ is in de benchmarktool de actieve pagina in de lijst met 'links' aangegeven met een oranje kleur. In de code is nu niet beschikbaar welke pagina de huidige pagina is.

   Op verschillende pagina's zijn koppen en andere opmaak elementen (strong of cursief) verkeerd toegepast.

   De PDFs zijn niet of niet juist gecodeerd.

  • Gevolg:

   De zoekfunctie, visualisaties, enkele pagina's en PDFs zijn niet voor iedereen bruikbaar en/of toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De zoekfunctie zal aangepast worden.

   In de toekomst zullen nieuwe visualisaties ontwikkeld worden, deze zullen dan volledig voldoen aan de eisen.

   De opmaak van pagina's wordt aangepast, hierbij wordt de juiste koppen structuur gevolgd en geen onjuiste opmaak toegepast.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In enkele visualisaties staat de informatie niet op een betekenisvolle manier in de codelaag.

   De PDFs zijn niet of niet juist gecodeerd.

  • Gevolg:

   De visualisaties zijn niet voor alle gebruikers bruikbaar. De PDFs zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In de toekomst zullen nieuwe visualisaties ontwikkeld worden, deze zullen dan volledig voldoen aan de eisen.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het contactformulier moet het doel van het e-mail veld en een aantal andere velden programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Gevolg:

   De velden van het contactformulier geven geen optie voor gebruikers om te helpen bij het invullen of om de inhoud automatisch aan te vullen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt gekeken of het mogelijk is om een autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De focus op knoppen is niet genoeg waarneembaar, waardoor personen met een vorm van kleurenblindheid de focus niet kunnen waarnemen. Dit komt ook voor in drop-down menu's.

   Binnen enkele PDFs kunnen bezoekers de betekenis van de onderdelen in de figuren of grafieken niet op een kleuronafhankelijke manier achterhalen.

  • Gevolg:

   Personen met een vorm van kleurenblindheid kunnen de focus op de website niet waarnemen.

   De figuren of grafieken in enkele PDF bestanden zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrast verhogen en/of een tweede visuele cue toevoegen om zo de focus voor iedereen waarneembaar te maken.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op verschillende plekken op de website heeft de tekst een te laag contrast.

   In verschillende PDF bestanden heeft de tekst een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn sommige onderdelen van de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   TNO heeft een nieuwe huisstijl met toegankelijke kleuren ontwikkeld. Deze kleuren zullen deels op monitorarbeid.nl toegepast worden. Voor overige kleuren die niet voldoen aan het contrast zal gezocht worden naar een alternatief dat voldoet aan de minimum contrastverhouding.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 200% vallen op enkele pagina's delen van de gegevens buiten beeld.

  • Gevolg:

   Niet alle gegevens zijn zichtbaar op enkele pagina's wanneer deze bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd worden tot 200%.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal gekeken worden welke aanpassingen gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat alle informatie ten alle tijden zichtbaar en bereikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's staan verschillende afbeeldingen met grafieken en tekst. De informatie in die afbeeldingen is belangrijk en er wordt naar verwezen in de tekst. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina.

  • Gevolg:

   Deze tekst is niet voor iedereen leesbaar en toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Deze tekst zal als HTML-tekst op de pagina geplaatst worden, of er zal voor een toegankelijk alternatief gezorgd worden, bijvoorbeeld door de informatie als uitgeschreven tekst aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% vallen op enkele pagina's gegevens buiten beeld.

  • Gevolg:

   Niet alle gegevens zijn zichtbaar op enkele pagina's wanneer deze bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd worden tot 400% .

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal gekeken worden welke aanpassingen gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat alle informatie ten alle tijden zichtbaar en bereikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Kleuren op verschillende pagina's van de monitorarbeid website voldoen niet aan de gestelde eisen met betrekking tot contrast.

   Ook PDF bestanden voldoen niet aan de gestelde eisen met betrekking tot contrast.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn sommige onderdelen van de website niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   TNO heeft een nieuwe huisstijl met toegankelijke kleuren ontwikkeld. Deze kleuren zullen deels op monitorarbeid.nl toegepast worden. Voor overige kleuren die niet voldoen aan het contrast zal gezocht worden naar een alternatief dat voldoet aan de minimum contrastverhouding.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/visualisaties/werkkenmerken-naar-regio/ staat naast Regio een vraagteken. On hover verschijnt hier extra informatie. Deze content voldoet niet aan twee van de eisen van dit criterium. Ten eerste is te extra content niet 'dismissable': de extra content kan niet worden weggehaald zonder de muis te verplaatsen. Dit moet wel mogelijk zijn, bijv. door de Esc toets te gebruiken. Ook is de content niet 'hoverable': er kan niet over de content zelf gehoverd worden met de muis.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea/ verschijnt binnen de visualisaties in de Benchmarktool informatie door over een grafiek heen te hoveren. Deze extra content is niet dismissable.

  • Gevolg:

   De visualisaties zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In de toekomst zullen nieuwe visualisaties ontwikkeld worden, deze zullen dan volledig voldoen aan de eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's zijn niet alle interactieve elementen bedienbaar met het toetsenbord. Ook is het iFrame op de homepagina niet te omzeilen.

   In een van de visualisaties is de informatie die verschijnt door met de muis te hoveren niet bereikbaar met het toetsenbord.

   In enkele PDF bestanden is de link naar de website niet met het toetsenbord te activeren.

   In enkele visualisaties is niet alles toetsenbordtoegankelijk.

  • Gevolg:

   Niet alle onderdelen van de website zijn met een toetsenbord te navigeren of bedienen. Deze zijn daardoor niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal naar de technische kant van de website gekeken worden, om ervoor te zorgen dat bezoekers de site met hun toetsenbord kunnen navigeren.

   In de toekomst zullen nieuwe visualisaties ontwikkeld worden, deze zullen dan volledig voldoen aan de eisen.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/onderzoeken/nea/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen.

  • Gevolg:

   Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De embedcode van de YouTube video wordt aangepast zodat de bediening met tekentoetsen uit staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 15. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/podcasts/ bevat elke podcastaflevering onterecht een skiplink.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren kunnen herhalende inhoud niet gemakkelijk overslaan.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt uitgezocht of dit opgelost kan worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina.

   Op de pagina met podcast wordt uitgezocht of de skiplink verwijderd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De homepagina mist de naam van het domein.

   Enkele PDF bestanden hebben een correcte documentstitel, maar een onduidelijke bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Het missen van de naam van het domein in de titel van de home pagina van de website is voor alle bezoekers een probleem, maar kan een extra belemmering vormen voor personen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De titel van de home pagina zal aangepast worden, zodat de domein naam 'Monitor Arbeid' er in voor komt.

   Bij PDF bestanden zal ingesteld worden dat de documentstitel bij openen wordt weergegeven en niet de bestandsnaam. Dit zal voornamelijk doorgevoerd worden bij nieuwe PDF bestanden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als een gebruiker op een link in de footer van de website klikt, bijvoorbeeld de link "Coronacrisis", dan krijgt op de gelinkte pagina dezelfde link in de footer focus. Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord weten zo niet waar ze in de pagina zijn.

   Bij enkele visualisaties blijft de focus niet in de visualisatie, maar gaat deze de hele pagina over.

   Wanneer bezoekers inzoomen naar 250% verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Wanneer bezoekers het menu openen en er met de tabtoets doorheen willen navigeren, gaat de focusvolgorde eerst verder op de achterliggende pagina.

  • Gevolg:

   De website, enkele visualisaties en het hamburgermenu zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Op elke nieuwe pagina moet de focus bovenaan de pagina beginnen, daarnaast zal er gekeken moeten worden hoe de focus goed kan werken wanneer het hamburgermenu gebruikt wordt.

   In de toekomst zullen nieuwe visualisaties ontwikkeld worden, deze zullen dan volledig voldoen aan de eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Verschillende links, bijvoorbeeld in de zoekresultaten, de footer of bijv. in blokken zoals 'onderzoek op maat' op de home pagina hebben geen naam of geen toegankelijke naam en missen een duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   De content is niet voor iedereen goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal uitgezocht worden hoe deze namen toegevoegd kunnen worden, hoe de namen toegankelijk gemaakt kunnen worden en hoe het linkdoel verduidelijkt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar op alle elementen op bepaalde pagina's.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten niet welk interactief element focus heeft.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal uitgezocht worden hoe de focus zichtbaar gemaakt kan worden zodat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De links in het menu bovenaan elke pagina hebben een Engelstalig aria-label. De visuele naam komt daardoor niet overeen met de toegankelijke naam. Daarnaast hebben de links een title-attribuut met dezelfde tekst als visueel zichtbaar is, dit is overbodig.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/ staat een zoekveld met de visuele tekst 'Zoek naar onderzoeken, artikelen of resultaten'. Het invoerveld mist in de code een toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Personen die gebruik maken van spraaksoftware kunnen moeite hebben met het activeren van deze links en het zoekveld kan niet met spraaksoftware worden geactiveerd.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal uitgezocht worden hoe deze componenten aangepast kunnen worden zodat de website toegankelijk is voor bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pagina's van de Nederlandstalige versie van de website www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/ hebben de taalaanduiding Engels. Dit geldt ook voor de iframes op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/podcasts/ .

   In de eigenschappen van enkele PDF bestanden is de taal niet ingevuld.

  • Gevolg:

   De standaard menselijke taal van de PDF kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De taalcodering in de HTML zal worden aangepast.

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 22. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In enkele PDF bestanden staan Engelse teksten, waar geen taalwissel voor is aangegeven.

  • Gevolg:

   Een screenreader zal de teksten met een Nederlandse uitspraak voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Bestaande PDF bestanden worden niet digitoegankelijk gemaakt. Dit is qua aard, omvang en financiële middelen niet haalbaar. Het digitoegankelijk maken van nieuwe en toekomstige PDF bestanden zal vanuit de organisatie grootschalig aangepakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 23. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Binnen de zoekresultaten vindt een contextwijziging plaats wanneer een bezoeker een checkbox aanvinkt.

  • Gevolg:

   De pagina wordt direct gewijzigd en de focus wordt verplaatst.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er zal uitgezocht worden of het mogelijk is om de pagina pas te laten wijzigen wanneer een gebruiker zelf kiest om te filteren (door een knop te gebruiken na het selecteren van filteropties) of om de focus op de zelfde plaats terug te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als in het formulier op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/contact/ een het veld "naam" niet wordt ingevuld verschijnt er na "versturen" onder het veld de melding: "$FORM_FIELD_REQUIRED".

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers onduidelijk wat er fout is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De foutmelding zal aangepast worden naar bijvoorbeeld 'Het veld [Naam veld] is niet (goed) ingevuld'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina komen dubbele id's voor, dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Daarnaast is het broodkruimelpad niet correct opgemaakt op verschillende pagina's.

  • Gevolg:

   Dit kan leiden tot problemen voor bepaalde gebruikers, bijvoorbeeld bij het gebruik van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt uitgezocht welke elementen en id's aangepast moeten worden om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bovenaan elke pagina staat een menu met uitklapbare elementen. Deze missen in de code een waarde die aangeeft of het element uitgeklapt is of ingeklapt. Dit geldt ook binnen het hamburgermenu. Hetzelfde geldt voor de uitklapbare informatie in de footer van elke pagina en voor de uitklapbare elementen in de regio-visualisatie.

   Het vergrootglas in het menu bovenaan elke pagina mist in de code een rol.

   Uitklapbare elementen missen in de code de juiste rol (button) en een waarde die aangeeft of het element is uitgeklapt of ingeklapt.

   De afspeelknoppen bij de podcasts hebben de naam 'Play or pause audio'. Het is hierdoor niet duidelijk in welke staat de knop zich bevindt.

   Op verschillende pagina's staan blokken met daarin links die focus kunnen krijgen. Op het overkoepelende <div> element staat echter aria-hidden="true". Dit attribuut mag alleen gebruikt worden bij elementen die geen focus kunnen krijgen.

   Op pagina www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/ is de dropdown niet als select-element vormgegeven. Daardoor is de huidige rol 'invoerveld alleen lezen'. Dat komt niet overeen met de daadwerkelijke rol. Daarnaast hebben de opties die geselecteerd kunnen worden in de code geen toegankelijke naam. Het is dus niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware wat er geselecteerd kan worden. Dit komt ook voor in de regio-visualisatie.

   In de regio-visualisatie staat een + en - knop. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn ook alleen '+' en '-'. De middelste knop (reset) heeft helemaal geen naam.

   In de Benchmarktool visualisaties staan de links 'tonen' en 'verbergen'. Deze missen een href en daarmee een rol. Ook de social media iconen missen een rol en toegankelijke naam. Dit geldt ook voor de knop met de X die verschijnt als het scherm 'Trends' wordt geopend.

  • Gevolg:

   Voor bepaalde gebruikersgroepen is het bijvoorbeeld moeilijk een knop te activeren of alle informatie te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt uitgezocht hoe deze problemen op de pagina's opgelost kunnen worden.

   In de toekomst zullen nieuwe visualisaties ontwikkeld worden, deze zullen dan volledig voldoen aan de eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 27. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer binnen de zoekresultaten pagina een checkbox wordt geselecteerd, worden de resultaten direct gewijzigd. Er is ook direct tekstueel zichtbaar hoeveel resultaten worden getoond (bijv. '2 resultaten gevonden'). Dit is een statusbericht en moet aan hulpsoftware worden doorgegeven.

  • Gevolg:

   De zoekfunctie is niet toegankelijk voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt uitgezocht of de zoekfunctie toegankelijk gemaakt kan worden voor alle gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   De afspraken over het toegankelijk maken van de Monitor Arbeid website zijn niet contractueel vastgelegd in het contract tussen TNO en de uitvoerend web-developer.

  • Oorzaak:

   De Monitor Arbeid website is in de periode 2019-2020 volledig vernieuwd, op een moment dat nog niet bekend was dat deze vernieuwde site op deze manier aan deze digitoegankelijkheidseisen moest voldoen.

  • Gevolg:

   Dit heeft ertoe geleid dat deze eisen niet opgenomen zijn in het contract, waardoor de site op dit moment nog niet voldoet aan al deze eisen. Het aanpassen van de website, zodat deze wel zal voldoen, brengt daardoor nu veel onvoorziene kosten en tijdsinvestering met zich mee.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Op dit moment worden er nieuwe afspraken gemaakt, buiten het contract om, om de website digitoegankelijk te maken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het uitvoeren van werkzaamheden buiten het bestaande contract om kan er echter toe leiden dat de aanpassing van onderdelen van de website of de toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard mogelijk niet meer in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dit zal kosten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Voornamelijk bij het maken van rapporten en infographics in de vorm van PDF bestanden is er nog sprake van ontoereikende kennis en/of vaardigheden. Zowel bij de interne vormgevers als bij de externe vormgevers die ingehuurd zijn en worden door de organisatie.

  • Oorzaak:

   Het gebrek aan kennis en vaardigheden bij vormgevers (zowel intern als extern).

  • Gevolg:

   De publicaties, zoals rapporten en infographics, kunnen nog niet altijd toegankelijk gemaakt worden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en vaardigheden, zowel intern als extern, zodat publicaties in de toekomst voldoen aan de toegankelijkheids eisen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om voor bepaalde zaken in de toekomst over te stappen op digitale publicaties in plaats van PDF bestanden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Voor verschillende publicaties is het publiek erg klein, deze worden slechts door een selecte groep onderzoekers geraadpleegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424