Verklaring van Mijn DigiD

Status toegankelijkheid https://mijn.digid.nl/

is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn DigiD.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn DigiD gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn DigiD en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van .
Functie: Directeur Productiehuis Logius.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@digid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn DigiD : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn DigiD is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.logius.nl/sites/default/files/2023-07/WCAG%202.1%20AA%20inspectie%20-%20mijn.a3.digid.nl%20-%201.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-03-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De informatie, structuur en relaties van onderdelen op een pagina mogen niet alleen via vormgeving worden gecommuniceerd, maar moeten ook in de code vastgelegd zijn.

  • Oorzaak:

   Er is gebruik gemaakt van een aria-describedby-element dat verwijst naar de gehele rij met de tabelkop "Smscontrole". De beschrijving lang="en"[/lang] van de hele rij "Sms-controle Actief Smscontrole verwijderen Informatie over Sms-controle".

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/gebruiksgeschiedenis komt er onder het zoekveld een lijst met suggesties in beeld als tekst wordt ingevoerd. De relatie tussen het zoekveld en de lijst moet worden aangegeven. Dit is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Dit is noodzakelijk zodat hulpsoftware deze informatie juist kan communiceren aan visueel beperkte gebruikers zonder dat deze een andere betekenis meekrijgen dan ziende gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Verborgen span-elementen in de tabel toe te voegen om aan te geven dat de cellen in de rijen met de koppen "Telefoonnummer" en "Gesproken sms" onder "Sms-controle" vallen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Bij het kiezen van een van de suggesties moet de waarde van aria-activedescendant overeen komen met het id van de gekozen optie én als er geen suggestie geselecteerd is mag de aria-activedescendant niet verwijzen naar het id van een van de suggesties die in beeld staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat het invullen van formulieren makkelijker wordt, doordat velden met persoonlijke informatie worden aangevuld met autocomplete. Vooral voor mensen met cognitieve of motorische beperkingen biedt dit uitkomst. Een deel van de eerder gevonden problemen met het onjuist gebruik van het autocompleteattribuut zijn opgelost.

  • Oorzaak:

   Het attribuut autocomplete is niet correct toegevoegd bij het invoeren van een nieuwe e-mail en het veld “Vul ter controle uw wachtwoord in.” in het aanvraagproces. Het invoerveld voor een wachtwoord bij het opheffen van DigiD heeft ook geen correct invoerveld.

  • Gevolg:

   Invoervelden, waarbij om een wachtwoord of bij het aanvragen van een DigiD , kunnen door hulpsoftware nu niet goed worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Vaak controleren, handmatig schuiven en opnieuw invoeren.

  • Maatregel:

   Een identificerend attribuut toevoegen aan het veld en het attribuut autocomplete toevoegen aan de invoervelden, zodat hulpsoftware kan identificeren om wat voor gegevens het gaat en door middel van hulpsoftware automatisch ingevuld kan worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Besloten is dat vanuit security overwegingen wij het niet mogelijk maken om gegevens in het aanvraagscherm, en het wachtwoord via autocomplete laten invullen. Bewust voor gekozen, omdat het in deze processen juist van belang is dat we de gegevens door de gebruiker laten invoeren en niet gebruik wordt gemaakt van autocomplete van reeds opgeslagen voorgaande gegevens.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanisme om meer berichten in de gebruiksgeschiedenis in beeld te krijgen heeft onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Het actieve nummer “1” heeft met 4,4:1 net niet voldoende contrast om te voldoen. Het probleem is dat het cijfer niet helemaal wit is.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het navigatiemechanisme om meer berichten in de gebruiksgeschiedenis in beeld te krijgen niet voldoende zichtbaar, waardoor men in het gebruik ervan wordt belemmerd.

  • Alternatief:

   Het nummer helemaal wit maken, op die manier is het contrast precies 4,5:1.

  • Maatregel:

   Het nummer bleek naderhand helemaal wit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-04-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er gaat op verschillende plaatsen content verloren.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/home gaat er op verschillende plaatsen content verloren.

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/gebruiker-details staat een tabel met daarin gegevens. In deze tabel valt bij een breedte van 320 pixels de tekst "Telefoonnummer" over het telefoonnummer heen, waardoor deze teksten beide niet goed leesbaar zijn.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar bij een breedte van 320 pixels. Er gaat dus informatie verloren.

  • Alternatief:

   Het verwijzen naar een andere (toegankelijke) pagina met dezelfde informatie.

  • Maatregel:

   Het is mogelijk om tekst die standaard in beeld staat in deze kleinere weergave te verbergen achter een uitklapbare knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/gebruiksgeschiedenis staat een invoerveld dat tijdens het invullen suggesties geeft. Tijdens het gebruik van een invoerveld moet de toetsenbordfocus op het invoerveld blijven staan, ook als er met de pijltjes omhoog en omlaag wel of niet een suggestie wordt geselecteerd. Het is niet de bedoeling dat de knoppen in de elementen met role=”option” in de focus volgorde zitten.

  • Gevolg:

   Bij het indrukken van de tabtoets na het invoeren van tekst, zou de listbox automatisch verborgen moeten worden. De gebruiker heeft er door die handeling voor gekozen om niet een van de suggesties te volgen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het op deze manier in beeld zetten van suggesties tijdens het invoeren van tekst is toegankelijk te maken apg-patterns.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruikers van spraakbedieningssoftware vertrouwen op visuele labels om een website te kunnen navigeren. Wanneer een visueel label afwijkt van de naam die in de code wordt gegeven, zal de website niet reageren op de input die de gebruiker geeft. Het is daarom essentieel dat de visueel zichtbare tekst in zijn volledigheid onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van een interactief element, zoals een link, knop of invoerveld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/home staat meerdere keren de link “Meer details”, namelijk onder de koppen "Met de DigiD app" en "Met gebruikersnaam en wachtwoord".

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk welke informatie achter de visueel zichtbare tekst "Meer details" zit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door de tekst van het aria-label aan te passen, bijvoorbeeld naar de tekst "Meer details over uw gebruikersnaam en wachtwoord". Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 7. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een onaangekondigde contextwijziging kan desoriënterend zijn voor gebruikers. Het is daarom van belang dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een bedieningselement voorspelbare gevolgen heeft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://a3.digid.nl/sms_controleren staat een serie van zes invoervelden. Het is na het invoeren van een cijfer niet toegestaan om de toetsenbordfocus automatisch naar het volgende invoerveld te verplaatsen. Dit geldt ook voor het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar het vorige invoerveld bij het indrukken van backspace, ook dat is niet toegestaan volgens dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Het is nu voor gebruikers van hulpsoftware ook niet eenvoudig om het zojuist ingevoerde deel van de code te controleren, omdat elk cijfer apart gecontroleerd moet worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De code in één invoerveld voor zes cijfers te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2025
 8. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/inloggen_voorkeur staat op regel 63 in de code een losse peindtag. Er staat eerder op regel 63 wel een p-openingstag, maar doordat er vervolgens een ulelement wordt geopend, wordt de paragraaf automatisch gesloten.

  • Gevolg:

   Hierdoor is informatie niet altijd goed leesbaar en te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Pagina https://mijn.a3.digid.nl/inloggen_voorkeur op regel 63 heeft volledige begin- en eindtags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De bedoeling van dit succescriterium is dat software de juiste naam, rol en waarde of status van interactieve componenten kan bepalen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/home staan onder de kop “Contactgegevens” twee knoppen met de namen “Informatie over E-mailadres” en “Informatie over Voorkeurstaal” Bij het inladen van deze pagina ontbreekt de state van die knoppen.

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/gebruiksgeschiedenis komt na het invoeren van tekst als “aa” in het zoekveld een WAI-ARIA listbox in beeld. Die listbox heeft geen naam.

   Op pagina https://mijn.a3.digid.nl/wachtwoord_wijzigen staan interactieve elementen om het ingevoerde wachtwoord zichtbaar te maken. Het gaat om de elementen met class="icon-1008-oog". Bij deze elementen wordt de status niet goed aangegeven.

  • Gevolg:

   De mogelijkheden om met behulp van hulpsoftware de betekenis en status van de knoppen te bepalen is beperkt.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Dit attribuut moet dus bij het laden van de pagina al aanwezig zijn met de waarde "false". Als de nieuwe content in beeld staat moet die waarde van “false” aangepast worden naar “true”. Op dit moment wordt het attribuut toegevoegd als het element wordt geactiveerd, maar dat is niet voldoende. Bovendien heeft het attribuut geen waarde. Het gebruik van de elementen details en summary is ook een optie.

   Het attribuut moet naar een geldig id op dezelfde pagina verwijzen.

   Duidelijk maken door de toestand van de onderdelen aan te geven. Dat kan door de toegankelijkheidsnaam aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209