Verklaring van ViA15

Status toegankelijkheid https://via15.nl

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ViA15.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website ViA15 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van ViA15 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijkswaterstaat .
Functie: omgevingsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@via15.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijkswaterstaat

Toegankelijkheid Mett
De website via15.nl maakt gebruik van het Mett platform. Mett laat haar online software periodiek toetsen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en lost gevonden knelpunten duurzaam op.

Voor de technisch-functionele toegankelijkheid van deze website verwijzen we daarom naar de onderzoeksresultaten van ‘Mett Toegankelijk’, een platform op Mett dat daar periodiek op getoetst wordt door een onafhankelijke derde partij.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ViA15 : voldoet gedeeltelijk

De website ViA15 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.via15.nl/Beheer/toegankelijkheidsonderzoeken/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2351453
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat bovenaan de banner Rijksoverheid met de teksten “Rijkswaterstaat” en “Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat” ernaast. Doordat dit logo het tekstalternatief “ViA15 – Home” heeft is het voor gebruikers die dit logo niet (goed) kunnen waarnemen niet duidelijk dat dit een website van Rijkswaterstaat is. Die informatie moet onderdeel worden van een alternatief voor deze afbeelding. Een optie is om deze afbeelding altijd een tekstalternatief te geven in de vorm “Rijkswaterstaat is onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”, op die manier is de visuele betekenis van deze afbeelding altijd beschikbaar. Het probleem is dat dit logo ook een link naar de homepage https://www.via15.nl/home/default.aspx is. Op dit moment blijkt die functie wel uit het tekstalternatief, die eigenschap hoort op de link niet in het tekstalternatief van de afbeelding. Daardoor is het advies om de title op de link – die nu de tekst “Home” bevat – aan te passen naar “ViA15 – Home”. Op die manier wordt het verschil in functionaliteit en visuele weergave opgevangen door twee verschillende tekstalternatieven. Als de title niet wordt aangepast lijkt het alsof de link verwijst naar de homepage van Rijkswaterstaat en dat is onjuist. Andere oplossingen zijn mogelijk.

   Op pagina https://www.via15.nl/actueel/default.aspx staat rechts de knop “Filter” met een rode “1” erin. Dit is een knop door het gebruik van role=”button” en heeft door het gebruik van aria-label het tekstalternatief “Filter”. Er zijn twee problemen met deze knop met betrekking tot het tekstalternatief. In de code niet is aangegeven dat deze knop uitklapbaar is en er wordt niet aangegeven dat er één filter actief is. Het aria-label op de span wordt genegeerd doordat er een aria-label op de knop zelf staat. Om dit op te lossen kunnen de volgende aanpassingen gedaan worden: Verwijder het aria-label op het a-element en voeg een aria-expanded (met de juiste waarde) toe op het a-element om aan hulpsoftware duidelijk te maken dat deze knop uitklapbaar is. Dat tweede attribuut is daarmee een alternatief voor het donkere driehoekje rechts naast het rode cijfer. Andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Alleen de ondertitels van de eerste vijf video's op pagina https://www.via15.nl/bibliotheek/via15+in+beeld/default.aspx zijn volledig inhoudelijk gecontroleerd. Deze video's bevatten geen fouten in de ondertiteling die van invloed zijn op de betekenis van de video. De video bij de kop "Video: nieuwe natuur ViA15 - padden en poelen" heeft geen ondertiteling en voldoet daarom niet aan de eisen van dit succescriterium. Dit geldt ook voor de video bij "Video: Groessen - Meet & Greet GelreGroen". De laatste video heeft ook geen ondertitels, doordat het voor doven nu niet duidelijk is dat deze video alleen sfeermuziek als geluid heeft is het advies om dit wel duidelijk te maken voor die groep gebruikers, dit kan bijvoorbeeld door aan het begin de ondertitels "[muziek]" in beeld te zetten. Het aanpassen van de laatste video ("Video: historische reis door projectgebied ViA15") is niet verplicht om te voldoen. Voor de alle video's geldt dat als het geluid invloed heeft op de betekenis van de video dat die informatie in de ondertitels moet komen. Op pagina https://www.via15.nl/actueel/default.aspx staat een tweetal video's die natuurlijk ook aan de eisen van dit succescriterium moeten gaan voldoen, maar omdat diezelfde video's ook op de eerstgenoemde pagina staan zijn die niet apart beoordeeld.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium geldt voor de negen video’s met geluid op pagina https://www.via15.nl/bibliotheek/via15+in+beeld/default.aspx. Indien er in de video informatie in beeld komt die niet ook in het geluid zit zoals een begin of eindtitel of de naam en functie van een spreker moet er een alternatief komen voor die visuele informatie. In de eerste video “Archief in de achtertuin - Opgravingen ViA15 – Groessen” gat het bijvoorbeeld om de tekst die na 13 en 18 seconden in beeld staat en om de informatie op de eindtitel. Om te voldoen zijn er onder dit succescriterium twee oplossingen mogelijk. Doordat het gebruik van een audiodescriptie sowieso nodig is voor succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) is het advies om die oplossing hier te gebruiken. Een ander voorbeeld van een probleem met deze video’s is de video “Video: historische reis door projectgebied ViA15”, daar komen de adressen van de verschillende locaties in beeld. Die locaties onderdeel van het geluid maken zou er voor zorgen dat gebruikers die het beeld niet goed kunnen zien toch mee krijgen van welke locaties dronebeelden zijn gemaakt. Op pagina https://www.via15.nl/actueel/default.aspx staat een tweetal video's die natuurlijk ook aan de eisen van dit succescriterium moeten gaan voldoen, maar omdat diezelfde video's ook op de eerstgenoemde paigna staan zijn die niet apart beoordeeld.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) staat beschreven waarom verschillende video’s op pagina https://www.via15.nl/bibliotheek/via15+in+beeld/default.aspx niet voldoen aan dit succescriterium. Deze video’s moeten een audiodescriptie krijgen. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen. Het advies is om een alternatief geluidsspoor aan te bieden waar het huidige geluid in zit aangevuld met een voice-over die de ontbrekende (visuele) informatie als geluid beschikbaar maakt. Op pagina https://www.via15.nl/actueel/default.aspx staat een tweetal video's die natuurlijk ook aan de eisen van dit succescriterium moeten gaan voldoen, maar omdat diezelfde video's ook op de eerstgenoemde pagina staan zijn die niet apart beoordeeld.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.via15.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx is strong gebruikt in plaats van koppen. De vetgedrukte teksten zoals “Functionele noodzakelijke cookies” zeggen iets over de onderstaande tekst. Deze relatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Het gebruik van strong om een hele tekst kop of lijst mee op te maken is sowieso niet toegestaan. Er zijn meerdere manieren om deze twee problemen op te lossen. Een daarvan is om de strong te vervangen door een kop zoals h3. In de tabel komt een soortgelijk probleem voor de suggestie daar is om de combinatie td met strong te vervangen door een th om de vetgedrukte kolomkoppen zoals “Naam cookie” een relatie met de onderstaande tabelcellen te geven. Hierbij is het ook nodig om de content in de eerste kolom een relatie te geven met de overige content in die rij. Het cookie “__cfruid” heeft nu alleen visueel een relatie met de rest van de tabel omdat deze in de eerste kolom staat. Het advies is daarmee om alle cellen in de eerste rij en alle cellen in de eerste kolom op te maken met th. Dit probleem komt terug in alle vier de tabellen op deze pagina.

   Op pagina https://www.via15.nl/shortcuts/responsibledisclosure.aspx is de tekst “- Laatst gewijzigd op 16-09-2020 -” helemaal opgemaakt in een em-element. Dat is niet toegestaan. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst, kop of lijst nadruk te geven. Door de hele tekst hiermee op te maken gaat het effect verloren. De suggestie is om deze tekst enkel visueel anders op te maken en deze geen nadruk te geven.

   Op pagina https://www.via15.nl/actueel/1684403.aspx staat de tekst “<h2>Ontwerpvoorstel brug over Pannerdensch kanaal” Deze tekst is duidelijk bedoeld als koptekst in dit artikel.

   Op pagina https://www.via15.nl/project/aanvullende+maatregelen/default.aspx staan meerder koppen van niveau 4 die helemaal zijn opgemaakt met em. Dat is niet toegestaan. Gebruik bij voorkeur CSS om koppen anders te stylen. Het gaat om koppen zoals “Verkeersproblemen versneld aanpakken”. De h3 koppen op deze pagina zijn onterecht opgemaakt met strong, het advies is om CSS te gebruiken om de visuele styling niet te veranderen.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.via15.nl/in+gesprek/faq/default.aspx staan een links met een kop erin. Dat is op zich geen probleem, maar doordat met behulp van WAI-ARIA van deze link een knop is gemaakt staat er nu een kop in een knop en dat is een nestfout. Doordat deze fout een gevolg is van het gebruik van WAI-ARIA is dat niet afgekeurd, maar niet alle hulpsoftware zal nu de koptekst binnen de knop als kop presenteren.

   De onderstaande pdf-documenten zijn niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar pdf, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.via15.nl/planstudie+algemeen/tb2021/kennisgeving/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2035222 https://www.via15.nl/bibliotheek/communicatie+met+de+omgeving/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1860515

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.via15.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx staan meerdere tabellen die bij de herschaalde weergave rechts buiten beeld vallen. Doordat het niet mogelijk is om horizontaal te scrollen is het niet mogelijk om de informatie in beeld te krijgen. Om het herschalen van tekst te controleren is de resolutie 1024x768 met 200% zoom gebruikt, het gaat om de tabellen “Functionele noodzakelijke cookies” en “Marketing cookies”.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.via15.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx is het niet mogelijk om horizontaal te scrollen, maar is het nu ook niet mogelijk om de volledige inhoud van de verschillende tabellen te zien. Het is toegestaan om horizontaal scrollen in tabellen te gebruiken om deze in deze smalle weergave beschikbaar te maken. De teksten boven en onder de tabel moeten dan wel zonder de noodzaak om horizontaal te scrollen helemaal in beeld staan. De uitzondering voor tweedimensionale lay-out geldt alleen voor het scrollen en niet voor het verlies van informatie en functionaliteit.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.via15.nl/actueel/default.aspx en https://www.via15.nl/bibliotheek/via15+in+beeld/default.aspx staan video’s. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letters W of S gebruiken om de video later te bekijken of om deze te embedden. Dit gedrag van de videospeler kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken . Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze Vimeo-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter keyboard=false toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001494447-Using-Player-Parameters.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.via15.nl/Beheer/Registraties/1695994.aspx en https://www.via15.nl/Beheer/Registraties/1703618.aspx staat een formulier met hCAPTCHA. Na het succesvol afronden van deze test is er een tijdslimiet aanwezig op de hCAPTCHA. Die tijdslimiet moet aan de eisen van dit succescriterium voldoen, die tijdslimiet komt pas na de test en is dus geen onderdeel van de CAPTCHA. Een gebruiker die veel tijd nodig heeft om de rest van het formulier in te vullen heeft nu niet altijd voldoende tijd.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor pdf-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. De beide onderstaande pdf-documenten voldoet niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de pdf of het bronbestand. https://www.via15.nl/planstudie+algemeen/tb2021/kennisgeving/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2035222 https://www.via15.nl/bibliotheek/communicatie+met+de+omgeving/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1860515

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.via15.nl/planstudie+algemeen/tb2021/kennisgeving/default.aspx staat een map open, als de focus op het tandwiel ("Opties voor…") komt klapt er een menu open. In dat menu kan gekozen worden voor "Eigenschappen". Dit opent een lightbox en de focus blijft goed binnen die openstaande lightbox. Bij het annuleren of sluiten van een lightbox moet de focus op een logische plaats in de focus volgorde terugkomen. In dit geval kan de focus geplaatst worden op de link "Eigenschappen" of vlak daarna. Het gedrag moet zo zijn dat een gebruiker na het sluiten meteen op het volgende focusbare element staat of dat de gebruiker na het sluiten één keer op de tabtoets moet drukken om op het volgende focusbare element te landen. Bij het sluiten van de lightbox "Download link" gaat dit wel goed. Het probleem is dat de focus nu landt op het invoerveld "Zoeken binnen de pagina" boven de mappen.

   Op pagina https://www.via15.nl/vergunningen/default.aspx#folder=2069967 staat de knop “Meer tonen”. Na het activeren van deze knop komt er aanvullende content in beeld. Het is de bedoeling van dit succescriterium dat de focus in zo’n geval eerst naar de zojuist verschenen content gaat voordat deze verder gaat op de website. De focus mag dus niet zoals nu naar de knop “Alles tonen” gaan. Voor die knop geldt dezelfde eis. Er zijn verschillende opties voor dit probleem. Een hiervan is om de focus te verplaatsen naar (of vlak voor) het eerste nieuw verschenen mapje. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.via15.nl/default.aspx staan onder de kop “Actueel” de links “Vorige”, “Play” en “Volgende”. Doordat dit link zijn moeten die voldoen aan de eisen van dit succescriterium. Deze links hebben nu geen context met de bovenstaande content. Doordat dit succescriterium alleen geldt voor links is het advies is om van deze links knoppen te maken.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.via15.nl/project/default.aspx staan vier links met de zichtbare tekst “Link openen”, de vierde van deze link is niet aangevuld met een visueel verborgen tekst zoals wel gedaan is voor de eerste drie van deze links. Dit is niet afgekeurd omdat de tekst “Project ViA15 is ... wonen. Link openen” voldoende informatie geeft om het doel van de link te kunnen bepalen.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.via15.nl/shortcuts/cookiestatement.aspx staan verschillende tabellen met links erin. Een links als “Zendesk” verwijst nu naar een privacypagina en niet naar de cookiepagina. Doordat in de paginatitel “Cookieverklaring” staat kan een dergelijke link in deze context ook verwijzen naar de cookieverklaring van Zendesk, maar dat is niet het huidige linkdoel. Doordat het linkdoel door alle gebruikers niet (goed) te bepalen is wordt dit niet afgekeurd onder dit succescriterium, maar het advies is om deze links wel te verbeteren. De “Google” links hebben met de title “Privacybeleid van Google” op dit moment wel een duidelijk linkdoel, net als de “YouTube” en “LinkedIn”.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het pdf-document op pagina https://www.via15.nl/planstudie+algemeen/tb2021/kennisgeving/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2035222 heeft de taal Engels gekregen, maar dat is niet correct. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s staat rechtsboven een zoekfunctie. Als hier minder dan 3 tekens worden ingevuld, verschijnt de melding "Vul minimaal 3 tekens in om te zoeken". Dit is geen duidelijke foutmelding, maar een instructie. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "U heeft geen 3 tekens ingevuld". https://www.via15.nl/home/default.aspx

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.via15.nl/default.aspx staat op twee regels de eindtag </script> terwijl er op die regel geen script-element open staat in de tags. Dit probleem komt voor op regels 60 en 669. Dit type probleem komt ook voor op andere alle pagina's, https://www.via15.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=sloop tot en met https://www.via15.nl/planstudie+algemeen/tb2021/kennisgeving/default.aspx.

   Op pagina https://www.via15.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=sloop staan meerdere voor deze pagina unieke parsefouten. Op regel 459 wordt een span-element gesloten door het gebruik van de tag <p>, de eindtag </span> op regel 460 geeft hierdoor een parsefout net als de tag </p> op regel 461, het openstaande p-element was al gesloten op regel 459. Deze fout komt ook voor op regels 502 tot en met 504.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staan in het hoofdmenu de links “Project” en “In gesprek”. Deze links klappen uit als zij focus krijgen. Op het moment dat het submenu wel of niet in beeld staat en dus invloed heeft op de focus volgorde moet de waarde van het aria-expanded attribuut veranderen. Deze mag niet pas veranderen als de eerste link in het submenu toetsenbordfocus krijgt. Als het submenu gesloten wordt de waarde van het aria-expanded attribuut wel goed teruggezet naar “false”. Dit is op te lossen door de trigger van het visueel openklappen gelijk te maken aan de trigger die de waarde van dit attribuut aanpast. https://www.via15.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.via15.nl/actueel/default.aspx staat een uitklapbare knop met de tekst “Filter 1” erop. De toestand van deze knop is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit probleem is ook al aangegeven bij succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content. Deze knop heeft twee verschillende toestanden ingeklapt en uitgeklapt die invloed hebben op de werking van deze knop. Die toestand (state) moet daarom beschikbaar worden voor hulpsoftware. Een van de manieren waarop dit kan is het gebruik maken van het aria-expanded attribuut, maar andere oplossingen zijn mogelijk.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op alle pagina's van https://www.via15.nl/default.aspx staat een div-element met het id "cookieSettingsOverlay". Hier wordt bij validatie van de code terecht aangegeven dat de role van deze div ontbreekt. Dat is juist, maar deze div is geen component van de gebruikersinterface en deze fout valt daarom buiten de eisen van dit succescriterium. De suggestie is om deze div met WAI-ARIA wel een rol te geven. De suggestie is om twee attributen toe te voegen, een role="dialog" in combinatie met een aria-label="Cookie-instellingen wijzigen". Op die manier is de pop-up met behulp van WAI-ARIA goed opgemaakt als modal pop-up met een naam. Dit doen is niet verplicht. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#dialog voor meer informatie.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.via15.nl/planstudie+algemeen/tb2021/kennisgeving/default.aspx is de waarde van het aria-expanded attribuut in de broncode geschreven met een hoofdletter (“True”). Om ervoor te zorgen dat deze code valide is moeten de waarden van aria-expanded met kleine letters geschreven worden. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.via15.nl/vergunningen/default.aspx#folder=2069967. Het advies is om deze niet valide code aan te passen naar valide code.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s staat rechtsboven een zoekfunctie. Als hier minder dan 3 tekens worden ingevuld en op Enter of de zoekknop wordt gedrukt, verschijnt de melding "Vul minimaal 3 tekens in om te zoeken". Dit is een statusbericht die momenteel niet wordt medegedeeld aan gebruikers van hulpsoftware. https://www.via15.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.via15.nl/in+gesprek/faq/default.aspx is het mogelijk om te zoeken binnen de pagina. Deze secundaire zoekfunctie geeft bij het zoeken een goed statusbericht “Een momentje”. Met de twee verschillende soorten foutmeldingen zijn problemen, de (server) foutmelding die in de lightbox verschijnt is geen statusbericht. Ook de foutmelding “Geen resultaten gevonden” die in beeld komt als er geen geldige resultaten op de zoekopdracht zijn is een foutmelding die gepresenteerd moet worden aan hulpsoftware. Dit type probleem komt ook voor op https://www.via15.nl/actueel/default.aspx.

  • Gevolg:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie antwoord bij ‘Oorzaak van de afwijking’. Hierover gaan we met de leverancier in gesprek om concrete vervolgacties te bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209