Verklaring van Nu Venlo

Status toegankelijkheid https://nu.venlo.nl

Gemeente Venlo is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Venlo streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nu Venlo.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Venlo is beschikbaar via de link https://www.venlo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Venlo gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nu Venlo gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Venlo is gevorderd met de toegankelijkheid van Nu Venlo en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Venlo .
Functie: Waarnemend hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@venlo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Venlo

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nu Venlo : voldoet gedeeltelijk

De website Nu Venlo is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Venlo dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://nu.venlo.nl/media/355/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Venlo dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/nieuws/gemeente-venlo-introduceert-de-mijngemeente-app staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor bezoekers met een visuele beperking. Zo horen zij de informatie die in beeld komt en missen ze geen belangrijke informatie. Audiodescriptie kan ook helpen voor bezoekers met een cognitieve beperking. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de tekst in beeld aan het eind van de video.

  • Gevolg:

   Waar informatie wordt gegeven door middel van video kunnen gebruikers met een auditieve beperking mogelijk niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gemeente Venlo onderzoekt de mogelijkheden om dit in de toekomst toe te passen bij de productie van video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/nieuws/gemeente-venlo-introduceert-de-mijngemeente-app staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld de tekst in beeld aan het eind van de video.

  • Gevolg:

   Waar informatie wordt gegeven door middel van video kunnen gebruikers met een visuele beperking mogelijk niet alle informatie tot zich nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gemeente Venlo onderzoekt de mogelijkheden om dit in de toekomst toe te passen bij de productie van video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/privacyverklaring is de inleiding opgemaakt met het h4 kop element. Deze tekst is geen kop en moet op een andere manier worden opgemaakt. Er staan ook zichtbare koppen die in de code zijn opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze zichtbare koppen krijgen al nadruk doordat het koppen zijn.

   Op pagina https://nu.venlo.nl/afval-en-milieu is de inleiding van de pagina ook opgemaakt als een h4 kop. Dit is geen kop en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://nu.venlo.nl/cultuur-vrije-tijd-en-historie.

   Op pagina https://nu.venlo.nl/nieuws/vervangen-duiker-schelkensbeek-rijksweg-zuid-belfeld zijn de h2 koppen ook opgemaakt met het strong element. Dit is overbodige nadruk omdat het al nadruk krijgt omdat het een kop is. Hier moeten de strong elementen weggehaald worden. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://nu.venlo.nl/nieuws/goossenspoort-oude-glorie-hersteld.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/agenda staan berichten met eerst een afbeelding dan een datum en dan de titel. Als deze berichten in een lijst worden gezet, is het niet meer duidelijk welke afbeelding of datum bij welk bericht hoort. Visueel mag het zo geplaatst worden maar in de code moet de titel eerst zodat duidelijk is wat bij elkaar hoort zonder het scherm te zien. Dit gaat wel goed bij bijvoorbeeld de nieuwsberichten op de homepage.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/nieuws/gemeente-venlo-introduceert-de-mijngemeente-app staat een iframe. De pagina in het iframe heeft geen titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een titel hebben. Dit kan door een title-element toe te voegen binnen de head-sectie van het iframe-element.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/ als er een nieuwsbericht wordt geactiveerd opent er een soort lightbox met het nieuwsbericht. Als deze weer wordt gesloten met de escape toets of met het kruisje verplaatst de focus terug naar het begin van de pagina. Dit is niet de bedoeling. De focus moet dan weer terug naar waar hij gebleven was (op het nieuwsbericht). Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://nu.venlo.nl/agenda en https://nu.venlo.nl/mijn-wijk/arcen-velden-lomm.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/zoeken?search_api_fulltext=wijk is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de knop relevantie staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/zoeken?search_api_fulltext=wijk als er in de filters een checkbox wordt aangeklikt wordt deze keuze meteen toegepast en verspringt de focus terug naar de knop om de filters in- of uit te klappen. Dit kan desoriënterend zijn voor bijvoorbeeld gebruikers met een visuele beperking. Bijvoorbeeld als bij “Type” de checkbox “Nieuws” wordt gekozen, wordt de pagina ververst en springt de focus terug naar de knop “Type”. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://nu.venlo.nl/agenda en https://nu.venlo.nl/kaart.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://nu.venlo.nl/zoeken?search_api_fulltext=wijk staat een uitklapbare knop “Relevantie”. Deze knop heeft geen naam die door software te bepalen is. Er staat wel een label maar deze is verborgen met display:none;. Ook is de status van dit element (in- of uitgeklapt) niet door software te bepalen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking en andere gebruikers die de site bedienen via hulpsoftware kunnen onduidelijkheden ondervinden in het navigeren en de weg vinden op de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt aangepast in de reguliere doorontwikkeling van het platform.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Venlo heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209