Verklaring van Arbo in Europa TNO

Status toegankelijkheid https://arboineuropa.nl

TNO is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

TNO streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Arbo in Europa TNO.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van TNO is beschikbaar via de link https://www.tno.nl/nl/over-tno/contact/corporate-legal/toegankelijkheid(externe%20link)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door TNO gepubliceerde informatie blijkt dat de website Arbo in Europa TNO gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver TNO is gevorderd met de toegankelijkheid van Arbo in Europa TNO en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van TNO .
Functie: Director Marketing and Communications.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@arboineuropa.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van TNO

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Arbo in Europa TNO : voldoet gedeeltelijk

De website Arbo in Europa TNO is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens TNO dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/arboineuropa.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/multisite-tno/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart TNO dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bevindingen: Het logo van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, in de navigatiebalk van de website, heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Zie ook succescriterium 2.5.3.

   De alternatieve tekst van de afbeelding in de header van de homepage is "Gezond werk: </br> verlicht de last!". Dit is dezelfde tekst als de tekst in de header. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware krijgen deze tekst daarom twee keer voorgelezen. Maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut leeg te laten.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: De social media iconen zoals op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-nederland-ervoor/ hebben geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Hierdoor weten bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware niet waar de links naar verwijzen.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op meerdere pagina's, waaronder op pagina www.arboineuropa.nl/ en www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-nederland-ervoor/, staan iconen die aangeven dat een link naar een externe pagina verwijst. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Er is wel een title-attribuut aanwezig, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Dit geldt ook voor de iconen in de footer van de pagina, zoals de locatiemarker, de telefoon en de envelop.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: De alternatieve tekst van het logo van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, in de navigatiebalk van de website, wordt drie keer voorgelezen omdat de afbeelding ook drie keer voorkomt in de broncode. Dit is overbodig en storend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

   In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/GPA2022_Shortlist.pdf is een figuur-element gebruikt op iedere pagina als achtergrondafbeelding. Hierin zijn ook de logo's bovenaan pagina 1 opgenomen, waardoor het niet mogelijk is de logo's afzonderlijk een alternatieve tekst (verplicht) te geven en de achtergrond zelf als artefact te coderen. Plaats de logo's los in het document en geef ze een beschrijvende alternatieve tekst en maak decoratieve achtergrondbeelden decoratief.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware krijgen deze tekst daarom twee keer voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-nederland-ervoor/ wordt een podcast aangeboden. Er wordt geen alternatief aangeboden voor de auditieve informatie. Hierdoor missen dove of slechthorende bezoekers deze informatie.

  • Oorzaak:

   Podcast

  • Gevolg:

   Hierdoor missen dove of slechthorende bezoekers deze informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina www.arboineuropa.nl/arbo-in-nederland/, onder onder andere 'Diensten voor bedrijven en bedrijfsvertegenwoordiging' staan visueel kopjes, zoals 'Brancheorganisaties', die in de code geen kopjes zijn. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, kunnen aan de hand van een sneltoets en een koppenlijst van kop naar kop navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, komen daar niet op voor. Maak de koppen op als koptekst, bijvoorbeeld met het h3-element, om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt ook voor op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/39-bedrijven-strijden-om-de-europese-healthy-workplaces-good-….

   Op de homepage is de tekst 'Actueel' een kop op h2-niveau. De onderliggende teksten, de titels van de artikelen, zijn ook opgemaakt met kopniveau 2. Tussen twee koppen van hetzelfde niveau moet content staan. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst over de pagina navigeren. Zij verwachten content óf een kopniveau lager onder een kop. Zij kunnen namelijk niet zien of er content verborgen is. Maak de koppen van de artikelen bijvoorbeeld kopniveau 3 om dit probleem op te lossen.

   In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/Winnaar-Goede-Praktijken-2019-Mansholt-BV.pdf komt een lege H1-kop voor. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of er content mist of niet gecodeerd is. Verwijder de lege H1-kop om dit probleem op te lossen.

   In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/Winnaar-Goede-Praktijken-2019-Mansholt-BV.pdf staan visuele koppen die niet gecodeerd zijn als kop, zoals 'Aanleiding' en 'Juryrapport'. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, kunnen aan de hand van een sneltoets en een koppenlijst van kop naar kop navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn, maar niet als kop zijn opgemaakt, komen daar niet op voor. Maak de koppen op als koptekst om dit probleem op te lossen.

   Alle teksten in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/GPA2022_Shortlist.pdf zijn onderdeel van niet getagde path-objecten, waardoor de teksten niet leesbaar zijn voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en bijvoorbeeld gebruik maken van voorleessoftware. Daarnaast zijn ook alle tussenliggende lijnen op de achtergrond ook niet-decoratieve path-objecten.

   De voetteksten in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/GPA2022_Shortlist.pdf zijn niet leesbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware doordat deze niet getagd zijn.

   In de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/Winnaar-Goede-Praktijken-2019-Mansholt-BV.pdf komen lege paragraaf-tags voor. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of er content mist of niet gecodeerd is. Verwijder de lege paragraaf-tags om dit probleem op te lossen. Dit komt ook voor in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/GPA2022_Shortlist.pdf.

   De tabellen in de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/GPA2022_Shortlist.pdf zijn niet juist opgemaakt. Er is geen gebruik gemaakt van tabelkoppen waardoor de relatie tussen de koppen en onderliggende cellen niet duidelijk is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Daarnaast gaat het feitelijk om één tabel, die nu is opgesplitst in drie tabellen, waarvan de laatste twee tabellen ook geen koppen hebben. Maak hier één tabel van en voeg tabelkoppen toe om dit probleem op te lossen.

   Advies: De koppenstructuur op de homepage is niet logisch omdat er kopniveaus over worden geslagen. De tekst 'Samen werken aan gezond en veilig werken' is kopniveau 2, de koppen daaronder zijn kopniveau 4. Een logische koppenstructuur helpt bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware de pagina sneller en beter te interpreteren en is daarnaast ook goed voor zoekmachineoptimalisatie.

  • Oorzaak:

   PDF documenten zijn niet juist opgemaakt (gecodeerd)

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van voorleessoftware missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst 'Trends in gezond en veilig werken' in de podcastspeler op pagina www.arboineuropa.nl/actualities/arbobalans-2020-hoe-staat-nederland-ervoor/ heeft een te laag contrast. De contrastratio tussen de tekst (HEX #898B90) en de achtergrond (HEX #F2F2F2) is 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Deze bevindingen zijn mogelijk technisch van aard: Wanneer de links onder onder andere 'Samen werken aan gezond en veilig werken' op de homepage focus hebben, is de contrastratio tussen de lichtblauwe focusrand (HEX #C2DBFE) en de witte achtergrond 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.arboineuropa.nl/arbo-in-nederland/.

   Wanneer de link 'Home' op pagina www.arboineuropa.nl/bestaatniet focus heeft, is de contrastratio tussen de lichtoze focusrand (HEX #FFCEE4) en de witte achtergrond 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met visuele beperkingen missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er is geen titel ingesteld voor de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/Winnaar-Goede-Praktijken-2019-Mansholt-BV.pdf. Een PDF moet een goede beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren.

   De titel van de PDF op pagina www.arboineuropa.nl/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/GPA2022_Shortlist.pdf is 'Bilbao, 25 October 2010'. Dit beschrijft de inhoud van de PDF niet. Een PDF moet een goede beschrijvende titel hebben. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. Stel daarnaast in dat de paginatitel en niet de bestandsnaam getoond wordt wanneer bezoekers het document openen.

  • Gevolg:

   Gebruikers missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het logo van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, in de navigatiebalk van de website, heeft wel een alternatieve tekst, maar deze komt niet overeen met de inhoud van het logo. Dit logo is ook een link. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie de link niet gebruiken. Zorg ervoor dat de visuele naam ook voorkomt in de toegankelijke linktekst.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Onder onder andere 'Actueel' op de homepage staan visueel 'Lees verder' links. De linkteksten beginnen wel met het woord 'Lees' maar het woord 'verder' mist. Hierdoor zijn de links mogelijk niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Dit komt ook voor op pagina www.arboineuropa.nl/, hier is 'Lees' geen onderdeel van de toegankelijke linktekst.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: De toegankelijke naam van het zoekveld op pagina www.arboineuropa.nl/ is 'Zoeken in', maar de visuele naam (de placeholder) is 'Voer uw zoekterm in'. Hierdoor is het zoekveld niet of moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

  • Gevolg:

   Gebruikers missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De titel van de pagina www.arboineuropa.nl/ is 'You searched for zwaar'. Zorg ervoor dat de taal van de paginatitel overeenkomt met de hoofdtaal van de pagina. Pas de titel aan, bijvoorbeeld naar 'Zoekresultaten voor 'zwaar'' om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt ook voor op pagina www.arboineuropa.nl/bestaatniet.

   Op pagina www.arboineuropa.nl/wetgeving/ staat onder 'Nederlandse wetgeving in het Engels' de tekst 'See all translations'. Hiervoor moet een taalwissel worden aangegeven zodat voorleessoftware de tekst in de juiste taal voorleest.

  • Gevolg:

   Gebruikers missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Sommige afbeeldingen missen een toegankelijke naam doordat ze een tekstueel alternatief missen. Zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

  • Gevolg:

   Gebruikers missen mogelijk informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afwijking wordt verholpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die TNO heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209