Verklaring van www.maastrichtuniversity.nl

Status toegankelijkheid
https://www.maastrichtuniversity.nl

Universiteit Maastricht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 05-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Universiteit Maastricht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.maastrichtuniversity.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Universiteit Maastricht is beschikbaar via de link https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.maastrichtuniversity.nl van Universiteit Maastricht voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Universiteit Maastricht .
Functie: Vice-voorzitter College van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via access-UM@maastrichtuniversity.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u als student contact opnemen met het Complaint Service Point en als medewerker met klachtencoördinator van Universiteit Maastricht

Aanvullende informatie van Universiteit Maastricht

Alle punten die gevonden zijn in ons onderzoek worden meegenomen als eisen bij de implementatie van de volgende versie van het CMS, ten laatste 01 november 2022 live gaan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.maastrichtuniversity.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.maastrichtuniversity.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een groot voorbeeld waar dit van toepassing is, is de link naar de homepage van de desbetreffende Drupal-omgeving in de vorm van het logo (linksboven op elke pagina). Hier is wel een correcte titel ingevuld, maar ontbreekt een ALT-tekst. Hetzelfde geldt voor de zoekfunctie rechtsboven op elke pagina. De afbeelding of het icoontje van een vergrootglas heeft geen ALT-tekst. In de content wordt voor de rest gebruikt gemaakt van tekstuele links.
  • Oorzaak: In ons systeem wordt geen onderscheid gemaakt in decoratieve en informatieverschaffende afbeeldingen.
  • Gevolg: De ALT-tekst is niet verplicht en wordt niet altijd (correct) ingevuld.
  • Alternatief: Onderscheid maken tussen decoratieve en informatieve afbeeldingen
  • Maatregel: Bijscholen van editors en eis bij volgende versie van CMS
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op dit moment zijn er nog geen strenge regels m.b.t. video’s. Er kan gebruik gemaakt worden van de upload-functie binnen de Drupal omgeving, maar ook gebruikt worden gemaakt van populaire streamings-diensten zoals Youtube. Hier is wel de mogelijkheid om een beschrijving toe te voegen, maar deze wordt over het algemeen gebruikt als toevoeging of aankondiging. Hierin wordt niet verteld wat er in de video gebeurt.
  • Oorzaak: Bij het implementeren van het CMS was dit geen harde eis. Dus die velden zijn nu niet verplicht of niet aan te maken.
  • Gevolg: Het ontbreken van descriptie en ondertiteling.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Meenemen als eis bij volgende versie van CMS
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onze website biedt op dit moment niet de mogelijkheid om via een knop oid de lettergrootte met max 200% te vergroten. Ook is er geen rekening met eventuele gevolgen, zoals mogelijke overlap in content, gehouden.
  • Oorzaak: We bieden deze mogelijkheid nog niet aan.
  • Gevolg: Een eindgebruiker is misschien niet in staat om via eigen software de content te vergroten zonder dat er overlap in content ontstaat.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: In de volgende versie van ons CMS zal dit als requirement moeten worden meegenomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op dit moment is het niet mogelijk om bepaalde stukken content die vaak herhaald worden, bijvoorbeeld een menu, te kunnen skippen.
  • Oorzaak: Dit was bij de implementatie van ons huidige CMS geen requirement.
  • Gevolg: We kunnen nu geen skippable content aanbieden.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Bij de implementatie van de volgende versie van ons CMS zullen we dit als requirement mee moeten nemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt op dit moment nog niet op alle plekken bij linkende afbeeldingen een alt-tekst ingevuld.
  • Oorzaak: De alt-tekst is op dit moment nog niet verplicht.
  • Gevolg: De alt-tekst niet altijd wordt ingevuld.
  • Alternatief: Editors vragen hier rekening mee te houden en wel een alt-tekst op te geven.
  • Maatregel: Ervoor zorgen dit onderdeel wordt van de customer journey van de editors, het veld zal in de volgende versie van het CMS verplicht worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 6. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als er bij het invullen van een formulier een fout ontstaat dan wordt op dit moment wel een foutmelding vlakbij het veld gegeven, maar er wordt nog geen voorbeeld gegeven en het betreffende veld krijgt niet de focus.
  • Oorzaak: Bij het implementeren van ons huidige CMS was dit geen requirement.
  • Gevolg: Dit vindt op dit moment nog niet plaats.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: We moeten dit als requirement meenemen bij het implementeren van de volgende versie van ons CMS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 7. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op dit moment is het mogelijk om een submit button in een formulier te zetten die geen echte html-button is en daardoor een label mist. Deze 'button' wordt waarschijnlijk niet als submi-button herkent.
  • Oorzaak: Het label van onze specifieke 'button' ontbreekt.
  • Gevolg: Onze specifieke button wordt niet door de software herkend als submit button waardoor er een kans is dat gebruikers niet weten hoe ze het formulier kunnen submitten.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: We moeten ervoor zorgen dat in de volgende versie van ons CMS onze specifieke button automatisch het submit label krijgt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 8. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op dit moment bieden we geen laatste bevestigings-pagina aan bij het invullen van formulieren. Dit is nu ook nog niet nodig, omdat we geen formulieren aanbieden die onder de noemer belangrijk vallen zoals het inschrijven voor een opleiding (gaat via Surf) of het aanmelden voor een open dag (is niet belangrijk genoeg, geen ramp als iemand niet komt opdagen).
  • Oorzaak: We hebben deze mogelijkheid nooit laten ontwikkelen.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk om zo'n laatste bevestigings-pagina in een formulier te hangen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief maar tot nu toe is dat ook nog niet nodig.
  • Maatregel: In de volgende versie van ons CMS moet de mogelijkheid zijn om een laatste bevestingspagina toe te voegen zodat iemand op het laatste moment zijn of haar gegevens nog een keer kan controleren en besluiten om de verzending te cancellen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Universiteit Maastricht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707