Verklaring van Overzicht formulieren IJsselgemeenten

Status toegankelijkheid https://eloket.ijsselgemeenten.nl/formulierenoverzicht/nl-NL/IJsselgemeenten.aspx

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Overzicht formulieren IJsselgemeenten.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is beschikbaar via de link https://www.ijsselgemeenten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten gepubliceerde informatie blijkt dat de website Overzicht formulieren IJsselgemeenten gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is gevorderd met de toegankelijkheid van Overzicht formulieren IJsselgemeenten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten .
Functie: Directeur IJsselgemeenten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@capelleaandenijssel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Overzicht formulieren IJsselgemeenten : voldoet gedeeltelijk

De website Overzicht formulieren IJsselgemeenten is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/formulieren-capelle-aan-den-ijssel/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-06-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Na afronding van het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/sscIntro/sscInleiding/… kunnen bezoekers het ingevulde formulier opslaan als PDF. Omdat er geen ander digitaal middel is waarmee het formulier kan worden opgeslagen, moet de PDF toegankelijk zijn. In de PDF staat een afbeelding van het logo van de gemeente Capelle aan den IJssel. Deze afbeelding heeft de alternatieve tekst 'Image'. Dit omschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat deze afbeelding een alternatieve tekst krijgt die minstens de organisatienaam bevat. Dit toegankelijkheidsprobleem komt voor in alle PDF's die gedownload kunnen worden na het invullen van een formulier.

  • Gevolg:

   Content zonder tekstalternatief kan niet worden voorgelezen door schermlezers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een toegankelijke naam aan het logo gegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tabellen zijn niet goed gecodeerd

  • Gevolg:

   Sommige content is verborgen voor voorleessoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het aria-hidden label wordt verwijderd, tabellen worden opnieuw opgemaakt, opsommingen worden anders opgemaakt en ook de codelaag van pdf's worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… staat een verwijzing 'Sla het formulier (Button ‘Opslaan’ bovenin) op als u begint met invullen'. Deze verwijzing spreekt over de knop 'Opslaan' terwijl de knop in werkelijkheid de toegankelijke en visuele naam 'Later hervatten' heeft. Hierdoor weten sommige bezoekers de knop niet te vinden. Zorg ervoor dat verwezen wordt naar de werkelijke (toegankelijke) naam van de knop.

  • Gevolg:

   Sommige bezoekers weten de knop niet te vinden.

  • Alternatief:

   Sommige bezoekers weten de knop niet te vinden.

  • Maatregel:

   verwijzing zal gelijk getrokken worden met de toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… moeten bezoekers op verschillende momenten hun eigen gegevens invoeren, zoals een achternaam of e-mailadres. Bij deze en andere invoervelden moet het doel van de input programmatisch te bepalen zijn zodat het veld automatisch kan worden ingevuld. Gebruik daarom het autocomplete-attribuut op het input-element van deze velden. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/. Dit probleem komt ook voor in andere formulieren.

  • Gevolg:

   Bezoekers moeten handmatig alle gegevens invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het autocomplete attribuut zal toegevoegd worden op invulvelden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… met het toetsenbord focus wordt geplaatst op de knop 'Volgende', wordt dit aangegeven met een grijze focusrand (HEX #525248) in de knop. Op de blauwe achtergrond van de knop (HEX #0076BF) heeft deze focusrand onvoldoende contrast. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt meerdere keren voor in dit formulier en in andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/scInkomenstoeslagZ.aspx/sscIntro/….

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/sscIntro/sscInleiding/… staat de knop 'Volgende'. Als deze knop focus heeft wordt dit aangegeven met een grijze focusrand (HEX #525248). Het contrast van deze focusrand op de blauwe achtergrond van de knop (HEX #004178) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt bij de 'Volgende' knop meerdere keren voor in het formulier en in andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scLeerlingvervoerChange.aspx/sscIntro/… en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/….

  • Gevolg:

   Omdat het contrast te laag is kunnen sommige bezoekers de focusrand niet goed zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tussen de knoppen en de focusrand komt een ruimte van 2px waardoor het contrast voldoende is en beter zichtbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 2. Algemeen) staat een knop achter het invoerveld 'Geboortedatum'. Deze knop is te bedienen met de muisaanwijzer en laat aanvullende content zien. Met het toetsenbord is het mogelijk om focus te plaatsen op deze knop, maar het is niet mogelijk om de aanvullende content zichtbaar te maken met het toetsenbord. Wanneer toetsenbordgebruikers focus plaatsen op deze knop en op de Entertoets drukken, wordt het formulier verzonden. Zorg ervoor dat de knop dezelfde actie uitvoert voor toetsenbordgebruikers als voor bezoekers die de muisaanwijzer gebruiken.

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scLeerlingvervoerChange.aspx/sscIntro/… (Stap 2. Inloggen) kunnen bezoekers één van de twee opties selecteren: 'DigiD' of 'Zelf gegevens invullen'. Beide opties zijn aan te klikken met de muisaanwijzer, maar met het toetsenbord is het niet mogelijk om focus te plaatsen op de opties om deze te bedienen. Mogelijk komt dit doordat de elementen zijn opgemaakt met input-elementen waarop via CSS display: none; is geplaatst. Zorg ervoor dat deze elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord. Deze knoppen die niet te bedienen zijn met het toetsenbord komen ook voor in ander formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/… en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/scInkomenstoeslagZ.aspx/sscIntro/….

  • Gevolg:

   Sommige knoppen zijn niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verschillende functies worden toetsenbord toegankelijk gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Lange titels worden afgebroken waardoor het lijkt alsof ze dezelfde naam hebben.

  • Gevolg:

   Het is voor bepaalde bezoekers lastig om sommige pagina's te onderscheiden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verschillende pagina's binnen hetzelfde formulier zullen verschillende paginatitels krijgen en pdf's worden voorzien van een documenttitel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… met het toetsenbord navigeren van stap 1 naar stap 2 met de 'Volgende' knop, wordt op elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (stap 2. Algemeen) de toetsenbordfocus automatisch op het eerste selectievakje op de pagina geplaatst. Hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien mogelijk de informatie dat boven het selectievakje staat. Zorg ervoor dat wanneer een nieuwe pagina laadt de toetsenbordfocus bovenaan deze pagina begint. Dit probleem komt voor bij alle stappen in dit formulier, bijvoorbeeld bij de stap 10. Controleer uw gegevens waar de focus wordt geplaatst op de knop 'Volgende', en bij andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/… en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/scInkomenstoeslagZ.aspx/sscIntro/…

   Wanneer bezoekers met het toetsenbord over pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 2. Algemeen) navigeren, loopt de focus volgorde niet correct over de pagina. De link 'Voor u begint' krijgt focus na de knop 'Volgende', terwijl de verwachting is dat deze link focus krijgt na de link 'Later hervatten'. Zorg ervoor dat de focus volgorde de leesvolgorde van de pagina aanhoudt zodat ziende toetsenbordgebruikers kunnen voorspelen wanneer een element focus krijgt. Een soortgelijk probleem komt ook voor bij andere stappen in dit formulier en in andere formulieren, bijvoorbeeld het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/… en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scLeerlingvervoerChange.aspx/sscIntro/….

   Wanneer bezoekers op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 3. Woonsituatie) gegevens invoeren, kunnen nieuwe invoervelden op de pagina verschijnen nadat de bezoeker de knop 'Volgende' heeft geactiveerd. Wanneer deze nieuwe invoervelden op de pagina staan wordt de toetsenbordfocus hierop geplaatst. Niet altijd verschijnt alleen een invoerveld en een bijbehorend label op de pagina, soms verschijnen er ook stukken tekst met uitleg boven het invoerveld. Screenreaders lezen deze stukken tekst niet voor omdat focus wordt geplaatst op het invoerveld. Zorg ervoor dat wanneer teksten verschijnen op de pagina dit kan worden opgemerkt door screenreaders. Dat kan bijvoorbeeld door de toetsenbordfocus te plaatsen op deze teksten of door de teksten met uitleg aan het invoerveld te koppelen, bijvoorbeeld met aria-describedby.

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 10. Controleer uw gegevens) staan verschillende tabellen waarop het attribuut tabindex=0 is geplaatst. Hierdoor is het voor toetsenbordgebruikers mogelijk om focus te plaatsen op deze tabellen, terwijl dit geen interactieve elementen zijn. Dit kan verwarrend zijn voor verschillende toetsenbordgebruikers, zij verwachten dat alleen bedienbare elementen focus kunnen krijgen. Zorg ervoor dat het niet meer mogelijk is om focus te plaatsen op deze tabellen, bijvoorbeeld door het tabindex attribuut te verwijderen. Dit probleem komt ook voor in andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/sscIntro/sscInleiding/… bij Stap 11. Controleer je gegevens en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/…

   Wanneer bezoekers op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scLeerlingvervoerChange.aspx/Verlengen (Stap 5. Verlengen) een bestand uploaden, verschijnt er een tabel op de pagina waarin de bestandnaam wordt getoond. Voor toetsenbordgebruikers is het mogelijk om focus te plaatsen op elke cel in deze tabel doordat deze cellen het attribuut tabindex=0 hebben. Deze tabelcellen zijn geen interactieve elementen en zijn niet te bedienen met het toetsenbord, daarom is het verwarrend dat deze elementen focus krijgen. Zorg ervoor dat de tabelcellen geen focus kunnen krijgen, bijvoorbeeld door het attribuut tabindex=0 te verwijderen. Dit probleem komt ook voor in andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/scInkomenstoeslagZ.aspx/Woonsituatie bij Stap 6. Woonsituatie en in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scWhoVerzoek.aspx/sscIntro/sscInleiding/… bij Stap 4. Bijlagen toevoegen.

  • Gevolg:

   Op sommige elementen is geen toetsenbord focus te plaatsen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focusvolgorde wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Gevolg:

   Sommige stappen kunnen verwarrend zijn voor bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijke naam van 1 linkdoel wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer de knop 'Vorige' op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 2. Algemeen) focus krijgt is dit niet zichtbaar. De focus wordt hier niet aangegeven met een visuele indicator. Hierdoor weten ziende toetsenbordgebruikers niet dat dit element focus heeft. Zorg ervoor dat de focus op de knop wordt aangegeven met een visuele indicator, bijvoorbeeld door een focusrand te gebruiken. Bij andere stappen in dit formulier heeft de 'Vorige' knop ook geen zichtbare focus. Dit komt ook voor bij andere formulieren, bijvoorbeeld op elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/sscIntro/sscInleiding/… en op elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/….

   Wanneer op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 2. Algemeen) bijvoorbeeld de vraag 'Doet u een aanvraag voor uzelf?' is ingevuld, verschijnt de knop 'Wijzig'. Wanneer focus is geplaatst op deze knop is dat niet zichtbaar. Hierdoor weten ziende toetsenbordgebruikers niet dat dit element focus heeft. Zorg ervoor dat focus altijd wordt aangegeven met een visuele indicator, bijvoorbeeld een focusrand. Deze knop komt meerdere keren in dit en andere formulieren voor, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/sscIntro/sscInleiding/… en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scUittrekselBRP.aspx/sscIntro/sscInleiding/….

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen niet zien dat er focus op een element geplaatst is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focus zichtbaarheid wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 10. Controleer uw gegvens) staat onderaan de pagina de knop 'Verzenden'. De toegankelijke naam van deze knop is 'Volgende stap'. Doordat het visuele label en de toegankelijke naam van de knop niet overeenkomen is de knop moeilijk te bedienen voor bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware, zoals spraakbediening. Zorg ervoor dat het visuele label van de knop (Verzenden) voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.

  • Gevolg:

   Verwarring over de functie van een knop omdat de toegankelijke naam niet overeenkomt met het visuele label.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijke naam en het visuele label worden gelijk getrokken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid waar de fout zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmeldingen worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 2. Algemeen) wordt gebruik gemaakt van het attribuut aria-required=true op een span-element zonder rol. Het aria-required attribuut mag alleen op bepaalde elementen worden gebruikt, zoals invoervelden en selectievakjes. Zorg ervoor dat het attribuut correct wordt gebruikt. Een mogelijk oplossing voor het probleem is om het attribuut te verwijderen van het span-element. Lees meer over het attribuut aria-required op developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Attributes/aria-required. Dit probleem komt ook voor in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/sscAfronding/… (Stap 11. Controleer je gegevens).

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/sceWWBAanvraag_geenprefill.aspx/… (Stap 3. Woonsituatie) staat een uitklapbare knop zonder toegankelijke naam. Hierdoor weten bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware niet wat deze knop doet. Zorg ervoor dat de knop een goede toegankelijke naam krijgt. Deze knop komt ook voor bij andere stappen in dit formulier, bijvoorbeeld bij stap 4. Reden aanvraag, en in andere formulieren zoals elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/sscIntro/… en elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scWhoVerzoek.aspx/sscIntro/sscInleiding/….

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scStayInterview.aspx/Toekomst (Stap 10. Toekomst) staat een invoerveld dat invulbaar wordt als bezoekers het keuzerondje 'Anders, namelijk' hebben geselecteerd. Dit invoerveld heeft geen toegankelijke naam. Zorg ervoor dat het invoerveld de toegankelijke naam 'Anders, namelijk' krijgt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-label. Een soortgelijk probleem komt ook voor in andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scLeerlingvervoerChange.aspx/Verlengen bij Stap 5. Verlengen en in het formulier elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/scInkomenstoeslagZ.aspx/Woonsituatie bij Stap 6. Woonsituatie.

   Op pagina elokettest.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/Capelle/scEvenementenvergunning.aspx/EtenenDrinken (Stap 6. Eten en drinken) kunnen bezoekers bij invoervelden de tijd van en tijd tot invoeren. Deze invoervelden hebben geen toegankelijke naam omdat ze niet zijn gekoppeld aan het bijbehorende label. Zorg ervoor dat deze invoervelden een toegankelijke naam krijgen. Het beste is om hier gebruik te maken van een aria-label om de velden een toegankelijke naam te geven, omdat het bijbehorende label een label kan zijn voor meerdere invoerveldvelden. Deze invoervelden komen voor bij meerdere stappen in dit formulier.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid over de functie van bepaalde knoppen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het attribuut wordt verwijderd van het spanelement.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Gevolg:

   bezoekers die het scherm niet kunnen zien weten niet hoeveel karakters zij (nog) kunnen invoeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een attribuut toegepast zodat informatie ook toegankelijk is voor voorleessoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209