Verklaring van Energie- en Grondstoffenfabriek

Status toegankelijkheid https://www.efgf.nl/

Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Energie- en Grondstoffenfabriek.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.efgf.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Energie- en Grondstoffenfabriek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van Energie- en Grondstoffenfabriek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Rivierenland .
Functie: programmamanager EFGF.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@efgf.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Waterschap Rivierenland

Momenteel worden de wijzigingen uitgevoerd om de website van de Energie- en Grondstoffenfabriek aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA te laten voldoen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Energie- en Grondstoffenfabriek : voldoet gedeeltelijk

De website Energie- en Grondstoffenfabriek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.efgf.nl/uploads/editor/onderzoeksrapport_EN301549_EFGF.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle niet-tekstuele content (zoals afbeeldingen) die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Voor niet tekstuele content is geen alternatief geleverd.
  • Gevolg: Hulptechnologieën zoals voorleessoftware kunnen niet-tekstuele content niet juist interpreteren en de bezoeker uitleggen wat er op een afbeelding of icoon te zien is.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Doorvoeren van alternatieve teksten voor niet-tekstuele content.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet goed door software worden bepaald of zijn niet beschikbaar in tekst omdat semantische HTML tags niet overal correct worden toegepast.
  • Oorzaak: Technisch. Semantische HTML tags worden niet correct toegepast.
  • Gevolg: Hulptechnologie zoals voorleessoftware kunnen secties, structuur en relaties niet/minder goed bepalen waardoor de informatie op de pagina mogelijk niet correct wordt gepresenteerd.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Implementatie van correcte semantische HTML tags en relaties tussen elementen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende pagina’s wordt gebruikt gemaakt van iconen (vorm) om de functie van een link duidelijk te maken. Deze iconen bevatten geen alternatieve eigenschappen om de functie te herkennen.
  • Oorzaak: Links met iconen zijn niet op de juiste manier voorzien van meta-data waardoor screenreaders en andere hulptechnologieën de betekenis niet kunnen achterhalen.
  • Gevolg: Gebruikers die aangewezen zijn op hulptechnologieën om de pagina voor te lezen zullen de betekenis van een link met icoon niet begrijpen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Implementeren van een alternatieve mogelijkheid om de functie van iconen (links) te herkennen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de footer bevinden zicht tekstuele links die er hetzelfde uitzien als tekst zonder een actie. De links in de footer moeten een aanvullende visuele eigenschap krijgen waardoor ze beter kunnen worden herkend door personen met een visuele beperking.
  • Oorzaak: Links zijn hetzelfde opgemaakt als lopende tekst.
  • Gevolg: Personen met een visuele beperking kunnen deze links niet van gewone tekst onderscheiden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Onderscheid maken tussen links en body tekst wanneer deze zich binnen hetzelfde component bevinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Verschillende componenten binnen de website die nodig zijn voor interactie hebben niet voldoende contrast. Het contrast van deze componenten moet worden aangepast zodat ze beter zichtbaar zijn voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Oorzaak: Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp voor verschillende componenten bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking kunnen componenten die nodig zijn voor interactie niet goed zien waardoor de website niet correct kan worden gebruikt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contrast van interactie componenten die nodig zijn om de website volwaardig te kunnen gebruiken moet worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende elementen binnen de website is het contrast van tekst op de achtergrondkleur niet voldoende waardoor deze minder goed leesbaar zijn.
  • Oorzaak: Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.
  • Gevolg: Slechtzienden en kleurenblinden kunnen kleuren niet goed herkennen waardoor ze wanneer het contrast niet voldoende is, teksten niet (goed) kunnen lezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Kleuren van het lettertype of de achtergrond aanpassen op plekken waar het contrast niet voldoet.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer enkel de tekst wordt geschaald naar 200% zijn sommige teksten niet goed leesbaar. Hulptechnologieën kunnen de tekst nog steeds voorlezen, maar omdat sommige teksten elkaar overlappen of buiten het element vallen waarin ze zitten, kunnen gebruikers zonder visuele beperking de tekst niet meer goed lezen.
  • Oorzaak: Elementen waarbinnen zich tekst bevind, passen zich qua formaat niet automatisch aan wanneer het lettertype wordt vergroot, of houden niet voldoende margin rondom het element aan.
  • Gevolg: Gebruikers die het lettertype moeten vergroten om deze te kunnen lezen, kunnen niet alle content goed begrijpen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Ervoor zorgen dat teksten wel vergroot kunnen worden zonder dat content of functionaliteit verloren gaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal componenten binnen de getoetste pagina’s zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor zijn gebruikers die aangewezen zijn op navigatie via het toetsenbord niet in staat om de website volledig te gebruiken.
  • Oorzaak: Sommige componenten binnen de pagina’s zijn op maat gemaakt voor de vormgeving. Hierdoor zijn deze niet meer met het toetsenbord te bedienen.
  • Gevolg: Gebruikers die aangewezen zijn op navigatie via het toetsenbord, zijn niet in staat om de website volledig te gebruiken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Componenten binnen de website die niet via het toetsenbord kunnen worden bediend, moeten worden aangepast zodat dit wel mogelijk is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mechanisme beschikbaar om vaak voorkomende blokken op pagina’s zoals de hoofdnavigatie te omzeilen.
  • Oorzaak: Er is geen ‘Direct naar content’ of ‘Direct naar footer’ link in de navigatie beschikbaar die wordt weergegeven tijdens het navigeren via het toetsenbord.
  • Gevolg: Gebruikers die aangewezen zijn om met het toetsenbord te navigeren moeten altijd de hele header (die op iedere pagina voorkomt) doorklikken voor ze bij de content komen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Implementeren van een mechanisme die het mogelijk maakt om veel voorkomende blokken snel te omzeilen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een aantal pagina’s die zijn onderzocht zijn er links gebruikt waarvan niet duidelijk is wat het doel ervan is. Het doel van de link moet duidelijk zijn uit de linktekst, of de linktekst samen met de linkcontext waarin deze zich bevind.
  • Oorzaak: Technische oorzaak en content
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn voor voorleessoftware kunnen niet altijd het doel van een link achterhalen. Zo weten ze niet wat ze kunnen verwachten wanneer op de link wordt gedrukt.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Herschrijven van content waarin links zijn opgenomen om het doel duidelijk te maken en doorvoeren van een technische aanpassingen die bij tags aangeven wat klikken op de link zal doen. Dit kan worden gedaan via een aria-label.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle elementen op de getoetste pagina’s krijgen een zichtbare focus waaruit blijkt dat men het element kan bedienen.
  • Oorzaak: Standaard user-agent focus is middels CSS van sommige elementen verwijderd vanwege opmaakredenen.
  • Gevolg: Gebruikers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren, zien niet dat de focus op een link staat. Op deze manier zien ze niet dat ze deze kunnen aanklikken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Herstellen van user-agent focus op elementen die dat nu niet hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal van de website staat niet op de HTML tag ingesteld waardoor het voor hulptechnologie software niet duidelijk is in welke taal de website is.
  • Oorzaak: Implementatie
  • Gevolg: Voorleessoftware weet aan de hand van de ingestelde taal in welke taal deze de tekst moet voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Instellen van de default taal van de website op de HTML tag.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Binnen de website bevinden zich pagina’s die een andere taal tekst bevatten. Deze tekst is niet als dusdanig gelabeld middels een lang attribuut. Dit zorgt ervoor dat hulptechnologieën het woord in een andere taal voorlezen.
  • Oorzaak: Er zijn pagina’s geschreven met een andere taal of bevatten woorden in een andere dan de standaard ingestelde taal van de website.
  • Gevolg: Voorleessoftware weet aan de hand van de ingestelde taal in welke taal deze de tekst moet voorlezen. Wanneer deze taal niet overeenkomt, zal de voorleessoftware het woord fout kunnen voorlezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Teksten die in een afwijkende taal zijn van de standaard ingestelde taal moeten worden voorzien van de taal parameter.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Binnen de website zijn er hyperlinks geplaatst die wanneer de gebruiker hierop drukt zorgen voor een contextwijziging. Sommige links openen in een nieuw tabblad zonder dat de gebruiker hierover vooraf wordt geïnformeerd.
  • Oorzaak: Links die in een nieuw tabblad openen zijn niet voorzien van aanvullende informatie die aangeven dat dit gebeurd.
  • Gevolg: Voor bezoekers die aangewezen zijn op hulptechnologieën is dit niet gebruiksvriendelijk omdat deze niet altijd aankondigen of een link in een nieuw tabblad is geopend. Ook de terugknop van een browser werkt in dit geval niet meer.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Links die in een nieuw tabblad openen moeten worden voorzien van een aanvullende uitleg en formulier die automatisch updaten voorzien van de uitleg dat dit gebeurd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De gebruikte opmaaktalen worden niet volgens de specificaties toegepast waardoor verschillende user-agents de website op een andere manier kunnen interpreteren.
  • Oorzaak: Technisch. Implementatie van opmaaktalen volgens hun specificaties.
  • Gevolg: Hulptechnologieën en ander user agents (bijv. webbrowsers) kunnen de website anders of niet interpreteren. Bezoekers die hierop aangewezen zijn kunnen de website daardoor niet begrijpen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Opmaaktalen moeten volgens hun specificaties correct worden geïmplementeerd.0
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123