Verklaring van www.kampen.nl

Status toegankelijkheid https://www.kampen.nl

Gemeente Kampen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Kampen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kampen.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Kampen is beschikbaar via de link https://www.kampen.nl/toegankelijkheid/overzicht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Kampen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.kampen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Kampen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.kampen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Kampen .
Functie: afdelingshoofd Dienstverlening en informatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? U kunt bij ons een toegankelijkheidsprobleem melden. Wij beoordelen dan uw melding, proberen het probleem op te lossen of bieden als dat mogelijk is een toegankelijk alternatief.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Overijsselse Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Kampen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.kampen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.kampen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Kampen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kampen.nl/sites/kampen/files/2022-12/Onderzoek%20www.kampen.nl%20WCAG%202.1%20AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Kampen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Informatieve afbeeldingen in pdf-bestanden, zoals logo's, zijn niet altijd voorzien van een alternatieve tekst. Bij te downloaden bestanden is door een pdf-icoon visueel zichtbaar dat een pdf kan worden gedownload. Dat wordt niet in de HTML-code aangegeven.

  • Gevolg:

   Voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware is niet duidelijk welke informatie een afbeelding overdraagt. Bij te downloaden bestanden is niet duidelijk dat het om een PDF-bestand gaat.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Voor informatie over te downloaden bestanden: aanpassing door de leverancier. Voor pdf-bestanden: Bestanden worden als het mogelijk is verwijderd of omgezet naar html. Ontoegankelijke documenten worden geleidelijk vervangen door toegankelijke versies. Nieuwe documenten worden zoveel mogelijk toegankelijk gepubliceerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Video's bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen informatie die in het beeld van een video verschijnt niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De gemeente Kampen zoekt een oplossing om video's te voorzien van audio-descriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Video's bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen informatie die in het beeld van een video verschijnt niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   De gemeente Kampen zoekt een oplossing om video's te voorzien van audio-descriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het <strong> element wordt gebruikt voor opmaak. In het filtercomponent is de tekst boven de checkboxen opgemaakt met een kop. Op verschillende pagina's is de koppenstructuur niet logisch. Hoofdkoppen en subkoppen hebben soms hetzelfde niveau. Bij toptaken op de homepage wordt het h2-element gebruikt in plaats van een span-element.

  • Gevolg:

   Bij gebruik strong-element: Teksten worden met nadruk voorgelezen, terwijl dit niet nodig is. Bij het zoekfilter: De relatie tussen de tekst en de checkboxen is niet op te maken uit de code. Bij niet-logische koppenstructuur: Voor gebruikers van hulpsoftware is de paginastructuur niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier. Strong-elementen worden daarna in de content niet meer onnodig gebruikt voor opmaak. Ook wordt de koppenstructuur op verschillende pagina's aangepast, zodra dit technisch mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het doel van invoervelden in formulieren kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan formulieren niet automatisch invullen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Dit komt voor bij de uitgelichte foto van het nieuwscomponent op de homepage. Ook heeft de lichtblauwe kleur in pdf-documenten een te laag contrast met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Tekst kan slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Voor het nieuwscomponent: aanpassing door leverancier. Voor kleurgebruik in documenten: aanpassing richtlijnen huisstijl om een te laag contrast structureel te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden in webformulieren hebben een te laag contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn invoervelden niet goed te herkennen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De tabvolgorde is niet logisch.

  • Gevolg:

   Wanneer iemand de website bekijkt op een lagere resolutie (of ingezoomed, bijvoorbeeld op 200%) komt er een hamburgermenu tevoorschijn. Wanneer iemand daar naartoe navigeert met het toetsenbord en dit menu opent is het mogelijk om uit het menu te 'tabben' zonder dat het hamburgermenu sluit.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Zodra op de pagina met zoekresultaten een filteroptie geselecteerd wordt, ververst de pagina zich automatisch zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gebracht.

  • Gevolg:

   De inhoud van de pagina met zoekresultaten wijzigt bij gebruik van de filteroptie zonder dat de gebruiker hier vooraf over wordt geïnformeerd.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een formulier leeg verstuurd wordt, krijgt de gebruiker geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn.

  • Gevolg:

   Aan gebruikers wordt niet duidelijk gemeld dat bepaalde velden niet goed zijn ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat zoals postcode en telefoonnummer dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers niet duidelijk wat het goede formaat is om velden in een webformulier in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Kampen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209