Verklaring van Zwembad de Bronspot

Status toegankelijkheid https://www.zwembaddebronspot.nl

Gemeente Brunssum is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Brunssum streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zwembad de Bronspot.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Brunssum is beschikbaar via de link https://www.brunssum.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Brunssum gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zwembad de Bronspot gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Brunssum is gevorderd met de toegankelijkheid van Zwembad de Bronspot en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Brunssum .
Functie: Afdelingshoofd Informatiemakelaar.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@brunssum.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/beleid_en_regelgeving/Klacht_over_gedragingen_van_ambtenaren_of_bestuurders.

Aanvullende informatie van Gemeente Brunssum

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zwembad de Bronspot : voldoet gedeeltelijk

De website Zwembad de Bronspot is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Brunssum dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/over_deze_website/toegankelijkheid/Toegankelijkheidsonderzoek_Zwembad_de_Bronspot_2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Brunssum dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zwembaddebronspot.nl/Home/Ons_aanbod/recreatief_zwemmen staat een grote afbeelding met tekst. Deze tekst kan beter niet in een afbeelding geplaatst worden (zie succescriterium 1.4.5 voor meer uitleg hierover). De tekst staat nu wel in de afbeelding en deze informatie is nu niet beschikbaar voor mensen die blind zijn. De alternatieve tekst van de afbeelding luidt nu namelijk "Foto's van de nieuwe stormbaan".

  • Gevolg:

   De tekstuele informatie is nog niet beschikbaar voor mensen die blind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Teksten niet in afbeeldingen plaatsen. Anders moet deze tekst in de alternatieve tekst van de afbeelding worden toegevoegd, of als losse tekst op de pagina zelf worden weergegeven. Deze tekst mag ook verborgen worden, maar moet wel 'zichtbaar' zijn voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zwembaddebronspot.nl/ staan drie blokken met content direct boven de footer. Hierin staan teksten die als link fungeren. Deze teksten zijn echter ook opgemaakt met een h2 element. Deze teksten zijn echter geen kopteksten, omdat er geen content onder staat waar het een kop van zou moeten zijn.

  • Gevolg:

   Doordat deze zijn opgemaakt als h2 element kan dit verwarrend werken voor gebruikers van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze teksten met CSS visueel maken in plaats van h2 elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zwembaddebronspot.nl/Home/Over_ons/Contact staat een formulier waar persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. Dit formulier wordt getoond als op het icoontje van de envelop wordt geklikt. Voor persoonlijke gegevens is het belangrijk dat bij de invoervelden daarvoor het autocomplete attribuut wordt gebruikt met de juiste waarde.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware (of een browser of andere User Agent) kan de velden niet automatisch invullen, of extra hulp kan bieden bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Autofill velden inrichten in formulieren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De website is gecontroleerd op contrast met de 'hoog' contrast functie aan. In deze modus zijn nog een paar problemen gevonden met het contrast van teksten. Deze staan hieronder beschreven. Op pagina staan in de linkerkolom een aantal filters. De teksten "Zoek binnen", "Publicatiedatum", "Sorteren op" en "Resultaten per pagina" zijn niet meer zichtbaar. De teksten worden zwart en ook de achtergrond wordt zwart waardoor het contrast 1,0:1 wordt.

  • Gevolg:

   Tekst is niet meer zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instellingen hoog contrast aanpassen zodat alleen de achtergrondkleur verandert. De tekstkleur moet gewoon wit blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zwembaddebronspot.nl/Home/Ons_aanbod/recreatief_zwemmen staat een grote afbeelding met tekst erop. Deze tekst kan beter als gewone tekst op de pagina geplaatst worden. Eventueel met de rest van de afbeelding als achtergrondafbeelding.

  • Gevolg:

   Nadeel is dat de tekst in deze afbeelding nu niet aan te passen is door mensen die slechtziend zijn. Ook de Hoog-contrast functie werkt bijvoorbeeld niet op deze teksten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Teksten niet in de afbeelding zetten maar naast de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zwembaddebronspot.nl/Home/Over_ons/Contact (en ook op andere pagina's) staat een icoon van een envelop. Met dit icoon kan een formulier op de pagina eronder getoond worden en weer gesloten worden. Net als de functie om via social media te reageren heeft dit envelop icoon een status die aan moet geven of het formulier getoond wordt of verborgen is.

  • Gevolg:

   Deze status is nu niet door hulpsoftware te bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door ook hier een aria-expanded attribuut te gebruiken (net als bij de social media functie voor het delen van de pagina).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zwembaddebronspot.nl/Home/Over_ons/Contact (maar ook op andere pagina's) staat onderaan een icoon van een envelop waarmee een reactieformulier wordt getoond. Als bij het versturen van het formulier fouten worden gemaakt verschijnen foutmeldingen. Deze foutmeldingen worden niet gedetecteerd.

  • Gevolg:

   Dat deze foutmeldingen verschijnen kan nu niet door hulpsoftware gedetecteerd worden en dus ook niet automatisch worden voorgelezen direct nadat het formulier is verstuurd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan door bij de algemene melding boven het formulier waar alle meldingen samen staan een role="alert" toe te voegen aan het HTML element waarbinnen de teksten staan. De melding kan dan direct voorgelezen worden, zodat iemand die blind is weet wat het resultaat is van het versturen van het formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Brunssum heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209