Verklaring van Gemeente Brunssum

Status toegankelijkheid https://www.brunssum.nl

Gemeente Brunssum is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Brunssum streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Brunssum.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Brunssum is beschikbaar via de link https://www.brunssum.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Brunssum gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Brunssum gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Brunssum is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Brunssum en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Brunssum .
Functie: Afdelingshoofd Informatiemanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@brunssum.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/beleid_en_regelgeving/Klacht_over_gedragingen_van_ambtenaren_of_bestuurders.

Aanvullende informatie van Gemeente Brunssum

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Brunssum : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Brunssum is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Brunssum dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/over_deze_website/toegankelijkheid/Toegankelijkheidsonderzoek_gemeente_Brunssum_2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Brunssum dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/nieuwsberichten/Eerste_Peuter4daagse_in_Brunssum staat een afbeelding met tekstalternatief. Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet. Het tekstalternatief moet de afbeelding beschrijven. Deze afbeelding kan ook gezien worden als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leet alt-attribuut (alt=””).

  • Gevolg:

   Door middel van hulpsoftware kan de gebruiker nu niet de afbeelding begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juist vullen van alternatieve tekst bij afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/stadsjournaal_brunssum_nu/In_Brunssum_ligt_de_kunst_op_straat staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de tekst en het logo aan het begin van de video en de naam en functie van de personen aan het woord. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, anders kunnen deze niet zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's maken met audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/stadsjournaal_brunssum_nu/In_Brunssum_ligt_de_kunst_op_straat staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht. Bijvoorbeeld de tekst en het logo aan het begin van de video en de naam en functie van de personen aan het woord. Dit wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, anders kunnen deze niet zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Videos maken met audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/ bij het blok “Nieuws” staan er vijf koppen. De eerste kop is goed. Hier staat content onder. De andere vier koppen hebben geen content en zijn daardoor geen koppen.

  • Gevolg:

   Op deze manier kan de informatie niet door voorleessoftware juist aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juist gebruik van koppen bij opmaak van pagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.php omdat het formulier in tabellen staat is de leesvolgorde nu niet goed. Bijvoorbeeld bij punt 3 woorden nu eerst de namen voorgelezen “Aanhef”, “Voorl.”, “Tussenv.” en “Achternaam” dan gaat hij naar de volgende rij en leest “Naam”, “kolom 2 rij 2”, “kolom 3 rij 2”, “kolom 4 rij 2” en “kolom 5 rij 2”.

  • Gevolg:

   Hier is nu dus niet duidelijk wat er moet worden ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuw formulier inrichten zonder tabel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.phpstaat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/ in de footer heeft de tekst “Inschrijven nieuwsbrief” een te laag contrast van 1,7:1 op de blauwe achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen contrastverhouding

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar. De knop “Dyslexie” is verdwenen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Niet alle content en functionaliteit is beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen zodat alle content en functionaliteit beschikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/ als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels worden bij het blok “Nieuws” de teksten ingekort of vallen net buitenbeeld.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is te zien voor de bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen website zodat alle informatie zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/ als de stijlkenmerken worden toegepast, zijn bij het blok “Nieuws” de teksten ingekort.

  • Gevolg:

   Dit is verlies van informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Stijlkenmerken dermate aanpassen dat geen informatie verloren gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.brunssum.nl/Internetafspraken/ is het logo linksboven tevens een link naar de homepagina. Het attribuut tabindex="-1" is gebruikt.

  • Gevolg:

   Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen,

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen attribuut

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/stadsjournaal_brunssum_nu/In_Brunssum_ligt_de_kunst_op_straat staat een iframe. De pagina in het iframe heeft geen goed beschrijvende titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een goed beschrijvende titel in de head-sectie van het iframe element hebben.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat. Dit is hier dus niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Consistent gebruik maken van goede beschrijvende titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 en het menu wordt geopend dan gaat de focus aan het eind van het menu verder over de pagina zonder dat het menu wordt gesloten. De focus mag pas weer verder over de pagina als het menu wordt gesloten.

  • Gevolg:

   Men nu eerst helemaal terug tabben naar het begin van het menu om het menu te sluiten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tabvolgorde aanpassen waardoor de webpagina logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.phpheeft het logo geen duidelijk linkdoel omdat het logo geen linktekst heeft.

  • Gevolg:

   Een blinde bezoeker weet niet direct waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het logo een goed tekstalternatief (zie sc 1.1.1) en eventuele extra informatie over waar de link naar verwijst geven in het title-attribuut van de link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.php heeft het logo geen toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam moet minimaal de zichtbare tekst van het element bevatten.

  • Gevolg:

   Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. In dit geval kan dit dus niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toegankelijkheidsnaam toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.brunssum.nl/Internetafspraken/ staat een formulier. Hier wordt na het invullen van een activiteit automatisch een lightbox geopend met benodigdheden. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van te voren niet voor gewaarschuwd wordt.

  • Gevolg:

   Dit kan voor problemen zorgen voor gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door de lightbox pas te openen nadat de gebruiker expliciet een knop activeert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.php staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een browserafhankelijke pop-up melding die gesloten moet worden voor de fouten hersteld kunnen worden. Dit is geen geldige foutmelding omdat de melding moet blijven staan, zodat men weet welke fouten er gemaakt zijn en alle fouten tegelijk opgelost kunnen worden. Ook zijn deze meldingen geen foutmeldingen maar instructies. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld ‘Het veld E-mail is niet (goed) ingevuld.’. Als er bijvoorbeeld een fout e-mailadres of postcode wordt ingevuld komt er wel een goede foutmelding. Deze moet alleen blijven staan.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers met voorleessoftware is het niet helder welke velden opnieuw gevuld moeten worden bij een foutmelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Goed geïdentificeerde foutmeldingen incl. veldnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraken.brunssum.nl/Internetafspraken/ staat in stap 1 een veld met de placeholder "Filter de lijst met activiteiten...". Placeholders zijn niet geschikt als alternatief voor labels, omdat deze verdwijnen zodra er getypt is in het veld.

  • Gevolg:

   Door de placeholder verdwijnt de instructie tijdens het typen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Placeholder vervangen door labels en instructies bij formulier invulvelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.burgerklacht.nl/brunssum/melding.php staat er direct na de doctype een start tag div. Deze mag hier niet staan waardoor er een fatal error ontstaat en de rest van de pagina niet gecontroleerd kan worden. Div elementen zijn alleen toegestaan binnen het body element. Deze pagina is dus verder ook niet gecontroleerd.

  • Gevolg:

   Het kan voorkomen dat de website niet goed werkt door verkeerde parsing.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Website pagina aanpassen zodat deze juist kan parsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/stadsjournaal_brunssum_nu/In_Brunssum_ligt_de_kunst_op_straat kan een video worden gestart, deze video staat in een iframe.

  • Gevolg:

   De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title-attribuut toevoegen aan het iframe-element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Brunssum heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209