Verklaring van VNG

Status toegankelijkheid https://vng.nl

VNG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

VNG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website VNG.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van VNG is beschikbaar via de link https://vng.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door VNG gepubliceerde informatie blijkt dat de website VNG gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver VNG is gevorderd met de toegankelijkheid van VNG en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van VNG .
Functie: Teamleider Redactie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via contact@vng.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van VNG

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website VNG : voldoet gedeeltelijk

De website VNG is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens VNG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/vng.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart VNG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op onder andere pagina vng.nl/ staat bij het hoofdnavigatiemenu het logo van VNG. Dit logo heeft de alternatieve tekst 'Home' wat de afbeelding niet omschrijft.

   Op de pagina vng.nl/ staat een icoon van een vergrootglas dat is opgemaakt met een svg-element. Dit element heeft het attribuut role=img maar geen alt-attribuut. Zorg ervoor dat deze afbeelding een leeg alt-attribuut krijgt zodat hulpsoftware weet dat hier om een decoratieve afbeelding gaat. Dit probleem komt ook voor bij de social media-knoppen waarmee bezoekers de pagina kunnen delen.

  • Gevolg:

   Hierdoor weten bijvoorbeeld screenreadergebruikers niet dat een VNG logo op de pagina staat. Zorg ervoor dat wanneer een logo op een pagina staat altijd de tekst in het logo en de organisatienaam in de alternatieve tekst worden geplaatst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassingen knop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (vng.nl/) zijn meerdere koppen opgemaakt met een H1-element, bijvoorbeeld visueel verborgen koppen zoals 'Topnavigatie' maar ook de kop 'Gemeentesecretaris Frank Halsema (Stichtse Vecht) vrijgesteld van werk'.

  • Gevolg:

   Een H1-kop is bedoeld om het hoofdonderwerp van de pagina aan te geven, geen van deze koppen doet dat. Daarnaast kan het voor bezoekers die navigeren met een koppenlijst verwarrend zijn wanneer er meerdere H1-koppen op één pagina staan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina vng.nl/ staan verschillende blokken content bestaande uit een kop en afbeelding, bijvoorbeeld onder de kop 'Laatste nieuws'. In de code is de afbeelding boven de kop geplaatst.

  • Gevolg:

   Wanneer een bezoeker de pagina laat voorlezen door een screenreader is het lastig te bepalen welke afbeelding bij welke kop hoort als deze achterelkaar worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina vng.nl/user/login staat een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en een wachtwoord kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Gevolg:

   zie boven

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de cookiemelding (zichtbaar wanneer de website voor het eerst wordt bezocht) staat de knop 'Sluiten'. Het contrast van de witte tekst in deze knop op de oranje achtergrond (HEX#ef6c00) is te laag. De contrastverhouding is hier 3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. De link 'onze privacyverklaring' (HEX#1a1a1a) in deze melding heeft ook een te laag contrast doordat de tekst een contrastverhouding van 3,6:1 heeft op de blauwe achtergrond (HEX#0277bd) heeft. Zorg ervoor dat deze teksten bij focus en hover ook voldoende contrast hebben.

   Op pagina vng.nl/contact staan grijze teksten (HEX#75757C) op een lichtgrijze achtergrond (HEX#F8F9FA) die een te laag contrast hebben. De contrastverhouding is hier 4,3:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina vng.nl/nieuws/video-over-levensloopbanner-een-goed-leven-in-nederland en op vng.nl/brieven/verzoek-bestuurlijke-reactie-voorstel-wetswijziging-kostendelersnorm.

   Op pagina vng.nl/zoeken staat bij elk zoekresultaat het resultaat type, bijvoorbeeld 'Onderwerpen'. Het contrast van deze tekst (HEX#75757C) op de achtergrond (HEX#F8F9FA) is te laag. De contrastverhouding is hier 4,3:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Laag contrast is niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassingen contrast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer toetsenbordgebruikers de focus plaatsen op het zoekveld dat staat op meerdere pagina's, zoals op vng.nl/, verschijnt een grijze focusrand (HEX #DEE2E6) om dit veld. Het contrast van deze rand op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt voor bij alle invoervelden op de website, bijvoorbeeld die op pagina vng.nl/user/login en op vng.nl/rubrieken/onderwerpen/klimaatakkoord.

  • Gevolg:

   Contrast te laag

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina vng.nl/user/register staan twee keuzelijsten met de labels 'Gemeente' en 'Functie'. Bezoekers die afhankelijk zijn van het toetsenbord om de website te bedienen kunnen deze velden niet invullen.

  • Gevolg:

   Doordat één van deze velden verplicht is is het voor toetsenbordgebruikers niet mogelijk om een account op de website aan te maken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bedienbaar maken met toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina vng.nl/nieuws/video-over-levensloopbanner-een-goed-leven-in-nederland wordt gebruikgemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen.

  • Gevolg:

   Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers voor het eerst de website bezoeken zien zij een cookiemelding onderaan de pagina. Wanneer bezoekers naar beneden scrollen blijft deze melding over content staan, bijvoorbeeld over de links 'Privacyverklaring' en 'Kwetsbaarheid melden' in de footer. Ook bedekt de cookiemelding een groter deel van de pagina wanneer bezoekers de website in een ingezoomde weergave bekijken.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen last hebben van het feit dat de cookiemelding content bedekt en pas als laatst op de pagina de toetsenbordfocus krijgt. Deze bezoekers moeten eerst over de hele pagina navigeren met het toetsenbord voordat zij de melding kunnen afsluiten. Ook zijn sommige elementen die de focus krijgen door de cookiemelding niet zichtbaar, waardoor toetsenbordgebruikers niet weten waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg er daarom voor dat de cookiemelding als eerst de focus krijgt op de pagina, zo kunnen toetsenbordgebruikers de melding direct afsluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina vng.nl/contact staan meerdere uitvouwbare knoppen (accordeons). Wanneer toetsenbordgebruikers de focus op deze knoppen plaatsen is dat niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor ziende toetsenbordgebruikers lastig zijn om te weten waar zij zich op de pagina bevinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg er daarom voor dat de toetsenbordfocus met een visuele indicatie wordt aangeven, bijvoorbeeld door een focusrand te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op onder andere pagina vng.nl/ staat het zoekveld met de placeholdertekst 'Waar bent u naar opzoek?'. De toegankelijke naam van dit zoekveld is 'Doorzoek VNG'.

  • Gevolg:

   Doordat de visuele naam en de toegankelijke naam van dit veld niet overeenkomen kan het voor bezoekers die afhankelijke zijn van spraakbediening lastig zijn om dit veld in te vullen.

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat het visuele label van een interactief element altijd in de toegankelijke naam staat. Los het probleem hier op door de placeholdertekst in de toegankelijke naam van het zoekveld te plaatsen, het liefst vooraan.

  • Maatregel:

   Technische aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina vng.nl/nieuws filteren op bijvoorbeeld datum, wordt de focus naar het invoerveld 'Onderwerpen' verplaatst.

   Wanneer bezoekers op pagina vng.nl/gemeentelijke-uitvoering een filter selecteren, verandert de volgorde van de filters. Dit is verwarrend voor meerdere groepen bezoekers, waaronder voor bezoekers met een cognitieve functiestoornis.

  • Gevolg:

   Verwarrend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het formulier op pagina vng.nl/user/login maakt alleen gebruik van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware even goed ondersteund. De melding is soms kortaf, onvolledig of blijft te kort staan.

  • Gevolg:

   Ook kan de tekstgrootte niet aangepast worden, hierdoor kunnen sommige mensen de tekst mogelijk niet lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina vng.nl/contact staat een dl-element waarin meerdere dt-elementen met het attribuut role=heading in staan.

  • Gevolg:

   Door dit attribuut op een dt-element te plaatsen wordt het element door hulpsoftware en browsers beschouwd als een kop, wat problemen kan gegeven wanneer deze programma's de paginabron interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina vng.nl/zoeken kunnen bezoekers via de links onder de resultaten navigeren naar de volgende pagina met zoekresultaten. Deze links laden geen nieuwe pagina maar zorgen ervoor dat nieuwe resultaten op de huidige pagina worden getoond, hierbij verandert de tekst 'Zoekresultaten (1 - 12 van de 13024)'.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader weten niet dat deze verandering op het scherm plaatsvindt. De tekst wordt niet voorgelezen door een screenreader. Wel wordt de toetsenbordfocus geplaatst boven de zoekresultaten, maar met zowel de tabtoets als de pijltjestoetsen leest de screenreader de veranderde tekst niet voor. Zorg ervoor dat de screenreader de aangepast tekst voorleest door bijvoorbeeld gebruik te maken van aria-alert, of zorg ervoor dat de resultaten op een nieuwe pagina worden getoond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die VNG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209