Verklaring van gemeente Gouda

Status toegankelijkheid https://www.gouda.nl

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeente Gouda.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website gemeente Gouda gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van gemeente Gouda en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda.
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen: https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/u-en-de-gemeente/klacht-over-de-gemeente/.

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website gemeente Gouda : voldoet gedeeltelijk

De website gemeente Gouda is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/03/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.gouda_.nl-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het PDF document op pagina https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samenvatting-Woonzorgvisie.pdf heeft meerdere informatieve afbeelding zonder een tekstalternatief. Bijvoorbeeld het logo van de gemeente Gouda. Maar ook het diagram direct onder de titel van het document in de content. Zo zijn meer afbeeldingen gevonden zonder goed tekstalternatief.

  • Gevolg:

   PDF is niet voor iedereen te lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-stevige-stad/ staat een video. In de video komt aan het eind nog een URL in beeld en een paar logo's. Deze informatie kan iemand die blind is niet zien, maar is wel belangrijk. Voor deze informatie kan een volledig uitgeschreven transscript worden geboden van de video met daarin deze informatie verwerkt. Ook kan een audiodescriptie worden toegevoegd aan de video. Dan kan de standaard voice-over deze informatie 'voorlezen', of een tweede voice-over specifiek voor deze extra beeldinformatie.

  • Gevolg:

   Video is niet voor iedereen te volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-stevige-stad/ staat een video. In de video komt aan het eind nog een URL in beeld en een paar logo's. Deze informatie kan iemand die blind is niet zien, maar is wel belangrijk. Voor deze video moet een audiodescriptie worden toegevoegd. Dan kan de standaard voice-over deze informatie 'voorlezen', of een tweede voice-over specifiek voor deze extra beeldinformatie. Let op: voor dit succescriterium is een uitgeschreven tekst niet meer voldoende, maar moet de oplossing echt in de video zelf worden gegeven door middel van het audiospoor.

  • Gevolg:

   Video is niet voor iedereen te volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samenvatting-Woonzorgvisie.pdf heeft geen tags voor alle kopteksten in het document. Deze zijn programmatisch ingesteld als alinea's door middel van een p tag, terwijl ze visueel opgemaakt zijn als kopteksten. En ook is er een lijst op pagina 2 “Actiepunten: ‘bouwen naar behoefte’" die niet is opgemaakt als lijst met lijst tags.

   In het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210406-Actieplan-dakloosheid.pdf zijn ook geen heading tags gebruikt voor alle kopteksten. Alle kopteksten zijn als alinea's opgemaakt met een p tag. De lijsten zijn wel goed opgemaakt. De datatabellen op pagina 3 zijn weer niet goed opgemaakt. De kolomkoppen zijn als datacellen (td) getagd in plaats van als kopcellen (th tag). De tabel op pagina 8 is ook niet goed opgemaakt. Dit is een mix van layout en datatabel. De eerste rij van deze tabel kan beter als gewone tekst boven de tabel geplaatst worden, zodat een normale datatabel overblijft die ook goed getagd kan worden met de kolomkoppen met th tags. Dit geldt ook voor de tabellen op de volgende pagina's.

  • Gevolg:

   PDF is niet voor iedereen te lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samenvatting-Woonzorgvisie.pdf heeft veel problemen met de leesvolgorde. Veel content staat in de voorleesvolgorde door voorleessoftware op een onlogische volgorde. Op de eerste pagina staat links een koptekst en dan twee alinea's. Daarna volgt een koptekst "Ontwikkelingen" met nog een alinea. Voor deze koptekst "ontwikkelingen" wordt echter eerst de plattegrond rechts voorgelezen met de content daaronder (de genummerde blokken). Binnen deze genummerde blokken wordt de informatie ook niet op een logische volgorde voorgelezen. Zo zijn meer problemen gevonden met de leesvolgorde van dit document.

   In het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210406-Actieplan-dakloosheid.pdf gaat er ook iets mis met de voorleesvolgorde. Dit heeft te maken met de voetnoten. Deze zijn niet goed in het document verwerkt. Als er meerdere voetnoten in één pagina staan, worden alle voetnoot teksten direct na de eerste voetnoot in de tekst geplaatst. Dit betekent dat de tweede en eventueel volgende voetnoot teksten al worden voorgelezen voordat de voetnoot (het cijfer) in de tekst voorgelezen is. Dat is niet logisch.

  • Gevolg:

   PDF is niet voor iedereen te lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samenvatting-Woonzorgvisie.pdf heeft op pagina 3 een grafiek “Aantallen in de sociale huursector”. Deze laat het verschil zien tussen “Actieve woningzoekenden” en “Verhuringen”. Hiervoor zijn heel goed twee verschillende lijnen gebruikt. Echter is dit in de 'legenda' niet gebruikt en wordt daar alleen door middel van de kleur aangegeven wat wat is. "Verhuringen" is lichtrood en dus moet iemand die kleurenblind is of slechtziend toch nog de lichtrode kleur kunnen zien om te weten dat dat de gestippelde lijn is.

  • Gevolg:

   PDF is niet voor iedereen te lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samenvatting- Woonzorgvisie.pdf staan meerdere teksten met een te laag contrast. Bijvoorbeeld op de eerste pagina in het diagram linksbovenaan direct onder de titel van het document. De witte tekst op roze achtergrond ("4. Wonen voor iedereen") heeft een contrast van 2,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. De zwarte tekst op paarse achtergrond ("2. Gemengde wijken") heeft een contrast van 3,9:1 en is dus ook net te laag. Onderaan pagina 1 staan ook witte teksten op een oranje achtergrond. Het contrast hiervan is met 4,2:1 ook net te laag. Deze kleurcombinaties komen meer voor in het document en leveren daar ook contrastproblemen op. Ook sommige letters van het energielabel zijn niet goed te lezen (wit op geel en wit op lichtgroen en wit op oranje).

  • Gevolg:

   PDF is niet voor iedereen te lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/reizen-en-papieren/ is er bij een normale weergave bovenin een broodkruimelpad te vinden. (Home / Direct regelen en informatie / etc). Deze is bij een resolutie breedte van 320 pixels deels verdwenen van de website. Het eerste gedeelte is niet meer leesbaar. Dit komt waarschijnlijk omdat de knop voor het hamburgermenu naar beneden is geschoven (deze past niet naast het logo). Hierdoor valt deze header balk over het eerste deel van het broodkruimelpad heen.

  • Gevolg:

   Pagina is niet in iedere situatie goed te begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-stevige-stad/ en https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/goudasfalt/ staan video’s. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter "f" gebruiken om de video op volledig scherm te bekijken en de letter "h" gebruiken om de instellingen aan te passen. Ook andere sneltoetsen zijn actief. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de videospeler staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze Vimeo-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter keyboard=false toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/ 360001494447-Using-Player-Parameters.

  • Gevolg:

   Video is niet voor iedereen te volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/11/Samenvatting-Woonzorgvisie.pdf heeft inmiddels wel een documenttitel gekregen in de bestandseigenschappen. Dat is heel goed. In de bestandseigenschappen moet echter ook ingesteld worden dat deze titel getoond wordt in de titelbalk in plaats van de bestandsnaam. Dit staat helaas nog niet goed ingesteld. Ook het PDF document https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2021/12/20210406-Actieplandakloosheid. pdf heeft inmiddels wel een documenttitel gekregen, maar staat de instelling voor het weergeven bij openen nog steeds ingesteld op de Bestandsnaam in plaats van de Documenttitel.

  • Gevolg:

   PDF is niet door iedereen te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424