Verklaring van VNSC.eu

Status toegankelijkheid https://vnsc.eu

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website VNSC.eu.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website VNSC.eu van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie .
Functie: Voorzitter uitvoerend secretariaat VNSC .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vnsc.eu.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website VNSC.eu : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website VNSC.eu is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de invoervelden van verschillende contactformulieren kan niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Autocomplete is uitgeschakeld.

  • Gevolg:

   Het is geen toegankelijk formulier.

  • Alternatief:

   Geen formulier gebruiken.

  • Maatregel:

   Dit wordt zo snel mogelijk opgelost of het invoerveld verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 2. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn afbeeldingen met inhoud zonder tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Geen HTML-geplaatste inhoud.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de inhoud niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   De tekst op deze pagina de afbeelding omschrijven of dat alles wat in de tekst om deze afbeelding staat een alternatief is voor de afbeelding.

  • Maatregel:

   De tekst op deze pagina de afbeelding omschrijven of dat alles wat in de tekst om deze afbeelding staat een alternatief is voor de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 3. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekentoetsenfout.

  • Oorzaak:

   De functie is uitgeschakeld.

  • Gevolg:

   Embedde Youtubevideo's kunnen niet met het toetsenbord bediend worden.

  • Alternatief:

   De parameter disablekb toepassen in de Youtube code.

  • Maatregel:

   Dit toepassen op alle embedde video's op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 4. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De lightboxen voldoen niet aan de eisen rond focus volgorde.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Gewoon afbeeldingen embedden met een link naar het originele fotobestand.

  • Maatregel:

   Verwijderen lightboxen en embedden afbeeldingen waar wenselijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutidentificatie van de contactformulieren op de website voldoet niet.

  • Oorzaak:

   Verkeerde foutteksten en instructies in plaats van foutmeldingen zorgen voor onduidelijkheid.

  • Gevolg:

   Het is voor de blinde bezoeker niet duidelijk wat hij fout doet.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Foutmeldingen herschrijven en naam veld expliciet vermelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Statusberichten kunnen niet door software worden bepaald en focus gegeven.

  • Oorzaak:

   Statusmeldingen bevatten geen rol (role) of eigenschappen (properties).

  • Gevolg:

   Statusberichten kunnen niet door software worden bepaald , waardoor hulptechnologieën de berichten niet aan de gebruiker kunnen laten zien zonder focus te krijgen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Juiste instellingen in Mailchimpformulieren gebruiken en overbodige contactformulieren verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209