Verklaring van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Status toegankelijkheid https://www.vrln.nl/

Veiligheidsregio Limburg Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Limburg Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Limburg Noord is beschikbaar via de link https://www.vrln.nl/digitoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veiligheidsregio Limburg Noord gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veiligheidsregio Limburg-Noord gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Limburg Noord is gevorderd met de toegankelijkheid van Veiligheidsregio Limburg-Noord en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-10-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Limburg Noord .
Functie: Tijdelijk afdelingshoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrln.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Neem dan contact met ons op via communicatie@vrln.nl.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Limburg Noord

Meer informatie over Veiligheidsregio Limburg-Noord vind u op de website: www.vrln.nl.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Veiligheidsregio Limburg-Noord : voldoet gedeeltelijk

De website Veiligheidsregio Limburg-Noord is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Veiligheidsregio Limburg Noord dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vrln.nl/application/files/1216/3411/0601/WCAG_2.1_inspectie_www.vrln.nl_-_niveau_AA_-_1.1_16-09-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Veiligheidsregio Limburg Noord dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de content van vacatures zijn strong- en em-elementen niet op de juiste manier gebruikt.

  • Oorzaak:

   Content wordt ingelezen via de api van Easycruit.

  • Gevolg:

   Sommige teksten krijgen nu vanuit tekst naar spraak software een extra nadruk waar eigenlijk een visuele styling of kop de bedoeld is.

  • Alternatief:

   Indien mogelijk b-element gebruiken ipv strong.

  • Maatregel:

   De dikgedrukte teksten moeten eigenlijk als koppen opgemaakt worden. En andere elementen niet gebruiken of op de juiste manier gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als men door de carousel slides navigeert naar slides die nog niet in beeld zijn door middel van de tab toets dan herkent de slider niet dat naar de volgende slide is genavigeerd. Paginering gaat niet mee.

  • Oorzaak:

   De gebruikte swiper plugin herkent deze vorm van navigeren niet, en stuurt daardoor ook niet de gekoppelde besturing componenten aan.

  • Gevolg:

   Navigeren via de pijltoetsen of buttons is niet meer mogelijk omdat die niet meer in relatie staan met de actieve slide(s) in beeld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alleen navigeren met de pijltorsen toestaan en niet meer via tab toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het hoofdmenu kan men nog navigeren naar de niet in beeld zijnde menu items van de andere submenu’s of hoofdmenu. Of uit het menu gaan naar de website terwijl het menu nog actief is.

  • Oorzaak:

   Submenu’s zijn wel aanwezig maar niet in beeld. Maar zijn niet uitgesloten van tab focus via tabindex.

  • Gevolg:

   Men kan navigeren naar menu items die niet in beeld zijn of naar de website componenten achter het menu.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alleen actieve menu beschikbaar maken voor tab focus en de rest uitsluiten tot dat die actief worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Paginering heeft link teksten als 1,2,3,4.

  • Oorzaak:

   Paginering wordt automatisch gerenderd vanuit cms.

  • Gevolg:

   Linkdoel van paginering links zijn niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor de paginanummers het woord pagina toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het hoofdmenu kan men nog navigeren naar de niet in beeld zijnde menu items van de andere submenu’s of hoofdmenu. Of uit het menu gaan naar de website terwijl het menu nog actief is.

  • Oorzaak:

   Submenu’s zijn wel aanwezig maar niet in beeld. Maar zijn niet uitgesloten van tab focus via tabindex.

  • Gevolg:

   Men kan navigeren naar menu items die niet in beeld zijn of naar de website componenten achter het menu.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alleen actieve menu beschikbaar maken voor tab focus en de rest uitsluiten tot dat die actief worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF's voldoen doen (nog) niet aan de gestelde digitale toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   Documentstellers moeten de PDF's nog herzien.

  • Gevolg:

   Software kan nu niet alle PDF's inlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF's en overige aandachtspunten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er in het ‘Filter nieuws' dropdownmenu voor de optie ‘Alles’ wordt gekozen dan komt de focus na herladen niet meer op het dropdownmenu terecht.

  • Oorzaak:

   Bij de optie ‘Alles’ is de filter niet actief en wordt deze functie ook niet aangeroepen. Dit is hetzelfde als de pagina opnieuw openen of herladen. En zo gedraagt de pagina zich dan ook.

  • Gevolg:

   Focus komt niet meer terug op de het ‘Filter nieuws’ dropdownmenu.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ‘Alles’ ook een topic url meegegeven waardoor de functie toch aangeroepen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmelding checkbox verschijnt pas als je de checkbox weer uit vinkt, en niet na verlies van focus als deze niet is aangevinkt maar wel verplicht is.

  • Oorzaak:

   Validatie plugin herkent niet goed wanneer de checkbox focus krijgt maar niet aangevinkt wordt als deze verplicht is.

  • Gevolg:

   Als men vergeet deze in te vullen kan het formulier niet verstuurd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Plugin update / bugfix onderzoeken of eigen validatie plugin voor dit probleem schrijven in javascript.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Limburg Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209