Verklaring van Werken voor Gouda

Status toegankelijkheid https://www.werkenvoorgouda.nl

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken voor Gouda.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken voor Gouda gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken voor Gouda en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Melding_doorgeven/Klacht_indienen(externe link).

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werken voor Gouda : voldoet gedeeltelijk

De website Werken voor Gouda is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/04/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.werkenvoorgouda.nl-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat een element waarin verschillende foto’s elkaar afwisselen. Een aantal van deze foto’s hebben een tekstalternatief via het alt-attribuut. Op dit moment wordt er echter geen gebruik gemaakt van aanhalingstekens bij het invoeren van deze alt-attributen. Dat leidt tot problemen, omdat nu alleen het eerste woord wordt voorgelezen door hulpsoftware en sommige gebruikers dus onvolledige informatie krijgen. Ook leidt dit bijvoorbeeld tot problemen bij succescriterium 4.1.1 – Parsen. Deze afbeeldingen lijken hier decoratief te zijn, want ze geven vooral een sfeerbeeld. Als ze decoratief zijn, kunnen deze een leeg alt-attribuut meekrijgen. Op dit moment zijn bij een aantal van deze afbeeldingen wel waardes meegegeven voor het alt-attribuut, maar bij een deel ook niet. Dit wordt op zichzelf niet afgekeurd, maar het wordt wel aangeraden om hier consistent in te zijn.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/onze-organisatie/ staat onder de kop “Organisatieschema” een infographic. Deze heeft op dit moment een leeg alt-attribuut. De infographic wordt ook niet uitgelegd in de omliggende tekst. Sommige gebruikers, bijvoorbeeld blinde gebruikers, zijn nu uitgesloten van de informatie die in deze complexe afbeelding staat. De inhoud van deze afbeelding moet in tekst uitgeschreven worden. Omdat de inhoud van het alt-attribuut voor deze afbeelding vaak te beperkt is voor een goede uitleg, kan deze tekst bijvoorbeeld meteen onder de afbeelding staan of als een link of toegankelijk bestand worden toegevoegd. In het alt-attribuut van de afbeelding kan dan verwezen worden naar de plek waar deze uitgeschreven tekst staat.

  • Gevolg:

   Dat leidt tot problemen, omdat nu alleen het eerste woord wordt voorgelezen door hulpsoftware en sommige gebruikers dus onvolledige informatie krijgen. Ook leidt dit bijvoorbeeld tot problemen bij succescriterium 4.1.1 – Parsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/bastiaan/ staat een video. De ondertiteling van deze video is bijna helemaal goed gedaan, maar er valt wat tekst weg. Op 00:35 van deze video wordt gezegd “als je je analytisch vermogen kan combineren met verbinden”. In de ondertiteling staat “als je je analytisch vermogen kan co”. De rest van de zin is niet zichtbaar. Hierdoor begrijpt mogelijk niet iedereen deze zin.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/maya/ staat een video. Op 00:09 wordt het woord "afdeling" ondertiteld als "afdeleing". Dit lijkt een incidentele fout waarbij ervan uitgegaan wordt dat gebruikers de video alsnog wel kunnen begrijpen. Het is wel beter om deze typefout te herstellen.

  • Gevolg:

   Hierdoor begrijpt mogelijk niet iedereen deze zin.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat de video “Gouda: Welke smaak voeg jij toe?” Dit is een video met achtergrondmuziek en verschillende teksten die in beeld verschijnen, zoals “Gouda, de stad van…”, “kaas”, “historie” en “water”. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie. Dit geldt voor alle tekst in de video, inclusief de slogan “Gouda, welke smaak voeg jij toe?”, het logo van de gemeente Gouda en de URL www.werkenvoorgouda.nl.

   Bij de andere onderzochte video’s zijn ook een aantal problemen gevonden: Op https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/maya/ staat de video “Welke smaak voeg jij toe – Maya Ramdaras”. Op 00:06 staat het logo van de gemeente Gouda in beeld en op 02:11 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?”. Hier moet een alternatief voor komen, omdat deze informatie nu niet voor alle gebruikers beschikbaar is. Ook in de video “Welke smaak voeg jij toe – Bastiaan van der Stoep” op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/bastiaan/ staat dezelfde informatie in beeld: op 00:05 het logo van de gemeente Gouda en op 02:25 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?” Ook voor deze woorden moet een alternatief komen.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat de video “Gouda: Welke smaak voeg jij toe?” Dit is een video met achtergrondmuziek en verschillende teksten die in beeld verschijnen, zoals “Gouda, de stad van…”, “kaas”, “historie” en “water”. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde gebruikers en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan. Dit geldt voor alle tekst in de video, inclusief de slogan “Gouda, welke smaak voeg jij toe?”, het logo van de gemeente Gouda en de URL www.werkenvoorgouda.nl.

   Bij de andere onderzochte video’s zijn ook een aantal problemen gevonden: Op https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/maya/ staat de video “Welke smaak voeg jij toe – Maya Ramdaras”. Op 00:06 staat het logo van de gemeente Gouda in beeld en op 02:11 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?”. Hier moet een alternatief voor komen, omdat deze informatie nu niet voor alle gebruikers beschikbaar is. Ook in de video “Welke smaak voeg jij toe – Bastiaan van der Stoep” op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/bastiaan/ staat dezelfde informatie in beeld: op 00:05 het logo van de gemeente Gouda en op 02:25 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?” Ook voor deze woorden moet een alternatief komen.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde gebruikers en dus moet hier een alternatief voor komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/ staat de kop “Dit ga je doen:”. Deze is in de code niet opgemaakt als kop, maar met een strong-element. Dit levert twee problemen op. Ten eerste kan hulpsoftware de relatie tussen de koptekst en de onderstaande tekst niet bepalen, omdat het niet als kop is opgemaakt. Ten tweede is het strong-element bedoeld om één of enkele woorden de nadruk te geven en dat is hier niet de bedoeling. Dit strong-element moet hier dus verwijderd worden. Dit probleem komt vaker voor, bijvoorbeeld op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/senior-medewerker-burgerzaken/. Hier staan de kopteksten “En verder:”, “Wat bieden wij naast smaak?” en “Salaris en contract”. Op die pagina wordt het strong-element ook een aantal keer op de juiste manier gebruikt, namelijk om nadruk te geven, bijvoorbeeld bij “32-36 uur”, en de genoemde bedragen voor het salaris. Daar is dit dus geen probleem.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/ is de eerste alinea schuingedrukt door middel van een em-element. Dit element is, net als het strong-element, bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om hiermee een hele alinea nadruk te geven. Gebruik bij voorkeur CSS om de tekst anders weer te geven. Dit probleem komt vaker voor, bijvoorbeeld op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/senior-medewerker-burgerzaken/, waar zowel de eerste alinea als de zin “Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl” door middel van een em-element is schuingedrukt.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staan onder knop “Ga naar alle smaakmakers” een aantal blokken, bijvoorbeeld “Arbeidsvoorwaarden” en “Selectieprocedure”. Deze koppen zijn correct opgemaakt met een h3-element, waardoor deze door hulpsoftware correct aangeduid kan worden als kop. Deze koppen zijn echter ook opgemaakt met een strong-element. Dit element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Het is niet de bedoeling om dit te gebruiken om koppen een bepaald uiterlijk te geven. Gebruik eventueel CSS om de kop anders weer te geven. Dit probleem komt vaker voor, bijvoorbeeld bij de kop “blijf op de hoogte van de Goudse vacatures” op dezelfde pagina. Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor. Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ gaat het bijvoorbeeld op de kop “Zit de juiste vacature er niet bij?”.

   Op meerdere pagina's wordt in het hoofdmenu het actieve onderdeel visueel aangegeven via een onderstreping en dikgedrukte tekst. Zie bijvoorbeeld "Werken voor Gouda" op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/arbeidsvoorwaarden/. Deze informatie, namelijk wat het actieve onderdeel is, is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan op meerdere manieren worden opgelost. Bijvoorbeeld door deze informatie toe te voegen aan het actieve menu-onderdeel, door gebruik van het attribuut aria-current="true" of door het toevoegen van een broodkruimelpad dat dezelfde informatie geeft.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter wel aangepast worden: Op alle pagina’s staat onderin een knop om de cookiemelding te openen. Bij het aanklikken van “Instellingen” en dan op de tekst “Meer weergeven” verschijnt een tekst over cookies. In deze tekst is ruimte tussen de alinea’s geplaatst door middel van br-elementen. Dit is geen goede manier om alinea’s aan te geven. Een oplossing is om elke alinea in een p-element te plaatsen. Dan wordt tijdens het voorlezen ook een pauze ingelast. Tussen de lijst-onderdelen staan ook br-elementen. Die kunnen beter ook verwijderd worden. Wanneer meer ruimte tussen de onderdelen nodig is, kan dit beter via CSS worden aangepast. https://www.werkenvoorgouda.nl/

  • Gevolg:

   Ten eerste kan hulpsoftware de relatie tussen de koptekst en de onderstaande tekst niet bepalen, omdat het niet als kop is opgemaakt. Ten tweede is het strong-element bedoeld om één of enkele woorden de nadruk te geven en dat is hier niet de bedoeling.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ en enkele andere pagina's staat boven de footer de koptekst "Blijf op de hoogte van de Goudse vacatures". In de tekst onder deze kop staat de instructie. "Via de button kan je...". Deze instructie is niet voor alle gebruikers te begrijpen, omdat niet iedereen een button waarneemt. Vermoedelijk wordt hier de link "Meld je aan" bedoeld. Dit is echter een link (a-element) en geen button. Ook is niet duidelijk welke link of button bedoeld wordt. Dit kan worden opgelost door de instructie aan te passen naar bijvoorbeeld "Via de link 'Meld je aan' kan je...".

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/ komt iets soortgelijks voor bij de instructie "Je kunt direct online solliciteren via de knop solliciteren." Hier wordt vermoedelijk verwezen naar de link "Direct solliciteren". Dit zal uit de context voor veel gebruikers wel duidelijk zijn, maar dit kan ook beter worden aangepast naar bijvoorbeeld "Je kunt direct online solliciteren via de link 'Direct solliciteren'." of iets dergelijks.

   Soortgelijke problemen kunnen ook op andere pagina's voorkomen.

  • Gevolg:

   Deze instructie is niet voor alle gebruikers te begrijpen, omdat niet iedereen een button waarneemt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Dit is op verreweg veel plaatsen goed en daarnaast is een contrastschakelaar aanwezig. Goed dat hier rekening mee is gehouden.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/onze-organisatie/ zijn echter nog wel contrastproblemen gevonden met de tekst in de afbeelding. Hier heeft de witte tekst een te laag contrast van 4,2:1 op de roze achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. De oranje tekst zoals "Van buiten naar binnen" is niet goed exact te meten, maar heeft op veel plekken een contrast van ongeveer 2,5:1 tot 3,1:1 op de witte achtergrond. Deze contrasten worden niet aangepast via de contrastschakelaar.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Op een witte achtergrond heeft de blauwe focusindicator voldoende contrast. Onder de kop “Word jij onze nieuwe collega?” staat een link “Bekijk alle vacatures”. Hier wordt deze blauwe focusindicator gebruikt op een rode achtergrond. Hier is het contrast slechts 1,1:1. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Wanneer is gekozen voor hoog contrast, is dit contrast met 2,1:1 nog steeds onvoldoende. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor, op dezelfde plek, bijvoorbeeld op https://www.werkenvoorgouda.nl/daarom-werken-voor-gouda/ en https://www.werkenvoorgouda.nl/arbeidsvoorwaarden/. Het gaat hier dus steeds om de link “Bekijk alle vacatures”.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ staan een aantal velden om vacatures mee te zoeken. Deze hebben een grijze rand, waarvan het contrast met de lichtgrijze achtergrond 2,9:1 is. Dit is net niet voldoende om te voldoen voor dit succescriterium. Ditzelfde probleem komt ook voor bij het zoekveld op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk. Wanneer is gekozen voor hoog contrast, is dit contrast wel voldoende. Als een hoog-contrastfunctie wordt aangeboden, moet deze wel overal voldoende contrast geven. Aangezien er dan nog steeds een probleem is met de focusindicator, is dat momenteel geen toegankelijk alternatief.

   Op andere pagina’s, bijvoorbeeld op https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/, is het contrast van de invoervelden wel voldoende, omdat de achtergrond daar net wat lichter is en het contrast daardoor precies 3,0:1 is.

  • Gevolg:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk staan onder de zoekresultaten knoppen met cijfers, om tussen verschillende pagina’s te navigeren. Deze worden bij bediening met het toetsenbord overgeslagen, waardoor deze niet bediend kunnen worden. Dit komt waarschijnlijk doordat het a-elementen zonder href-attribuut zijn. Dit is alleen toegestaan voor de huidige pagina, de links om naar andere pagina's te gaan moeten wel bedienbaar zijn.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar viel wel op: Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk staat bovenaan de tekst "Je zocht naar: werk" met daarachter een icoon van een kruis. Hiermee is de zoekterm te verwijderen. Dit icoon is niet te bedienen met het toetsenbord. Dit wordt niet afgekeurd, omdat hier een alternatief voor is. Dit is namelijk ook mogelijk door in het daaropvolgend zoekveld de tekst te wissen.

  • Gevolg:

   Deze worden bij bediening met het toetsenbord overgeslagen, waardoor deze niet bediend kunnen worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat bovenaan de pagina een element waarin verschillende afbeeldingen getoond worden. Het is niet mogelijk om het veranderen van de afbeeldingen te pauzeren of te stoppen. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking die snel afgeleid zijn door wisselende of bewegende beelden. Daardoor kan het lastig zijn om te focussen op het lezen van de tekst. Daarom moet voor dit succescriterium een mogelijkheid zijn om bewegende content te stoppen of te pauzeren.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om het veranderen van de afbeeldingen te pauzeren of te stoppen. Dit kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking die snel afgeleid zijn door wisselende of bewegende beelden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/ en https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/senior-medewerker-burgerzaken/ komt bij gebruik van de tabtoets de focus eerst op het sollicitatieformulier. Daarna gaat de focus verder naar de header om daarna bij de content uit te komen. Dit kan tot verwarring leiden bij gebruikers, omdat ze niet verwachten meteen bij het formulier uit te komen. Dit kan mogelijk worden opgelost door de waarde van het tabindex-attribuut op de invoervelden aan te passen of door dit attribuut geheel te verwijderen.

  • Gevolg:

   Dit kan tot verwarring leiden bij gebruikers, omdat ze niet verwachten meteen bij het formulier uit te komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op alle pagina’s staat bovenaan het logo van Werken voor Gemeente Gouda. De linktekst hiervan is “Naar de homepagina van Gemeente Gouda”. Het logo gaat echter naar de homepagina van deze website, dus www.werkenvoorgouda.nl en niet www.gouda.nl. Dit kan verwarrend zijn. Dit kan worden aangepast naar bijvoorbeeld “Naar de homepagina van Werken voor Gemeente Gouda”. Let erop dat de visueel zichtbare tekst onderdeel van de naam moet zijn, zie succescriterium 2.5.3 - Label in naam. Dit probleem geldt ook voor het logo in de footer. https://www.werkenvoorgouda.nl/

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat bij de kop “Blijf op de hoogte van Goudse vacatures” een link met de tekst “Meld je aan”. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald. Daardoor is het nu niet voor iedereen duidelijk waarvoor ze zich aan kunnen melden. Dit kan op verschillende manieren opgelost worden, bijvoorbeeld door de linktekst aan te passen of een visueel verborgen tekst toe te voegen waarin duidelijk gemaakt wordt dat het gaat om een nieuwbrief. Wanneer wordt gekozen voor het toevoegen van een aria-label, moet die sowieso de visueel zichtbare tekst bevatten. Dezelfde link staat ook op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ onder de kop “Zit de juiste vacature er niet bij?”

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk staan onder de zoekresultaten een aantal links om naar de volgende pagina met zoekresultaten te gaan. Er zijn pijltjes om naar de volgende of vorige pagina te gaan. Deze hebben op dit moment alleen “<<” en “>>” als linkdoel. Dit is niet duidelijk genoeg als linkdoel. Het zou beter zijn om hier bijvoorbeeld de tekst “Vorige pagina” of “Volgende pagina” te gebruiken, eventueel door middel van een visueel verborgen tekst. Tussen de pijltjes staan ook een aantal cijfers: “1”, “2” en “3”. Alleen een cijfer is niet duidelijk genoeg als linkdoel. Dit kan worden opgelost door bijvoorbeeld een verborgen tekst aan de link toe te voegen als "Ga naar pagina".

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op alle pagina’s staat bovenaan het logo van Werken voor Gemeente Gouda. De toegankelijkheidsnaam hiervan is “Naar de homepagina van Gemeente Gouda”, vanwege het gebruik van een aria-label. Deze naam bevat niet alle visueel zichtbare tekst en daardoor kan dit niet goed gebruikt worden door spraakbedieningssoftware. Dit kan worden opgelost door de naam aan te passen naar bijvoorbeeld “Naar de homepagina van Werken voor Gemeente Gouda”. Zie succescriterium 2.4.4 - Linkdoel (in context). Dit probleem geldt ook voor het logo in de footer. https://www.werkenvoorgouda.nl/

   Op alle pagina’s staat een knop om de cookie-instellingen te bekijken. Als op die knop geklikt wordt en vervolgens op instellingen, komt een scherm in beeld met wat tekst en de link “Meer weergeven”. Als op die link geklikt wordt, verschijnt meer tekst en verandert de tekst van die link naar “Minder weergeven”. Het aria-label op de link verandert echter niet en blijft “Meer weergeven”. Het aria-label overschrijft alle andere vormen om dit element een naam te geven. Hierdoor komen de zichtbare tekst en de tekst voor spraakbediening niet overeen. Zorg daarom dat bij het aanpassen van de zichtbare link, het aria-label ook wordt aangepast naar “Minder weergeven”. https://www.werkenvoorgouda.nl/

   Op pagina's https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ en https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk staan input- en/of select-elementen zonder naam. Deze kunnen daardoor niet via spraakbedieningssoftware gebruikt worden. Zorg ervoor dat de visueel zichtbare tekst, hier in het legend-element, onderdeel wordt van de toegankelijkheidsnaam. Zie succescriterium 4.1.2 - Naam, rol, waarde voor een nadere toelichting.

   Een algemene opmerking is het volgende: Op de website wordt regelmatig het aria-label gebruikt. Het advies is om dit alleen te gebruiken wanneer er geen zichtbare tekst aanwezig is, omdat de waarde van het aria-label alle andere vormen overschrijft die een element een naam kunnen geven. Dit betekent dat het aria-label ook altijd de visueel zichtbare tekst moet bevatten om te kunnen voldoen aan dit succescriterium. https://www.werkenvoorgouda.nl/

  • Gevolg:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/. Er zijn verschillende typen parsefouten gevonden in de onderzochte set webpagina’s.

   Op een aantal pagina’s zijn elementen gevonden die dubbele attributen hebben. Zo staat op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ op regel 213 een form-element dat twee keer een class-attribuut heeft. Het is mogelijk om meerdere waarden aan het class-attribuut toe te voegen door een spatie tussen de waarden te gebruiken. Het class-attribuut meerdere keren aan een element toevoegen is echter een parsefout. Het gaat hier om de zoekbar en dezelfde fout komt daardoor op meerdere pagina’s voor. Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ komt bijvoorbeeld op regel 204 in de code hetzelfde element voor. Ook op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/ komt dit probleem voor, op regel 224. Verdere voorbeelden worden niet genoemd.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ zijn er een aantal keren geen aanhalingstekens gebruikt bij alt-attributen. Dit leidt, als de tekst in het alt-attribuut uit meerdere woorden bestaat, tot parsefouten. Bovenaan de pagina staat een element waarin verschillende foto’s worden getoond. Een aantal van deze afbeeldingen heeft alt-attributen met meer dan één woord. Bijvoorbeeld: “Luchtfoto van gouda met op de voorgrond een molen”. Doordat geen aanhalingstekens zijn gebruikt, wordt door de browser alleen het eerste woord als waarde van het alt-attribuut gezien. De rest van de zin wordt als losse attributen gezien. Dit kan opgelost worden door aanhalingstekens te gebruiken bij het invullen van een alt-attribuut. In dit geval zou het alt-attribuut ook leeggelaten kunnen worden, omdat het gaat om een decoratieve afbeelding. Zie voor meer uitleg daarover ook succescriterium 1.1.1 – Niet-tekstuele content.

   ID-waarden mogen per pagina slechts één keer voorkomen. In de onderzochte pagina’s zijn er echter meerdere keren niet-unieke waarden van id-attributen gevonden. Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ komt bijvoorbeeld het ID “logo” meerdere keren voor: op regel 97 en op regel 703. Ook het ID “Path_1” komt meerdere keren voor: op regel 98 en op regel 704. Dit probleem komt vaker voor op deze pagina. Ook op andere pagina’s komen er dubbele ID-waarden voor. Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ komt bijvoorbeeld ook het ID “logo” meerdere keren voor: op regel 89 en op regel 640. Ook op bijvoorbeeld pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/daarom-werken-voor-gouda/ komt dit probleem voor, bijvoorbeeld bij de ID-waarde “Path_1”, die zowel op regel 90 als op regel 374 voorkomt. Dit probleem komt nog vaker voor. Verdere voorbeelden worden niet genoemd.

   Er worden op een aantal pagina’s elementen geopend die niet (correct) worden afgesloten. Zo wordt er op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ op regel 84 een div-element geopend. Deze wordt nergens afgesloten. Ook op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ wordt op regel 76 een div-element geopend, die nergens wordt afgesloten. Ditzelfde probleem komt ook voor op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/jongerenconsulent-werk-en-inkomen/ , op regel 96. Dit probleem is op meer pagina’s gevonden. Verdere voorbeelden worden niet genoemd.

  • Gevolg:

   Aanpassen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat een knop om de cookie-instellingen te bekijken. Als op die knop geklikt wordt en vervolgens op instellingen, komt er een scherm in beeld met wat tekst en de link “Meer weergeven”. Als op die link geklikt wordt, verschijnt meer tekst en verandert de tekst van die link naar “Minder weergeven”. Bij deze link is het aria-expanded attribuut gebruikt. Deze geeft aan of een element uitgeklapt is of niet. Op dit moment werkt dit echter niet correct: als op de link “Meer weergeven” wordt geklikt, blijft er aria-expanded=“false” staan. Hierdoor kan hulpsoftware de status niet bepalen. Dit attribuut is op zichzelf niet noodzakelijk. Als bijvoorbeeld de tekst van “Meer weergeven” naar “Minder weergeven” zou veranderen, dan kan daarmee ook de status worden bepaald. Op dit moment blijft het aria-label echter “Meer weergeven” aangeven, waardoor dit ook niet correct gebeurt. https://www.werkenvoorgouda.nl/

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ staan een aantal invoervelden om vacatures mee te zoeken en te filteren. Van deze velden kan de naam niet bepaald worden. Dit kan opgelost worden door gebruik te maken van een label-element en dit aan de input-elementen te koppelen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Dit geldt ook voor het input-element op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk staan onder de zoekresultaten een aantal cijfers. Deze werken als links om naar een andere pagina met resultaten te gaan. Door hulpsoftware kan deze rol echter niet bepaald worden, doordat ze geen href-attribuut hebben. Dit is ook de reden dat ze niet met het toetsenbord bediend kunnen worden, zie succescriterium 2.1.1 – Toetsenbord. Dit is alleen toegestaan bij de link voor de huidige pagina.

  • Gevolg:

   Op dit moment werkt dit echter niet correct: als op de link “Meer weergeven” wordt geklikt, blijft er aria-expanded=“false” staan. Hierdoor kan hulpsoftware de status niet bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209