Verklaring van Gemeente Westland

Status toegankelijkheid
https://www.gemeentewestland.nl/

Gemeente Westland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 06-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Westland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Westland.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Westland is beschikbaar via de link https://www.gemeentewestland.nl/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Westland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Westland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Westland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Westland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Westland .
Functie: projectleider digitale toegankelijkheid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Als wij er niet met elkaar uitkomen en u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of afdeling, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U kunt uw klacht online indienen.

Indien u van mening bent dat uw klacht niet afdoende is behandeld, kunt u zich richten tot de externe klachtbehan­delaar van de gemeente, de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kunt u benaderen via Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Ook kunt u telefonisch met de Nationale ombudsman in contact komen via nummer 0800-3355555 of via zijn website, www.nationaleombudsman.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Westland

Wij nemen de volgende maatregelen om onze website optimaal toegankelijk te maken en houden.
1. Training en onderzoek: voor alle medewerkers zijn de richtlijnen digitaal toegankelijk publiceren beschikbaar op het intranet en via webinars. Team online is getraind in richtlijnen WCAG 2.1 AA en beschikt over instrumenten om te monitoren.
2. Interne controle vóór publicatie: ons online team toetst voor publicatie alle tekst- en beeldcontent op toegankelijkheid.
3. Integratie van websites op 1 digitaal toegankelijk platform: we hebben het aantal niet-toegankelijke websites teruggebracht. Bijvoorbeeld door ze stop te zetten (sommige websites bleken niet langer nodig te zijn) of door ze bij vernieuwing onder te brengen in deze hoofdwebsite. Dit blijft de koers.
4. Toegankelijkheid van pdf-documenten: wij hebben het afgelopen half jaar veel pdf-documenten opgeruimd danwel omgezet in html-content. We hebben ons allereerst gericht op de pdf-documenten die sinds 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Vanaf het voorjaar 2020 zoeken we voor publicatie van pdf’s naar alternatieven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan bieden wij nieuwe pdf-documenten zoveel mogelijk toegankelijk aan.
a. Wij bieden naast deze nieuwe pdf-documenten ook samenvattingen aan in html.
b. We zijn doorlopend bezig om formulieren in pdf-formaat om te zetten naar webformulieren. Dit loopt nog door tot in 2021.
c. Onze ontwerpen, voorontwerpen en de vastgestelde plannen van de uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten bieden wij nog aan op gemeentewestland.nl naast publicatie op ruimtelijkeplannen.nl vanwege de toegankelijkheid van laatstgenoemd platform. Zodra de nieuwe landelijke digitaal toegankelijke website van de Omgevingswet beschikbaar komt, zullen wij consequent hiernaar verwijzen.
d. Onze raadsinformatie wordt zo digitaal toegankelijk mogelijk door te werken met pdf-documenten die in een digitaal toegankelijk Wordsjabloon zijn gemaakt. Bij aankoop van een nieuwe voorziening is digitale toegankelijkheid een vereiste.
5. Voorwaarden bij inkoop: we borgen toegankelijkheid van onze applicaties doordat onze inkopers en contractbeheerders voor aankoop eisen dat de beoogde leverancier kan bewijzen te voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Dit is de reden dat we onze ICT-aankopen centraal organiseren.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Westland : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Westland is nog niet onderzocht.

 • Niet oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 30-11-2020

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue: PDF documenten die komen uit een applicatie Babs voor het handelen van stukken.
  • Oorzaak: De PDF documenten zitten in sjablonen die niet eenvoudig aanpasbaar zijn.
  • Gevolg: Output van informatie in niet-toegankelijk pdf fomaat
  • Alternatief: Contact opnemen met Griffie voor deze vergaderstukken op een andere manier aangeleverd of voorgelezen te krijgen.
  • Maatregel: Vervangen van applicatie of contract tzt verlengen met aanvullende voorwaarden voor digitale toegankelijkheid
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Westland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707