Verklaring van Gemeente Westland

Status toegankelijkheid https://www.gemeentewestland.nl/

Gemeente Westland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Westland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Westland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Westland is beschikbaar via de link https://www.gemeentewestland.nl/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Westland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Westland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Westland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Westland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Westland .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Als wij er niet met elkaar uitkomen en u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of afdeling, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U kunt uw klacht online indienen.

Indien u van mening bent dat uw klacht niet afdoende is behandeld, kunt u zich richten tot de externe klachtbehan­delaar van de gemeente, de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman kunt u benaderen via Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Ook kunt u telefonisch met de Nationale ombudsman in contact komen via nummer 0800-3355555 of via zijn website, www.nationaleombudsman.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Westland

Wij nemen de volgende maatregelen om onze website optimaal toegankelijk te maken en houden.
1. Training en onderzoek: voor alle medewerkers zijn de richtlijnen digitaal toegankelijk publiceren beschikbaar op het intranet en via webinars. Team online is getraind in richtlijnen WCAG 2.1 AA en beschikt over instrumenten om te monitoren.
2. Interne controle vóór publicatie: ons online team toetst voor publicatie alle tekst- en beeldcontent op toegankelijkheid.
3. Integratie van websites op 1 digitaal toegankelijk platform: we hebben het aantal niet-toegankelijke websites teruggebracht. Bijvoorbeeld door ze stop te zetten (sommige websites bleken niet langer nodig te zijn) of door ze bij vernieuwing onder te brengen in deze hoofdwebsite. Dit blijft de koers.
4. Toegankelijkheid van pdf-documenten: wij hebben het afgelopen half jaar veel pdf-documenten opgeruimd danwel omgezet in html-content. We hebben ons allereerst gericht op de pdf-documenten die sinds 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Vanaf het voorjaar 2020 zoeken we voor publicatie van pdf’s naar alternatieven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan bieden wij nieuwe pdf-documenten zoveel mogelijk toegankelijk aan.
a. Wij bieden naast deze nieuwe pdf-documenten ook samenvattingen aan in html.
b. We zijn doorlopend bezig om formulieren in pdf-formaat om te zetten naar webformulieren. Dit loopt nog door tot in 2021.
c. Onze ontwerpen, voorontwerpen en de vastgestelde plannen van de uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten bieden wij nog aan op gemeentewestland.nl naast publicatie op ruimtelijkeplannen.nl vanwege de toegankelijkheid van laatstgenoemd platform. Zodra de nieuwe landelijke digitaal toegankelijke website van de Omgevingswet beschikbaar komt, zullen wij consequent hiernaar verwijzen.
d. Onze raadsinformatie wordt zo digitaal toegankelijk mogelijk door te werken met pdf-documenten die in een digitaal toegankelijk Wordsjabloon zijn gemaakt. Bij aankoop van een nieuwe voorziening is digitale toegankelijkheid een vereiste.
5. Voorwaarden bij inkoop: we borgen toegankelijkheid van onze applicaties doordat onze inkopers en contractbeheerders voor aankoop eisen dat de beoogde leverancier kan bewijzen te voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Dit is de reden dat we onze ICT-aankopen centraal organiseren.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Westland : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Westland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Westland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/Toegankelijkheid/WCAG_2.1_inspectie_gemeentewestland.nl_-_niveau_AA_-_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.bakerware.nl/toegankelijkheid/check_8316_auto_rapport_digitalebalie-demo.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Westland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Alt-tekst in logo op homepage klopt niet; op aantal andere plekken ontbreken alt-teksten.
  • Gevolg: Lastig navigeren voor gebruikers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Contact opnemen met ons klantcontact op 140174
  • Maatregel: We gaan het aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de zoekpagina ontbreekt een element; bij de nieuwsberichten staat de afbeeldingslink verkeerd geplaatst (voor de hulpsoftware) en ditzelfde gebeurt op de werkenbij pagina. De huisvuilkalender heeft geen label-element.
  • Gevolg: Lastig bij navigeren voor gebruikers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Telefonisch contact opnemen
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Het doel bij de invoervelden bij Melding Openbare Ruimte kan niet worden bepaald.
  • Gevolg: Lastig bij navigatie met hulpsoftware.
  • Alternatief: Telefonisch melding doorgeven.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: * Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Bij het inzoomen met 400% ontstaat er een verlies van content.
  • Gevolg: Lastig voor gebruikers met een visuele beperking omdat ze niet tot 400% kunnen inzoomen.
  • Alternatief: Minder inzoomen, anders telefonisch contact opnemen.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen,
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Contrast van de social-media knoppen klopt niet. Ook in de huisvuilkalender heeft de zoekfunctie verkeerde contrastratio.
  • Gevolg: Lastig bij navigatie door gebruikers met visuele beperking.
  • Alternatief: De knoppen kan je nog negeren, maar de rest niet. Evt telefonisch contact opnemen.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: Tekstafstand kan niet worden ingesteld op bovenstaande waarden.
  • Gevolg: Verlies van content
  • Alternatief: Niet op die waardes instellen maar dat is natuurlijk niet voor iedereen een optie, dan telefonische contact opnemen.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op verschillende plekken klopt het contrast niet.
  • Gevolg: Lastig navigeren voor gebruikers met een visuele beperking.
  • Alternatief: Telefonisch contact opnemen.
  • Maatregel: We gaan de contrastratio in orde brengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Bij het bekijken van de website bij een resolutie van 1024 bij 768 valt er informatie weg.
  • Gevolg: Carrousel en zoekveld kan wegvallen. Carrousel is van geen belang, moet sowieso eraf, maar het wegvallen van het zoekveld is natuurlijk lastig.
  • Alternatief: Toch in andere resolutie bekijken, anders telefonisch contact opnemen indien bepaalde informatie niet gevonden kan worden.
  • Maatregel: We gaan dit in orde brengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Bij de vacatures is de paginatitel niet voldoende. Dit geldt ook bij Melding openbare ruimte. En bij een aantal PDF documenten.
  • Gevolg: Onduidelijk bij navigatie waar pagina over gaat.
  • Alternatief: Telefonisch contact opnemen.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Carrousel heeft geen linktekst maar puntjes.
  • Gevolg: Onduidelijk voor gebruiker met visuele beperking waar deze puntjes heen gaan.
  • Alternatief: Carrousel verwijderen.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Verkeerde alt-tekst/ title attribuut bij logo en zoekfunctie huisvuilkalender
  • Gevolg: Lastig navigeren voor gebruikers met hulpsoftware
  • Alternatief: Telefonisch contact opnemen
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Onjuiste, want niet duidelijke, volgens de richtlijnen, opgestelde foutmelding bij het formulier Melding Openbare Ruimte.
  • Gevolg: Kan heel vervelend zijn als niet duidelijk is welk veld je alsnog of anders moet invullen. Beperkt het gebruik van het formulier.
  • Alternatief: Telefonisch meldingen doorgeven.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Het wordt bij het formulier Melding Openbare Ruimte niet aangegeven wat de verplichte velden zijn.
  • Gevolg: Beperkt gebruik van het formulier voor allerlei gebruikers.
  • Alternatief: Telefonisch meldingen doorgeven.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Nesting van elementen gaat niet overal goed.
  • Gevolg: Belemmert het gebruik van hulpsoftware.
  • Alternatief: Telefonisch meldingen doorgeven.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Naam, rol, waarde niet duidelijk in o.a. de carrousel. Ook voor de accordeon is op sommige pagina's niet de toestand te bepalen door hulpsoftware.
  • Gevolg: Lastig navigeren voor gebruikers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Telefonisch contact opnemen.
  • Maatregel: We gaan dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Foutberichten bij Melding openbare ruimte zijn niet opgemaakt als statusbericht.
  • Gevolg: Gevolg is dat de hulpsoftware deze meldingen niet goed ziet en niet voorleest.
  • Alternatief: Zoals eerder aangegeven, bij dit formulier kunnen meldingen ook telefonisch worden doorgegeven
  • Maatregel: We zijn druk bezig dit formulier aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Westland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323