Verklaring van www.borsele.nl

Status toegankelijkheid https://www.borsele.nl

Gemeente Borsele is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-05-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Borsele streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.borsele.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Borsele is beschikbaar via de link https://www.borsele.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Borsele gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.borsele.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Borsele is gevorderd met de toegankelijkheid van www.borsele.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-03-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Borsele .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-05-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@borsele.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Heeft u een klacht over de manier waarop u geholpen bent? Stuur dan een e-mail naar de klachtencoördinator via info@borsele.nl.

Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, telefoonnummer 0800- 33 55 555 of via het contactformulier op de website. Dit is een externe instantie die de feiten onpartijdig onder­zoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale Ombudsman indienen als de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Borsele

De website https://www.borsele.nl voldoet aan de meeste inhoudelijke- en technische toegankelijkheidseisen. Sinds 28 juni 2021 hebben we een nieuwe website aan alle toegankelijkheidseisen voldoet. Het enige onderdeel waarop we nog niet aan de eisen voldoen, zijn de PDF-bestanden op onze website. In 2022 volgen de medewerkers diverse trainingen op het gebied van digitale toegankelijkheid en het toegankelijk maken van PDF-bestanden. Zodat wij hopelijk in 2023 de PDF-bestanden kunnen aanpassen/vervangen. Daarnaast houden we ons de komende periode bezig met digitoegankelijkheid en maken we een plan van aanpak op welke manier we dit gaan borgen. Mochten mensen moeite hebben met de toegankelijkheid van documenten dan kunnen ze de informatie opvragen via webredactie@borsele.nl of telefonisch 0113-238383. De gevraagde informatie zullen wij via alle richtlijnen aanleveren.

Voor het techniekgedeelte verwijs ik naar het onderzoeksrapport van de gemeente Goes. Onze website gebruikt namelijk dezelfde websitetechniek als die van de gemeente Goes.  

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.borsele.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.borsele.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Borsele dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.borsele.nl/sites/borsele/files/2022-03/Heronderzoek%20content%20gemeente%20Borsele%20WCAG2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.goes.nl/sites/goes/files/2022-03/Hercontrole%20onderzoek%20Gemeente%20Goes%20WCAG2.1%20definitief.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Borsele dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Mensen kunnen contact met ons opnemen indien een document niet te lezen is. Dit staat op de website.

  • Maatregel:

   We beginnen met de 25 meest gelezen pagina's om die digitaal toegankelijk te maken (in hoeverre ze dat nog niet zijn). Daarbij geven we aan dat alle bestanden toegankelijk zijn op te vragen. Hiervoor wordt een proces ingericht om vragen zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Mensen kunnen contact met ons opnemen indien een document niet te lezen is. Dit staat op de website.

  • Maatregel:

   We gaan, om te beginnen, de 25 meest gelezen pagina's toegankelijk maken. Hier valt uiteraard ook het contrast onder. Mochten andere documenten niet te lezen zijn, dan kunnen ze het digitaal toegankelijk opvragen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Mensen kunnen contact met ons opnemen indien een document niet te lezen is. Dit staat op de website.

  • Maatregel:

   We beginnen met de 25 meest bekeken pagina's van de website. Deze willen wij z.s.m. toegankelijk maken. Hierbij letten we ook op de titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden over alle eisen rondom digitale toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Momenteel binnen de organisatie nog te weinig vat op de wet digitoegankelijkheid en wie waarvoor aan zet is. De komende periode ligt de focus op dit onderwerp en hoe we dit in onze organisatie gaan borgen.

  • Gevolg:

   De website voldoet aan een hoop digitoegankelijkheidseisen waar vanuit de leverancier aandacht voor is. Als medewerkers zijn we aan zet om een extra verdiepingsslag te maken waarvoor trainingen ingepland zijn.

  • Alternatief:

   Indien mensen documenten niet kunnen lezen, kunnen zij de informatie opvragen via webredactie@borsele.nl of telefonisch 0113-238383.

  • Maatregel:

   Er komt een plan van aanpak hoe we binnen onze gemeente digitoegankelijkheid gaan borgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Borsele heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209