Verklaring van Algemene Rekenkamer

Status toegankelijkheid https://www.rekenkamer.nl

Algemene Rekenkamer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Algemene Rekenkamer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Algemene Rekenkamer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Algemene Rekenkamer is beschikbaar via de link https://www.rekenkamer.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Algemene Rekenkamer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Algemene Rekenkamer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Algemene Rekenkamer is gevorderd met de toegankelijkheid van Algemene Rekenkamer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Algemene Rekenkamer .
Functie: Directeur Staf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@rekenkamer.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Algemene Rekenkamer

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Algemene Rekenkamer : voldoet gedeeltelijk

De website Algemene Rekenkamer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Algemene Rekenkamer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rekenkamer.nl/publicaties/brochures/2021/12/14/onderzoek-naar-de-digitoegankelijkheid-van-de-website-van-de-algemene-rekenkamer
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Algemene Rekenkamer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bovenaan alle Nederlandstalige pagina’s staat het logo van de Algemene Rekenkamer. Voor afbeeldingen geldt dat alle tekst in een afbeelding terug moet komen in de alternatieve tekst. Op de homepage is dit nu in orde. Op andere pagina's werkt deze afbeelding als link. De alternatieve tekst is hier "Naar de homepage van Rekenkamer.nl". Deze alternatieve tekst bevat niet alle zichtbare tekst "Algemene Rekenkamer". Dit kan dus opgelost worden door de alternatieve tekst aan te passen naar iets als "Naar de homepage van de Algemene Rekenkamer". Zie bijvoorbeeld pagina https://www.rekenkamer.nl/contact.

   Bovenaan alle Engelstalige pagina’s staat het logo van de “Netherlands Court of Audit”. Voor afbeeldingen geldt dat alle tekst in een afbeelding terug moet komen in de alternatieve tekst. Op dit moment ontbreekt de volledige tekst “Netherlands Court of Audit” in de alternatieve tekst van het logo. Zorg ervoor dat deze opgenomen wordt in de alt-tekst. Zie bijvoorbeeld https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands-court-of-audit/organisation.

   Pagina https://www.rekenkamer.nl/over-de-algemene-rekenkamer/werken-bij/vacatures/ervaren-projectleider-internationaal is een vervanging voor de vacaturepagina uit het vorige onderzoek (die is niet meer beschikbaar). Op deze pagina staat een carrousel met foto's. De knoppen om een andere foto in beeld te brengen (de zwarte rondjes rechtsonder op de foto) hebben allemaal als alternatieve tekst "Afbeelding". Dit beschrijft niet duidelijk het doel van de knop. Iets als "Toon afbeelding 1" (of een ander getal) zou duidelijk zijn.

  • Gevolg:

   Doel van de knop wordt niet duidelijk beschreven

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/videos/2021/03/30/verantwoordingsonderzoek staat een video met de titel “Verantwoordingsonderzoek”. In deze video komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet. Helemaal aan het begin en aan het eind van de video verschijnt de tekst “Algemene Rekenkamer” in beeld. Deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor dat aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn. Let op: De uitgeschreven tekst die bij succescriterium 1.2.3 van niveau A nog als oplossing kon worden gebruikt geldt niet meer voor niveau AA. Bij succescriterium 1.2.5 wordt alleen nog de audiodescriptie geaccepteerd als afdoende oplossing.

   Pagina https://www.rekenkamer.nl/over-de-algemene-rekenkamer/werken-bij/vacatures/checkmij is niet meer beschikbaar, deze video kon dus niet gecontroleerd worden.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie wordt opgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat de videograaf het audiospoor op een afdoende toegankelijke manier opneemt in het vervolg

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina’s https://www.rekenkamer.nl/zoeken?trefwoord=rekenkamer en https://www.rekenkamer.nl/publicaties hebben de datumvelden nu in de code labels die programmatisch aan de velden gekoppeld zijn, dat is goed. In de code is ook een fieldset aanwezig die om beide datumvelden staat. Deze fieldset heeft een legend-element met de waarde "Periode van". Dit klopt niet, want deze fieldset bevat beide velden. Dit kan dus aangepast worden naar bijvoorbeeld "Periode".

   Het PDF-bestand “Eerste hulp bij ramingen.pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2021/09/29/eerste-hulp-bij-ramingen is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in de bestanden door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten, tabellen en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar pdf, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria die afhankelijk zijn van de structuur (bijvoorbeeld 1.1.1 en 1.3.2) niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen hiervan nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Een gedeelte van het PDF-bestand “Begrotingsbrief KR (IV) BES-fonds (H).pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/kamerstukken/2021/10/07/aandachtspunten-bij-de-ontwerpbegrotingen-2022-koninkrijksrelaties is niet getagd. Het gaat om het eerste gedeelte van de brief tot en met de aanhef. Dit gedeelte bevat hierdoor geen informatie die hulpsoftware kan lezen en maakt het onmogelijk om dit gedeelte te controleren.

   Het PDF-bestand “Begrotingsbrief KR (IV) BES-fonds (H).pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/kamerstukken/2021/10/07/aandachtspunten-bij-de-ontwerpbegrotingen-2022-koninkrijksrelaties bevat koppen die alleen visueel opgemaakt zijn als koppen, maar niet als zodanig gecodeerd zijn. Het gaat om onder andere de koppen “Budgetrecht van het parlement bij de leningen aan de landen” en "Instelling van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO)". Zorg ervoor dat deze koppen opgemaakt worden als echte koppen. In dit geval zou een H2-tag de meest logische keuze zijn.

   Onderstaande is niet fout, maar kan wel beter: Bovenaan pagina https://www.rekenkamer.nl/contact in het contentgedeelte staan een aantal losse links. Beter is om deze vragen in een lijst te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat het voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware dan duidelijk is om hoeveel links het gaat. Bovendien kunnen ze er dan ook voor kiezen om de lijst in zijn geheel over te slaan. Deze situatie doet zich ook voor op de pagina’s: https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands-court-of-audit/organisation en https://www.rekenkamer.nl/over-de-algemene-rekenkamer/werken-bij/vacatures.

  • Gevolg:

   Koppen worden niet als zodanig herkend door de hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   (tussen)koppen in het vervolg ook als zodanig programmeren in PDF's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rekenkamer.nl/contact dienen in het formulier door de bezoeker persoonlijke gegevens te worden ingevuld. Het betreft de invoervelden “naam”, “e-mailadres” en “telefoonnummer”. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dat ontbreekt hier. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Voor naam: autocomplete=”name”, voor het e-mailadres: autocomplete=”email” en voor het telefoonnummer: autocomplete=”tel-national”. Een overzicht van de velden waarop dit van toepassing is hier te vinden: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Formulieren worden niet automatisch ingevuld

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand “Eerste hulp bij ramingen.pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2021/09/29/eerste-hulp-bij-ramingen heeft geen paginatitel. Deze is leeg gelaten. De titel kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. Zorg voor duidelijk beschrijvende titels van de pagina’s.

   Het PDF-bestand “Begrotingsbrief KR (IV) BES-fonds (H).pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/kamerstukken/2021/10/07/aandachtspunten-bij-de-ontwerpbegrotingen-2022-koninkrijksrelaties heeft in de bestandseigenschappen de titel "Betreft komt hier dan te staan". Dit is geen goede titel, het onderwerp van het bestand wordt niet beschreven. Ook wordt de titel niet getoond in de titelbalk van Adobe.

   Onderstaande is niet fout, maar kan wel beter: Op pagina https://www.rekenkamer.nl/zoeken?trefwoord=rekenkamer is de titel van de pagina "zoeken". Het zou duidelijker zijn als in de titel aangegeven wordt dat het om zoekresultaten gaat en op welke term is gezocht.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Paginatitels invullen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands-court-of-audit/organisation staat een interactieve afbeelding van een organigram. Hier overheen zijn links geplaats in de vorm van ronde blauwe bolletjes met een wit plus-teken (of met een cijfer als wordt ingezoomd op de afbeelding). De linkteksten zijn hier niet overal duidelijk genoeg. Wat opvalt is dat de linkteksten in het Nederlands zijn. Hier kan sowieso beter gekozen worden voor Engelse linkteksten. Daarnaast zijn de linkteksten van de onderste rij "a", "b", enz. Dat is niet heel duidelijk. Deze moeten dus een betere linktekst krijgen. Ook de derde linktekst ("mt") kan beter.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkteksten verduidelijken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand “Eerste hulp bij ramingen.pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2021/09/29/eerste-hulp-bij-ramingen heeft een verkeerde taalcode ingesteld staan, namelijk ‘en-GB‘. Aangezien de basistaal van de pagina Nederlands is, moet dit ‘nl’ zijn.

  • Gevolg:

   In een enkel geval kan de hulpsoftware hiermee moeite hebben

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taal omzetten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het contactformulier op pagina https://www.rekenkamer.nl/contact mist bij het invoerveld “Telefoonnummer” een instructie. Een instructie is namelijk vereist wanneer formuliervelden een bepaald format vereisen. De instructie zou er als volgt uit kunnen zien: “Een telefoonnummer mag alleen maar uit (10) cijfers bestaan en er mogen geen ‘–’ teken of spaties gebruikt worden." Met deze instructie kan iemand het invoerveld in één keer goed invullen zonder fouten te maken.

  • Gevolg:

   Instructie ontbreekt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://english.rekenkamer.nl/about-the-netherlands-court-of-audit/organisation staat een interactieve afbeelding van een organigram. Hier overheen zijn links geplaats in de vorm van ronde blauwe bolletjes met een wit plus-teken. Met deze link kan extra content getoond worden en ook weer verborgen. Bij de link maar informatie gegeven worden over deze 'status' (wordt de content getoond of verborgen). Dat is nu niet door hulpsoftware te bepalen. Dit kan opgelost worden door het toepassen van een aria-expanded attribuut. Deze heeft de waarde "true" als de content wordt getoond en "false" als de content is verborgen.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier moet dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Algemene Rekenkamer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209